Historické studie


*     Praha     *     1978 - 1989     *     2 × ročně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Historické studie ([1], [7], 22, 23); Historický sborník ([2], [18], 19, 21); Sborník historických studií ([3]); Studie z československých dějin ([4]); K dějinám česko-německých vztahů ([zvláštní číslo]); Studie historické ([5]); Studie česko-slovenských dějin ([6]); Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka ([7]); Z dějin ([8]); Historické a sociologické studie ([9]); Statě historické, sociologické, kritiky a glosy ([10]); Z českých a slovenských dějin ([11]); Sborník k 65.výročí vzniku Československé republiky ([12]); Studie z dějin předmnichovské republiky ([13]); České a světové dějiny ([14]); Historické studie a recenze ([15]); Studie z moderních dějin ([16]); Sborník historický (20).
2. Sborník ([1], [4], [zvláštní číslo], [5], [6], [9]-[ll], [14]-[17]; Studie ([2]); Sborník studií ([8]); Studie-prameny-diskuse-kritiky (20)
3. Jaroslav Mezník, Milan Otáhal, Jan Křen (od č.22);
4. Praha ([1], [zvláštní číslo], [5]-[18], 20-23)
6. A4
7. 134-319
8. průklep ([1]-21); xerox (od č.22); sešito nebo brožováno v polokartónu;
12. 2-4x ročně (roku 1986 nevycházely)
13. 24
14. [1]/01-78; [2]/06-78; [3]/Jaro 79; [4]/Podzim 79; [zvláštní číslo]/80; [5]/06-80; [6]/12-80; [7]/05-81; [8]/81; [9]/01-82; [10]/11-82; [11]/11-82; [12]/83; [13]/11-83; [14]/01-84; [15]/04-84; [l6]/Podzim 84; [17]/08-84; [18]/05-85; 19/10-85; 20/01-87; 21/06-87; 22/XI/01-88; 23/06-88; 1989-\

B.
1. Časopis pro historické studie.
2. Obsah; volně kombinované rubriky: Studie; Recenze; Kritika a informace; Kritika a glosy; Články; Diskuse; Recenze a zprávy; Kronika; Úvaha; Prameny; Statě; Bibliografie; Výročí; Literatura; Studie a materiály; Příloha; Résumé; přílohy.
3. Plná jména (většinou u studií), šifry (většinou u glos); a) J. Doležal, M. Hájek, M. Hübl, J. Jablonický, J. Křen, V. Kural, B. Loewenstein, H. Mejdrová, J. Mezník, J. Mlynárik, J. Opat, M. Otáhal, P. Pithart, M. Reiman, J. Vrána.
4.a) Studie, pojednání, kritiky, recenze, analýzy, glosy, polemiky, bibliografie, dokumenty, informace.
b) Moderní české a slovenské dějiny (19.-20.stol.): I.republika, význam T. G. Masaryka, Mnichovská dohoda, protektorát, odboj, Slovenské národní povstání, stalinismus; teorie marxismu; česká a slovenská historiografie a teorie dějin; sudetoněmecká otázka, vztah Němců a Čechů; dělnické hnutí; portréty významných českých historiků (Z. Kalista, J. Doležal); národní uvědomění na Moravě; mezinárodní komunismus (strany); bibliografie prací (M. Hájek, Z. Kalandra); četné recenze domácích a zahraničních novinek ke jmenovaným tématům; recenze o literatuře: vzpomínky V. Černého, S. Vondráčkové, vzpomínky na J. Weila, monografie J. Pelce o Osvobozeném divadle, Podivný Hašek J. Chalupeckého, vzpomínky J. Seiferta, kafkovské monografie.\ c) Téměř výhradně původní příspěvky; převzaty či přeloženy pouze dokumenty a prameny.
d) Několik slovenských textů.
5. Knižnice Historických studií: od roku 1985.

C.
1. H. Gordon Skilling, "Independent Historiography in Czechoslovakia", Canadian Slavonic Papers 4/83, 518-539. ([1]-[6], [8], [9])
"Historické sborníky 1978-1987", KS 1/88. ([1]-20)
"Historické studie", KS 2/88. (21, 22)
Vilém Prečan, "Historické studie 1978-1988", Acta 5-8/88, 44-52. ([l]-23) 2. Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988," Acta 5-8/88, 59. "Historický sborník", Infoch 5/88. (21) "Historické studie", Infoch 22/88. (22)
3. "Bibliografický rejstřík Historických sborníků za léta 1978 až 1987 (čísla 1-20 a zvláštní číslo k dějinám česko-německých vztahů)", Historické studie 22/88.

D. Rozhovor se členem redakce (19. 5. 89):
1. Praha.
2. Zpočátku 40; později asi 110. Poptávka se zjišťuje.
3. Průklep; xerox (od č. 22).
5. Impulsy přinesla Charta 77 a idea paralelní kultury, rovněž časopisy Spektrum, Zprávy o Chartě 77 a Dialogy. Protirežimní historici neměli publikační možnosti. Zpočátku existovaly dvě koncepce: a) odborný časopis; b) popularizující časopis, který by zahrnoval i další oblasti (podobně jako Dějiny a současnost v šedesátých letech). Nakonec zvítězila první varianta; důvody: sebeobrana v případě policejních represí, možnost apolitického charakteru (popularizace s sebou nese nebezpečí politizování), vytvoření předmostí k paralelní kultuře. Změny názvu a časté používání charakteristiky Sborník z bezpečnostních důvodů. Periodicita zpočátku nepravidelná, později se ustálila přibližně na 2 číslech ročně. Zprvu improvizace (co bylo právě v zásuvce), proto také charakter almanachu. Kolem čísla [16]/84 vznikla krize (osobní a odborné spory): vytvořily se dvě redakce, které střídavě časopis redigovaly. Kvůli špatné koordinaci byly určité příspěvky otištěny dvakrát.
7. Bez autorů ze struktur; autoři většinou bývalí marxisté nebo marxisticky orientovaní a v šedesátých letech aktivní historici.
11. Střední Evropa, Kritický sborník, Obsah.
13. Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, SRN.
15. Prodej: asi 50,- Kčs (krytí režijních nákladů); dary mecenášů. Zpočátku také sbírka, která umožnila vydání prvních čísel.
16. Knižnice Historických studií: od r.1985.

zdroj: Posset 1993 viz


 

Časopis v Praze koncipovali Miloš Hájek a Pavel Seifter a který od roku 1978 vydávají sám Hájek, Jaroslav Mezník, Milan Otáhal a Jan Křen [viz Křižovatky dvou životů. Sborník k poctě Hany Mejdrové a Miloše Hájka, usp. M. Janišová a J. Křen, Praha 2008]. HS vycházely pod různými názvy: Historické studie ([1], [7], 22, 23), Historický sborník ([2], [18], 19, 21), Sborník historických studií ([3]), Studie z československých dějin ([4]), K dějinám česko-německých vztahů (zvláštní vydání), Studie historické ([5]), Studie česko-slovenských dějin ([6]), Sborník historických studií k šedesátinám Miloše Hájka ([7]), Z dějin ([8]), Historické a sociologické studie ([9]), Statě historické, sociologické, kritiky a glosy ([10]), Z českých a slovenských dějin ([11]), Sborník k 65. výročí narození. výročí vzniku Československé republiky ([12]), Studie z dějin předmnichovské republiky ([13]), České a světové dějiny ([14]), Historické studie a recenze ([15]), Studie z moderních dějin ([16]) a Sborník historický (20). Některá čísla měla i podtitul: Sborník [1], [4], [zvláštní číslo], [5], [6], [9]-[11], [14]-[17], Studie ([2]), Sborník studií ([8]) a Studie-prameny-diskuse-kritiky (20).

Časopis se zrodil z podnětu Charty 77 jako prostor pro historiky, kteří neměli možnost jinak publikovat. V zásadě existovaly dva možné typy časopisů: odborný časopis nebo časopis s větším nákladem, který by se zabýval různými tématy a aspekty, přičemž vzorem byl známý časopis Dějiny a současnost z 60. let. Nakonec redakce dala přednost první variantě: časopis s větším nákladem by se nevyhnutelně zabýval politickými otázkami, i když okleštěně, zatímco odborný časopis by v případě politických represí měl silnou stránku ve své apolitičnosti, ale zároveň mohl představovat most k paralelní kultuře. Různé změny názvu a časté používání termínu "Sborník" byly způsobeny preventivními a bezpečnostními důvody. V roce 1981, po známém případu prohlídky francouzského kamionu převážejícího materiály ze zahraničí a dočasném zatčení některých přispěvatelů, došlo v redakci až do roku 1986 k rozkolu a vzniku dvou redakcí, které se v přípravě časopisu střídaly; některé příspěvky se tak objevily vícekrát.

HS byly jedním z nejdéle vycházejících samizdatových časopisů, vycházely ve formátu A4, byly vázány v kartonu a měly 134 až 319 stran. Vycházely od roku 1978 do roku 1989 (v roce 1986 nevyšlo žádné číslo) a zpočátku vycházel s nepravidelnou periodicitou v nákladu 40 výtisků, později vycházel víceméně dvakrát ročně v nákladu asi 110 výtisků. Celkem vyšlo 26 čísel a od roku 1985 také řada Historické studie. Časopis měl podobnou strukturu jako další samizdatové časopisy těch let - Střední Evropa, Kritický sborník a Obsah, a publikoval studie, kritiky, pojednání, recenze, rozbory, polemiky, dokumenty, informace, glosy a bibliografie.

HS se zabývaly historickými a literárními tématy: moderními českými a slovenskými dějinami 19. a 20. století, první republikou a významem TGM (eseje T. G. Masaryk, Masaryk a naše současnost Jaroslava Klatovského - č. [6]/1980, a První republika: pojem a společenský život - č. [12]/1983), Mnichovskou dohodou (studie Kolomana Gajana "Mnichov a Beneš" - č. 23/1988), protektorátem Jiří Doležal  Nacismus a české školství - č. [l]/1978,  odboje (Milan Otáhal  Poznámky k problematice odboje v letech 1939-1945 - č. 3/1979), Slovenského národního povstání (Jozef Jablonický Povstanie v Trnave a Nitra a slovenské národné povstanie - č. [9]/1982 a [10]/1982) a období stalinismu.

HS se také zabývaly teorií marxismu (Miloš Hájek Tři studie z dějin marxismu - č. [7]/1981), českou a slovenskou historiografií a teorií dějin (Jaroslav Opat Schauerovy 'Naše dvě otázky' a Masaryk, Stanislav Vážný De Gaulle a česká otázka - č. [14]/1984), portréty významných českých historiků, např. Zdeňka Kalisty a Jiřího Doležala, ale i národního uvědomění na Moravě (Jaroslav Mezník *Dějiny národu českého na Moravě - Nárys vývoje národního vědomí na Moravě do poloviny 19. století - *č. [15]/1984) a československé státnosti (Ján Mlynárik *Milan Rastislav Štefánik a československá státnost *- č. [4]/1979). Rozsáhlá diskuse o odsunu Němců z Československa zaujímala stránky časopisu na počátku 80. let a ústřední pozornost byla věnována také sudetské otázce a česko-německým vztahům Václav Kural Váhy 10 let. Lidský potenciál sudetských Němců a vznik Československa - č. [7]/1981; Jan Křen  Češi a Němci na přelomu století /Pokus o historickou bilanci/- č. [8]/1981. Pozornost byla věnována také starším dějinám (Jaroslav Mezník Václav IV. 1361-1419 - K předpokladům husitské revoluce - č. 21/1987), husitství (Robert Kalivoda *Husitství a jeho vyústění v době předbělohorské a pobělohorské - *č. [17]/1984), absolutismu (Jan Vrána Osvícenství, absolutismus a zemský patriotismus. Světonázorová a politická stanoviska stavovské reprezentace českých zemí v 18. století- č. 19/1985), říjnové revoluci (M. Reiman Říjnová revoluce v kontextu ruských a sovětských dějin - č. [2]/1978), židovství (Jan Křen Emancipace Židů v Polsku a jinde - č. 24/1989). Miloš Hájek recenzoval texty italské komunistické historiografie (Portrét Palmira Togliattiho - č. 3/1979).

HS publikovaly i recenze historické i literární, např. vzpomínky Václava Černého ([5]/1980), Slávky Vondráčkové ([10]/1982), Jaroslava Seiferta ([13]/1983), stať Jindřicha Chalupeckého Podivný Hašek ([13]/1983).

HS kombinoval rubriky Studie, Recenze, Kritika a informace, Kritika a glosy, Články, Diskuse, Recenze a zprávy, Kronika, Úvaha, Prameny, Statě, Bibliografie, Výročí, Literatura, Studie a materiály, Příloha, Résumé. Některá čísla vyšla s přílohou.

Autoři HS byli většinou bývalí marxisté, historici 60. let - Jiří Doležal, Miloš Hájek, Milan Hübl, Jozef Jablonický, Jan Křen, Václav Kural, Bedřich Loewenstein, Hana Mejdrová, Jaroslav Mezník, Ján Mlynárik, Jaroslav Opat, Milan Otáhal, Petr Pithart, Michal Reiman a Jan Vrána .

Studie byly většinou podepsány plnými jmény, zatímco glosy obvykle šifrou. Většinou šlo o původní příspěvky, ale objevovaly se i texty z jiných zdrojů nebo překlady. Některé texty byly ve slovenštině.

zdroj: Mella 2011 viz


Bibliografie HS 1978 - 1988 z Acta 5-8/88 - pdf-ocr - česky, anglicky


KOMPLETNÍ

1978

[1] leden - pdf-ocr
[2] červen - pdf-ocr

1979

[3] jaro - pdf-ocr
[4] podzim - pdf-ocr

1980

[5] [červen] - pdf-ocr
[6] [prosinec] - pdf-ocr
K dějinám česko-německých vztahů. Sborník. (vč. dodatků z 2. vyd. 1985) - pdf-ocr

1981

[7] květen - pdf-ocr
[8] - pdf-ocr

1982

[9] [leden] - pdf-ocr
[10] [listopad] - pdf-ocr
[11] [listopad] - pdf-ocr

1983

[12] - pdf-ocr
[13] - pdf-ocr

1984

[14] - leden - pdf-ocr
[15] - duben - pdf-ocr
[16] - podzim - pdf-ocr
17 - srpen - pdf-ocr (menší kvalita předlohy i ocr)

1985

[18] - květen - pdf-ocr
19 - říjen - pdf-ocr

1987

20 - leden - pdf-ocr
21 - červen - pdf-ocr

1988

22 - leden - pdf-ocr
23 - pdf-ocr

1989

24 - leden - pdf-ocr
25 - červen - pdf-ocr 26 - listopad - pdf-ocr