Karel IV. - Otec vlasti


SBORNÍK REFERÁTŮ ZE SYMPOSIA MLÁDEŽE O KARLU IV.


St. Martin in Gsies 23. - 30. července 1977

Symposium uspořádal Mládežnický odbor Střediska Velehrad v Římě

Sborník k vydání připravila Česká duchovní služba v Mnichově - 119 s.


celá publikace - pdf-ocr


Obsah:

Roman Hanzal: Přemyslovec a Lucemburk /Rod Přemyslovců a jejich význam, zánik po meči - Eliška Přemyslovna - Lucemburkové: Jindřich VII. a Jan Lucemburský - Lucemburkové v Čechách

Rodokmen Přemyslovců a Lucemburků - tabulka

Josef Ondra: Král český a císař římský /Upevnění královské moci - Čechy opěrný bod Říše - Maiestas Carolina - Hodnost císařská a korunovace v Římě - Zlatá bulla - Vláda Karla IV.

Mapka cest Karla IV.v Říši.

Dana Polusová: Osobnost Karla IV. /Rodinná situace - Povaha Karla IV.- Vnější vlivy na povahu Karla IV. - Obrácení v Terenzu - Jeho ideál panovníka - Ideál císaře

Hrad Karlštejn

Jan Kovář: Karel IV. a Církev /Poměr císařství k papežství před Karlem IV. - Světská a církevní moc v pojetí Karla IV.- Kodifikace ve Zlaté bulle - Církevní politika Karlova

Štěpánka Kešová: Pražské arcibiskupství /Pražské biskupství - sv. Wolfgang, sv.Vojtěch - První pokusy o pražské arcibiskupství: Břetislav I., Přemysl Otakar I., biskup Ondřej - Uskutečnění za Karla IV. - Význam arcibiskupství - První arcibiskupové: Arnošt z Pardubic, Jan Očko z Vlašimě

Jiří Hochmann: Znovuobjevení tradic slovanského křesťanství /Cyrilometodějský odkaz - sv. Prokop a slovanská Sázava - Zánik slovanské liturgie - Založení emauzského kláštera

Obraz Karla IV. z Kaple sv.Václava v Katedrále sv.Víta

Zdeněk Borský: Karlovy Čechy střediskem evropské spirituality /Čechy duchovním středem Říše - Ambrosiánský ritus - Augustiniáni - Kartuziáni - Ostatky

Stanislav Chlup: Universita a rozvoj věd /Středověká universita a věda - Pokusy o založení university v Praze - Myšlenka a uskutečnění Karlem IV. - První mistři - Organisace university - Vliv pražské university na duchový život Evropy

Pavel Černý: Literární tvorba doby /Počátky české literatury - Humanismus v Čechách - Karel IV.autor - Podněty Karla IV. - Česká literatura v okruhu Karla IV. - Vrcholná díla doby - Vliv kanceláře Karla IV. na vytváření spisovných jazyků - Čeština říšským jazykem

Busta Karla IV. z triforia katedrály sv.Víta v Praze

Jiří Brož: Pojetí svaté říše římské u Karla IV. /Idea federalisace Evropy - Organisace států v římské říší - Zlatá bulla Karlova - Monarchická a parlamentní federalisace Evropy

České království v různých dobách - mapka

Pavel Hochmann: Karel IV. a české království /Sv. Václav, dědic České země - Česká královská koruna - Korunovační řád - Svatováclavská kaple - Země koruny české - Maiestas Carolina - Zákoník českého království

Svatováclavská koruna. Další doklady o úctě Karla IV. ke sv. Václavovi.

Karel Sirnandl: Reformní snahy Karla IV. a husitství /Reformní snahy v Praze - Jejich styk s reformními snahami ciziny - Zintensivnění duchovního života (časté svaté přijímání laiků) jako příprava reformy Církve - Velcí kazatelé v Praze (Waldhauser, Jan Milíč) a Karei IV. - Změna situace za Václava IV. - Radikalisace reformních snah kladením důrazu na nepodstatné prvky

Přehled panovníků v Evropě ve 14.století - tabulka