Teologie


Jednotlivé části (sešity) byly určeny pro práci ve skupinách zájemců o teologické studium z řad laiků, v osmdesátých letech 20. století. Členové skupinek si jednotlivé sešity svépomocí rozepisovali a na společných schůzkách vyslechli k tématu výklad a diskutovali o nich. Jednotlivé části připravili různí autoři, namnoze zahraniční.

Citát z úvodu k 1. sešitu: "Čím je tento člověk, toto lidstvo, tento dnešní svět, který chce Bůh zasáhnout svým slovem? Tato otázka může být ovšem zodpovězena především a s konečnou platností jedině ve světle samotného zjevení. Hledání této poslední odpovědi bude tedy úkolem, o nějž usilujeme v souboru těchto úvah. Člověk sám i svět mají přece své zkušenosti, které v kritickém pohledu jednotlivých věd mohou vést k platným výpovědím o člověku a jeho dnešním světě. A právě takovými výpověďmi se chce zabývat tato úvaha. Nabízí tedy materiál z nejrůznějších zkušenostních oborů ve světle rozličných věd, aniž by si jakkoli činila, byť i vzdáleně, nárok na úplnost. Tento materiál není také libovolně vybrán: Má ukázat příznačné rysy dnešních lidských zkušeností, životních i světových, a pokusit se poukázat lidem na jejich velikost i omezenost, a to na pozadí těchto zkušeností, bohatých na napětí. A to, co se přitom uvádí, platí za mnohé, co musí zůstat nevyřčeno.
Jednoho si při četbě hned všimnete: Naleznete mnoho dat, událostí i historických osobností. Tyto jednotlivosti však pro nás nemají být učební látkou. Daleko víc je třeba, abyste zaznamenali především historickou cestu, po níž šlo lidstvo. Neboť jsme přesvědčeni - a doufáme, že vám to budeme moci v této úvaze také přesvědčivě znázornit, - že žádnou přítomnost nelze pochopit bez její dějinné minulosti. Zcela jisté nejsme my, lidé dneška, jednoduše jen produktem minulosti. Ale stejně tak jistě se můžeme jen v tomto dějinně utvářeném světě rozvíjet a tento svět dále utvářet, a tím také jen v tomto světě, kterého se nám dostalo, nalézt odpověd na oslovení Boží."


sešit 1 - Člověk dnešní doby, jeho velikost i omezení - pdf-ocr

sešit 2 - Základní problémy lidského bytí - pdf-ocr

sešit 3 - Člověk se táže po smyslu a základu - pdf-ocr

sešit 4 - Výklad lidského bytí v nekřesťanských náboženstvích a světových názorech - pdf-ocr

sešit 5 - Zjevení Boží a nárok církve - pdf-ocr

sešit 6 - Přístup k Ježíši Kristu skrze svědectví prvotní církve - pdf-ocr

sešit 7 - Zmrtvýchvstání Ježíšovo a jeho význam v dějinách spásy - pdf-ocr

sešit 8 - Ježíš z Nazareta - pdf-ocr

sešit 9 - Duch - víra - následování - pdf-ocr

sešit 10 - Rozvíjení víry v Krista v dějinách - pdf-ocr

sešit 11 - Prehistorie naplnění úmluvy v Kristu - Starý zákon - pdf-ocr

sešit 12 - Boží lid pod vinou a pod zaslíbením - pdf-ocr

sešit 13 - Stvoření - pdf-ocr

sešit 14 - Dovršení spásy v Kristu (Vykoupení v minulosti - očekávaná spása v budoucnosti) - pdf-ocr

sešit 15 - Církev v dějinách - pdf-ocr

sešit 16 - Svědectví o církvi v Novém zákoně - pdf-ocr

sešit 17 - Tajemství církve a její služba - pdf-ocr

sešit 18 - Boží zjevení v Kristu a dogma v církvi - pdf-ocr

sešit 19 - Činnost církve ve svátostech. Křest a eucharistie - pdf-ocr

sešit 20 - Život křesťana - pdf-ocr

sešit 21 - Svědomí - zákon - svoboda - pdf-ocr

sešit 22 - Křesťan v lidském společenství - pdf-ocr

sešit 23 - Křestanská odpovědnost za svět - pdf-ocr

sešit 24 - Bůh - všechno ve všem - pdf-ocr