Poezie mimo domov


 

*     Mnichov     *     1975 – 1996     *


Exilové nakladatelství zaměřené na exilovou a samizdatovou poezii, po roce 1989 poskytující publikační příležitost autorům spjatým s oficiálně preferovanou literaturou normalizačního období


 

Nakladatelství exilové a samizdatové beletrie Poezie mimo domov (PmD), označované někdy také jako Obrys/Kontur-PmD, založil básník a publicista Daniel Strož (*1943) v Mnichově (SRN) roku 1975 vydáním vlastní básnické sbírky Zpovědnice moje hvězda, soustavnou a koncepční nakladatelskou činnost však zahájil až o dva roky později. Na pečlivé výtvarné úpravě publikací se kromě nakladatele (užívajícího též pseud. Dominik Černý) podíleli zejména Vlasta Herrmannová, Karel Kryl, Milan Kubes a Vladimír Milev. Po roce 1989 PmD ve vydavatelské činnosti pokračovala, její charakter se však výrazně změnil: polistopadový vývoj na knižním trhu si nakladatel vyložil jako politicky motivovaný postih skupiny básníků, kteří dosud hojně publikovali v oficiálních nakladatelstvích, a rozhodl se proto jejich nová díla vydávat sám; posléze začal publicisticky i politicky úzce spolupracovat s KSČM, na jejíž kandidátce byl zvolen poslancem Evropského parlamentu. Nakladatelství ukončilo činnost v roce 1996.

V exilovém období vyšlo v PmD okolo 130 titulů, tištěných v mnichovských tiskárnách Cicero Druckerei a Fimberger Offsetdruck. Po listopadu 1989 vyšlo dalších přibližně 50 svazků. Nakladatelství sídlilo na adrese Max Wönner Strasse 31 v Mnichově.

Ediční činnost PmD se rozvíjela v několika navazujících i paralelních knižnicích a postupně se rozšířila i na ojedinělé tituly prozaické, dramatické a na díla z oblasti literatury pro mládež. První svazky vydával Daniel Strož v bezejmenné ediční řadě, později dodatečně označované jako Edice bibliofilií PmD (1977–1980, volné listy v přebalu, číslované výtisky), na níž se především jako výtvarník podílel písničkář Karel Kryl (původní linoryty s motivem srdce na obálkách). Od podzimu 1979 koncipoval Strož v obdobné úpravě již bez Krylovy účasti edici poezie Meritum (1979–1982, 12 sv.), věnovanou tvorbě básníků žijících v Československu (mj. Jan Kameník, Oldřich Mikulášek, Zdeněk Rotrekl, Jaroslav Seifert, Jan Skácel a Karel Šiktanc), a edici Réva (1980–1983, 18 sv.), zaměřenou na básnickou tvorbu exilových autorů bez ohledu na jejich generační příslušnost (z poúnorových exulantů Viktor Fischl, Ivan Jelínek, František Listopad, z mladší generace Ivo Fleischmann, Jaroslav Hutka, vyšly zde i juvenilní verše Josefa Škvoreckého) i bez ohledu na předpoklad čtenářské úspěšnosti (z méně známých autorů a debutantů mj. Helena Aeschbacherová, Aleš Andryszák, Eduard Dvořák, Vratislav Křivák, Jiří Marvan pod pseud. Richard Host a Olga Neveršilová); prvním svazkem edice byly verše papeže Jana Pavla II. (pod pseud. Andrzej Jawień, vl. jm. Karol Wojtyła).

Od roku 1983 byla již většina básnické produkce soustředěna do paperbackové edice Nová řada poezie (1983–1994, celkem 71 sv., z toho 46 sv. do roku 1989). Z exilových autorů se kmenovými básníky nakladatelství, publikujícími v této i starších edičních řadách, stali Ivan Diviš, Eduard Dvořák, Libor Koval, Anastáz Opasek, Michal Racek, Jan Vladislav, Bronislava Volková a sám vydavatel Daniel Strož; dále zde publikovali mj. Libuše Čačalová, Václav Hokův, Petr Král, Inka Machulková, Milan Nápravník, Petr Sacher, Ivan Schneedorfer, Otakar Štorch, Vlastimil Třešňák, v novém vydání zde po třiceti letech vyšla sbírka nakladatele poúnorové exulantské generace Roberta Vlacha. Texty doma žijících autorů Strož často přejímal ze samizdatových edic, zejména z České expedice, Edice Expedice či Edice Petlice, avšak bez možnosti operativní konzultace s autory, což v některých případech poznamenalo kvalitu ediční přípravy. Kromě výše uvedených autorů v PmD publikovali Egon Bondy, Lumír Čivrný, Ladislav Fikar, Zbyněk Hejda, Jaromír Hořec (též pod pseud. Jiří Hynek), Ivan M. Jirous, Emil Juliš, Petr Kabeš, Zdeněk Kalista, Josef Kostohryz, Oldřich Kryštofek, František Lazecký, Jaromír Šavrda, Pavel Šrut), některé soubory připravili exiloví editoři (mj. z díla Vratislava Effenbergera, Václava Hraběte, Antonína Konečného). Několik německých překladů soudobé české poezie vydaných souběžně s českým textem bylo v prospektech PmD označeno jako Dvojjazyčná řada (1983–1990, 4 sv.).

Jediná nebásnická edice Beletrie v PmD (1985–1988, 9 sv.) přinesla mj. divadelní hry Václava Havla a prózy Ivana Binara; úprava edice byla shodná s Novou řadou poezie. Mimo edice vyšel ve společném svazku Máj a Necenzurovaný deník z roku 1835 Karla Hynka Máchy, dále dva almanachy české poezie (Almanach české zahraniční poezie 1979 s básněmi exilových autorů, almanach Na střepech volnosti, převzatý ze samizdatové České expedice, kterou řídil Jaromír Hořec), soubor přijaté korespondence Vladimíra Vokolka a sborník na památku redaktora Svobodné Evropy Slávy Volného. Pro mládež vydala PmD čtyři knížky Jaroslava Foglara včetně doma tehdy nepublikovaného Tajemství Velkého Vonta a jeden sešit kreslených příběhů Rychlých šípů.

Po roce 1990 nakladatelství pod patronací svého kmenového autora Jaromíra Hořce převzalo několik titulů z jeho samizdatové edice Asyl (Ivan Andrenik, Petr Burian). V další poměrně četné produkci měly však vedle nakladatelovy vlastní tvorby a vedle děl dalších tradičních autorů nakladatelství (Libuše Čačalová, Eduard Dvořák, Libor Koval, Bronislava Volková) výrazný podíl zejména verše prominentních básníků normalizačního období (Karel Boušek, Miroslav Florian, Josef Jelen, Jiří Karen, Jaromír Pelc, Karel Sýs, Jiří Žáček) a spřízněných debutantů (Emil Hruška, Alois Reich, Jaromíra Trunečková); některé jejich sbírky byly zařazeny ještě do původní Nové řady poezie, většina však již do nové „Černé řady“, charakterizované nakladatelem jako sešity „nespoutané“ české poezie.

Prodej produkce exilového nakladatelství se opíral o okruh přibližně 180 stálých odběratelů z celého světa. Náklady básnických sbírek se pohybovaly mezi 250–400 výtisky, prózy a divadelní hry vycházely zpravidla v nákladu 500 výtisků. V devadesátých letech se náklady publikací PmD po počátečním prudkém zvýšení ustálily na 400 výtiscích; spoluvydavateli některých svazků byla nakladatelství Naše pravda (Ostrava) a Sakko (Praha).

Do českého kulturního života výrazně zasáhl čtvrtletník Obrys, v němž Strož jako redaktor od počátku prosazoval jednotu všech proudů české kultury a otiskoval příspěvky exilových autorů, autorů českého a slovenského samizdatu i přetisky článků z oficiálních kulturních časopisů. Časopis zanikl koncem roku 1990; jeho náklad dosahoval v té době 2000 výtisků, část nákladu ve zmenšeném formátu byla určena pro Československo. Po svém definitivním návratu do Prahy Strož působil jako redaktor literární přílohy komunistických Haló novin nazvané Obrys–Kmen. Edici s názvem Poezie mimo domov vydávalo po zániku mnichovského podniku pražské nakladatelství Futura (1998–2002, 5 sv.), edici s logem PmD založilo nakladatelství Orego v Divišově (2004-11 zjištěno 6 sv.).

Ediční řady Edice bibliofilií PmD (1977–1980); Meritum (1979–1982), Réva (1980–1983); Dvojjazyčná řada (1983–1990); Nová řada poezie (1983–1994); Beletrie v PmD (1985–1988); „Černá řada“ (1994–1996). Časopis: Obrys (1980–1990). Výtvarní spolupracovníci: V. Herrmannová, K. Kryl, M. Kubes, V. Milev, D. Strož. Technické informace: Celkem cca 178 titulů. Edice bibliofilií, Meritum a Réva 17×11cm; Nová řada poezie, Beletrie v PmD 19×12 cm, mimoediční tituly i v odlišných formátech. Tiskárna Cicero Druckerei München, později Fimberger Offsetdruck München.

LITERATURA Bibliografie: A. Zach: Kniha a český exil (1995). Nakladatelské katalogy a propagační tisky: Ediční program na léta 1985 a 1986 (b. d., 1985); Ediční program na léta 1987, 1988 a 1989 (b. d., 1987). Studie a články: I. Diviš: Láska k věci, Listy (Řím) 1981, č. 3/4; J. Svoboda (= J. Hořec): Poezie je krví svobody, Obrys (Mnichov) 1987, č. 1; M. Svoboda: Jak to všechno bylo, Západ 1991, č. 3/4; H. Karlach: Milý pane Stroži…, Tvar 1991, č. 31; K. Fron: Bibliofilie v emigraci, Zprávy Spolku českých bibliofilů 1991, č. 2/3; P. A. Bílek: Citát z básně…, NK 1992, č. 5; P. Matuška: Vstanou noví mučedníci, Denní Telegraf 14. 5. 1994, příl.; J. Peňás: Poetické bratrstvo krkavčí pracky, MFD 23. 8. 1994; D. Strož: Několik podnětů…, Haló noviny 12. 11. 1994; V. Novotný: HardTVAR (14), Tvar 1995, č. 7; V. Macura: Poezie mimo, Tvar 1995, č. 14; J. Peňás: Vzhůru, psavci, na Brusel! Týden 2004, č. 27/28; J. Peňás: Skromné stvoření Strož, LidN 31. 7. 2010. Rozhovory: D. Strož: Co jsem chtěl říct, říkám… Rozhovory z exilového, českého a slovenského tisku 1985–1993 (1993); D. Strož: Dokázat se vzepřít (rozhovor E. Hrušky, 2010). – (vše s D. Strožem): O Poezii mimo domov, Obrysu a Strožovi (připr. A. Jagodziński), Listy (Řím) 1985, č. 4; Poezie je krví svobody (připr. Z. Salivarová), Západ (Ottawa) 1988, č. 2; Mezi Prahou a Mnichovem (připr. P. Prouza), Kmen 1990, č. 2; Básník mimo domov (připr. N. Klevisová), Tvorba 1990, č. 3; Odložený návrat Daniela Strože (připr. J. Zahradnický), MFD 15. 12. 1990, příl. Víkend; Nehodící se škrtněte (připr. J. Jiroušek), Tvar 1991, č. 22; Nedat se oblbnout nesmysly (připr. R. Dengler), RP 20. 3. 1992; Básník, který se nestal cizincem (připr. J. Hrobař), Naše pravda 1993, č. 20; Poezie mimo domov (připr. K. Sýs), Haló noviny 21. 4. 2000, příl. Obrys–Kmen č. 16; Českou literaturu stále dělí hluboká rýha (připr. M. Stöhr), Host 2005, č. 6; Neslevím ze svého přesvědčení (připr. M. Černík), Haló noviny 24. 10. 2009, příl. Obrys–Kmen č. 43.

Související odkazy Bibliografická databáze ÚČL AV ČR Česká literatura v exilu 1948–1989 Autor hesla: Michal Přibáň (2010) Aktualizace: 31. 3. 2015 (mlp)
s použitím: slovnikceskeliteratury.cz


 

  • 17 kryptogramů na dívčí jména / Karel Kryl, München : PmD, [1978]
  • Adresát Vladimír Vokolek : dvacet dopisů Jana Zahradníčka, čtyři dopisy a pohlednice Františka Hrubína / [sestavil, vysvětlivkami a ediční poznámkou opatřil] Jan Vladislav, München : PmD, 1984
  • Agogh / Oldřich Mikulášek, München : PmD, 1980
  • Akropolis / Ivan Jelínek, München : PmD, 1982
  • Almanach české zahraniční poezie 1979 / připravil a uspořádal Daniel Strož, München : PmD, 1979
  • Autostop : 1978-79 / Vratislav Křivák ; Graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1981
  • Až delfíni vystoupí z vod / Ivo Rožek, München : PmD, 1991
  • Básně : (1976-1978) / Jan Skácel, München : PmD, 1982
  • Básně z poloostrova / Ivan Schneedorfer, München : PmD, 1987
  • Blízkosti smrti / Zbyněk Hejda, München : PmD, 1985
  • Blížíme se ohni / Emil Juliš ; [knižní ilustrace Jiří Kolář], München : PmD, 1987
  • Bohemus / Jaromír Hořec, München : PmD, 1986
  • Brýle pro jestřáby / Eva Frantinová, München : PmD, 1992
  • Cestovní deník / Jaromír Šavrda ; Doslov Josef Škvorecký ; Typografie Vlasta Herrmannová, München : PmD, 1984
  • Černé nebe nad městem / Václav Hrabě ; sest., do tisku připravil a závěrečnou poznámku napsal Daniel Strož ; il. Roman Filipský, München : PmD, 1985
  • Český orloj : (1971-1973) / Karel Šiktanc, München : PmD, 1980-1981
  • Činohra slov / Richard Host, München : PmD, 1983
  • Deštník z Piccadilly / Jaroslav Seifert, München : PmD, 1979
  • Dílna Hölderlinova / Jaromír Hořec, München : PmD, 1993
  • Dívka z Chicaga a jiné hříchy mládí : básně z let 1940-45 / Josef Škvorecký, München : PmD, 1980
  • Druhý sešit deníku / Jaromír Šavrda, München : PmD, 1986
  • Dům u tří houslí / Viktor Fischl ; grafická úprava Daniel Strož, München : PmD, 1981
  • Dům v ohni / Bronislava Volková, München : PmD, 1985
  • Dvacet tři patnáct : [verše z let 1973-1979] / Miroslav Červenka, München : PmD, 1986
  • Dvě balady / Aleš Andryszák ; [linoryt na obálce Karel Kryl], München : PmD, 1978
  • Elegie na Jeana Gabina / Jiří Morava ; [s linorytem Karla Kryla na obálce], München : PmD, 1979
  • Eumenidy / Josef Kostohryz, München : PmD, 1981
  • Exilové seppuku / Daniel Strož, München : PmD, 1986
  • Hledání : [(verše)] / Olga Valeská, München : PmD, 1979
  • Hluchoněmá dlaň / Bronislava Volková, München : PmD, 1993
  • Horská louka / Eduard Dvořák, Munich : PmD, 1994
  • Hoře věčnosti / Ivan Jelínek, München : PmD, 1988
  • Hudba pro osamělá srdce : [výbor z poezie z let 1982-1989] / Jaromír Pelc, Mnichov : PmD, 1991
  • Chvíle přeměny : [(verše)] / Jaroslav Kováříček, Mnichov : PmD, 1980
  • Já hříšná / Dagmar Sedlická ; [fotografie Josef Hník], München : PmD, 1993
  • Jak se trhá srdce / Karel Šiktanc, München : PmD, 1983
  • Jediná z žen / Michal Racek, München : PmD, 1988
  • Jediný domov / Pavel Javor, Mnichov : PmD, 1977
  • Jediný zlý oheň / Ivan Andrenik ; [doslov Jaromír Hořec], München : PmD, 1991
  • Jistá nepřítomnost / Bronislava Volková, München : PmD, 1990
  • Jizvy po domovu : Verše / Michal Racek, München : PmD, 1979
  • Jizvy po domovu / Michal Racek, München : PmD, 1979
  • Jsem v prstech času : [(verše)] / Michal Racek, Mnichov : PmD, 1978
  • Kámen komediantů : Verše / Inka Machulková, München : PmD, 1979
  • Kámen na hrob / Ladislav Fikar, München : PmD, 1988
  • Kamenné chůvy / Olga Neveršilová, München : PmD, 1989
  • Kamenolom / Andrzej Jawień ; z polštiny přeložil Jan Schneider, München : PmD, 1980
  • Když procházel jsem zahradou / Eduard Dvořák, München : PmD, 1985
  • Ke komu mluvím dnes / Vladimír Vokolek ; typografie Vlasta Herrmannová, München : PmD, 1984
  • Klíč k pluhu / Jaroslav Hutka, München : PmD, 1981
  • Klíč pluhu / Jaroslav Hutka ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1981
  • Kobka / Aleš Andryszák ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1983
  • Kočičí... / Hana Svobodová ; [s fotografiemi Tomáše Svobody], München : PmD, 1992
  • Kon(tra)texty : 2x7 básní pro moudrého blázna / Libor Koval, München : PmD, 1979
  • Kryliády : (hrst hříček pro Karla) / Libor Koval ; [linoryt na obálce: Karel Kryl], Mnichov : PmD, 1980
  • Křížatky : [(Křížatky u Litvínova 1967)] / Ivan Diviš, Mnichově : PmD, 1978
  • Kytovna umění / Ivan Binar, Plzeň : Západočeské nakladatelství ve spolupráci s PmD v Mnichově, 1991
  • Letorosty : výbor z díla / Jiřina Hauková, München : PmD, 1987
  • Lov na černého žraloka : výbor básní 1940-1986 / Vratislav Effenberger ; [uspořádal a závěrečnou statí opatřil Milan Nápravník], München : PmD, 1987
  • Magorovy labutí písně / Ivan Jirous, München : PmD, 1986
  • Malá domů : výbor z díla : [verše z let 1968-1980] / Pavel Šrut ; typografie Vlasta Herrmannová, München : PmD, 1989
  • Malá říkání roku 1976 / Oldřich Kryštofek, München : PmD, 1984
  • Malachit / Zdeněk Rotrekl, München : PmD, 1980
  • Masopustní nokturno : [(verše)] / Václav Hokův, München : PmD, 1980
  • Melancholie / Josef Kostohryz, Mnichov : PmD, 1985
  • Milostný akord / Libuše Čačalová, München : PmD, 1991
  • Mlhavé dny / Helena Aeschbacherová, München : PmD, 1981
  • Modlitby a kytice / Jana Dufková, München : PmD, 1986
  • Moje udalosti / Marián Hatala, München : PmD, 1990
  • Moře v odlivu topánku / Eduard Dvořák ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1980
  • Motáky do uší pěny / Bronislava Volková ; Typografie Vlasta Herrmannová, PmD, 1984
  • Na dech / Lumír Čivrný ; [Typografie Vlasta Herrmannová ; frontispis Jan Valach], PmD, 1984
  • Na přídi ostrova / Eduard Dvořák, München : PmD, 1982
  • Na stéblo trávy / Jiřina Fuchsová, München : PmD, 1978
  • Naděje v poušti / Otakar Štorch ; [s linorytem Karla Kryla na obálce], PmD, 1979
  • Nástroje paměti : (1977-81) / František Listopad, München : PmD, 1982
  • Navzdory rybám / Jiřina Fuková, München : PmD, 1992
  • Nebe peklo ráj / Marie Valachová, PmD, 1983
  • Nesmrtelná dívka / Egon Bondy ; typografie Vlasta Herrmannová, PmD, 1989
  • Nezoufejte! : (zpěv první) / Josef Škvorecký, Mnichov : PmD, 1980
  • Odchod z Čech / Ivan Diviš, München : PmD, 1981
  • Odlet vlaštovek / Bohuslav Reynek, München : PmD, 1980
  • Ohrady a exily / Otakar Štorch ; [ilustrace Jaromír Brabenec], München : PmD, 1988
  • Orgie smutku : [domov - exil (1968-1978)] / Daniel Strož, Mnichov : PmD, 1978
  • Pěší věc / Petr Kabeš, München : PmD, 1987
  • Plonková sedmička : texty / Vlastimil Třešňák, München : PmD, 1983
  • Podvečerní hudba / Anastáz Opasek, München : PmD, 1979
  • Poetická scherza : koláže a muchláže z děl českých básníků / [text a muchlokoláže] Libor Koval, Munich : PmD - Poezie mimo domov, 1991
  • Poprašek lásky a smutku / Michal Racek, München : PmD, 1982
  • Popravy a vzkříšení / Libuše Čačalová ; [ilustr. Jana Rokytová], München : PmD, 1986
  • Prázdno světa / Petr Král, München : PmD, 1986
  • Pražský život / Egon Bondy, München : PmD, 1985
  • První hudba bratřím / Ivan Diviš, München : PmD, 1981
  • Přece jen : [(Mnichov 1972)] / Ivan Diviš, Mnichov : PmD, 1977
  • Pubertální Henoch : stopami na cestě duchovního dospívání / Jan Kameník, München : PmD, 1982
  • Půjčené ženy, půjčené sny / Petr Prouza, München : PmD, 1990
  • Samomluvy : 1950-1960 / Jan Vladislav, München : PmD, 1986
  • Sevřená oblaka : variace na jednotné téma / Ivo Fleischmann ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1982 - pdf-ocr
  • Skleněná louka / Antonín Konečný, München : PmD, 1984
  • Sny a malé básně v próze / Jan Vladislav, München : PmD, 1990
  • Sobí barva stesku / Jarmila Malendová, Mnichov: PmD, 1980
  • Sursum / Ivan Diviš, München : PmD, 1986
  • Svěcení hlíny / Jiří Hynek ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1982
  • Svíce do rána : (výběr milostné poezie) / Daniel Strož, Mnichov : PmD, 1977
  • Špatně rozdané karty / Jaromír Hořec, München : PmD, 1984
  • Ta prázdná místa / Hana Svobodová, München : PmD, 1993
  • To je můj návrat : [výbor z básnických sbírek] / [napsal a výbor uspoř.] Daniel Strož ; ilustr. Libor Fára ; přebal a graf. úprava Petr Langemeier, Plzeň : Západočeské nakladatelství ; München : PmD, 1990
  • Tu zemi krásnou : [(verše)] / Robert Vlach, München : PmD, 1980
  • Uprostred je mlčanie / Igor Hochel, München : PmD, 1993
  • Území tekutých písků / Pavel Janský ; graf. úprava Daniel Strož, München : PmD, 1982
  • Úzkost : [verše z let 1970-1983] / Petr Burian ; [doslov Jaromír Hořec ; typografie Vlasta Herrmannová], München : PmD, 1990
  • Ve znamení Vah / Zbyněk J. Gertler, München : PmD, 1988
  • Večeře u kata / František Lazecký ; [doslov Jaromír Hořec], München : PmD, 1988
  • Veliká noc / Zdeněk Kalista ; [doslov Jaromír Hořec ; ilustroval Jiří Jirásek], München : PmD, 1987
  • Verše z hor / Klára Hůrková, München : PmD, 1994
  • Věty : (1962-1972) / Jan Vladislav, München : PmD, 1981
  • Víry / Rudolf Žák, München : PmD, 1991
  • Vršovický Ezop / Jiří Kolář, München : PmD, 1986
  • Všechnu lásku slunce / Olga Pražáková, München : PmD, 1980
  • Vůle k noci / Milan Nápravník, München : PmD, 1988
  • Vůně fosforu : milostné verše z let 1968 - 1988 / Petr Cincibuch, München : PmD, 1990
  • Vypráhlá krajina / Anastáz Opasek, München : PmD, 1980
  • Vysoké léto / Eduard Dvořák ; [knižní ilustrace Ervín Synek], München : PmD, 1988
  • Vzápětí / Olga Neveršilová, München : PmD, 1981
  • Vzápětí / Olga Neveršilová ; [grafická úprava Daniel Strož], München : PmD, 1981
  • Vzduch bez podpatků / Bronislava Volková, München : PmD, 1987
  • Vzduch bez podpatků / Bronislava Volková ; [doslov Lubomír Doležel a Nancy Traillová], München : PmD, 1987
  • Z té dálky = Aus jener Ferne / Anastáz Opasek ; [ilustrace Jiří Siostrzonek], München : Obrys/Kontur : PmD, 1990
  • Za pět peněz klíč / Josef Hrubý, München : PmD, 1992
  • Zahrada noci : Verše / Milan Kučera, München : PmD, 1979
  • Zapovězená cesta : Verše / Petr Sacher, München : Poezie mimo Domov, 1980
  • Zasklené kalhoty dospělého muže / Karel Sýs, Mnichov : PmD, 1992
  • Zpovědnice moje hvězda / Daniel Strož, Mnichov : PmD, 1975
  • Zpovzdálí / Jan Schneider, München : PmD, 1982
  • Zranitelnost země / Bronislava Volková, München : PmD, 1992
  • Zvíře dětství : [(Pennsylvania 1976-1977)] / Rio Preisner, Mnichov : PmD, 1978
  • Žil, nebyl : výbor z díla : verše z let 1970-1984 / Ivan Wernisch ; typografie Vlasta Herrmannová, München : PmD, 1988