Sedm pražských dnů 21. - 27. srpen 1968


Historický ústav ČSAV
SEDM PRAŽSKÝCH DNŮ
21. - 27. srpen 1968
Dokumentace
Studijní materiál - pouze pro vnitřni potřebu
Vydáno v záři 1968

OBSAH
Prolog - 20. srpna
Středa 21. srpna
Čtvrtek 22. srpna
Pátek 23. srpna
Sobota 24. srpna
Neděle 25. srpna
Pondělí 26. srpna
Úterý 27. srpna

z ÚVODNÍHO SLOVA

Při zpracování mnohých episod dějinného vývoje stojí historik před problémem nedostatku pramenného materiálu; Je to zpravidla tehdy, když "normální" běh událostí zrychlí své tempo natolik, že se "historický" čas nepočítá na roky a měsíce, ale na dny, hodiny a někdy i na minuty. Pokusy po létech dohnat to, na co současníci neměli čas anebo možnost myslet, bývají zřídkakdy úspěšné; i nejpečlivější heuristika je s to shromáždit obvykle jen torzo i těch často nejdůležitějších pramenů. A výpovědi pamětníků sbírané po deseti dvaceti letech už dávno ztrácí svou autentičnost.
Tato trpká zkušenost generací historiků nás vedla k tomuto pokusu. ... Vycházeli jsme zároveň i z povinnosti, kterou má Historický ústav. ...
Materiál ... je dílčí dokumentací ... první fáze vývoje vyvolaného vstupem cizích vojsk na území Československa. Nemohli jsme si dát větší úkol, než sestavit dokumentaci k událostem v Praze a takto jsme ji zcela záměrně tématicky omezili. Přitom jsme vzali v úvahu..., že Praha je sídlem centrálních ... institucí.
Časové vymezení ... je od noci z 20. na 21. srpna do 27. srpna večer, tedy do zveřejnění moskevského komuniké a projevy presidenta Svobody a prvního tajemníka ÚV KSČ Dubčeka....
Zařadili jsme i nejdůležitější události před 23. hodinou 20. srpna ... a k událostem 27. srpna jsme přičlenili projevy a dokumenty státních činitelů a orgánů, které ... se těsně váží k moskevskému komuniké....
V příloze je část materiálu ze zasedání Rady bezpečnosti OSN k československé otázce ... a některé bezprostřední ohlasy na moskevské komuniké..., jak se projevilo "dole". ...
Omezení ... byla dána našimi možnostmi technickými i časem, který jsme měli ... k dispozici. ...
Předkládaná dokumentace není edicí pramenů a také proto nemá poznámkový aparát. ... Snažili jsme se ... texty porovnávat a vybírali jsme ... znění, jež jsme považovali za nejautentičtější. Zpravidla u každého údaje je odkaz na pramen; u osobních svědectví je zkratka OS. Zprávy Čs. rozhlasu jsou sice zestručněny, ale s maximálním ohledem na autentičnost obsahu i jazyka....
Děkujeme co nejsrdečnějl všem, kdož nám byli nápomocni pří tom, aby tento studijní materiál mohl vzniknout a že jsme jako historikové svého lidu mohli splnit svou profesionální povinnost.\

V září 1968 Historický ústav ČSAV v Praze


celý text - pdf-ocr