Kanadské listy

HLAS NOVÝCH

od 1973 KANADSKÉ LISTY

Oběžník Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě.


*     Toronto, od 1991 Mississauga     *     1967 -     *     čtrnáctidenně, později měsíčně     *


 

Jménem „Klubu nových" cyklostylovaný časopis vydával a redigoval Mirko Janeček (pseud. Jan Doubrava). Jeho cílem bylo poskytovat nutné praktické informace novým emigrantům z Československa a zpřístupňovat informace, které naopak oni přinášejí z domova. Do časopisu přispívali a spolupracovali Velen Fanderlik, Karel Hora, Evžen Hutka, František Král, Jozef Lettrich, ojediněle i Petr Zenkl aj.

První číslo vyšlo 1. května 1967 v nákladu přes 200 výtisků, časopis vycházel zprvu jako člrnáctideník, od roku 1968 měsíčník (v letních měsících 1969 a 1970 nevycházel). V souvislosti s posrpnovou emigrační vlnou se náklad oběžníku zvýšil na 2000 kusů, počátkem 70. let se ustálil na 1500 ks. Od ledna 1973 vychází pod názvem Kanadské listy. Nový titul se postupně stal informačním listem s podrobným krajanským zpravodajstvím a s řadou původních i převzatých článků. Do dubna 1973 vydával Klub nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě, od května 1973 vydává a nadále rediguje Mirko Janeček.

Jádrem časopisu je podrobné, stručné a věcné zpravodajství, které se postupně soustředilo do několika rubrik: Ze života krajanů, Kultura, O letcích, O parašutistech, O vojácích, O skautech, Čechoslováci v zahraničí, Naši v USA, Zprávy z Československa aj. - časopis je nutno považovat za jeden z nejdůležitějších biografických pramenů. Články většinou v češtině, příležitostně i slovensky a od 6/1985 i anglicky. Časopis dosud vychází s volnější periodicitou a v nákladu kolem 2500 ks.

Literatura: 5 let Klubu nových: Poznámky k jednomu výročí. Telegram (Edmonton), listopad 1971, též jako separát v Kanadských listech, březen 1981.

Hlas nových : Oběžník „Klubu nových přistěhovalců českého a slovenského původu v Kanadě" / Jan Belan, Jan Doubrava, Antonín Doležel, Vladimír Foltýn, Richard Hanzlík, Karel Hora, Evžen Hutka, Lvdia Kaluzhnová, Vladimír Matuš, Marie Nešporová, Věra Uhercová, A. Mareková, D. Mareková, Marta Hergeľová, Eva Eliášová, Ján Grajcar.  -Toronto: [Klub nových]: [Newcomers' Club]: [Club of Newcomers] 35,5 × 21,5 cm, 2-13 s ; do září nebo října 1968 28 × 22 cm. Vychází od května 1967 jako čtrnáctideník, od října 1967 změna na měsíčník. - Na tento titul navazují Kanadské listy (viz dále). V červenci a srpnu 1968 1970 Hlas nových nevyšel. Do léta 1971 jednotlivá čísla  označována názvy měsíců, od září 1971 současně číselné označeni. V listopadu 1971 časopis přetiskl zvláštní přílohu Telegramu s názvem 5 let Klubu nových: Poznámky k jednomu výročí. - Č. z 15. května 1967 má dvě nestránkované přílohy, označené jako Příloha I, Příloha II. - Č. z 1. srpna 1967 má přílohu s názvem Adámku náš... - Č. říjen -prosinec 1967 maji samostatně stránkované přílohy, bez názvu. - Č. duben/68 má přílohu s názvem Účastníkům Kongresu ČSNS na Batawě!, č. květen/68 má přílohu s názvem Informace pro nově příchozí - recepce v Torontě. Čísla březen, duben, květen/69 obsahuji „Slovenský Hlas nových". - První svazek obsahuje několik listů s informacemi Klubu nových z června a října 1966 a dubna 1967, nejedná se ještě o řádná čísla oběžníku. - Přiloženy další materiály Klubu nových. Jan Doubrava vl. jm. Mirko Janeček.

Kanadské listy : Independent Monthly in Czech and Slovak Languages / Mirko Janeček, Monica Janeček. Toronto: Mirko Janeček. 35,5 × 21,5 cm, 4-8 s.; od č. 6/80 do č. 10/89 43 × 28 cm; od č. 11/89 do č. 3/90 42 × 25,5 cm; od č. 4/90 41,5-43 × 28-29 cm. - Titul navazuje na Hlas nových (viz výše), který vycházel clo konce roku 1972. První 4 čísla vydával ještě Klub nových, od května 1973 vydavatelem M. Janeček. - Podnázev až od č. 6/80. - Od č. 6/85 obsahuje též články v anglickém jazyce. - Další verze podnázvu: Independent Monthly in Czech Language (č. 12/80, 1/81); Independent Monthly in Czech and English Languages (od č. 7-8/85 do č. 11/91); Independent Monthly in Czech, Slovak and English Languages (od č. 12/91 do č. 9/93); Independent Monthly in Czech language (od č 10/93). Od č 7/91 místem vydání Mississauga. - Od č. 6/80 v nové úpravě. - Kromě nepravidelných obrazových příloh vyšly ještě mimořádné monotematické přílohy v dubnu a prosinci 1974. - Per. přil.: Walkowski, Tadeusz - Skála, Martin: Katyn; Táborský, Eduard: Benešovy moskevské cesty.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz


2009

Ročenka Kanadských listů - pdf-ocr