Křesťanská akademie Řím


Exilový studijní, informační a dokumentační ústav s bohatou nakladatelskou produkcí náboženské a teologické literatury i beletrie

Středisko katolické inteligence v exilu Křesťanská akademie (KA) bylo založeno v květnu 1950 v bavorském Prienu jako studijní, informační, dokumentační a ediční ústav Cyrilometodějské ligy akademické, jež vznikla o rok dříve v Londýně. Roku 1951 se KA přestěhovala do Říma a usídlila se v papežské koleji pro výchovu katolických kněží z československých diecézí Nepomucenum (italsky Accademia Cristiana Cecoslavacca). Vedle rozvíjení dálkových studijních programů a materiální i duchovní pomoci obyvatelům uprchlických táborů se od počátku snažila naplňovat i svůj ediční program. V padesátých letech tak činila spíše příležitostně, během šedesátých let pak poněkud aktivněji zejména v souvislosti s utlumením vydavatelské činnosti partnerské edice Sklizeň svobodné tvorby. V roce 1966 se KA stala součástí nově založeného Českého náboženského střediska Velehrad se sídlem v Římě, založeného v roce 1969 z podnětu kardinála Berana a které především v osmdesátých letech finančně i organizačně přispělo k výraznému zvýšení její vydavatelské produkce.

Ediční činnost KA redakčně a administrativně zajišťovali mj. Karel Vrána (1925-2004, též pseud. Pavel Želivan), Josef Benáček (1925-2006), Josef Koláček (*1929), Petr Ovečka (1922-2009), František Planner (1912-1999), Jaroslav Václav Polc (1929-2004) a Karel Skalický (*1934), z externích redakčních spolupracovníků mj. Ivan Jelínek, Antonín Kratochvil, Ladislav Radimský a Robert Vlach.

O grafickou úpravu svazků profilových edic Studium a Vigilie se starala především Gertruda Goepfertová-Gruberová, dále mj. Jan Dostál, Michael Florian, Jiří Hejna, Francis Littna, Miroslav Šašek, Štěpán Zavřel a od sedmdesátých let Ludvík Kolek. Nakladatelskou značku navrhl Vojtěch Jiří Engelhart.

Do roku 1989 vydala KA celkem cca 280 publikací. Nejčastěji spolupracovala s tiskárnou Pontificia Universita Gregoriana (P. U. G.) v Římě, později též s PRO v Římě a s tiskárnou Prostampa. KA sídlila na Via Concordia č. 1 v Římě. Náklad se obvykle pohyboval mezi 400 a 1000 výtisků.

Ediční řady

Studium (od 1951 dosud); Vigilie (od 1953 dosud); modrá řada (1960-1968); Druhý vatikánský sněm (1967-88); Sůl země (1967-89);náboženská edice (1967-90); Katechetická edice (1968-71); Skála(1976-86).

Předmětem edičních zájmů KA byly zpočátku základní náboženské texty, avšak již v roce 1951 vznikla ediční řada Studium (od 1951 dosud, do roku 1988 36 sv., red. Karel Vrána; do r. 2008 193 sv.), která v programové návaznosti na stejnojmennou edici osobitého katolického myslitele a vydavatele Josefa Floriana přinášela především přeložená i původní filozofická a esejistická díla (z autorů původních prací mj. Jan Čep, Radim Palouš, Dominik Pecka, Rio Preisner, Ladislav Radimský, Karel Vrána, z překladů Bertrand De Clererq, Clive Staples Lewis, Jacques Maritain), beletrizované vzpomínky, sborníky a antologie.

Jádrem literární edice Vigilie (od 1953 dosud, do roku 1989 70 sv., red. Josef Koláček, Josef Benáček, Karel Vrána) byla zejména v padesátých letech básnická a prozaická díla exilových spisovatelů, oceněná v každoročních literárních soutěžích KA a České kulturní rady v exilu (Jan Čep, Gertruda Goepfertová-Gruberová, Ladislav Radimský pod pseud. Petr Den, Božena Sirková, Milada Součková, Věra Stárková, Bedřich Svatoš, Robert Vlach), příležitostně doplňovaná tvorbou jiných českých autorů (od Jana Nerudy a Josefa Václava Sládka k Jaroslavu Durychovi, Karlu Schulzovi a Janu Zahradníčkovi) či překlady (Requiem Anny Achmatovové v překladu Roberta Vlacha aj.); řada těchto svazků vyšla ve spolupráci s edicí Sklizeň svobodné tvorby. Od sedmdesátých let přinášely Vigilie i soudobou tvorbu doma žijících spisovatelů (Klement Bochořák, Iva Kotrlá, Václav Renč, Zdeněk Rotrekl); z tvorby exilových literátů se nově objevují díla Josefa Koláčka, Anastáze Opaska či Miloše Šebora. Autorský okruh obou edic se podílel i na překladech cizojazyčných titulů. Řada svazků knižnic Studium a Vigilie vyšla ve spolupráci s dalšími exilovými nakladatelstvími a spolky (CCC Haarlem, Kruh přátel českého baroka, Opus Bonum, Speranza, Stojanov).

Různorodé náboženské tituly (liturgická i katechetická díla, církevní dějiny, modlitby, homiletika, katolická dogmatika, životopisy svatých) byly zahrnuty do náboženské edice (název vždy uváděn s malým začátečním písmenem, 1967-1990, 100 sv., red. Jaroslav V. Polc), která vznikla koncem šedesátých let jako přímý důsledek zvýšené poptávky čtenářů z Československa v době relativní tolerance státních orgánů vůči náboženské literatuře. Z původních děl zde vyšly např. knihy Jaroslava Kadlece, Václava Svobody, Tomáše Špidlíka, Františka Tomáška (pod pseud. Tomáš Malý) ad. Součástí edice byly tematická řada [Druhý vatikánský sněm] (1967-1988, 11 sv.) a hagiografická knižnice [Sůl země] (1967-1989, 13 sv.). V edici Skála (1976-1986, 14 sv.) vycházely papežské encykliky, projevy a oficiální vatikánské dokumenty. Dětem byla určena většina svazků [Katechetické edice] (1968-1971, 8 sv.). Několik náboženských publikací vyšlo též ve volné řadě, interně označované jako modrá řada (1960-1968, zjištěno 9 sv., mj. stati Pavla Želivana Původ vesmíru a Původ života). Mimoedičně vydávané tituly často respektovaly grafickou úpravu některé z uvedených edičních řad.

Od devadesátých let se vydavatelská činnost KA omezila na koprodukci s nakladatelstvími, která do svých edičních plánů zařazují jednotlivé svazky dvou základních knižnic KA a rámcově respektují jejich programové vymezení. V edici Studium (v roce 2011 vyšel 195. svazek) nadále vycházejí texty filozofické, teologické a historické, popř. úvahy a eseje věnované společenskovědním tématům, edice Vigilie (v roce 2011 vyšel 140. svazek) je věnována především české beletrii (Básnické dílo Ivana Slavíka /1998-1999, s nakl. Host/, dále dva svazky Vybraných spisů Václava Renče /2000, s nakl. Trinitas/, dále mj. Jan Čep, Jakub Deml, Miloš Doležal, Jaroslav Durych, Jiřina Fuchsová, Gertruda Goepfertová-Gruberová, František Lazecký, Luisa Nováková, Rio Preisner, Bohuslav Reynek, Ivan Slavík, Věra Stárková, Josef Veselý), v menší míře literární esejistice (Karel Vrána) a překladům. O realizaci těchto koedic se od roku 1994 stará především nakladatelství Trinitas ve Svitavách, ale i Atlantis, Aula, ERM, Host, Krystal OP, Torst (jednosvazkové básnické dílo Ria Preisnera), Triáda, Vyšehrad, Zvon, CDK, Karmelitánské nakladatelství aj.

KA přenesla do Česka postupně veškeré své aktivity a v roce 2006 pod názvem Křesťanská akademie Řím přijala právní formu občanského sdružení se sídlem v Praze.

Periodika

Roku 1954 KA převzala a z Londýna do Říma převedla vydávání měsíčníku Cyrilometodějské ligy [Nový život] (1954-2001), který vycházel od června 1949, první rok pod názvem Věstník. Redigovali jej mj. Václav Fořt a Petr Ovečka. Vedle náboženských témat a zpráv z církevního života přinášel eseje, úvahy, povídky, recenze a informace o nově vydávaných publikacích. Pravděpodobně v letech 1951-1988 vydávala KA korespondenci pro české římskokatolické kněží v exilu Vinculum a na počátku padesátých let též v několika jazycích zpravodaj informační agentury Veritas.

Časopis Studie (1958-1991), založený z iniciativy Karla Vrány a Františka Plannera , publikoval teologické, filozofické a historické stati a eseje. Zprvu měly charakter nepravidelného periodického sborníku s průběžným číslováním, od 1969 čtvrtletník, od 1977 dvouměsíčník. Redigovali ho postupně František Planner, Karel Vrána, Ivan Jelínek, od roku 1976 Karel Skalický (spoluredigovali Antonín Kratochvil a Václav Steiner ). Zprvu přinášely příspěvky k teologickým, filosofickým a historickým otázkám, po roce 1977 rozšířily tematiku o společenské, politické a hospodářské problémy a poskytovaly prostor i nekatolickým názorovým proudům a zařazoval též dokumenty Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Publikovali v nich postupně mj. F. Dvorník, L. Radimský, K. Vrána, R. Vlach, M. Součková, V. Stárková, A. Fleidler, J. Koláček, A. Kratochvil, J. Kadlec, J. Patočka, L. Hojdánek, R. Palouš, A. Tomský, K. Mácha, L. Pachman, J. Pecháček, E. Kohák, I. Binar, J. M. Lochman, R. Preisner, L. Koval, A. Měšťan, J. Vladislav. Některá monotematická čísla měla charakter samostatných publikací (sv. 7: Emil Walter, Ke jménům Tunna a Gommon v českých legendách a kronikách; sv. 12: L. Radimský, Cesta k politickému poznání; č. 33: Tisíc let pražského biskupství; č. 43/44: Básníci ve stínu šibenice; č. 59: Slovo a naděje). Vydávání Studií bylo ukončeno průběžným číslem 132, ktoré vyšlo s vročením 1990 následující rok. Z Nového života i Studií byly pořizovány a samostatné rozšiřovány separáty některých příspěvků.

Pravděpodobně od roku 1967 vydávala KA svůj bulletin Academia Christiana viz, který vycházel obvykle jednou za rok a přinášel informace o akcích KA a její vydavatelské činnosti. Doloženy jsou též časopisy poboček KA v Německu, Rakousku a v Austrálii.

Souhrn: Křesťanská akademie - Studijní materiál (1951-52); Veritas (doloženo 1951-53); Vinculum (1951-88?); Nový život (1954-2001); Studie (1958-91); Academia Christiana (1967-89?).

Literární cena

byla vyhlášena v roce 1951 poezie - Pavel Javor za sbírku Pozdrav domů, próza - cena neudělena Další ročníky pořádány ve spolupráci s Českou kulturní radou v exilu (1953-60; 1963-66). Nositelé nejvyšších ocenění:

Původní literární tvorba vč. esejistiky:
1953 Petr Den (= L. Radimský, S počítadlem na politiku), Jan Ještědský (= J. Karsten, Exulant Dante), F. Listopad (Tristan čili Zrada vzdělance), Věra Stárková (Kniha samoty), Bedřich Svatoš (Krůpěje zašlého času), Vladimír Štědrý (Věž svědectví)
1954 Jiří Kavka (= R. Vlach, Úlomky torza), A. D. Martin (= A. Bartušek, Atomový věk), Alfa (= R. Vlach, Cizinec mezi námi), F. Listopad (Umazané povídky), B. Svatoš (Mlha šatí strach)
1955 Oldřich Toman (Slunce a trny), Jana Borová (= A. Jeníková-Bernkopfová, Bosou nohou); Jaroslav Havelka (Pelyněk)
1956 Alfa (Osudový dopis a jiné humoresky)
1957 A. Kratochvil (Kniha setkání), Alfa (Mrtví chodí po světě)
1958 J. Kavka (Plavba), Milada Součková (Neznámý člověk), L. Radimský (Rub a líc našeho národního programu)
1959 Bohumil Berka (V létě na venku - Modré cesty), J. Kavka (Řeky), B. Svatoš (Krůpěje zašlého času), P. Den (Radost ve Veselí), Dag-Mar (= D. Cibulková, nebo D. Trnková, Prázdniny ve Španělsku)
1960 B. Svatoš (Zády k světu), M. Součková (Pastorální suita), B. Sirková a J. Zacpalová (U táborového ohně); podle poroty KA navíc Jan Čep (Útržky z deníku), Karel Schwarzenberg (Písně českého státu)
1961-1963 B. Svatoš (Nechodí po horách), F. Listopad (Z města do města), M. Součková (S. Petrus ad vincula), J. Kavka (Labyrint), L. Radimský (Cesta k politickému poznání)
1964 B. Berka (Modré cesty), M. Součková (Alla Romana), Olga Valeská (Za železnou oponou), podle poroty KA navíc Ivan Jelínek (V sobě letohrad)
1965 L. Radimský (Skloňuj své jméno, exulante!), B. Sirková (Tambo, nedávno minulé), Felix Mikula (Záhada a tajemství), Josef Ševčík (O víře v Boha), Nikolaj Terlecký (Úloha Ignacia Espera)
1966 B. Svatoš (Zmatení světla), Vilém Špalek - Gran Embustero (Tam Portugués nalévá svůj jed), Jiřina Fuchsová (Kalif z Bagdádu), Jan Bezejmenný (pseud., Z temných dob), Antonín Novotný (Milostné pražské Jezulátko), Adolf Němec (Třináct let v Brazílii).

Překlady:
1954 Jaromír Petříček (O. V. L. Milosz: Ohvězděná paměť), Josef Staša (F. Werfel: Jakobowski a plukovník); 1955 J. Borová (výbor Slyším Ameriku zpívat), J. Petříček, Z. Rutar.
Filozofie: 1954 Věra Stárková.
Teologie: 1954 Z. Daněk, Štěpán Pražák a Ivo Císař.
Obory vědní:
1954 Josef Kratochvil
1961-1963 Milíč Kybal (Blahoslavená Anežka Česká).

Hudební tvorba:
1954 Karel Janovický, Štěpán Heyda
1965 Bruno Svoboda.

Literatura

Bibliografie: A. Zach: Kniha a český exil (1995, bibliografie do roku 1989); T. Halík: Víra a kultura (1995, soupis titulů do roku 1994).
Knižně: Publikace vydané KA v Římě in T. Halík: Víra a kultura (1995); M. Přibáň in Prvních dvacet let (2008); Aleš Zach: Kniha a český exil 1949-1990 (Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic). Praha: Torst, 1995.
Studie a články: Exilová vydavatelství - Křesťanská akademie Řím, Zprávy SVU (New York) 1979, č. 5; P. Ovečka: 30 let CML a KA, Nový život (Řím) 1980, č. 5 a č. 7/8; K. S. (= K. Skalický): Slovo na rozloučenou s našimi čtenáři, Studie (Řím) 1990, č. 132; Z. Hledíková: Historické publikace Křesťanské akademie v Římě, Historické listy 1992, sv. 2; K. Skalický: Exilová Křesťanská akademie a časopis Studie, in Česká nezávislá literatura po pěti letech v referátech (Praha 1995, ss. 62-64); Miloš Doležal: Křesťanská akademie Řím (pokus o portrét jednoho exilového nakladatelství). Praha: Souvislosti č. 1, 2002.
Rozhovory: K. Vrána: Papežská kolej Nepomucenum, Studie (Řím) 1990, č. 130/131; P. Ovečka: Roma mia patria (připr. M. Doležal), Katolický týdeník 2001, č. 50, příl. Perspektivy č. 12; Křesťanská akademie Řím -- Pokus o portrét jednoho exilového vydavatelství (soubor rozhovorů s J. Škarvadou, K. Vránou, K. Skalickým a P. Ovečkou, připr. M. Doležal), Souvislosti 2002, č. 1; K. Skalický: Své štěstí hledám na Jihu! (připr. R. Gális), Katolický týdeník 2004, č. 22, příl. Perspektivy.
Nekrology: G. T. Biňovec: Vzpomínka na profesora Jaroslava V. Polce, Dialog-Evropa 21, 2003, č. 1-4; M. Doležal: Zemřel teolog Karel Vrána, LidN 14. 12. 2004; M. Doležal: Nedral se do popředí (P. Ovečka), Katolický týdeník 2010, č. 5, příl. Perspektivy č. 3.

Historie - velmi stručně

Počátky spadají do konce května 1950. Byla ustavena jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské ligy, nedlouho předtím založené v Londýně. Duchovním otcem vydavatelství byl prof. Karel Vrána. Křesťanská akademie sídlila v Nepomucenu v Římě. Jádro vydavatelské činnosti spočívalo ve dvou edičních řadách - Vigilie a Studium.

dle: www.slovnikceskeliteratury.cz, doplněno

bibliografie

edice Studium

díla filozofická a esejistická

1. White, Viktor: Jak studovat, přel. Leo Bobulacký. 1951. 43 s.
2. Křesťanství a obnova společenského řádu. Připravily studení skupiny Křesťanské akademie z Anglie, Itálie a Německa. Sborník 1953. 76 s.
3. Čep, Jan: O lidský svět. Rozhlasové úvahy. 1953. 163 s.
4. Radimský, Ladislav: Rub a líc našeho národního programu v atomovém věku. Obálka Miroslav Šašek. 1959. 178 s. 5. Želivan, Pavel: Věda a Bible o původu světa. Obálku navrhla Gertruda Goepfertová G(ruberová). 1966. 102 s. 6. Pieper, Josef: O spravedlnosti. Z němčiny přel. Josel Petr 1966. 87 s.
7. Pavan, Petr: Člověk a demokracie. Přel. Zdeněk Daněk. 1967. 215 s.
8. Radimský, Ladislav: Skloňuj své jméno, exulante! Pokus o pochopení bídy a slávy exilu. Obálku navrhla Gertruda Goepfertová-G(ruberová). 1967. 103 s. Na obálce chybně: Edice Vigilie.
8. [správně 9.] Maritain, Jacques: Integrální humanismus. Z franc. přel. Josef Petr. Doslov Pavel Želivan. 1967. 305 s.
10. Hruban, Mořic: Z časů nedlouho zašlých. Vzpomínky... zprac. a úvod napsal Jan Drábek. Doslov Bohumil Smutník. Obálka Jiří Karger. 1967. 369 s. - Na titulním listu: Řím - Los Angeles.
11. Želivan, Pavel: Pierre Teilhard de Chardin. Vědec a apoštoI našeho věku. 1968. 171 s.
12. Dawson, Chrislopher: Krize západní vzdělanosti. Se zvl. programy pro studium křesťanské kullury od Johna D. Mulloye. Z angl. přel. Miroslav Kratochvil. Překlad připravila k tisku Věra Stárková. Obálka Gertruda Gruberová Goeplertová. 1970. 232 s.
13. Pecka, Dominik: Člověk. Filosofická antropologie. (Díl) I. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová.1970. 401 s.
14. Pecka, Dominik: Člověk. Filosofická antropologie. (Díl) II. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová.1971. 450 s.
15. Pecka, Dominik: Člověk. Filosofická antropologie. (Díl) III. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová.1971. 433 s. 16. Le Fort, Gertrud von: Věčná žena. Přel. Jitka Fučíková. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová.1970. 119 s.
17. De Clercq, Bertrand J.: Náboženství a společnost. Z franc. překladu holandského orig. přel. Josef Petr a Alois Rozehnal. 1971. 133 s.
18. Pieper, Josef: Tomáš z Akvina. Dvanáct přendnášek. Přel. Maurus Verzich. 1972. 174 s.
19. Preisner, Rio: Kritika totalitarismu. Fragmenty. I. Sázka o člověka. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. 1973. 400 s.
20. La Chapelle, Phllippe de: Církev a Deklarace lidských práv. Přel. Alois Rozehnal. Úvod P[etr] O[večka]. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. 1973. 207 s.
21. Den, Petr: Naší mládeži. Napsáno v New Yorku 1968. Doslov Pavel Želivan. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. 1973. 83 s.
22. Pachman, Luděk: Boha nelze vyhnat. Od marxismu zpět ke křesťanství. Doslov Pavel Želivan. Obálku navrhl Jaroslav Pecháček. 1975. 109 s.
23. Schwarzenberg, Karel: Písně českého státu [Antologie] 1976. 269 s., fot. příl.
24. Mikula, Felix: Řeč - dar Boží. 1975. 67 s. - V tiráži vročení 1976.
25. Básníci ve stínu šibenice. Antologie z děl českých spisovatelů - politických vězňů stalinské éry. Sest. a úvodní kapitoly naps. Antonín Kralochvil. 1976. 198 s. - V tiráži: Prosinec 1975. Též Studie č. 43/44 (1975).
26. Neuwirth, Vladimír: Apokalyptický deník. Předml. Vilém Vondra. Obálka Halina Weissová. 1976. 211 s. Spoluvyd. Opus bonum, Frankfurt/M.
27. Kratochvil, Antonín: Žaluji. 3. Cestou k Sionu. Doslov Josef J. Staněk. Návrh obálky Jan Kristofori. Září 1977. 406 s. Spoluvyd. CCC Haarlem (11. publikace).
28. Slovo a naděje. Sborník (příspěvků ze symposia KA v Brixenu). Předml. Karel Vrána. Prosinec 1978. 159 s. Též Studie č. 59.
29. Lewis, Clive Staples: Problém bolesti. Z angl. přel. Ivo Noga. Předml. Karel Vrána. Obálku navrhla Astride Wenigerová-Noga. 1979. 143 s. V tiráži název: Problém zla.
30. ...nejen popel. Invocabit 1. neděle postní u sv. Štěpána. Úvod Alexander Heidler. Obálku a titulní list navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. 1980. 89 s. Spoluvyd. Křesť. akademie, Mnichov. V tiráži podtitul: Popelec umělců v kostele sv. Štěpána v Mnichově.
31. Otec vlasti. 1316-1378. Sborník [studií o Karlu IV.] vydal a uspoř. Jaroslav V. Polc. Úvod Václav Steiner. 1980 272 s. - Sešity Studií č. 1. Spoluvyd. Velehrad.
32. Habáň, Metoděj: Filosofická anthropologie. K tisku připr. a pozn. doplnil Karel Blaha. Předml. Emil Valášek. 1981. 162 s. Spoluvyd. Stojanov, Rotterdam.
33. Daniélou, Jean: Chrám jako znamení Boží přítomnosti. Z franc. orig přel. a doslov naps. Vladimír Neuwirth. Obálku navrhl Zdeněk Mareš. 1986. 55 s.
34. Palouš, Radim: Čas výchovy. Ediční pozn. KareI Vrána. Obálku navrhl Zdeněk Mareš. 1987. 288 s.
35. Durych, Jaroslav: Světlo ve tmách. Blahoslavená Zdislava [Kresba na obálce Břetislav Štorm, frontispis Metoděj Florian]. 1988. 214 s. 1 příl. - Spoluvyd. Velehrad.
35a. Vrána, Karel: Teologie humoru. Eseje. 1988. 39 s. Též in Studie č. 112/113 (1987).
36. Němec, Jaroslav: Rozvo| duchovních řádů v českých zemích. 1988. 157 s. fot. příl.

edice Vigilie

původní exilová i domácí básnická a prozaická tvorba

[1.] Svatý Václav. Sborník poezie. Redig. Karel Vrána. 1953. 47 s.
2. Zdrávas Maria, Sborník české mariánské poesie. Úvod Karel Vrána 1954. 43 s. 3. Čep, Jan: Květnové dni. Skizza. 1954. 38 s.
4. Stárková, Věra: Kniha samoty. Úvodní pozn. Pavel Želivan. 1954. 54 s. 1 fot. příl.
5. Den, Petr: Dva essaye z Počitadla. 1954. 40 s. - Na obálce vročení 1955. 6. Schulz, Karel: Pochvala svatých patronů českých. K povzbuzení abychom je vroucně vzývali v tento čas přenebezpečný [kresba na obálce Břetislav Štorm]. 1956. 21 s. Název nakl. neuveden.
7. Praha Antologie veršů a próz. Uspoř. Karel Vrána. 1956. 37 s. - pdf-ocr
8. Sládek, Josel Václav: Výbor ze spisů. Básně. 1957. 84 s.
9. Claudel, Paul: Images saintes de Bohême. Svaté obrázky české. Překlad a úvod Jan Čep. Obálka, ilustrace, typogr. úprava Miroslav Šašek. 1958. 29 s. - Text franc. a česky.
10. Schulz, Karel: Malá trilogie. Doslov Jaroslav Durych. 1958. 34 s.
11. Alfa [Vlach, Robert]: Můj detektivní román a jiné humoresky. 1958. 56 s.
12. Čep, Jan: Malé řeči sváteční. Obálka Miroslav Šašek. 1959. 77 s.
13. Neruda, Jan: Výbor z básní. 1960. *
14. Jan Čing Hsiung Vu: Umění milovat. Úvahy a myšlenky o životě a učení svaté Terezie Ježíškovy. Přeložili P. V. M. Obálka P. Vojtěch. 1960. 59 s.
15. Svatoš, Bedřich: Krůpěje zašlého času. Povídky a fragmenty. Předml. Jan Pražák. Obálka P. Vojtěch. 1960. 170 s. 1 fot. na příl.
16. Den, Petr: Radost ve Veselí. Vzpomíná... Obálka Š[těpán] Zavřel. 1960. 77 s.
17. Horatczuk, Michael: K smíchu i k pláči. [Úvahy]. Z něm. orig. přel. a obálku navrhl Vojtěch Jirků. 1961. 114 s. 1000 výt.
18. Ásgrímsson, Eystein: Lilie. Básně ke cti Matky Boží. Přel a dosl. doprovodil Emil Walter. Obálku navrhl P. Vojtěch. 1961. 104 s.
19. Zahradníček, Jan: Výbor z básní. Úvod [Karel Vrána]. 1960. 76 s. Na obálce vročení 1961.
20. Součková, Milada: Pastorální suita. [Verše]. Obálku navrhla Gertruda Goepfertová. 1967. 49 s. Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 44).
21. Hünermann, Vilém: Hořící ohně. Papež Pius X. Přel Jiřina Gantnerová-Frejlachová. Obálku navrhl Štěpán Zavřeol. 1962. 366 s. Dotisk 1968.
22. Sirková, Božena: Povídky a zkazky z Nové Guineje .Obálku navrhl Vojtěch Jirků. 1963. 106 s.
23. Svatoš, Bedřich: Zády k světu. Obálka a ilustrace autorovy. 1963. 216 s.
24. Den, Petr: Světélko jen malé. Stránky prázdninového deníku. 1963. 51 s.
25. Vlach, Robert: Slova k hostu. Verše z let 1950-63. Obálku navrhla a ilustr. doprovodila Gertruda Goepfertová. 1964. 53 s. Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 45).
26. Vlach, Robert: Pláč za Španělsko. 1964. 21 s. - Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 46).
27. Achmatová, Anna: Requiem. Z ruštiny přel. Robert Vlach. Obálku navrhl Vojtěch Jirků. 1964. 24 s. Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 47).
28. Čep, Jan: Poutník na zemi. 1965. 192 s. 2 vyd. 1975.
29. Goepfertová, Gertruda: Hejno stehlíků. Básně. Obálku navrhla
30. Součková, Milada: Alla Romana. 1966. 62 s. - Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 49).
31. Mikula, Felix: Záhada a tajemství. [Eseje]. 1966. 71 s.
32. Zahradníček, Jan: Rouška Veroničina a básně z pozůstalosti. Doslov Pavel Želivan. Obálku navrhl Fr. M. Littna. 1968. 108 s., 1 fot. příl. - 2. vyd 1975.
33. Krša, Fanyn: Domine non sum dignus. [Verše]. Kresba [spr. dřevoryt] na obálce je od Bohumila [spr. Arnošta] Hrabala. 1968. 31 s.
34. Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční. Díl 1. Země. Obálku navrhl Michael Florian. 1969. 278 s. Vyd. nákl. benediktinského opatství v Lisle (USA) pro Křesť. akademii v Římě.
35. Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční. Díl 2. Moře. Obálku navrhl Michael Florian. 1969. 309 s.
36. Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční. Díl 3. Krev. Obálku navrhl Michael Florian. 1969. 276 s.
37. Durych, Jaroslav: Služebníci neužiteční. Díl 4. Oheň. Obálku navrhl Michael Florian. 1969. 224 s.
38. Hünermann, Vilém: Syn brusiče nožů. [Životopis sv. Juliána Eymara]. Přel. Leo Kuchař. 1969. 310 s.
39. Le Fort, Gertrud von: Hymny na Církev. Z něm. orig. přel., doslov napsal a obálku navrhl Josef Benáček. 1970. 73 s.
40. Vlach, Robert: Labyrint a jiné básně z pozůstalosti. K vyd. připr. a dosl. opatřil Karel Vrána. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. Autorem tit. obr. je Fr. M. Littna. 1970. 61 s. - Též Sklizeň svobodné tvorby (sv. 53).
41. Hopkins, Gerard Manley: Básně. Vybral a přel. S.I. [Ivan Slavík] a Rio Preisner. Vydavatelská pozn. P[etr] O[večka]. Obálku navrhla Gertruda Gruberová-Goepfertová. Vánoce 1970. 90 s. Na tit. listu vročení 1971.
42. Součková, Milada: Případ poesie. 1971. 90 s.
43. Hünermann, Vilém: I dnes se platí krví. [Životopis sv. Marie Goretti]. Přel. Josef Koláček. 1971. 120 s.
44 J. K. B. [Beran, Josef]: Životní symfonie Antonína Dvořáka. 1971. 225 s.
45. Svatoš, Bedřich: Nechodí po horách. Obálka a ilustrace autorovy. 1972. 194 s.
46. Šebor, Miloš: Povídky na okraji dne. Obálku navrhla Božena Šeborová. 1974. 128 s.
46[a]. Opasek, Anastáz: Obrazy. Obálka a ilustrace Jaroslav Pecháček. 1974. 78 s.
47. Renč, Václav: Pražská legenda. Básně. Linotypy Josef Pintner. Doslov naps. V[ladimír] N[euwirth]. 1974. 31 s. Spoluvyd. Opus bonum, Frankfurt/M.
48. Brown, Christy: Levou nohou. Přeložila V. B. z franc. texlu. 1974. 101 s., 1 fot. příl.
49. Koláček, Josef: Veronika. Křížová cesta ženy. Báseň. Kresba na obálce Ludvík Kolek. 1975. 4x19 s. v přebalu. Text též něm., franc. a holandsky.
50. Kvapilová, Anna: Krajíček chleba. Verše z Ravensbrücku 1941-1945. [2. vyd.] Doslov Pavel Želivan. Obálka a frontispis Jan Kristofori. 1975. 44 s.
51. Čep, Jan: Sestra Úzkost. Zlomky autobiografického eseje. Obálku připravil Miroslav Šašek. 1975. 152 s. 1 fot. příl.
52. Bochořák, Klement: Křížová cesta. Ilustrace Ludvík Kolek. Velikonoce 1976. 63 s.
53. Stárková, Věra: Kniho o lidech. Na obálce reprodukce díla francouzského sochaře Augustina Rodina Boží ruka. 1977. 240 s.
54. Rotrekl, Zdeněk: Hovory s mateřídouškou. Výbor z poezie 1962-1970. Obálku navrhla Gertruda Gruberová Goepfertová. 1978. 72 s.
55. Svatoš, Bedřich: Tváří do světa. [Povídky] Obálku navrhl autor. 1978. 196 s.
56. Kotrlá, Iva: Zde v pochybnosti. Básně. Ilustrace Ludvík Kolek. 1978. 109 s.
56[a]. Wohl, Louis de: Zlatá nit. [Román o Ignáci z Loyoly.] Přel. švýcarská redakce pro své vnitřní užití. Doslov Robert Kunert. Obálku navrhla Halina Weissová. 1980. 266 s. - Spoluvyd. Velehrad, Řím.
57. Chudoba, Bohdan: Smrt velkého boha Pana. Legenda. Obálku navrhl Jan Dostál. 1979. 129 s.
58. Renč, Václav: Sluncem oděná. Meditace básníka na invokace loretánské litanie. Doslov Karel Vrána. Obálku navrhla Gertruda Gruberová Goepfertová. Vánoce 1979. 105 s.
59. Šebor, Miroslav - Šebor, Miloš: Na okraji dne. Listy z rodinné kroniky. Obálku navrhla Božena Šeborová. 1981. 123 s. Spoluvyd. Velehrad, Řím.
60. Koláček, Josef: Otce jsem nepoznala. Doslov Karel Vrána. Obálku a frontispis navrhl Jiří Hejna. 1981. 185 s. Spoluvyd. Velehrad, Řím.
61. Bochořák, Klement: Legendy, Staronové básně. 1982. 134 s. - Spoluvyd. Velehrad.
61[a]. Šebor, Miloš: Alois Podhajský, voják. Život a rámec doby. S úvodním slovem Františka Schwarzenberga, s dokumenty a ilustracemi. 1983. 8, 395 s.
62. Kotrlá, Iva: Olium (Maiden speech). Básně. 1983. 120 s. - Spoluvyd. Velehrad.
63. Knap, Josef: Bez poslední kapitoly. Vzpomínky. S doslovem Antonína Kratochvila. 1983. 167 s. - Spoluvyd. Velehrad, Řím.
64. [neobsazeno]
65. Koláček, Josef: Na březích Visly svítá. [Životopis sestry Faustiny Kowalské.] Doslov Karel Vrána. Obraz na obálce maloval Ludvík Kolek. Písmo navrhl Jindřich Holeček. 1983. 341 s. Vyd. péčí koleje Nepomucenum.
66. Koláček, Josef: Je se mnou. Fridrich Bridel (1619-1680). Obálku a frontispis navrhl Jan Dostál. 1987. 96 s. Na tit. listu vročoní 1986. Též Speranza (sv. 2) a Kruh přátel českého baroka (sv. 3).
67. Koláček, Josef: Martin Středa. Obraz na obálce Ludvík Kolek. Obálku navrhl Irio Fantini. 1987. 151 s. Též Speranza (sv. 3) a Kruh přátel českého baroka (sv. 4).
67[a]. Šebor, Miloš: Do třetice a pohádky pro Janu. Skicy a miniatury. 1987. 131 s.
68. Renč, Václav: České žalmy. Autorem eseje Básník a jeho dílo je Miloslav Anděl. Obálka, frontispice a obraz v textu Jan Dostál. Dřevoryt před básní Kněžské ruce je od M. Floriana. 1989. 63 s. Spoluvyd. Velehrad.
69. Šebor - Knoll, Milena: A Czech Trilogy. 1989.
70. Jelínek, Ivan: Bocca della veritá. Poesie. [Londýn, 1986-1988.] 1988. 53 s. Vročení v části nákladu ručně opraveno na 1989.

Náboženská edice

[1] Nový Zákon. Z původního řeckého znění přel. a vysvětlivkami opatřil Ondřej M. Petrů [2. vyd.] 1969. 992 s. - 3. vyd. Úvody do evangelií nově upravil Josef Krejčí. 1976. 4. vyd. 1986.
[2] Římsky misál na neděle a význačnější svátky. Nezměněný otisk 2. upraveného a doplněného vyd. z r. 1960 a s novým mešním řádem. Závěrečná poznámka k vydání Zdeněk Švéda. 1967. 527, 23 s. 1 obr. příl. - Dotisk: 1968. Podtitul: ...a s mešním kánonem. - pdf-ocr
3. Život v Kristu. Katechismus pro dospělé. 2. opravené vyd. 1968. 317 s.
4. Joly, Eugéne: Co znamená věřit. 1967. 170 s.
5. Quoist, Michel: Setkání. Z franc. přel. Šimon Zuska. Obálku a ilustrace navrhl Miroslav Zahrádka. 1967. 182 s.
6. Krchňák, Alois: Čechové na basilejském sněmu. 1967. 274 s.
7. Se znamením kříže. [Sborník k českým církevním dějinám.] Obálku navrhl Miroslav Zahrádka. 1967. 236 s. fot. na příl.
8. Lorit, Sergio C.: Vypravování o životě papeže Jana. Přel. F. Planner. 1967. 204 s.
[9.] Guardini, Romano: Modlitba Páně. Přel. Josef Florian ml. 1967. 89 s.
10. Torstenjak, Anton: O lidských vztazích. Slovinský orig. přel. do češtiny manželé Valenovi. 1968. 293 s.
11. Špidlík, Tomáš: Po tvých stezkách. 1968. 343 s. - 2. nezměněné vyd. 1969.
12. Trobisch, Walter A.: Měl jsem rád jedno děvče. Dopisy. Z franc. přel. Petr Ovečka. 1968. 126 s.
13. Küng, Hans: Aby svět uvěřil. Dopisy mladým lidem. 1968. 91 s.
14. Guardini, Romano: O posvátných znameních. Z něm. přel. J. F. 1968. 96 s.
15. Merton, Thomas: Hora sedmi stupňů. Přel. Josef Maria. 1968. 713 s. obr. na příl.
16. Zelená do života [Úvahy pro mládež.] Přel. z něm. 1969. 56 s. fot. na příl.
17. Špidlík, Tomáš: Klíč k neznámu. 1969. 254 s.
18. Rozjímavý překlad žalmů a kantik římského breviáře. Z latiny přel. Josef Kunický. 1969. 480 s. 2. vyd. 1970.
19. Cíl a cesta [Úvahy pro mládež.] Přel. Fr. Doležal a T. Knödl. 1969. 188 s. obr. příl.
[20.] Tomáš Kempenský: Následování Krista. Přel. Josef Pernikář. 1969. 272 s. - Dotisky 1975, 1982.
21. Sheen, Fulton J.: Pokoj v duši. Přeložila D. P. 1969. 292 s. Dotisky 1972, 1978. - pdf-ocr
22. Tvé místo na zemi. [Úvahy pro mládež.] Přel. F. Doležal a T. Knödl. 1969. 184 s.
23. Hrbata, Josef: Perly a chléb [Výklad evangelií.] 1. díl. 1969. 549 s. 2. díl 1975 837 s.
24. [Luňáčková, Marie]: Velká mše [O životě a díle kardinála Josefa Berana.] Předml. Jaroslav Škarvada. 1970. 411 s. fot. příl. - pdf-ocr
25. Boublík, Vladimír: Setkání s Ježíšem. 1970. 361 s.
26. Merton, Thomas: Rozjímání v samotě. Přel. Jaroslav V. Polc. Předml. T. Špidlík. 1970. 121 s.
27. Guardini, Romano: Křížová cesta našeho Pána a Spasitele. Překlad z něm. S výtvarným doprovodem dřevorytů Štěpána Zavřela. 1970. 43 s.
28. Ráček, Blažej: Život Kristův. Předml. T. Špidlík. 1970. 8, 692 s.
29. Hlasy Otců. Uspoř. Pavel Strachota [Josef Myslivec]. Předml. Tomáš Špidlík. 1970. 189 s.
[30.] Modlitby. Sest. Josef Novotný. 1971. 131 s.
31. Lyonnet, Pierre: Modlitby pro dobu nemoci. Přel z franc. 1971. 42 s.
32. Znamení pouště [Život a dílo Karla de Foucauld.] 1971. 258 s.
33. Llopis, Juan: Vstříc Pánu. Liturgie a život. Ze španěl. přel. Šimon Zuska. 1971. 208 s.
34. První z bratří. Několik kapitol z C.[olumba] Marmiona vybrali a přel. František Michalčík a Václav Steiner. 1971. 201 s. - V tiráži název: První z mnoha bratří.
35. Špidlík, Tomáš: Prameny světla. Příručka křesťanské dokonalosti. 1972. 492 s. - 2. vyd. 1981.
36. Gerard, John: V nebezpečí častokrát. [Životy anglických a waleských mučedníků.] Úvod P. O. [Petr Ovečka]. 1972. 328 s. fot. příl. - Jméno autora neuvedeno na tit. listu.
37. Jerphagnon, Lucien: Modlitby pro nesnesitelné dny. Překlad z franc. [1972.] 62 s. Místo vyd. a nakl. neuvedeny.
38. Guardini, Romano: O posledních věcech. Křesťanské učení o smrti, posmrtné očistě, vzkříšení, soudu a věčnosti. Z něm. přel. Václav Steiner. 1972. 129 s.
39. Svátost znovuzrození [Asi 1972.] 42 s. - Místo vyd. a nakl. neuvedeny.
40. Svátost pokání. [Asi 1972.] 17 s. Místo vyd. a nakl. neuvedeny.
41. Malý, Tomáš [Tomášek, František]: Výchova v rodině. 1973. 123 s. Reprinty: 1983. Spoluvyd. Velehrad; 1990 s uvedením jména F. Tomášek v knize.
42. Kancionál. 1973. 334 s. 2. oprav. vyd. 1982. 366 s.
43. Špildlík, Tomáš: Otčenáš. 1973. 155 s.
44. Trobish, Walter: Dva středy, však jeden kruh. Hovory o lásce a manželství. Přel. Petr Ovečka. 1973. 233 s. Dotisk 1975.
45. Scherer, Alice: Ženy v bibli. [Z něm.] přel. Josef Koláček. 1973. 190 s.
46. Merton, Thomas: Žádný člověk není ostrov. Přel. Ctibor T. Pečiva. 1974. 218 s.
47. Guardini, Romano: Matka Páně. Dopis obsahující nástin mariologie. Z německého orig. přel. Václav Steiner. 1974. 69 s.
48. Loew, Jakub: Ježíš nazývaný Kristus. Přel. z franc. orig. 1975. 252 s.
49. Voillaume, René: Duchovní cvičení se svatým Otcem Pavlem VI. ve Vatikáně. Český překlad Ladislava Pavelky. Předml. Virgilio Levi. 1975. 233 s.
50. Nedělní a sváteční misálek. Předml. T. Špidlík. 2. vyd. ilustr. S. Fabris. 1976. 972 s. Část nákladu 970 s.
51. Malý, Tomáš [Tomášek František]: Věčné téma. 1976. 156 s. - 2. vyd. 1979 - 3. vyd. 1985. Spoluvyd. Velehrad.
52. Koláček Josef: Magnificat z Nového světa [Životopis sv. Jana Nepomuka Neumanna.] Předml. Pavel ŽeIivan. Obálku navrhl a vypracoval Jan Dostál. 1977. 246 s.
53. Svoboda, Václav [Heidler, Alexander] - Skála [Pecháček], Pavel: Rozhovory o evangeliích Cyklus C 1977. 226 s - Obálkový název: Rozhovory C.
[54.] Hrbata, Josef: Setba a žeň. Trojdílný pastorační komentář ke všem liturgickým čtením neděl a větších svátků; 2. díl Moudrost shůry. Myšlenky nod čtením Starého a Nového Zákona v misálech Křesťanské akademie v liturgickém roce B. 1977. 427 s.
55. Malý, Tomáš [Tomášek František]: Ty a on. Ty a ona. 1978. 238 s. Reprint 1990 s uvedením jména F. Tomášek v knize.
56. Alberione, P. G.: Katechismus. Přel. a do tisku připr švýcarská redakce. Předml. Josef Šimčík. 1978. 167 s. fot. na příl.
57. Svoboda, Václav [Heidler, Alexander] - Skála [Pecháček], Pavel: Rozhovory o evangeliích cyklus A-B. 1978. 324 s. Obálkový název: Rozhovory A-B.
58. Ratzinger, Josef: Úvod do křesťanství. Přel. z něm. 1978. 255 s. Dotisk 1982.
59. Marcheselli, Cesaro Casale: Modlitba u sv. Pavla. Přel. z ital. Předml. Karel Vrána. 1979. 227 s.  - Spoluvyd. Velehrad.
60. Hrbata, Josef: Cestou domů. Myšlenky k meditacím nad čteními bohoslužebného lekcionáře cyklu C. 1979. 302 s.
61. Kondor, Luis: Zůstaň matkou. Předml. Josef Koláček. 1979. 205 s. - Dotisk 1981.
62. Koláček, Josef: Moravské exultet. [Život Anny Zelíkové.] Předml. Karel Vrána. [Obálka, frontispis a tit. list Jiří Hejna.] 1979. 318 s. fot. příl.
63. Chautard, Jean Baptiste: Činný a vnitřní život. Přel. z franc. Předml. Robert Kunert. 1980. 233 s. - Obálkový název: Činnost a vnitřní život. Spoluvyd. Velehrad.
64. V jednom společenství [Životy svatých.] 1980. 811 s. Spoluvyd. Velehrad.
65. Hrbata, Josef: Světlo v temnotách. Myšlenky nad čteními Starého a Nového zákona v misálku Křesťanská akademie v liturgickém roce A. 1980. 334 s.
66. Svatý Benedikt 480-1980 [O osobnosti o díle sv. Benedikta a o činnosti českých benediktinů. Autoři: Maurus Verzich, Radim Valík, Anastáz Opasek.] 1980. 188 s. Fot. na příl. Spoluvyd. Velehrad.
67. Wilder Smilh, Arthur Ernest: Přírodní vědy neznají žádnou evoluci. Obálku navrhl Jan Tesař. 1981. 175 s.
68. Čtení ze Starého zákona. 1981. 909 s.
69. Granat, Wincenty: K člověku a Bohu v Kristu 1. Nástin katolické dogmatiky Díl 1, část 1. Cesta člověka k Bohu a Boha k člověku před Kristem. 1981. 290 s. - Spoluvyd. Velehrad.
70. Malinski, Mieczyslaw: Celý Tvůj. Přel. z polštiny [Životopis Jana Pavla II.] 1981. 315 s. - Spoluvyd. Velehrad.
71. Granat, Wincenty: K Člověku a Bohu v Kristu 2. Nástin katolické dogmatiky Díl 1, část 2. Setkání lidí s Bohem skrze Krista a v Kristu. 1981. 322 s. - Spoluvyd. Velehrad.
72. Malý, Tomáš [Tomášek, František]: Ze školy do života. Pro hochy. 1981. 113 s. - Reprlnt 1990 s uvedením jména F. Tomášek v knize.
73. Wojtyla, Karol: Znamení odporu. Rozjírnání. Z italského orig. přeložila T. B. 1981. 212 s. - Spoluvyd. Velehrad.
74. Kučera, František: Bůh a |á. Rozjímání. Předml. Robert Kunert. 1981. 109 s. Spoluvyd. Velehrad.
75. Malý, Tomáš [Tomášek, František]: Ze školy do života. Pro dívky. 1981 137 s. Spoluvyd Velehrad. Reprint 1990 s uvedením jména F. Tomášek v knize.
76. Guardini, Romano: Růženec naší milé Paní. Z německého orig. přel. Václav Steiner. 1981. 55 s. Spoluvyd. Velehrad.
77. Granat, Wincenty: K člověku a Bohu v Kristu 3. Nástin katolické dogmatiky Díl 2, část 1. Lidé a Bůh v Kristově církvi. Sv. 1 Církev - Svátosti zasvěcení. 1982. 278 s. Spoluvyd. Velehrad.
78. Hevenesi, Gabrlel: Citáty a reflexe k dennímu zamyšlení. Přel. z latiny. Předml. Robert Kunert. 1982. 291 s. 2. vyd. pod názvem Jiskry sv. Ignáce (Citáty a reflexe). 1990.
79. Vzpomínky na Editu Steinovou. Přel. V. M. Do tisku připravila švýcarská redakce. 1984. 133 s.
80. Špidlík, Tomáš: Spiritualita křesťanského východu. Systematická příručka. Podle franc. textu připr. pro tisk švýcarská red. Přehlédl Václav Steiner. 1983. 437 s. Spoluvyd. Velehrad.
81. Františkánské prameny 1. 1982. 978 s. Spoluvyd. Velehrad.
81[a]. Terezie od Ježíše - sv.: Vlastní životopis. Přel. Josef Koláček. Předml. Robert Moretti. Obraz na obálce Ludvík Kolek. 1983. 398 s. Spoluvyd. Velehrad.
82. Hovory na nemocničním lůžku. Památce Jiřího Mrázka, vědce, terciáře, františkána. 1983. 127 s. fot. na příl. Spoluvyd. Velehrad.
83. [neobsazeno]
84. Granat, Wincenty: K člověku a Bohu v Kristu 4. Nástin katolické dogmatiky. Díl 2, část 1. Lidé a Bůh v Kristově církvi. Sv. 2 Svátosti léčící a sociální - Ekumenismus. 1985. 234 s. Spoluvyd. Velehrad.
84[a]. Terezie od Ježíše - sv.: Kniha o zakládání. Připr. švýcarská red. 1985. 314 s. Spoluvyd. Velehrad.
85. Lorit, S. C.: Kronika jednadvaceti dnů. Maxmilián Kolbe. 1985. 95 s. Spoluvyd. Velehrad.
86. Mrázek, Jiří: Čtyřl cesty k Bohu. 1986. 77 s. - Spoluvyd. Velehrad.
87. Terezie od Ježíše - sv.: Hrad v nitru. Přel. a doslov naps. Josef Koláček. Obraz na obálce Ludvík Kolek. 1986. 220 s.
88. Granat, Wincenty: K člověku a Bohu v Kristu 5. Nástin katolické dogmatiky Díl 2, část 2. Naplnění dějin spásy člověka. Poslední věci člověka a světa. 1986 .266 s. Spoluvyd. Velehrad.
89. Horák, Jeroným: Ježíš v evangeliu podle Marka. 1986. 362 s. - Spoluvyd. Velehrad.
90. Náš život z víry [Katolická nauka pro mládež.] Uprav. a rozš. vyd. 1986. 231 s. - Spoluvyd. Velehrad.
91. Kadlec, Jaroslav: Přehled církevních českých dějin [Díl] 1. Obálka Jan Dostál. 1987. 332 s.
92. Kadlec, Jaroslav: Přehled církevních českých dějin [Díl] 2. Obálka Jan Dostál. 1987. 257 s.
93. Kasper, Walter: Uvedení do víry. Přel z něm. 1987. 109 s. - Spoluvyd. Velehrad.
94. Laun, Hellmut: Můj neobyčejný životní příběh. Doslov Ondřej Laun. Z něm. orig. přel. František Planner. 1987. 126 s. Spoluvyd. Velehrad.
95. Mazálková, Vojtěška: Domengo. Románový životopis sv. Dominika. Do tisku připr. švýcarská red. 1987. 169 s. Spoluvyd. Velehrad.
96./97. Johr, Pavel [Hrbata Josef]: Písně království. (Meditace na žaltář Písma svatého.) 1989. 729 s. Ve 2 svazcích. Spoluvyd. Velehrad.
98. Terezie od Ježíše - sv.: Nad Velepísní a jiné spisy. Přel. Josef Koláček. Obálka Irio Fantini s použitím obrazu Ludvíka Kolka. 1988. 201 s.
99. Terezie od Ježíše - sv.: Cesta k dokonalosti. Přel. Josef Koláček. Obálka Irlo Laními s použitím obrazu Ludvíka Kolka. 1990. 223 s. Spoluvyd. Velehrad.
100. Ignác z Loyoly - sv.: Duchovní cvičení. Přel. Robert Kunert. 1990. 156 s. Vyd. ve spolupr. s českou provincií Tovaryšstva Ježíšova. Praha.

náboženská edice, sbírka Sůl země

1. Dvorník, František: Svatý Vojtěch, druhý pražský biskup [2. vyd. 1967]. 99 s. fot. na příl. - 2. nezměněné [celkem 3.] vyd. 1983. Spoluvyd. Velehrad. 2. Kadlec, Jaroslav: Svalý Prokop, český strážce odkazu cyrilomelodějského. 1968. 255 s. fot. na příl. 3. Dvorník, František: Svatý Václav, dědic České země. 1968. 207 s. fot. na příl.
4. Kalista, Zdeněk: Blahoslavená Zdislava z Lemberka. Listy z dě|in české gotiky. 1969. 325 s. fot. na příl.
5. Zlámal, Bohumil: Blahoslavený Jan Sarkander, moravský mučedník. 1969. 119 s. fot. na přil.
6. Polc, Jaroslav V. - Ryneš, Václav: Svatý Jan Nepomucký. 1972. [Díl] 1. Život. 520 s. [Díl] 2. Úcta. 254 s.
7. Beran, Josef: Blahoslavená Anežka Česká. 1974. 3, 511 s.
8. Říha, Tomáš [Řehák, Tadeáš Zdeněk]: Svatý Norbert a jeho dílo. 1971. 302 s. fot. na příl.
9. Zlámal, Bohumil: Antonín Cyril Stojan, apoštol křesťanské jednoty. 154 s. fot. na příl.
10. Kalista, Zdeněk: Ctihodná Marie Elekta Ježíšova. Po stopách španělské mystiky v českém baroku. 1975. 321 s.
11. Marrou, Henri: Svatý Augustin. Z franc. přel. A. Ž. Augustin a augustiniáni v českých zemích. [Naps.] Franz Machilek, Bohumil Zlámal, Jaroslav Kadlec. 1979. 192 s. fot. na příl.
12. Zlámal, Bohumil: Svatí Cyril a Metoděj. 1985. 204 s.
13. Heinzmann, Josef: Svatý Klement Maria Hofbauer. Z něm. orig. přel. František Planner. 1989. 172 s. fot. na příl.

náboženská edice, řada Druhý vatikánský sněm

1.[a] Druhý vatikánský sněm. Příprava a průběh. 1966. 359 s. fot. na příl.
[1b.] Druhý vatikánský sněm. Dokumenty. 1983. 723 s.
[2.] Boublík, Vladimír: Boží lid. 1967. 481 s. fot. na příl.
[3.] Skalický, Karel: Radost a naděje. 1968. 429 s. fot. na příl. V tiráži vročení 1967.
[4.] Krejčí, Josef: Slovo Boží. 1971. 141 s.
[5.] Planner, František: Kněz a jeho poslání. Úvod Tomáš Špidlík. 1972. 282 s. fot. na příl.
6. Planner, František: Misijní činnost církve. 1976. 200 s. fot. na příl.
7. Poláček, Jaroslav: Cestou spásy. 1980. 250 s. fot. na příl.
8. Polc, Jaroslav V.: Posvátná liturgie. Komentář ke konstituci o posvátné liturgii naps. Josef Bradáč a Zdeněk Švéda. 1981. 490 s. fot. na příl.
9. Horák, Jan: Obdivuhodné vynálezy. 1982. 156 s. fot. na příl.
10. Císař, Ivo: Jednota křesťanů. 1987. 174 s.

Katechetická edice

[1.] Návrat k Otci. Příprava ke svátosti pokání. 1968. 15 s. - Dotisk: 1969.
[2.] Chléb života. Příprava k prvnímu svatému přijímání. 1969. 15 s.
[3.] Přijď, Duchu svatý. Příprava k svátosti biřmování. 1970. 13 s.
[4.] Mluv, Pane. Několik myšlenek o volbě povolání. 1970. 15 s.
[5.] Jsme děti Boží. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters. B. r. [19] s.
[6.] Mše svatá. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters. B. r. [19] s.
[7.] Kristus Pán. Omalovánky. Kresby sester Benediktinek z Cockfosters. B. r. [19] s.
8. Hollander, H.: Katechetika. Metodologie náboženské výuky. 1971. 276 s. fot. na příl.

Skála

1. Radujte se. Apoštolská exhorta [Pavla VI.] Gaudete in Domino. 1976. 33 s.
2. Dialog s nevěřícími. [Dokument Sekretariátu pro nevěřící.] 1976. 17 s.
3. O některých otázkách pohlavní etiky [Prohlášení Posvátné kongregace pro nauku víry.] 1976. 19 s.
4. O mariánské úctě. Apoštolská exhorta [Pavla VI.] Marialis cultus. 1977. 49 s.
5. Hlásání evangelia. Apoštolská exhorta [Pavla VI.] Evangelii nuntiandi. 1972. 63 s.
6. Vydávat svědectví radosti a lásky, Kristus - střed srdcí. [Projevy Pavla VI.] 1978. 9 s.
7. 33 dní úsměvu a pravdy. 26. 8. 1978 - 29. 9. 1978. [Projevy Jana Pavla I.] 1979. 62 s. Spoluvyd. Velehrad.
8. Vykupitel člověka. Encyklika [Jana Pavla II.] Redemptor hominis. 1979. 67 s. - Spoluvyd. Velehrad.
9. Důstojnost lidské osoby je základem lidské spravedlnosti a míru. - Pravda je silou míru. [Projev a poselství Jana Pavla II.] 1980. 27 s. Obálkový název: Základ spravedlnosti a míru. Spoluvyd. Velehrad.
10. Kněžství a eucharistie. Dary Boží lásky. [Dopisy Jana Pavla II. kněžím.] 1981. 64 s. Spoluvyd. Velehrad.
11. Katecheze v církvi. Apoštolská exhorta [Jana Pavla II.] Catechesi tradendae. 1982. 66 s. Spoluvyd. Velehrad.
12. List mladým. Apoštolsky list Sv. Otce Jana Pavla II. mladým lidem celého světa u příležitosti Mezinárodního roku mládeže. 1985. 56 s. Spoluvyd. Velehrad.
13. Apoštolé Slovanů. Encyklika Jana Pavla II. Slavorum Apostoli. 1985. 33 s. - Spoluvyd. Velehrad.
14. K Zelenému čtvrtku 1986. Dopis [Jana Pavla II.] všem kněžím církve. 1986. 15 s. - Spoluvyd. Velehrad.

mimo edice

Evangelia. Z původního textu přel. a vyložil Pavel Škrabal. K tisku znovu připr. Ondřej M. Petrů [2 vyd.] 1951. 549 s.
Apoštolář. Z pův. řeckého znění přel. a vysvětlil Ondřej M. Petrů. 1954-55. Sv 1. 1954. 562 s. Sv. 2. 1955. 376 s.
Modlitby a chrámové písně. 1957. 135 s.
Římský misál na neděle a významnější svátky. 1975.* 2. upravené vyd. 1960*?
Želivan, Pavel: Původ vesmíru. 1960. 48 s. - 2. doplněné vyd. 1966.
Želivan, Pavel: Původ života. 1960. 47 s. 2. doplněné vyd. 1966.
Rozehnal, Alois: Unfulfilled Promises. Social Insurance in Czechoslovakia. 1961. 10, 238 s.
Lohfink, Norbert: Jak porozumět Písmu svatému. Přel. z něm. orig. 1968. 59 s. - Reprint 1979.
Malý, F. [Tomášek, František]: Pro vás, rodiče. 1964. [Díl] 1. Výchova dítěte v rodině. 52 s.; [Díl] 2. První učení o Bohu v rodině. 44 s.
Ševčík, Josef: O víře v Boha. Odpověď nevěřícímu. 1965. 80 s.
Olšr, Josef: Služebník Boží Antonín Cyril Stojan, olomoucký arcibiskup. Sest. ... 1966. 57 s., fot. příl .
Holková, Marie: Čao, Niku! [Román o sv. Dominiku Saviovi.] 1970. 219 s., obr na příl.
Follereau, Raoul: Kniha lásky (1920-1970). Z franc. přel. Václav Steiner. 1972. 65 s.
Guardini, Romano: Odpůrce. Přel. J. N. 1972. 24 s.
Krosbacher, F.: Křesťanské manželství a rodina. Přel. Rostislav Zelený. 1972. 54 s.
Holková, Marie: Tisíc tornu let. [K výročí založení pražského biskupství.]Ilustr. Zdeněk Burian. 2. vyd. 1973. 146 s., obr. na příl.
Potrat a křesťanská zodpovědnost. Společné prohlášení skandinávských katolických biskupů. Göteborg, červenec 1971. Ze švédštiny přel. Ctibor Th. Pečiva. 1973. 37 s.
Polc, Jaroslav V.: Páté evangelium. 1974. 57 s.
Follereau, Raoul: Sám nemůžeš být šťasten. 1975. 60 s.
Špidlík, Tomáš: Na druhém břehu. 1975. 48 s.
Alberti, P. [Dokoupil, Antonín]: Světec Don Bosko. Nové [5.] upravené vyd. Předml. Čeští salesiáni. 1977. 326 s.
Dvacet let časopisu Studie 1958-1978. Index. Sest. Hana Šklíbová a Miloš Turek. Předml. Karel Skalický a kol. 1978. 40 s.
Ve jménu Páně. (Pavel VI. Čechům a Moravanům.) 1978. 62 s.
Engelhart, Vojtěch: Kdo jsou Svědci Jehovovi? 1979. 67 s.
Malý, Tomáš [Tomášek, František]: Pedagogika. Úvod do pedagogické praxe pro vychovatele a rodiče. 1979. 348 s. Spoluvyd. Velehrad. 2. vyd. 1985.
Nigg, Walter: Mary Ward. Žena se nevzdává. 1984. 117 s.
Urs von Balthasar, Hans: Kordula anebo vážný případ. Přel. Ctibor Pečiva. 1987. 168 s.

bez vročení

Kulhánek, Karel: Věřit v zázraky? [1966.] 63 s.
Cyprián - sv.: O smrti a trpělivosti. Přel J. N. [70. léta.] 21 s. Nakladatel neuveden.
Rossano, Piero: Naše nadě|e. Stručný nástin katolické víry. [70. léta.] 47 s. Nakladatel neuveden.
Thomas, Pierre: Biblické eseje. [70. léta.] 55 s. Nakladatel neuveden.
Thomas, Pierre: Nepomíjející slova. [70. léta.] 63 s. Nakladatel neuveden.

dle: Kniha a český exil 1949-1990: Bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic / Aleš Zach. - 1. vyd. - Praha : Torst, 1995. - 207 s.; 20 cm; ISBN 80-85639-62-9