Hlídka (Hlídka literární)

od roč. 1 (1884) - Zprávy apoštolátu tisku - Listy věnované zájmům křesť. písemnictví (vycházel jako příloha čas. Škola Božského Srdce Páně), 

roč. 2 (1885) - Zprávy apoštolátu tisku

od roč. 4 (1887) - Listy věnované literární kritice

roč. 13-16 (1896-1899) - měsíčník vědecký se zvláštním zřetelem k apologetice a filosofii.

 

*     Rajhrad, Brno     *     1858 - 1941     *     měsíčně     *

 

Hlídka literární  vycházela 1858 - 1895, na ni navázala Hlídka, která  vycházela v letech 1896 - 1941. Vydavatelem obou byla brněnská Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských.

Zodpovědným redaktorem Hlídky literární byl v letech 1885-86 Placid Jan Mathon; 1887-1894 Bernard P. Plaček; 1895 Antonín Okáč; 1896-1941 Pavel Julius Vychodil.. Pomocnými redaktory Hlídky byli Dr. Josef Pospíšil a Dr. Jakub Hodr

Hlídka se důkladněji věnovala rozpravám z filosofie, apologetiky, estetiky, sociologie, přírodovědy, vychovatelství, lidovědy, dějepisu a stručněji literární kritice a „ruchu myšlenkovému a pozoruhodným kulturním událostem“ .

Pavel Julius Vychodil vystudoval gymnasium a arcibiskupský seminář v Kroměříži, 1881 se stal benediktinem v Rajhradě a přijal řádové jméno Pavel. Další studia v Salzburgu a Brně. 1886 vysvěcen na kněze, 1890 doktorát v Salzburgu, jmenován mj. dopisujícím členem České akademie věd a umění. 1885 se ujal vedení Hlídky literární vydávané benediktiny v Rajhradu, změnil její název na Hlídka a byl jejím redaktorem 40 let. Vytvořil z ní jedinečnou kritickou a naukovou základnu bohosloveckého a filosofického rázu. Vycházel ze sv. Tomáše Akvinského a zabýval se apologetikou, poetikou, poměrem básnictví a mravnosti, literárními dějinami Moravy. Hojně publikoval knižně i časopisecky. Ředitel klášterní tiskárny, překladatel a vydavatel Aristotela, životopisec Kosmákův a redaktor revue Hlídka.

za použití: viabenedictina.eu, katalogy, cs.wikipedia.org

 

Digitální podoba periodika byla připravena ve spolupráci University of Toronto - Robarts Library, Knihovny Biskupství brněnského a Sdružení občanů Exodus.

 

KOMPLETNÍ