Gratia vobis et pax


III. celostátní sjezd kolaborantské organizace Mírové hnutí katolického duchovenstva v ČSSR (předchůdce Pacem in terris) v Praze 24. - 25. listopadu 1966.
Projevy, referáty, diskuzní příspěvky, zdravice, odeslané listy, usnesení, rezoluce a poselství.

Vydal Spolok sv. Vojtecha v Trnavě 1967, 108 s., tisk A5.


pdf-ocr

Obsah Príhovor
Prejavy a referáty
Prejav predsedu MHKD, min. dr. J. Plojhara
Z prejavu min. školstva a kultúry dr. J. Hájka
Referát gen. taj. dr. Josefa Beneša
Z diskusného príspevku podpredsedu MHKD dr. Jozefa Lukačoviča
Z diskusného príspevku podpredsedu MHKD dr. Alexandra Horáka
Pozdravné prejavy zahraničných hostí
Prejav pravoslávneho archijereja Nikodima
Prejav biskupa a gen. vikára z Ostrihoma dr. I. Szabóa
Belgický kňaz J. M. Collignon
Mons. dr. Mario Sassatelli z Bologne
Prof. dr. Viktorias Butkus z Litovskej SSR
Prof. dr. J. Rabas z NSR
Gen. tajomník mierového hnutia duch. z Varšavy ks. S. Owcziarek
Ďalšie pozdravné prejavy
Z prejavu J. E. biskupa dr. E. Nécseyho
Gen. biskup ev. a. v. Chabada
Písomný pozdrav Celoštátneho výboru vietnamských katolikov
Pozdrav od Reprezentácie Južného Vietnamu v ČSSR
Pozdrav od predsedníctva Berliner Konferenz
Z diskusného príspevku opáta Zoltána Beláka
Z diskusného príspevku dr. Vladimíra Bendu
Z diskusného príspevku podpredsedu MHKD, kapit. vikára J. Decheta
Z diskusného príspevku arcikňaza E. Hurníka
Z diskusného príspevku podpredsedu MHKD, kapit. vikára dr. E. Olivu
Z diskusného príspevku dr. J. Pástora
Z diskusného príspevku kanonika L. Poláka
Z diskusného príspevku podpredsedu MHKD dr. A. Stehlíka
Z diskusného príspevku P. J. Vdolečka
Z diskusného príspevku slovenského gen. taj. MHKD dr. Št. Záreczkého
Pozdravné listy, odoslané zo sjazdu
List Svätému Otcovi
List prezidentovi republiky
List vláde ČSSR
Posolstvo vietnamským katolíkom
List SRM
Rezolúcia
Uznesenie
Vianočné posolstvo MHKD
Záver predsedu MHKD, ministra dr. Josefa Plojhara