Doba - ediční řada Indexu


1 - Z. Mlynář - Československý pokus o reformu 1968, analýza jeho teorie a praxe - Index spolu s Listy (Roma), 1975, 275 s. - pdf-ocr

Z. Hejzlar: Úvod
Z. Mlynář: Teorie a praxe pokusu o reformu politického systému socialismu v Československu 1968
l. Teoretické koncepce optimálního vývoje politického systému socialismu
Teoretické pojetí komunismu a vývoje socialismu, které bylo východiskem při tvorbě koncepce optimálního politického systému
Hlavní rysy teoretické koncepce optimálního politického systému socialismu
Skutečné meze a nedostatky teoretické koncepce z let 1967-1969
II. Politická praxe a skutečný vývoj politického systému v Československu v roce 1968
Eruptivní vývoj politického systému a chyby politického vedení reformy
Hlavní faktory společenského vědomí, jež působily v průběhu reformy
Zájmy a postoje hlavních vnitřních sociálních /třídních/ sil v průběhu reformy
Hlavní rysy situace v KSČ v průběhu reformy
Mezinárodní kontext československé reformy ve vztahu k evropskym socialistickym státům a k mezinárodnímu komunistickemu hnutí

2 - Hlasy z domova 1975 , Index 1976 - sest. A. Müller, 129 s. - pdf-ocr

Adolf Müller: Úvod
Dopis Václava Havla Gustávu Husákovi
Petice požadující amnestii politickým vězňům
Dopis Pavla Kohouta evropským a americkým spisovatelům a jejich organizacím
Dopis Viléma Prečana světovému kongresu historiků v San Franciscu
Rozbor Ivana Málka předložený presidiu Československé akademie věd
Dopis Ludvíka Vaculíka generálnímu tajemníkovi OSN
Otevřený list Karla Čulíka Gustávu Husákovi
Otevřený dopis Karla Kosíka J. P. Sarterovi
Otevřený dopis Karla Kaplana Vasilu Biľakovi
Rozhovor Zdeňka Mlynáře a Jiřího Hájka natočený pro švédský rozhlas a televizi
Protest "třicetipěti"
Dopis Jiřího Hájka Lubomíru Štrougalovi
Blahopřání Františka Kriegla A. D. Sacharovovi
Dopis Karla Kaplana politickému a státnímu vedení ČSSR
Návrhy Františka Vodsloně, Gertrudy Sekaninové-Čakrtové a Františka Kriegela Federálnímu shromáždění ČSSR
Petice občanů zaslaná Federálnímu shromáždění ČSSR
Z dopisu Vladimíra Škutiny Jiřímu Hochmanovi

4 - Kniha Charty, Hlasy z domova 1976-77 - sest. V. Prečan, 368 s. - pdf-ocr

V. Prečan: Předmluva
Dokumenty roku 1976
Kniha Charty:
Dokumenty Charty 77
Dokumenty z roku 1977
Zprávy o situaci Charty 77
Seznam signatářů Charty 77
Soupis písemného materiálu vzešlého z činnosti Charty a související s její existencí

7 - Křesťané a Charta ´77, Dokumentace - Index spolu s Opus bonum e.V., 1980 - sest. V. Prečan, 320 s. - pdf-ocr

Ediční poznámka /V. Prečan/
Předmluva /I. Medek/
Dokumenty /čís. 1-75 s.15-290/
Prolog
1. 30.03.75 Velikonoční kázání S. Karáska
2. 11.10.76 V. Havel: Proces\

A. O smyslu, cílech, úkolech Charty 77 a metodách její aktivity
3. 01.01.77 Prohlášení Charty 77.
4. 07.01.77 J. Patočka: čím je a čím není Charta 77
5. leden 77 J. Patočka: Proč nemá Charta 77 být zveřejňována
6. 04.02.77 J. Patočka: K prohlášení Gen. prokuratury
7. 08.03.77 J. Patočka: Co můžeme očekávat od Charty 77
8. 22.04.77 Ch 77 - dok. č. 9 /porušování svobody vyznání, víry a náboženství/
9. 21.09.77 Sdělení Ch 77 a životopisy mluvčích /J. Hájka, L. Hejdánka a M. Kubišové/
10. 06.01.78 Sdělení k výročí existence Ch 77
11. 08.02.78 Ch 77 - dok. č. 15 /rozbor čs. právního řádu z hlediska mezinár. paktů/
12. 31.03.78 Výňatek z interview s V. Havlem
13. 27 .04.78 Prohlášení o vzniku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných /VONS/
14. 17 .05.78 V. Benda: Paralelní polis
15. 08.10.78 Ch 77 - dok . č. 19 /perzekuce signatářů a stoupenců Ch 77, případ J. Šimsy/
16. 19.10.78 Ch 77 - dok; č. 21 /poslání a metody další činnosti Ch 77/
17. 28.10.78 Prohlášení Ch 77 k 60. výročí vzniku ČSR
18. 30.11.78 Blahopřání Janu Pavlovi II. k zvolení
19. 04.01.79 Ze sdělení VONS čís. 63
20. 08.02.79 Sdělení Ch 77 - noví mluvčí a jejich životopisy /V. Benda, J. Dienstbier a Z. Tominová/
21. březen 79 Benda: Informace o činnosti mluvčích a připravovaných materiálech Ch 77

B . Prohlášení, výzvy, dopisy a komentáře jednotlivců a skupin občanů
Materiály o porušování náboženských práv a svobod a persekučních aktech ze strany·státního aparátu
22. 11.01. 77 K. Soukup: Členům Charty 77
23. 13.01.77 M.R. Křížková: Dopis prezidentu republiky
24. leden 77 J. Zvěřina : Redakci Rudého práva
25. leden 77 J. Zveřina: Několik otázek redakci Lidové demokracie
26. 24.01.77 J. Zvěřina: Otče biskupe
27. 25.01.77 J. Zvěřina: Redakční radě Katolických novin
28. 31.01.77 K. Soukup: Otevřený dopis biskupovi a kněžím katolické církve
29. leden 77 J. Balabán a druhové: Náš vztah k prohlášení Charty 77
30. 11.02.77 J. Zvěřina biskupu F. Tomáškovi
31. 15.02.77 T. Vlasák a druhové biskupu F. Tomáškovi
32. 13.04.77 T. Bísek: Co mne vedlo k podpisu Ch 77
33. 07.05.77 31. příslušníkd českobr. církve evangelické: postavení církve a věřících
34. 09.06.77 L. Hejdánek k výsledkům synodního zasedání
35. 14.06.77 A. Březina: Závěrečná řeč před voj. soudem
36. 26.07.77 B. Komárková: Difficile est ...
37. 01.10.77 Dopis 55 katolických věřících
38. 28.10.77 M.Píša: Kněz a mladí aneb ...
39. 03.11.77 J. Pavelka generálnímu prokurátorovi
40. 21.01.78 M. Rejchrt biskupu K. Thótovi
41. 09.02.78 l. Medek a druhové - dodatek k dopisu 55 katolických věřících z října 77
42. 15.02.78 J .S. Trojan: Causa Miloslav Lojek
43. 02.03.78 Usnesení o trestním stíhání M. Zajíčka a R.Gombíka
44. 19.04.78 T. Bísek: Zpráva z Telecího
45. 20.04.78 V. Benda o trestním stíhání R. Gombíka a M. Zajíčka
46. květen78 Ze záznamu pfeličení proti M. Šimsovi
47. 21.05.78 Otevřený dopis I. Medka /teroristický přepad/
48. 22.06.78 Otevřený dopis 115 občanů /povolení pro vězně číst bibli/ 49. 24.06.78 J. Tomin: Otevřený dopis ministrovi vnitra
50. červen 78 22 občanů Všekřesťanskému mírovému shromáždění v Praze
51. 10.07.78 Sdělení VONS č. 18 /případ O. Tomka/
52. 11.09.78 Sdělení VONS č. 32 /stíhání V. Srny a M. Šváčka/
53. 14.09.78 Sdělení VONS č. 32 /Stíhání F. Bublana/
54. 13.10.78 J. Muller o odvolacím líčení proti J. Šimsovi
55. 31.10.78 K. Soukup ve věci politicky pronásledovaných čs. občanů
56. listop. 78 Zpráva o dopise skupiny čs. občand papeži Janu Pavlu II.
57. 21.11.78 M.R. Křížková papeži Janu Pavlu II.
58. 03.12.78 Výzva D. Němcové k předvánoční hladovce
59. 12.02.79 Sdělení VONS č. 73 /případ J. Pavlíčka a A. Navrátila/
60. 21.02.79 Sdělení VONS č. 79 /obžaloba na V. Srnu a M. Sváčka/
61. 01.03.79 M. R. Kfížková: Otevřený dopis gen. vikáři A. Veselému
62. březen79 Z rozhovoru s V. Bendou /ohlas volby nového papeže/
63. 12.04.79 Výzva 116 občanů k velikonočnímu půstu
64. květen79 Zpráva o výzvě k postu v době cesty papeže do Polska
65. 25.05.79 Sdělení VONS čís. 110 /případ V. Srny a M. Sváčka/

C . Filosofické, teologické a literární úvahy, studie a kometáře
66. 24.9.72 J. Šimsa: Hle, člověk! /Kázání/
67. 24.03.77 L. Hejdánek, Dopisy příteli, list č.7 /životní dílo J. Patočky/
      14.04.77 L. Hejdánek, Dopisy příteli, list č.10 /Smysl a místo křesťanství v dnešním světě/
68. 16.12.77 M.Rejchrt: Dopis A.Strnadovi
69. březen78 J. S. Trojan: Svoboda a důstojnost člověka
70. 05.04.78 E. Kantůrková: Chvála spontaneity
71. 28.10.78 L. Vaculík: Pokus o jiný žánr
72. říjen 78 M. Rejchrt: Křesťanství dnes a zítra
73. 05.01.79 V. Benda: Katolicismus a politika - kořeny a perspektivy dnešní situace
Seznam signatářů Charty 77
Doslov: Malá .kronika náboženského nesouhlasu /A. Opasek/

8 - O svobodě a moci I. - Index spolu s Listy (Roma), 1980 - 367 s. - pdf-ocr

Václav Havel: Moc bezmocných
Rudolf Battěk: Duchovní hodnoty, nezávislá iniciativa a politika
Václav Benda: Paralelní polis
Václav Benda: Katolicismus a politika - kořeny a perspektivy
Václav Černý: K otázce chartismu
Jiří Dienstbier: Rozsah a meze našich možností
Luboš Dobrovský: Několik vět o jedné možnosti
Jiří Hájek: Úsilí o dodržování lidských práv jako činitel společenského pokroku
Ladislav Hejdánek: Perspektivy demokracie a socialismu ve Východní Evropě
Miroslav Kusý: Charta a reálný socialismus
Zdeněk Mlynář:Místo "disidentů" na politické mapě dneška
Jiří Němec: Nové šance svobody
Petr Pithart: Dizi - rizika
Jiří Ruml: Kdo je vlastně v izolaci?
Jakub S. Trojan: Svoboda a důstojnost člověka
Petr Uhl: Alternativní společenství jako revoluční avantgarda
Josef Vohryzek: Úvaha uvnitř dobře zazátkované lahve
Zdeněk Vokatý: Sen o kole
Josef Zvěřina: Nežít v nenávisti
Poznámky o autorech

9 - Vývoj Charty - Záznam konference ve Franken (duben 1979) - Index spolu s Opus bonum e.V., 1981 - vybral P. Tigrid, úvod a dokumentace V. Prečan - 179 s. - pdf-ocr

Úvod Indexu
Vilém Prečan
Ivan Medek
Zdeněk Mlynář
Diskuse
Ján Rosner
Vilém Hejl
Diskuse
Evžen Menert
Pavel Tigrid
Diskuse
Dokumentační příloha