Stopa

Stopa - časopis československých skautů a skautek v exilu


*     San Diego     *     1958 – 1960     *     čtvrtletně     *


Skautský časopis navazující na stejnojmenný list, vydávaný ještě v r. 1999 v Kanadě, vydával a řídil redakční kroužek. Odpovědným redaktorem byl Velen Fanderlík, redaktorem Ervin I. Lobpreis (skautským jménem Ilek), další spolupracovníci jsou uvedeni pouze pod skautskými přezdívkami: Fretka (dopisovatel), Platejz (kresby a grafická úprava), Bublajs (psaní a expedice). Naposledy doložen číslem 9/1960, Grandtner 1999 zaznamenává ještě č. 10, podle některých pramenů zanikl až 1961. V č. 9 se redakce omlouvá čtenářům, že vzhledem k zaneprázdnění členů redakčního kroužku dosud nevyšla čísla 7 a 8, a slibuje jejich brzké vydání. Tato čísla však nejsou v dostupných archivech doložena. Dále navázal časopis téhož názvu, nového číslování a zpočátku odlišné koncepce (viz dále).

Stopa: Časopis československých skautů a skautek v exilu / Velen, Ilek. - San Diego: b.n. -[ ]22-22,5 × 14-15 cm (postupné zvětšování), 12 s. - Průběžné číslování i stránkování. - Od č. 6/59 další podnázev Czechoslovak Boy Scouts in Exile. - K titulu přiřazen dopis s informacemi o dalším vydávání Stopy z října 1958. - Č. 7 a 8 pravděpodobně nevyšla. - Dle bibliografického soupisu Tibora Grandtnera vyšlo v letech 1955-1957 jedno „bludné" číslo Stopy. - Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. - Velen vl. jm. Velen Fanderlik.


STOPA - Časopis československých skautů a skautek v exilu

Od 26/1969:

Časopis československých skautů a skautek v zahraničí

Od 41/1974

Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí


*    San Diego, od 1966 Brooklyn, od 1970 Long Beach, od 1982 Trail (Kanada), od 1986 Curych (Švýcarsko)     *     1963 – 1989     *    čtvrtletně, ročně     *

Skautský časopis navazující na stejnojmenný titul, který v exilu vycházel průběžně od konce čtyřicátých let a který zanikl zřejmě v roce 1960, byl obnoven v dubnu 1963. List měl zpočátku pouze informativní charakter a nesl proto titul Stopa-Zpráva; od č. 22 z prosince 1968 vycházel již jen pod názvem Stopa. V prvních číslech není uveden redaktor, nelze vyloučit, že na přípravě listu spolupracoval V. Holeček, od č. 14/1967 redigoval Vladimír Jirák-Jerry, od č. 25/1970 Vladimír Balejka od roku 1972 řídila redakční rada ve složení V. Balejka, Velen Fanderlik, E. French (do 1979), L. Rozsypal, Bedřich Woitsch (zemřel 1977), od roku 1976 též Věra Eliášová, od 1977 místo ní Juraj Kolominský. Od 1981 redigoval V. Fanderlík ve spolupráci s V. Balejkou a J. Kolominským. Po smrti V. Fanderlika v roce 1985 se list přestěhoval do Curychu, kde nadále vycházel jako ročenka (č. 74-77), kterou redigovala Dana Seidlová (Pirátka), spolupracoval Karel Kukal (Cookie). Příspěvky v češtině i slovenštině.

List vycházel čtvrtletně, v roce 1969 vyšlo 5 čísel (18-22), v roce 1969 č. 23, 24, v roce 1970 jediné číslo (25). Od roku 1979 vycházel třikrát ročně, v letech 1984 a 1985 po dvou číslech, od 1986 ročenka. Grandtner 1999 zaznamenává připravené, ale nevydané číslo z roku 1974 (do číslování nezasáhlo) a dvě čísla 74: takto označeno vyšlo jednak v únoru 1985 smuteční oznámení smrti V. Fanderlika, jednak první curyšská ročenka v únoru 1986.

Stopa : Časopis československých skautů a skautek v exilu / Ilek, Vladimír Jirák-Jerry, Velen Fanderlík, Stanislav Šmelhaus, M. Šmelhausová, Fretka, Platejz, Bublajs, Vladimír Frank Balejka, E. French, L. Rozsypal, Bedřich Woitseh, V. Eliášová, Juraj Kolominský, Pirátka, Cookie. - San Diego: Ervin I. Lobpreis, - 28 × 22 cm, 2-15 s.; od 1986 21 × 15 cm, 52 s. - Průběžné číslování. - Od č. 26/69 změna podnázvu na Časopis československých skautů a skautek v zahraničí, od č. 41/74 Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí. - Od dubna 1963 další názvový údaj Zpráva (s příslušným číslem). - Navazuje na stejnojmenný titul, který vycházel v letech 1958-1960 (viz výše). - Častá změna sídla redakce: od r. 1966 Brookfield, Illinois (redaktorem a snad i vydavatelem Vladimír Jirák-Jerry), od r. 1970 Long Beach, California, od r. 1982 Trail, Kanada. - V tiráži č. 16/67 je uvedeno, že je časopis vydáván za podpory skautské skupiny v Chicagu. - Od r. 1976 se Stopa stává časopisem činovnickým, vychází ve spolupráci s evropskou redakcí, adresa v Evropě: Skauted Utrecht, Holandsko. - Od r. 1980 změna evropské adresy na Nijmegen. - V č. 15/67 vložen Program XII. světového Jamboree skautů 1967. - Po smrti Velena Fanderlíka (1985) vycházely v letech 1986-1989 v Curychu pouze ročenky (č. 74-77), navazující (i číslováním) na původní časopis. Od 1986 podtitul Časopis českých i slovenských skautů a skautek v zahraničí: Chcem věrni zůstat také dál..., ročenky vydává v Curychu Verband derTschechoslowakischen Pfadfmder in der Schweiz, - Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. - Cookie vl. jménem Karel Kukal. - Pirátka vl. jm. Dana Seidlová.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1958

00: pdf    01-05: pdf

1959

06: pdf

1960

09: pdf

1963

01: pdf    02: pdf    03: pdf-ocr     04: pdf

1964

05: pdf    06: pdf    07: pdf    08: pdf

1965

09: pdf    10: pdf    11: pdf    12: pdf

1967

13: pdf    14: pdf    15: pdf    16: pdf    17: pdf

1968

19: pdf    20: pdf    21: pdf    22: pdf

1969

23: pdf    24: pdf

1970

1970-1977 - 25-53: pdf    25: pdf

1972

33: pdf

1973

34: pdf    35: pdf    37: pdf

1974

1974-1984 - 38-73: pdf    38: pdf    39: pdf    40: pdf    41: pdf

1975

sep: pdf    42: pdf    43: pdf    44: pdf    45: pdf

1976

46: pdf-ocr    47: pdf    48: pdf    49: pdf

1977

50: pdf    51: pdf    52: pdf    53: pdf

1978

54: pdf    55: pdf    56: pdf    57: pdf

1979

58: pdf    59: pdf    60: pdf

1980

61: pdf    62: pdf    63: pdf

1981

64: pdf    65: pdf    66: pdf

1982**

67: pdf    68: pdf    69: pdf-ocr

1983

70: pdf    71: pdf   

1984

72: pdf    73: pdf

1987

75: pdf-ocr

1988

76: pdf-ocr

1989

77: pdf-ocr