Zpravodaj z Washingtonu

Čs. krajanské zpravodajství z Washingtonu

od 1976 Zpravodaj z Washingtonu


*     Washington     *     1957 ? – 1986 ?     *     7 × ročně, později čtvrtletně     *


List vydával Koordinační výbor čs. spolků ve Washingtonu, později Čs. národní rada americká. Redigoval jej Josef Kučera, Vladimír J. Fleischer (zřejmě 1979-1984), později Milan Blaha (zřejmě od 1985, zazn. i Miková 1998), Miková 1995 uvádí jako šéfredaktora Otakara Hornu. Časopis informuje o činnosti čs. krajanských spolků ve Washingtonu včetně místní sokolské jednoty, zabývá se politickou situací v Československu, příležitostně přináší i jubilejní články a zabývá se historickými tématy. - V dataci vzniku listu se prameny různí: podle Dubna 1978 vznikl v roce 1956, první zaznamenaná čísla jsou však až z roku 1957 (tomu odpovídá i ročníkování). Příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Duben 1962 uvádí náklad 500 výtisků, v roce 1993 náklad 600 výtisků.

Zpravodaj z Washingtonu / Vladimír J. Fleischer, Milan Blaha. - Washington: Czechoslovak National Council of America. - 28 × 21,5 cm, 2-14 s. - Navazuje na Čs. krajanské zpravodajství z Washingtonu, vycházející 7x ročně od r. 1957.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz, doplněno


1986

4 - pdf-ocr