Acta

Čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury.

Quarterly of the Documentation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature [angl. verze ]


*     Scheinfeld     *     1987 - 1989     *     čtvrtletně     *


Časopis vydávaný Československým dokumentačním střediskem nezávislé literatury v Scheinfeldu, jehož hlavním cílem bylo shromažďovat a zprostředkovával informace o české nezávislé, zejména samizdatové literatuře. Čtvrtletník redigoval Jan Vladislav za spolupráce Jiřího Gruši a Viléma Prečana. Vycházel v české a anglické verzi, které se mírně lišily grafickou úpravou; redaktorem anglické verze byl londýnský politolog a filosof John Keane. - Kromě statí zabývajících se nezávislou literární tvorbou v obecnějších souvislostech (Marketa Goetz-Stankiewiczová, Milan Jungmann, Eva Kantůrková, Milan Šimečka, Paul Wilson) přinášela Acta i bibliografické soupisy samizdatových edic (Nové cesty myšlení, pokus o soupis edice Petlice s úvodem Ludvíka Vaculíka ) a časopisů (přehledový soupis V. Prečana a Lubomíra Martínka a bibliografie řady sborníků Historické studie v č. 5-8/1988) a recenze samizdatových knih a časopisů (kromě redaktorů L. Martínek, Miloš Rejchrt). Pod šiframi zde publikovali i autoři žijící v Československu (často se jednalo o texty převzaté ze samizdatových periodik, zvl. Kritického sborníku). První ročník se podrobně zabýval projektem Spisů Jana Patočky, připraveným Jiřím Němcem (do diskuse zasáhli Erazim Kohák, Josef Novák a Jan Vladislav). Druhý ročník, tvořený pouze čtyřčíslem 5- 8, se mj. zabývá sympóziem Československo 1988, jehož konání v Praze znemožnila StB (mj. příspěvky Václava Havla a Jacquese Rupnika). Časopis zanikl čtyřčíslem 9-12/1989, které připravil J. Vladislav ve spolupráci s V. Prečanem a které mapuje vnitropolitický vývoj v Československu od ledna do března 1989 - číslo nazvané Horký leden v Československu bylo dáno do tisku v prosinci 1989, distribuováno až v roce 1990, stejně jako jeho reprint připravený vydavatelstvím Novinář v Praze.

Acta: Čtvrtletník Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury: Quarterly of the Documentation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature / Vilém Prečan, Jan Vladislav, Jiří Gruša; redaktor angl. verze John Keane. - Scheinfeld: Československé dokumentační středisko nezávislé literatury. - 20,5 × 20 cm, 32-164 s. - Vychází také v anglické verzi, mírně se liší grafickou úpravou. - Průběžné číslování.

Anglická verze: Acta: Quarterly of the Documentation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature / Vilém Prečan, Jan Vladislav, Jiří Gruša; redaktor angl. verze John Keane. - Scheinfeld: Documentation Centre for the Promotion of Independent Czechoslovak Literature. - 20 × 20,5 cm, 36-180 s. - Anglicky. - Vychází také v české verzi, mírně se liší grafickou úpravou. - Průběžné číslování.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, mírně upraveno

KOMPLETNÍ


1987

1 - pdf-ocr - verze česká | anglická
2 - pdf-ocr - verze česká | anglická
3-4 - pdf-ocr - verze česká | anglická

1988

5-8 - pdf-ocr - verze česká | anglická

1989

9-12 - pdf-ocr - verze česká | anglická