Kopecký Rudolf


Rudolf Kopecký (vl. jm. Rudolf Kauders) se narodil v Praze 27. 12. 1893. Studoval na Technické univerzitě v Praze, byl odveden do rakouské armády, v níž za 1. světové války sloužil na ruské frontě, kde byl zraněn. 

V Československu psal do periodik Tribuna, Čas a Národní listy, politicky se hlásil k národně demokratické straně **Karla Kramáře, tedy do ‚protihradního' tábora. Byl svobodným zednářem a angažoval se v hnutí Volná myšlenka. 

Na jaře 1939 se přidal k zahraničnímu odboji v Polsku, Rumunsku, Francii a konečně ve Velké Británii, kterou již neopustil. Rozešel se s koncepcí Edvarda Beneše, zejména odmítal příklon k Sovětskému svazu, proto se po konci druhé světové války nevrátil domů.

Kritizoval poválečné poměry v Československu, vydával mj. čtrnáctideník Národ (1948-1953), založil skromný think-tank a informační centrálu Czech Liberal Information Service, kde se mělo soustřeďovat jádro národních demokratů, které zamýšlel obnovit jako politickou stranu i v exilu. Podílel se na československém vysílání BBC, přispíval do řady exilových tiskovin, zejména pravicově orientovaných. Zemřel v Londýně 25. 11. 1981.

*     *     *

ukázka časopisu Národ 1948, č. 16-17 - pdf-ocr

Jako novinář byl z exilového nesocialistického prostředí zřejmě nejvýznamnější. V 60. a v první polovině 70. let sepsal vzpomínky formou kratších tématických článků, jak byl zvyklý psát. Postupně tak vzniklo 8 dílů strojopisu, více než 2300 strojopisných stran. Popisuje mládí, studia, život v Rakousko-Uhersku, osobnosti, události, aféry první republiky, činnost v zahraničním vojsku za druhé světové války a konečně i různé aspekty poúnorového exilu, namnoze dosud detailně nepopsané. Píše kritickým pohledem, netají se mj. odmítavým postojem k Edvardu Benešovi, přináší unikátní pohled na moderní československé dějiny. Paměti (s dále uvedenou výjimkou) nebyly dosud publikovány.

Vzpomínky část 1-4 pdf-ocr,   část 5-8 pdf-ocr
Faksimile strojopisu s ocr. Obsahuje, vzhledem k ručním opravám strojopisu, chyby; opraveny pouze názvy kapitol a obsah. pozn.MS

*     *     *

Studie Jana Cholínského o R. Kopeckém "Národní demokrat Rudolf Kopecký v boji za svobodu vlasti - poslední mladočech a první žurnalista středo-pravicového politického tábora v českém exilu", přednesená na níže uvedené konferenci, pořádané Ústavem pamäti národa v Bratislavě 19. a 20. 11. 2013 - pdf-txt

in: Sborník z mezinárodní vědecké konference Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 - 1989. Sestavil Peter Jašek, Ústav pamäti národa, Bratislava 2017.

*     *     *

V r. 2018 vydalo nakl. Machart péčí Martina Nekoly výbor z těchto vzpomínek - nejzajímavější kapitoly, opatřené poznámkovým aparátem a medailonky vybraných osobností. KOPECKÝ, Rudolf a Martin NEKOLA. Rudolf Kopecký: vzpomínky starého novináře: "proti Benešovi, nacistům a komunistům". Beroun: Machart, 2018, 512 s. ISBN 978-80-87938-65-2, s. 148-215. 

ukázka pdf-txt
o knize pdf-txt
zdroje: kosmas.cz, dobredarky.cz