Kroniky Plastic People

Originální ručně psané kroniky The Plastic People of the Universe


 

Jsou známy čtyři unikátní svazky Kroniky Plastic People, z nichž jeden je uložen v knihovně Libri prohibiti, ostatní jsou v soukromých archivech.

Ve svazku chronologicky nejstarším vedl záznamy o událostech kolem skupiny The Plastic People of the Universe Michal Jernek, a to od konce září 1968 do vánoc 1970. Tento svazek pak převzal Josef Vondruška a vedl v něm záznamy od května 1970 do 21. června 1975. V knihovně Libri prohibiti uložena fotokopie.

Svazek, jenž zřejmě vznikal jako druhý, nese na rubu prvního listu jméno a adresu Josefa Vondrušky a také písmo je v celém svazku jen Vondruškovo. Na začátku tohoto svazku jsou evidentní přepisy původních záznamů Jernekových, ovšem jaksi inovované, zcela v duchu vedení středověkých kronik „vylepšené" (řada nových ilustrací, kreseb aj.); dále jsou zde rozšířené, upřesněné verze vlastních Vondruškových záznamů ze svazku prvního; poslední záznam se týká undergroundového festivalu v Bojanovicích v roce 1976. Originál tohoto je uložen v knihově Libri prohibiti a jeho kopie je na této stránce (Kronika Josefa Vondrušky).

V pořadí třetí svazek přináší opět kopie záznamů od roku 1968, přičemž písmo je zpočátku Vondruškovo, avšak záhy je vystřídáno jiným rukopisem, který od popisu koncertu PPU 29. června 1972 trvá. Svazek je po úvodním stereotypním sloganu (MILUJI VŠE, CO JE PLASTICKÉ, CHTĚL BYCH BÝT PLASTICKÝ! ANDY WARHOL) vyzdoben též dvěma mapkami: ČSSR a Prahy, kde jsou vyznačena místa akcí PPU. Poslední záznam se týká koncertu v Klukovicích v roce 1975 (z pozdějších let už je tu jen několik výstřižků a fotografií). „Druhé písmo" je Pavla Prokeše.  Také kopie tohoto svazku je k dispozici na této stránce (Kronika Josefa Vondrušky a Pavla Prokeše).

Čtvrtý svazek, jehož pořadatelem byl David Souček, úvodním sloganem opět imituje svazky předchozí, avšak liší se výrazně textem bezprostředně následujícím: v něm autor archaickým stylem, jenž evokuje styl středověkých kronik, prohlašuje, že v roce 1979 převzal vedení těchto záznamů. Ty se týkají let 1976-78. V knihovně Libri prohibiti je uložena fotokopie.

Původně však bylo rukopisných kopií tohoto díla více, Josef Vondruška zřejmě po nějaký čas prováděl zápisy snad až ve čtyřech svazcích. Reprodukce několika stránek z jednoho z nich se nachází v katalozích The Merry Ghetto a Le ghetto joyeux, které vyšly jako doprovod první LP Plastic People, Egon Bondy's Happy Hearts Club Banned (London - Paris 1978, eds. Paul Wilson, Ivan Hartel, Jacques Pasquier). Reprodukce nejsou příliš kvalitní, ale očividně nejde o kopie ani z jednoho výše zmíněného svazku. O dalším, ztraceném či zničeném svazku svědčí dopis adresovaný Josefu Vondruškovi, dat. 27. 9. 1974, podepsaný „Jirka a Petr"; k tomuto dopisu blíže neznámých pisatelů je přiložen rkp. jejich předmluvy k jinému svazku Kroniky Plastic People (údajně v černých deskách), v níž líčí, jakou náhodou se v červnu 1974 k tomuto svazku (a posléze snad ještě k dalšímu!) dostali, že „vyprávění v této kronice končí v roce 1972" a že v záznamech sami chtějí pokračovat. Originál tohoto dopisu odevzdal Vondruška před svých odchodem do exilu Marcele Papežové, v jejímž archivu se nachází doposud.


Literatura: Machovec, Martin, K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948-1989, Torst, Praha 2021, s. 46, 468, 471;

Machovec, Martin, ed., Pohledy zevnitř, Pistorius & Olšanská, Praha 2008, s. 145;

Machovec, Martin - Stárek, František - Navrátil, Pavel, eds., „Hnědá kniha" o procesech s českým undergroundem, ÚSTR, Praha 2012, s. 450, 494-495.

Martin Machovec


Kronika Josefa Vondrušky

Ručně psáno/vlepováno do čisté knihy A4, 140 stran - pdf-ocr

Kronika Josefa Vondrušky a Pavla Prokeše

Ručně psáno/vlepováno do čisté knihy A4, 235 stran - pdf-ocr

lepší kvalita 102 MB - pdf-ocr

U obou výše uvedených platí, že některá fota či články, které byly k dispozici ve větším rozlišení, jsou vloženy bezprostředně za dotyčnou celou stránku.

Skeny z další, zatím neznámé kroniky, reprodukované ve výše zmíněných katalozích The Merry Ghetto 4 s. a Le ghetto joyeux 1 s.