Nova & Vetera


*     Osvětimany na Moravě, Stará Říše     *     1912 - 1922     *     4 - 7 × ročně     *


V ediční řadě NOVA ET VETERA (N&V) vyšlo celkem 50 svazků, 41 sborníků a 9 knih. 

Sborníky

Prvních 22 čísel vydal Antonín Ludvík Stříž (č. 1 -7/1912-1913 v Osvětimanech, č. 8-22/1914-1916 ve Staré Říši na Moravě), č. 23-27/leden až prosinec 1917 vydávala Hedvika Vašicová, č. 28-34/březen 1918 až prosinec 1919 Otto Albert Tichý, od č. 35/1920 dokončila vydávání Marta Florianová. Archy s příspěvky byly opět svázány tak, aby je bylo možno lehce ze sborníku vyjmout a seřadit tematicky, a byly rovněž odděleně stránkovány. První tři sborníky měly formát 15 × 10 cm, všechny další týž formát jako monografické publikace (tj. 15,5 × 12 cm). Pravidelnou součástí sborníků Nova et Vetera byly od č. 4/1913 lístky. Sborníky č. 35-37/1920, č. 40/1920, č. 42/1921 a č. 46/1921 vyšly pod názvem „Nova et Vetera. Mystiky, Umění a Vědy". První tři čísla sborníků N&V měla náklad 350 výtisků, č. 4 a 5 1000 výtisků, všechna další 700 výtisků.

Knihy - monografie

Knižní tituly (1920-1948) N&V navázaly na 37 čísel sborníků (1912-1920), začaly vycházet po č. 37/říjen 1920 a svou lacinější úpravou se podobaly spíše sborníkům než svazkům knižní edice Dobré Dílo. Publikace vydávaly, dílem separátně a dílem společně, Marta Florianová ve Staré Říši a Stanislava Jílovská v Praze (ta vedla v té době pražskou pobočku staroříšského nakladatelství). Marta F. figuruje jako jediná vydavatelka u těchto knih: č. 38/1920, 44/1921, 49/1921. Knihy Nova et Vetera vycházely - až na první dvě (č. 38 a 39/1920) - v poměrně nevýrazné úpravě, řada byla koncipována jako provizorní: měla v ní být ověřena kvalita překladu a texty měly být poté publikovány v kvalitnější úpravě (k realizaci tohoto záměru však nikdy nedošlo).

zdroj: Stankovič 2008 viz


KOMPLETNÍ

Josef Florian = JF

1912

1 - Srpen. Osvětimany, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15 × 10 cm. 350 výtisků.

a) STŘÍŽ A. L.: Nova & Vetera. V Osvětimanech, v den svaté Marty, hostitelky a přítelkyně Páně, 1912. [4] s. - Úvodní slovo vydavatele.
b) RÉMOND Georges: Agónie Menelikova. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 51 s. - Svědectví o politických událostech v Habeši v letech 1909-1910. Na titulním listu kolorovaná viněta [Jezdec] podle etiopské předlohy, pod titulem ornament. Text uveden iniciálou s vyobrazením jednorožce ve výši sedmi řádek. Linoryt s vyobrazením divoké kachny jako malá koncová viněta, patrně též podle etiopské předlohy. Varianta názvu: Agónie císaře Menelika.
c) [MALACHIÁŠ, svatý]: Sv. Malachiáše arcibiskupa proroctví o papežích. Vysvětlivky napsal Alfons Giacono, biografické údaje o autorovi a ediční poznámku jako předmluvu napsal [Arnoldo Wion]. Texty, vysvětlivky i ediční poznámku z latiny přeložil A. L. Stříž. 16 s. - Vyňato z Lignum vitae ornamentum et decus ecclesiae od Arnolda Wiona (Venezia, 1595). Paralelně text originálu a český překlad. Před vlastním titulním listem reprodukován originální titulní list a za ním biografická poznámka, též z Lignum vitae, s českým souběžným překladem (L. V, pars I, liber II, cap. XL, pag. 307). Na titulní straně malá viněta. V záhlaví odlišný titul: Svatého Malachiáše proroctví o papežích.
d) [POSLEDNÍ PAPEŽ - PETR ŘÍMSKÝ] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
e) [MNICH PADUÁNSKÝ]: Proroctví mnicha Paduánského o posledních papežích. Z latiny přeložil A.L. Stříž. 8 s. - Paralelně text originálu a českého překladu.
f) [POSLEDNÍ PAPEŽ A LEVIATAN.] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
g) [GRIGNION DE MONTFORT Louis Maria]: Modlitba sluhy Božího Ludvíka Maria Grignona z Montfortu o Apoštoly posledních dob. Z francouzštiny přeložil JF. 15 s. - Na začátku iniciála ve výši čtyř řádek.
h) [WATRIN Auguste]: O zkáze Paříže, jak zjeveno bylo Augustu Watrinovi. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 10 s. - Úvodní autorova poznámka o okolnostech, za nichž měl svou vizi (s. 3-6). Na titulní straně kolorovaný dřevoryt patrně od Josefa Váchala jako viněta.
i) OLDŘICH Z CLUGNI, svatý: Jak se pňpravují hostie. Z knihy obyčejů v Clugni. Z latiny přeložil L. A. B. [= ?]. 3 s. - Podrobný návod na přípravu hostií.
j) MARTINEAU René: Začátky Leona Bloy. Z francouzštiny přeložil JF. 20 s. - Dokumentováno dopisy abbého Angera adresovanými Léonu Bloy.
k) [PAPEŽ - SYMBOL.] - Středověký dřevořez od neznámého autora z knihy proroctví od Joachima de Floris.
l) CAMMAERTSE Em.: Guido Gezelle, kněz, básník vlámský. Vybral, přeložil a upravil JF. 7 s. - Předmluva k francouzskému překladu básní G. Gezelle.
m) FAVELLE Jacques: G. Rouault. Z francouzštiny přeložil JF. 7 s. - Medailon o výtvarníkovi.
n) KAHN Gustave: Georges Rouault. Z francouzštiny přeložil JF. 4 s. - Esej. Připojen soupis Některé malby Rouaultovy.
o) MARTENS Kurt: O potřebě buditi pozornost. Z němčiny přeložil O. A. Tichý. 7 s. - Esej.
p) BLOY Leon: „Beethoven "od Vincenta ďlndyho. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 11 s.
q) LECLÈRE Tristan: Rimský-Korsakov. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 8 s. - Nekrolog.
r) JF: Z psaní Josefa Floriana. 16 s. - Úryvky z patnácti dopisů.
s) A. S. - J. F. [= A.L.Stříž - JF]: [Anonce.] [16] s.
Obálka: hrubý, světle žlutý karton se zeleným a červeným tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvěma souběžnými zelenými linkami. V horní polovině obálky jednoduchý vnitřní rámeček: uvnitř nahoře červeně název sborníku, pod ním zeleně pořadové číslo a dole vročení. Na vnitřních stranách zelený tisk. Na rubu přední strany tiráž, u spodního okraje začátek Obsahu, jeho ukončení na rubu zadní strany. Na hřbetu nahoře červeně iniciály názvu, dole zeleně vročení.
pdf-ocr

2 - Listopad. Osvětimany, A. L. Stříž. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15 × 10 cm. 350 výtisků.

a) [HELLO Ernest]: Arnošta Helia Rozjímání a Modlitby. Z francouzštiny přeložil JF. 32 s. - Úryvek z pozůstalosti autora. Mrtvé záhlaví a názvy částí červeně.
b) [PIUS IX., papež]: Allokuce Pia pp. IX. „Nunquam Certe" v tajné konsistoři dne 22. 6. 1868, jíž se zavrhují, zatracují a neplatnými prohlašují jisté zákony rakouské. Z latiny přeložil A. L. Stříž. 8 s. - Plné znění výnosu zamítajícího zrovnoprávnění církví, státní školství a občanský sňatek.
c) [PIUS IX., papež]: Encyklika Pia pp. IX. „Vix Dum a Nobis" ze dne 7. 3. léta Páně MDCCCLXXIV proti novým špatným zákonům rakouským. Z latiny přeložil A. L. Stříž. 14 s.
d) [RESTAUX Theophile] : Zvěsti Theophila Restauxa z Gouy l'Hôpitalu. Úmluva se mi zjevuje... Z francouzštiny přeložil JF. 8 s. - Úvodní Poznámka vydavatelova z Gouy l'Hôpital. Vlastní text uveden iniciálou ve výši čtyř řádek a doplněn koncovou ornamentální vinětou.
e) [CALVAT Melanie] : Apoštolé Posledních dob, jak je viděla Melanie. Roucho a práce synů a dcer Řádu Matky Boží. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 8 s.
f) [BAREST Eugène]: O proroctvích. List Eugèna Baresta J. Collinovi de Plancy-mu. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. S. 1-9. - Pojednání o proroctví.
LA HARPE: Proroctví Cazottovo dle vypravování La Harpe-ova. Z knihy J. Collina de Plancy-ho „Konec časů", I. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. S. 11-19.
g) LAFOND Paul: Avila. Z francouzštiny přeložil [O. A. Tichý], 11 s.- Cestopisné líčení o poutním místě.
h) SOFFICI Ardengo: Henry Rousseau. Z italštiny přeložil A. L. Stříž. 16 s. - Medailon.
i) JEAN-AUBRY G.: Isaak Albeniz. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 7 s. - Nekrolog španělského virtuóza I. Albenize.
j) DEMOLDER Eugen: Štědrý večer. Z francouzštiny přeložil JF. 20 s. - Úryvek z Legendy Yperdamské.
k) GIDE André: Ctitel p. Remyho de Gourmonta. Z francouzštiny přeložil JF. 14 s. - Polemická stať.
l) TELMAT J., abbé: Theorie menšího zla. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 4 s. - Polemická úvaha.
m) NÁVŠTĚVA V BLÁZINCI. Autor neuveden. Z němčiny přeložil A. L. Stříž. 6 s. - Satira na moderní civilizaci. Z časopisu Der lose Vogel.
n) STŘÍŽ A. L.: Z listů a záznamů Antonína Ludvíka Stříže. 28 s.
o) FLORIAN Josef: Střepinky z ostrakismu. Z volebního osudí svých akt vybral JF. 26 s. - Dopisy a glosy.
Obálka: šedohnědý papír s červeným, zeleným a černým tiskem. Po obvodu obálky rámeček ze čtyř černých linek. Na spodním okraji červeně vročení a číslo sborníku, ostatní plocha pokryta ornamentální výzdobou (zelený a černý tisk) dle návrhu Karla Schwetze. V horní polovině obálky uprostřed v černém čtverci název. Na rubu přední strany černě tiráž, u spodního okraje strany začátek obsahu, který je dokončen na rubu zadní strany obálky. Na hřbetu nahoře červeně iniciály názvu a číslo svazku, vročení je u spodního okraje.
pdf-ocr

3 - Únor. Osvětimany, A. L. Stříž. 1 fotografie. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15 × 10 cm. 350 výtisků.

a) INDY Vincent ď: Blahoslavenství. Oratorium Cesara Francka. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 28 s. - Z monografie César Franck (1906). Fotografie C. Francka reprodukovaná světlotiskem jako frontispice. Ukázky z notových záznamů.
b) RUFINUS: O svaté Ninoně. Z Rufinovy Historie církevní (Jediná písemná památka o této světici). Z latiny přeložil A. L. Stříž. 7 s. - Z Historie církevní, kniha I, kapitola 10. V obsahu název: Kterak zajatkyní obrácen byl národ Iberský.
c) JARRY Alfred: Hřeby Páně. Z francouzštiny přeložil JF. 8 s. - Fenomenologický popis relikvií.
d) [VILLIERS DE L'ISLE-ADAM]: Z „Umučení podle sepsání Villiers de l'Isle- Adama". Z francouzštiny přeložil JF. 4 s. - Dosud nevydaný text z pozůstalosti.
e) ORDERIK VITAL: Podivuhodný příběh jistého kněze biskupství leksovienského. Z [francouzštiny] přeložil O. A. Tichý. 12 s. - V záhlaví: Příběh kněze Gualchelma. Z Historie církevní, kniha VIII, kapitola 17.
f) PARADOKSY OBECNÉHO RČENÍ. Autor neuveden. Z němčiny přeložil A. L. Stříž. 8 s. - Z časopisu Der lose Vogel.
g) ZE LVOVIC KARÁSEK Jiří: Marc. Aurelius. S. 1-2. - Recenze Peroutkova překladu Myšlenek císaře Marca Aurelia (Praha, Jan Laichter 1908). BARBEY D'AUREVILLY: (Psychologické citáty z Marka Aurelia...). Překladatel neuveden. S. 3-4. - Negativní francouzská recenze. - V obsahu oba příspěvky uvedeny pod souhrnným názvem: Myšlenky císaře Marka Aurelia. Dle Jiřího Karáska ze Lvovic a J. Barbye ďAurevillyho.
h) RIVIÈRE Jacques: Pašije svatého Jana od Jana Šeb. Bacha. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 3 s.
i) LANDOWSKÁ Wanda: Národnost Chopinova. Překladatel z polštiny neuveden. 4 s. - článek.
j) [STŘÍŽ A. L.]: Gilb. Keith Chesterton. 3 s. - Stručné pojednání o autorovi.
Obálka: šedohnědá, kartónová s růžovým a černým tiskem. Po obvodu obálky je rámeček ze čtyř černých linek, plocha v rámečku pokryta ornamentální výzdobou (růžový a černý tisk) dle návrhu Karla Schwetze. V horní polovině obálky uprostřed v černém čtverci název. Na rubu přední strany uvedena černě tiráž, dole začátek Obsahu, který je dokončen na rubu zadní strany obálky. Na hřbetu nahoře stříbrně iniciály názvu, vročení u spodního okraje.
pdf-ocr

1913

4 - V květnu. Osvětimany, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15, 5 × 12 cm. 1000 výtisků.

a) VÁCHAL Josef: [Svatá rodina na útěku.] - Trojbarevný dřevoryt (žlutý, červený a modrý). Na volném listu s tištěným popiskem "Josef Váchal do dřeva ryl".
b) RACHILDE: List Rachildin. Z francouzštiny přeložil JF. [3] s. - List z 1. 9.1912 pojednává o Léonu Bloy.
c) CORNUAU Pient: List abbého Pienta Cornuau pořadateli revue Les Marches de Provence, v čísle říjnovém 1912. Z francouzštiny přeložil JF 4 s. - Dopis o Léonu Bloy.
d) [BERNARD DE CLAIRVAUX, svatý]: Svatý Bernard Jindřichovi Arcibiskupu Mohučskému. Z latiny přeložil A. L. Stříž, 4 s. - Dopis.
e) GIDE André: Johanna ďArc od Charlesa Péguyho. Z francouzštiny přeložil JF. 16 s. - Esej s poznámkami autora a překladatele.
f) ROUAULT Georges: Ingres vstává z mrtvých. Z francouzštiny přeložil JF. 8 s. - Povídka.
g) [INDY Vincent ď]: Vincent ďIndy o filosofii. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý, 2 s. - Reakce hudebníka V. d'Indyho na četbu odpovědí v anketě o filosofii.
h) [CORNUAU Pient]: List abbého Pienta Cornuau, Almužníka Námořnictva, kanovníka Nizzanského a Alžírského, panu Josefu Florianovi v Osvětimanech. Z francouzštiny přeložil JF. 2 s. - V dopisu vyslovena podpora pro činnost Josefa Floriana.
i) DENIS Maurice: K„Moudrosti" Verlainově. - Dřevoryt.
j) [STŘÍŽ A. L.]: Z vysokého učení pražského. 4 s. - Úryvky z dopisů, které mají dokumentovat pochybné zaměření studia na teologické fakultě Karlovy univerzity; s vysvětlujícím rozborem.
k) [BEARDSLEY Aubrey]: Z posledních listů Aubreye Beardsleyho. Z angličtiny přeložil A. L. Stříž, 11 s.- Dopisy, které A. Beardsey adresoval svému bratrovi.
l) JOSÉ SEVERIANO DE REZENDE. Můj Flos Sanctorum. Z francouzštiny přeložil JF. S. [1]. - Recenze z Mercure de France. SAO BOAVENTURA Vikomt de: (Velkolepá kniha José Severiana de Rezende). Z francouzštiny přeložil JF. S. [2]. - Pozitivní recenze. [REZENDE José Severiano de]: Z listů José Severiana de Rezende. Z francouzštiny přeložil JF, S. [3-4]. - Dopisy Severiana de Rezende adresované Josefu Florianovi v letech 1911 a 1913.
m) VÁCHAL Josef: [Křižák.] - Kolorovaný dřevoryt. Pod obrázkem popisek „Josef Váchal do dřeva ryl".
n) FLORIAN Josef: (Což myslíte, přátelé). S. [1-3]. - V redakčních poznámkách o nesnázích, do nichž se nakladatelství dostalo v důsledku věznění Josefa Floriana a Antonína Ludvíka Stříže ve dnech 21. 12. 1912 - 6. 2. 1913. Příznivci vyzýváni, aby poslali příspěvky, třeba jen „korunové, dvoukorunové". STŘÍŽ A. L.: (Krůpěje). S. [4], - Poznámka ve stejném duchu.
o) FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.: Prameny. [8] s.
Obálka: slabší, nahnědlý karton s červenofialovým tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Na rubu zadní strany, po obvodu též orámované, uprostřed tiráž a poznámka administrace (návod k užívání záznamových lístků pramenů), na spodním okraji cena svazku.
pdf-ocr

5 - V červenci. Osvětimany, A. L. Stříž. 2 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15 × 12 cm. 1000 výtisků.

a) [ILUSTRACE Z „Büchlein der sieben Curs".] - Dřevořez od neznámého autora z knihy vydané Conradem Dinckmutem (Ulm 1484).
b) PIUS X.: Pia pp. X. Motu Proprio o zasvěcených svátcích. Z latiny přeložil (][A. L. ][Stříž). 4 s. - Z 2. 7. 1911.
c) TERMIER-BOUSSAC Johanna: Básníci a Leon Bloy. Z francouzštiny přeložil ][JF][. 20 s. - Studie. V záhlaví: Leon Bloy a básníci.
d) RACHILDE: Škola mlčení. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Meditace nad studií Léona Bloy o Melanii Calvatové z La Saletty. Z časopisu Paris-Journal (17. 3. 1912).
e) PŘEDPOVĚDI JISTÉHO BRATRA FRANTIŠKÁNA Z R. 1840 O OSUDECH EVROPY. Vybral, z němčiny přeložil a krátký úvod napsal A. S. [= A. L. Stříž], 8 s. - Úryvek z knihy dr. Johannesa Prophe- zeihungen über Asien, Afrika und Amerika (Vídeň 1849). V mrtvém záhlaví: Předpovědi mnicha františkána o osudech Evropy.
f) [HERMANN, opat]: Věštba blaženého bratra Heřmana, mnicha a opata řádu cisterciáckého v Lehnici, kdež žil kolem léta Páně 1300. Z [latiny] přeložil patrně A. L. Stříž. 4 s. - Veršovaný text. V mrtvém záhlaví: Heřman, opat lehnický o osudech Braniborska.
g) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Abailard a Heloisa. Z francouzštiny přeložil ][O. A. ][Tichý. 16 s. - Polemická recenze na esej od manželů Guizotových, která provází kritické vydání listů Abélarda a Heloisy.
h) STÉPHANE Marc: Znovuvtělená. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Povídka.
i) DENIS Maurice: K „Moudrosti" Verlainově. - Dřevoryt.
j) STŘÍŽ [A. L.]: V paprscích věčnosti. 18 s. - Rozbor literárního díla a publicistiky T. A. Stoklasa s negativními závěry. Název článku podle stejnojmenného Stoklasova spisu, kterého se polemika nejvíce týká.
k) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [8] s.
Obálka: nahnědlý, tenčí karton se zeleným tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Na zadní straně obálky uprostřed zeleně tiráž a cena svazku.
pdf-ocr

6 - V září. Osvětimany, A. L. Stříž. 2 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15, 5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) DOUDELET Charles: Dobrý pastýř. - Kresba tuší.
b) [SURIUS Laurentius]: Umučení svaté Dympny, dcery krále irského. Z historie téže svaté Panny, vydané Petrem, kanovníkem sv. Autberta v Cambray. Styl na několika jen místech protříbil Vavřinec Surius. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 16 s.
c) GOURMONT Remy de: Světice z ráje. Z francouzštiny přeložil [JF]. 11 s. - Cyklus dvaceti básní věnovaných jednotlivým světicím: Věnování; Háto; Anežko; Andělo; Kateřino; Koleto; Františko; Jenovefo; Gertrudo; Gudulo; Heleno; Johanko; Julie; Marcelo; Markéto; Maria; Mathildo; Paulo; Voršilko; Zito.
d) [VEUILLOT Ludvík]: Tři kapitolky z knihy „Právo Páně" od Ludvíka Veuillota. Z francouzštiny přeložil [O. A.] Tichý. 19 s. - O historických proměnách termínu „sňatek" v církevním právu. S poznámkami autora.
e) STŘÍŽ [A. L.]: Otec dítkami odsouzen. 12 s. - Polemika se soudobou praxí austrokatolicismu, jak se projevila nedodržováním litery papežských výnosů.
f) [NANEBEVSTOUPENÍ PANNY MARIE] - Dřevořez od neznámého autora. Z knihy O sedmi branách neboli Tvrz Matky Boží Marie, vytištěné Otmarem v Augsburgu (1509).
g) VISAN, Tancrède de: Hadačská hůlka. Z francouzštiny přeložil O. A. T. [= O. A. Tichý]. 20 s. - Studie o rabdomancii (proutkařství).
h) FLORIAN Josef - STŘÍŽ Antonín [A.L.]: Prameny. [8] s. - Viz 4. díl, s. 828.
Obálka: nahnědlý tenčí karton s modrošedým tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Rub přední a zadní strany prázdný. Na vnější zadní straně obálky uprostřed tiráž.
pdf-ocr

7 - Listopad. Osvětimany, A. L. Stříž. 4 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [PIUS BISKUP]: Svatosvatého oekumenického sněmu vatikánského, slaveného papežem Piem IX., první dogmatická konstituce o Církvi Christově vydaná ve čtvrtém zasedání jeho, 18. července léta páně MDCCCLXX. Z latiny přeložil [A. L.] Stříž. 16 s. - Titulní s trana, mrtvé záhlaví a titulky tištěny červeně. V obsahu a mrtvém záhlaví: Konstituce „Pastor Aeternus".
b) RERICH N. K.: Cař. - Kolorovaná kresba. Reprodukce 5,5 × 11,5 cm nalepena na hrubším šedozeleném kartonu.
c) VERLAINE Paul: Neděle. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Esej o obsahu křesťanského pojmu „Neděle".
d) INDY Vincent ď: Missa solemris odLudwiga van Beethovena. Z francouzštiny přeložil [O. A. Tichý]. 12 s.
e) BARBEY D'AUREVILLY„Portugalské listy. "Z francouzštiny přeložil O. A. T. [= O. A. Tichý], 12 s. - Literárněhistorická studie obsahuje nepříznivý posudek. Vyňato z Pays, 1. 2. 1854.
f) INGO J.: Pelech. - Litografie. Černobílá reprodukce.
g) BAUDELAIRE Charles: Z „Květův zla". Z francouzštiny přeložil [JF]. 16 s. - Dvanáct básní: Albatros; Povznesení; Vztahy; (Rád mám vzpomínku); Špatný mnich; Nepřítel; Ztrestaná pýcha; Krása; Ideál; Hymna na krásu; Zpěv podzimní; De profundis clamavi.
h) INGO J.: Měsíčná noc. - Litografie. Černobílá reprodukce.
i) JAMES Francis: Hospoda básníkův. Z francouzštiny přeložil [O.A. Tichý]. 12 s. - Lyrický dramatický text.
j) STŘÍŽ [A. L.]: Pořád totéž. 20 s.
k) M. K. [= Miloš Klicman]: Miniatury. 4 s. - V kulturně historickém článku autor navrhuje nové vydání Evangelia s reprodukcemi středověkých miniatur z Liberale da Verona.
l) JOSSOT: [Soudcové.] - Karikatura. Kresba tuší. Datováno 1896.
m) FLORIAN Josef - STŘÍŽ [A.L.]: Prameny. [7] s.
n) FLORIAN Josef: Odpadky. Nova & Vetera. Listopad 1913. [2] s.
Obálka: nahnědlý, tenčí karton se zeleným tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Rub přední strany prázdný, po obvodu orámovaný. Na vnější zadní straně též po obvodu orámované uprostřed tiráž, na spodním okraji cena. Na rubu zadní strany zeleně Opravy k Nova et Vetera č. 5, 6 a 7.
pdf-ocr

1914

8 - V dubnu. Stará Říše na Moravě, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) ZÁZRAK DVOU SLEPCŮ JERIŠSKÝCH. - Zmenšená reprodukce miniatury z řeckého rukopisu Evangelistáře Synopského. Kolorováno.
b) STŘÍŽ [A. L.]: Břímě horka a dne. 8 s. - Redakční úvodník.
c) [GELASIUS I., papež]: Modlitby a řády, jimiž připravováni bývali katechumenové (Z Knihy svátostí Církve Římské, sestavené, jak se zdá, papežem Gelasiem I.). Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 20 s. - Dva alternativní tituly; v mrtvém záhlaví: J. S. Assemani Codex Liturgicus, I. O katechumenech; v obsahu: O přípravě katechumenův, dle „Liber Sacramentorum Gelasii I."
d) BARBEY ďAUREVILLY Jules: Válka třicetiletá. Z francouzštiny přeložil [O. A.] Tichý. 23 s. - Recenze na stejnojmennou historickou studii Philippa Charvériata a vlastní náhled na tuto dobu.
e) [VERLAINE Pavel]: Z básní Pavla Verlaina. Z francouzštiny přeložil [JF]. 16 s. - Devět básní: Světice ve své aureole; Píseň podzimní; Statný rytíř maskovaný; Trudil jsem se jako Sisyf; Moudrosti Ludvíka Racina; Nikoliv, bylo gallikánské...; Nechci již milovati než máteř svou Marii; Moře jest krásnější; Toť slavnost obilí.
f) BLOY Leon: Předmluva k novému vydání„Zoufalce". Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s.
g) RERICH N. K.: Princezna Malejina. - Kresba z ruského vydání M. V. Pirožkova Sobranije Sočiněnij Metěrlinka.
h) O SYMBOLISMU V MALBĚ BYZANTSKÉ A STŘEDOVĚKÉ. Z [francouzštiny] přeložil patrně [O. A.] Tichý. 8 s.
i) BARTHELEMY Edmund: Reliefní plán císařského Říma. Z francouzštiny přeložil [Otto Albert Tichý]. 8 s. - Recenze na stejnojmennou knihu Paula (?) Bigota z oboru historie architektury.
j) RERICH N. K.: Ariana i Sinnjaja Boroda. - Reprodukce kresby k pohádkové hře Maurice Maeterlincka (Ariana a Modrovous). Zachována původní transkripce z ruštiny.
k) BARTHÉLÉMY Edmund: List Edm. Barthelemyho revui „Les Marches de Provence" o Leonu Bloy. Z francouzštiny přeložil [JF]. 2 s.
l) [PETIT Léonce]: List abbého Léonce Petita pořadateli revue Les Marches de Province o Leonu Bloy. Z francouzštiny přeložil [JF]. 2 s.
m) STŘÍŽ [A. L.]: Panu Arnoštu Procházkovi, redaktoru Moderní revue. Na Zelený čtvrtek 1914. [2] s. - Redakční dopis připojený k zásilce knih.
n) STŘÍŽ [A. L.]: Panu Vilému Bitnarovi, redaktoru Meditací, Obrození a Hlídky. [2] s. - S výhradami přislíbeny požadované knihy z Dobrého Díla.
o) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [7] s.
p) [FLORIAN Josef]: Odpadky2. Nova & Vetera. Duben L. P. 1914. [2]s.
Obálka: nahnědlý karton s fialovým tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt Dva dudci jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Na rubu přední strany uprostřed sloupec s tiráží a cenou svazku.
pdf-ocr

9 - V květnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [MADONA S JEŽÍŠKEM.] - Dřevoryt. Ilustrace z knihy Incendium amoris od sv. Bonaventury, vydané Juanem Luschnerem na Montserratě (1499).
b) [CURICQE J. M., abbé]: Zjevení naši Pani Pontmainské, Matky svaté Naděje. Z francouzštiny přeložil [JF]. 11 s. - Popis zázraku ze 17. 1. 1871.
c) CLAUDEL Paul: Processionál. Z francouzštiny přeložil [JF]. 16 s. - Poéma.
d) SVATÝ JIŘÍ. - Dřevoryt. Ilustrace z knihy Bernharda de Breidenbacha Viaje á Tierra Santa, již vytiskl Pablo Hurus v Zaragose (1498).
e) BLOY Leon: Jazyk Boží. Z francouzštiny přeložil [JF]. 19 s. - Úryvek z Krotitelé zvěře a prasáci, XIII.
f) VILLIERS DE ĽISLE ADAM: Plagiátoři hromu. Prolog. Z francouzštiny přeložil O. A. [Tichý], 8 s. - Úryvek z Nezvyklých povídek.
g) [CORBIERE Tristan]: Tristan Corbiére, jak sám sebe nakreslil. - Karikatura. Barevná reprodukce kresby.
h) [MARTINEAU Renát]: List Renáta Martineau revui „Les Marchesde Provence" o Tristanu Corbiérovi. Z francouzštiny přeložil [JF]. 4 s.
i) [VIDAL, abbé]: List abbého Vidala p. Langloisovi o smrti Alfreda de Vigny. Z francouzštiny přeložil [O. A. Tichý]. 3 s.
j) BENSON Robert Hugh: Úvod k „Následování Ježíše Krista" od Tomáše Kempenského. Z angličtiny přeložil [A. L. Stříž]. 12 s.
k) STŘÍŽ [A. L.]: Oběť ustavičná. P. Antonínu D-ovi v K. 11 s. - V dopise teologický výklad o centrálním postavení utrpení v christologii a útok proti pokrytectví katolické veřejnosti.
l) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [6] s.
m) [FLORIAN Josef]: Odpadky 3. Nova & Vetera. Duben L. P. 1914. [2] s.
n) Pia Hod Boží svatodušní. U svátého Petra. 7 s. - Úryvek z Misálu Římského (Proprium de Tempore). Anonce I/D13 (s. 290). Jen v některých exemplářích.
Obálka: nahnědlý karton s rumělkové červeným tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt Dva dudci jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině obálky rozepsán obsah. Na rubu přední strany u horního okraje rumělkové červeně tiráž, v dolní části čtyřřádková anonce na Missál římský (Dobré dílo 13).
pdf-ocr

10 - V červenci. Stará Říše, A. L. Stříž. 2 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) NIKÉFOR BOTANIAT, CÍSAŘ VÝCHODNÍ, 1078-81. - Dle miniatury z řeckého rukopisu. Barevná ofsetová reprodukce z alba Raphaëla Jacquemina Iconographie du costume.
b) [THEODORET, biskup cyrenský]: Život blaženého služebníka Božího Simeona Stylity. Napsal Theodoret, biskup cyrenský, v kapitole XXVI. své knihy „Filotheos". Do latiny přeložil Alberich Longus. Z latiny přeložil [A. L.] Stříž. 24 s.
c) CÍSAŘ JUSTINIAN A CÍSAŘOVNA THEODORA. - Dle mosaik z r. 540 u sv. Vitala v Ravenně. Barevná ofsetová reprodukce z alba Raphaela Jacquemina Iconographie du costume.
d) RACHILDE: Věčná škoda kostelů ve Francii. Překladatel z francouzštiny neuveden. 5 s. - Esej. V záhlaví: Škoda kostelů ve Francii.
e) RACHILDE: „Zoufalec" od Leona Bloy. Z francouzštiny přeložil [O. A.]Tichý. 5 s. - Nadšeně o románu.
f) JAMMES Francis: Kostel oděný listím. Z francouzštiny přeložil [JF]. 31 s. - Básně v próze (očíslovány 1-38).
g) SCHWOB Marcel: Rob. Louis Stevenson. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Monografická studie.
h) STŘÍŽ [A. L.]: Rozhledy ze ztracené varty, 11 s.
i) FLORIAN Josef - STŘÍŽ [A. L.]: Prameny. [7] s.
j) [FLORIAN Josef]: Odpadky 4. Nova & Vetera. Červenec 1914. [2] s.
Obálka: nahnědlý karton s oranžovým tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karl Schwetz. Na spodní čtvrtině obálky rozepsán obsah. Tiráž oranžově na zadní straně uprostřed.
pdf-ocr

11 - V září. Stará Říše, A. L. Stříž. 2 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) KNĚŽNA ZÁPADNÍ, DRŽÍCÍ KORUNU CÍSAŘE BYZANTSKÉHO. Z koberce v hrobě bisk. Gunthera v Bambergu, 10. stol. - Barevná ofsetová reprodukce z alba Raphaëla Jacquemina Iconographie du costume.
b) PARENT Alfred: Maria Julie Jahenny. Podle zápisu Alfreda Parenta z revue Diex et volt z roku 1905 vybral, přeložil a úvodní poznámkou o životě visionářky opatřil [JF] 12 s. - V záhlaví: Několik extasí Marie Julie
c) OTEC JULIUS MANCINELLI Z TOVARYŠSTVA JEŽÍŠOVA. Autor neuveden. Z angličtiny přeložil [A. L.] Stříž. 4 s. - Stručný životopis italského visionáře z konce 16. a začátku 17. století. Vidění o budoucnosti Anglie.
d) PORCHÉ François: Charles Péguy a „Sešity čtrnáctidenní". Z francouzštiny přeložil [O. A.] Tichý. 31 s. - Literárněhistorická studie v souvislosti s Péguyho úmrtím.
e) REYNEK Bohuslav: Panichida. Za Jaroslavem Librou. [2] s. - Báseň.
f) HOURCADE Olivier: Plná nebesa. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. [2] s. - Báseň.
g) CLAUDEL Paul: Svatý Bartoloměj. Z francouzštiny přeložil [JF]. 3 s. - Báseň.
h) [DAMIAN, otec]: Zpráva otce Damiana zdravotní komissi na Honolulu o malomocných v Kalawao. Ze dne 11. března 1886. Z angličtiny přeložil [A. L.] Stříž. 28 s. - Podrobná zpráva o stavu vesnice malomocných na Molokai od 1873 do 1886. V mrtvém záhlaví: Zpráva otce Damiana o malomocných v Kalawao.
i) JOSSOT: „Nepřeju si nic lepšího než přiznati talent vašemu Shakespearovi, ale nikdy jsem od něho ničeho nečetl." - Kresba tuší. Datováno 1896.
j) STEVENSON Robert Louis: Modlitby, jež ve Vailimě napsal Robert Louis Stevenson. S úvodem autorovým. Z angličtiny přeložil A.L.Stříž. 16 s. - Samojské modlitby a hymny. Perokresba zobrazující oblaka jako koncová viněta od neznámého autora. V záhlaví: Modlitby vailimské.
k) STŘÍŽ A. L.: Missál Římský v českem překladě. Dobré Dílo, sv. XIII. 16 s. - Anonce vydávané knihy. Na rubu poslední strany uprostřed perokresba zobrazující kalich s hostiemi jako koncová viněta od neuvedeného autora.
l) FLORIAN Josef - STŘÍŽ A.L. - TICHÝ O. A.: Prameny. [7] s.
m) FLORIAN Josef: Odpadky 5. Nova & Vetera. Září 1914. 2 s.
Obálka: nahnědlý karton s hnědofialovým tiskem. Přední strana obálky orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním pořadové číslo a vročení. Uprostřed dřevoryt [Dva dudci] jako viněta, autorem patrně Karel Schwetz. Na spodní čtvrtině strany rozepsán obsah. Tiráž hnědofialově na zadní straně obálky uprostřed.
pdf-ocr

12 - V listopadu. Stará Říše, A. L. Stříž. 7 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) MEHOFFER Józef: [Panna Maria.] - Perokresba. Návrh na malované okno.
b) LAVERDANT: O příští království Marie Panny, jak je zvěstovala Magdalena Porsatova. Z francouzských pramenů shrnul, přeložil a krátký úvod napsal [JF]. 12 s. - Podle Memoriál Catholique (1866, s. 228-234), a brožury Prophétie de Madeleine, l'Avénement de Marie (Chez Davesne, Paříž 1872). V záhlaví: O příští království Mariina.
c) [SURIUS Laurentius]: Život svatého Sevéra, biskupa ravennského. Ze starobylého rukopisného kodexu stylem pozměněným, totiž stručněji a parafrasticky přepsal Vavřinec Surius. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. S. 1-7. - Na titulní straně pod názvem viněta zobrazující sv. Sevéra, kterak je označen Duchem svatým jako biskup (středověký dřevořez od neznámého autora). [PETR DAMIANUS, svatý]: Historická část řeči sv. Petra Damiánova o sv. Sevérovi biskupu. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. S. 8-12. V záhlaví: Řeč o sv. Sevériovi.
d) [SEVERUS, svatý]: Proroctví sv. Sevéra, arcibiskupa ravenského, ohlašující za doby krvavých převratů veliké schisma v Církvi. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 2 s.
e) [KATALDUS, svatý]: Svatý Kataldus, biskup tarentský, o novém velikém králi prvorozené dcery Církve. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. [1] s. [PAREUS David]: Jiné znění téhož proroctví, jak je zaznamenal David Pareus (1548-1622), syn ševcův, učitel theologie na universitě Heidelberské, jehož díla vydal jeho syn roku 1647. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. [1] s.
f) ROUQUET Auguste: Chrám svatého Nazaria v Carcassonně po západu slunce. - Dřevoryt.
g) [HOLZHÄUSER Bartholomäus]: Ctihodného sluhy Božího Bartoloměje Holz- hausera výklad Apokalypsy sv. Jana III., 7.-13. O šestém stavu Církve, stavu útěchy, který nastane od onoho svatého papeže a onoho silného panovníka a potrvá až do narození Antichristova. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána]. 19 s. - Exegese.
h) [HOLZHAUSER Bartholomäus]: Ctihodného sluhy Božího Bartoloměje Holzhäusern výklad Apokalypsy sv. Jana VII., 20.-21. Přídavek škod, kteréž my katolíci sami jsme zavinili. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána]. 8 s. - Exegese. V mrtvém záhlaví: Výklad Apokalypsy.
i) ROUQUET Auguste: Brána mrtvých v Carcassonně. - Dřevoryt.
j) MADRIGAS, don: Proroctví otce Kalista. List řeholníka clunyjského převoru opatství Moutier-Saint-Jean, v Auxois v Burgundsku, v němž uchováno Proroctví otce Kalista, ze dne 3. prosince 1751. Z francouzštiny přeložil patrně O.A. Tichý. 4 s.
k) PAŘÍŽ V OHNI! Obsahuje: PROROCTVÍ BRETAŇSKÉHO SEDLÁKA. Z francouzštiny přeložil [JF]. S. 1-3. - Z časopisu L'Echo du Merveilleux (1. 2. 1912). [CALVAT Melanie]: Jak Melanie viděla Paříž v ohni. Z francouzštiny přeložil [JF], S. [4]. - Popis vidění.
l) ROUQUET Auguste: Jiný pohled na chrám sv. Nazaria. - Dřevoryt.
m) PROROCTVÍ ORVALSKÉ. Zvěsti zjevené Bohem jistému samotáři k útěše dítek Božích. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Doprovozeno ornamentální výplní na konci textu.
n) PROROCTVÍ NĚMECKÉ, KOLUJÍCÍ PO ZÁPADNÍM NĚMECKU A EL-SASKU ODEDÁVNA. Z francouzského překladu přeložil [JF]. 3 s. - V mrtvém záhlaví: O úsvitu nové slávy. Ornamentální výplň na konci textu.
o) FORT Paul: Mystický západ. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Báseň v próze. Věnováno Edmondu Pilonovi.
p) A. C. [= Dmitrij J. Stelleckij]: [Polibek.] - Kresba tuší.
q) BLOY Leon: Bitva. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Úryvek ze 4. kapitoly knihy Duše Napoleonova.
r) DEMOLDER Eugen: Nokturno Malbertovo. Z [valonštiny] přeložil [JF]. 27 s. - Úryvek z Legendy Yperdamské.
s) REYNEK Bohuslav: Rozsévač; Samota; Slzy, Modlitba. 8 s. - čtyři básně v próze.
t) A. C. [= Dmitrij J. Stelleckij]: [Písař.] - Kresba tuší.
u) A. C. [= Dmitrij J. Stelleckij]: [Ilustrace k pohádce.] - Figurální kresba tuší.
v) AURIER G. Albert: Symbolism v malbě. Paul Gauguin. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 23 s. - Datováno 9. 2. 1891.
w) STŘÍŽ [A. L.]: Svatý Jan Nepomucký a jeho životopisec. 12 s. - Anonce I/D16 (s. 291). V mrtvém záhlaví: Bohuslav Balbín Život sv. Jana Nepomuckého.
x) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [6] s.
y) STŘÍŽ [A. L.]: Výměty jazykové. Slova a rčení padělaná, zpotvořená neb chybně užívaná, a slova a rčení správná za ně se hodící. Dle zápisů Františka Bartoše a jiných dobrých pramenů sbírá a doplňuje A. L. Stříž. [4] s.
Obálka: zahnědlá s černým tiskem. Přední strana obálky orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje ve dvou řádcích název. Uprostřed stránky dřevoryt [Klenot v hloubi hory] jako viněta, autorem Karel Schwetz. U spodního okraje číslo, datace, vročení a místo vydání. Na rubu přední strany obálky, která je rovněž po obvodu orámována, černě tiráž a Obsah. Vzadu na obálce dřevoryt se znakem „N et V" jako viněta. Na hřbetu odzdola nahoru černě název a číslo sborníku. Grafická úprava Karl Schwetz.
pdf-ocr

1915

13 - V březnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 5 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) BENUA Aleksander: [Pravoslavný mnich.] - Z cyklu Igruški (Hračky). Reprodukce tříbarevného linorytu.
b) PIUS IX., papež: Svatosvatého oekumenického Sněmu vatikánského (slaveného papežem svat. Otcem Piem IX.) Dogmatická Konstituce o katolické víře prohlášená ve třetím zasedám, dne 24. dubna léta Páně MDCCCLXX. Z latiny přeložil A. L. Stříž. 23 s. - V mrtvém záhlaví zkrácený název: Konstituce „Dei Filius".
c) A. C. [= Dmitrij J. Stelleckij]: [Svatá Cecílie, patronka hudebníků.] - Kresba tuší.
d) KEMP-WELCH Alice: Mechthilda Magdeburská, mystická básnířka třináctého století. Z angličtiny přeložil A. L. Stříž. 28 s. - Úryvek z knihy Šest středověkých žen (1913). V obsahu název: Sestra Mechtilda Magdeburská.
e) CURICQUE J. Μ.: 0 válečných znameních v povětří. Z francouzštiny přeložil [JF], lis.- Líčení, jak se ve středověku na obloze zobrazovaly různé bitvy a přesuny vojsk. Na začátku textu menší dřevořez ze 16. století od neznámého autora jako viněta, zobrazující různé úkazy na nebi.
f) HÖXTER John: Novalis. - Reprodukce dřevorytu ze Sechs Romantiker-Porträts.
g) NOVALIS: Hymny noci. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 24 s. - Básně a prózy: I. (Který z živoucích, smyslem obdařených); II. (Dlužno, aby vždy se jitro navracelo); III. (Dříve, kdy jsem horké slzy proléval); IV. (Nyní vím, poslední až bude jitro); V. (Nad lidí do daleka rozloženými kmeny); VI. Touha po smrti. V obsahu uvedeno: „formou originálu přeložil..." Na titulním listu uprostřed oválná viněta [Panna Maria], dřevoryt od [Karla Schwetze].
h) TIERCELIN Louis: Hersart de la Villemarqué. Z francouzštiny přeložil [JF]. 11 s.- Esej o bretaňském folkloristovi z 19. století.
i) CHESTERTON G. K.: „Poutníkova cesta" od Johna Bunyana. Z angličtiny přeložil A.L.Stříž. 8 s. - Pojednání o skotském spisovateli ze 17. století a úvaha o puritánství.
j) BLEI Franz: G. K. Chesterton. Z němčiny přeložil patrně A.L. Stříž. 3 s. - Stručná biografie.
k) STŘÍŽ A. L.: Proroctví nezavrhujte... V únoru 1915. 8 s. - Výklad listu sv. Pavla Soluňským.
l) BENUA Aleksander: [Matrjoška.] - Barevná reprodukce dřevorytu z cyklu Igruški (Hračky).
m) SAINTE ANNE. - Barevná reprodukce „z obrázků epinalských".
n) STŘÍŽ A. L.: Panu doktoru theologie N. N. v Praze! Na sv. Dorotu 1915. 7 s. - Otevřený list členu dominikánského řádu o neutěšeném stavu řeholí v Čechách.
o) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.: Prameny. [4] s.] Obálka: nažloutlý karton s tmavě zeleným tiskem. Přední strana orámována po obvodu tenkou linkou, u horního okraje název, pod ním číslo a vročení sborníku. Uprostřed dřevoryt [Klenot v hloubi hory] jako viněta, autorem Karl Schwetz. U spodního okraje ve třech řádcích číslo, datace a místo vydání. Na rubu přední strany černě tiráž a obsah. Vzadu na obálce dřevoryt se znakem „N et V" jako viněta. Rub zadní strany nepotištěn. Na hřbetu odzdola nahoru tmavě zeleně název a číslo sborníku. Grafická úprava Karl Schwetz.
pdf-ocr

14 - V dubnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 5 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [APOŠTOLOVÉ.] - Barevná reprodukce anglosaské miniatury z 9. století.
b) [ROYER Johanna le] : O přátelstvích a manželství. Ze zjevení Johanny le Royer. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 15 s. - V obsahu název: Johanna le Royerova, řečená Sestra de la Nativité: Zjevení Našeho Pána o přátelstvích a manželství.
c) GRAHAM Stephen: S ruskými poutníky do Jerusalema. Z angličtiny přeložil A.L.Stříž. 27 s. - Předmluva a prolog knihy.
d) BARBEY D'AUREVILLY J. : Abbé Maynard a sv. Vincenc Paulánský. Z francouzštiny přeložil JF. 16 s. - Pozitivní recenze na historickou publikaci. Jako tisková norma uvedeno: J. Barbey d'Aurevilly, Filosofové a spisovatelé náboženští.
e) LHOTE A.: [Kresba.]
f) [CHARLES-ROUX J.]: Klášter svatého Antonína v Dolní Thebaidě. Překladatel z francouzštiny neuveden. 7 s. - Popis kláštera na hoře Kolzim v Egyptě.
g) DERAIN André: [Dřevoryt.]
h) CORBIERE Tristan: Pod obraz Corbierův, jím v barvách malovaný, datovaný roku 1868; Psu mému Popovi; Zlá krajina; Ropucha; Litanie; Hodiny. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. 7 s. - Šest básní.
i) DERAIN André: [Dřevoryt.]
j) EWERS Hanns Heinz: Edgar Allan Poe. Z němčiny přeložil A.L. Stříž. 8 s. - Polemická literárněhistorická studie.
k) GASTILLEUR Victor: Nad rovem Charles Bordesa. Z francouzštiny přeložil O.A.Tichý. 3 s. - Nekrolog klavírního virtuosa.
l) HÖXTERJohn: Edgar Allan Poe. - Reprodukce dřevorytu ze Sechs Romantiker-Porträts.
m) [STŘÍŽ A.L.]: „Pobožnost Křížové cesty v čas války." 4 s. - Odsudek anonymní publikace Pobožnost Křížové cesty v době války jako neomalené aktualizace. V mrtvém záhlaví: Biskupské schváleniny: „Křížová cesta z r. 1914".
n) STŘÍŽ A. L.: Decennium p. Jakuba Demla. 31 s. - Datováno „v březnu 1915". Formou pamfletu rekapitulován život a literární činnost J. Demla.
o) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L. - TICHÝ O. A.]: Prameny. [4] s.
Obálka: nažloutlý papír s oranžovým a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvojitým rámečkem z tenkých černých linek, u horního okraje ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání - obojí oranžově. Uprostřed perokresba [Věž křesťanského kostela v Orientě] černě a oranžově jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed rovněž černě a oranžově. Na hřbetu odzdola nahoru červeně název a číslo sborníku.
pdf-ocr

15  - V červnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 2 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) GILLIS J.: Otec Nectou a 'Tovařišstva Ježíšova.. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. Předmluva vydavatele originálního textu Otec Nečtou z Tovařišstva Ježíšova. 10 s. - Výňatky z dopisů Mgr. Soyerovi z 26. 10. a 30. 12. 1833. V mrtvém záhlaví: List Msgra Gillisa.
b) H. W. [= ?]: [Zkáza Paříže.] - Perokresba, patrně převzatá z Proroctví Otce Nectoua.
c) [DLUGOSZ Jan]: Jan Hus v „Historii polské" Jana Dlugoše, kanovníka krakovského. Z latiny přeložil A.L. Stříž. 12 s. - Výňatky.
d) SCHLUMBERGER Gustav: Basilej II. Bulharobijce. Překladatel z francouzštiny neuveden. 11 s. - S delšími citáty z Psellovy Chronografie, Zonarasovy Kroniky, Matouše Edesského a soudobého syrského spisovatele Jahii. V mrtvém záhlaví: Basil II. Bulharobijce
e) [LA FOI Anne de]: Zjevení svatého Ignáce ctihodné Anné de La Foi. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 2 s. - Otištěno p. de Stenay-em, jemuž se ho dostalo 26. 2. 1879 z Met, v jeho Phare Prophétique (1878-1883).
f) [CLAUSI Bernard Maria]: Otec Bernard Maria Clausi o náhlém soudu Božím na naši dobu. Z italštiny přeložil A. L. Stříž. 2 s. - Z knihy Ruota simbolica (Torino 1870, s. 207).
g) [FLORIAN Josef]: Vzkříšení Polsky. 4 s. - Kompilace z různých pramenů (italsky psaný list Otce Gregorio Felkierzamba, otištěný v Civilta Cattolica v roce 1854, o zjevení blahoslaveného Ondřeje Boboly Otci Korzenieckému z kláštera Vilenského; a proroctví P. Marca, karmelitána z 18. století, otištěno v Nouveau liber Mirabilis od A. Peladana), v úvodu úvaha o významu vizí a proroctví.
h) [WARENS George]: Proroctví Jiřího Warense, arcibiskupa dublinského (1553). Z angličtiny přeložil A. L. Stříž. [2] s. - Úryvek z Annálů Irska (s. 198), v bibliotéce anglických králů.
i) [TOMASUCCIO]: Sluha Boží Tomasuccio prorokuje o schismatu nynějším. Z francouzštiny přeložil [JF]. [2] s. - Veršované proroctví. Z Echo du Merveilleux (1899, s. 317-318). V záhlaví název: Proroctví Tomasucciovo.
j) BARBEY D'AUREVILĽY J.: Eugenie Guérinova. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 26 s. - Úryvek z knihy Díla a lidé, sv. 5.
k) [LUKOMSKIJ Georgij: Cesta do kláštera.] - Perokresba.
l) FEDOROV Nikolaj Fedorovič: O písmenách. Posmrtná stať. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 4 s. - Esej o „pokroku" sub speciae paleografie; vyňato z Věsů.
m) POLINSKI Aleksander: Mikolaj Gomólka. K třístému výročí jeho smrti. Z polštiny přeložil František Hezina. 4 s. - Medailon hudebního skladatele z konce 16. a počátku 17. století.
n) BLOY Leon: Mše hejsků. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý, 7 s. - Úryvek z knihy Krvavý pot (1893).
o) BLOY Leon: Hudebník ticha. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý, 7 s. - Úryvek z knihy Krvavý pot (1893).
p) STŘÍŽ A. L.: [Dopisy.] 20 s. - Osmnáct dopisů různým adresátům z června 1914 až června 1915.
q) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [4] s.
r) [FLORIAN Josef]: Odpadky číslo šesté. V červnu 1915. [2] s.
Obálka: nahnědlý papír se světle červeným a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvojitým rámečkem z tenkých černých linek, u horního okraje ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání - obojí světle červeně. Uprostřed perokresba [Věž křesťanského kostela v Orientě] černě a světle červeně jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed rovněž světle červeně a černě.
pdf-ocr

16 - NV Mystiky, Umění a vědy. V říjnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 5 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) LE GRANT PARDON DE NOSTRE DÁME DE REIMS. - Dřevořez z konce 15. století od neznámého autora.
b) CURICQUEJ. M.: Výzva k pokání a odčiňování, sníž se obrací Náš Pána a Svatá Panna na jistou dívku dělnici ve Francii. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 31 s. - Zápis vizí Marie R. z let 1864-1871. V záhlaví název: Výzva Páně a Sv. Panny Pokání a odčiňování!
c) CURICQUE, abbé: Vidění Marie Terreauxské, děvečky v Lyoně. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 4 s. - Zápis vizí. V obsahu název: Vidění Malé Marie Terreauxské, služebné v Lyonu 1773-1743, o veliké krizi.
d) [JEZDEC.] - Perokresbou reprodukovaná stará šachová figurka, vyřezaná z jeleního parohu. Autor kresby neuveden.
e) MERY Joseph: Vyvrácení Carihradu. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 20 s. - Úryvek z knihy Carihrad a Černé moře, kapitola VIII (1855).
f) [JEZDEC.] - Perokresbou reprodukovaná starobylá šachová figurka, vyřezaná z jeleního parohu. Autor kresby neuveden. Zde z jiného úhlu než v bodě d.
g) PUNIN Nikolaj: Problém byzantského umění. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 15 s. - Esej.
h) REYNEK Bohuslav: Svatá Eulalie. - Ručně kolorovaná kresba.
i) VIELÉ-GRIFFIN Francis: Svatá Eulalie. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Delší báseň.
j) SCHWOB Marcel: Počátkové žurnálu - ostrov diumálův. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 19 s. - Úryvek z knihy Mravy diurnálů (1903), pojednání o žurnalismu. Napsáno pod autorovým pseudonymem Loyson-Bridet.
k) STŘÍŽ A. L.: „Spravte snahy své...!"Na sv. Jeronýma, učitele největšího, 1913. 24 s. - Datováno 28. 12. 1913.
l) [ŠKOLA.] - Z dílny Viléma Le Roy. Středověký dřevořez.
m) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [9] s.
Obálka: nahnědlý papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně obálky, v její horní části, titul a podtitul. Na hřbetu odshora dolů titul.
pdf-ocr

17 - V listopadu. Stará Říše, A. L. Stříž. 6 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [POSLEDNÍ SOUD.] - Z dílny Antoine Vérarda. Středověký dřevořez.
b) [ATHANASIUS, svatý]: Svatého Otce Athanasia, arcibiskupa alexandrinského Výklad víry·, Svatého Otce Athanasia, arcibiskupa alexandrinského List bratru Serapionovi o smrti Ariově. Z řečtiny přeložil A. L. Stříž. 8 s.
c) ŽIVOT SVATÉ JENOVÉFY. Autor neuveden. Z latiny přeložil O. A. Tichý. 24 s.
d) REGINA PACIS. Autor neuveden. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 20 s. - O zázračných úkazech na mariánských obrazech v papežském státě a jinde v Římě v letech 1796-1797.
e) [KRÁL.] - Reprodukce perokresby podle staré šachové figurky, vyřezané z jeleního parohu. Autor neuveden.
f) [CESAREUS, svatý]: Veliké proroctví svatého Cesarea, arcibiskupa arlesského. Z latiny přeložil A. L. Stříž. 7 s.
g) [PATERN, svatý]: Proroctví svatého Paterna. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 3 s. - Vyňato z Annales du Surnaturel (1887, s. 307).
h) BLANC DE SAINT BONNET Antoine: Poslední naděje v přítomnosti·, Stav skutečný; Rozhodná pomoc; Král. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Kapitoly 57-59 z knihy La Restauration française (1851). V mrtvém záhlaví: Restaurace francouzská.
i) SAMSON NA VERDUNSKÉM ANTIPENDIU V KLOSTERNEUBURKU. - Reprodukce perokresby podle reliéfu, autor neuveden.
j) BARBEY D'AUREVILLY J.: Mathilda Toskánská. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Kritická studie o knize Veliká Italka (1859) od Amédée Renného.
k) PASTÝŘ Z VITRAJE KATHEDRÁLY CHARTRESSKÉ. - Reprodukce perokresby podle vitráže, autor neuveden.
l) REYNEK Bohuslav: Modlitba prosebná k Panně Marii. 20 s. - Báseň.
m) GIDE André: Čtyři písně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Cyklus básní I-IV: (Duše, po níž má potulná); (Zajíček, jenž plesá ratolestmi); (Jaro, plné ospalosti); (Prahu pravé mladosti).
n) SCHWOB Marcel: Jiří Meredith. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Úryvek z knihy kritických studií a eseji Klasobraní.
o) [GRAHAM Stephen]: Kavkazský tulák. Z angličtiny přeložil A. L. Stříž. 4 s. - Interview se S. Grahamem, autorem stejnojmenné knihy, vyňato z časopisu The Bodleian.
p) DOCTRINAL DE COUR. - Středověký dřevořez. Ilustrace ke stejnojmenné knize z dílny Viléma Le Roy
q) BYLINNÝ ELIXÍR OTCŮ KARTUZIÁNŮ. Autor neuveden. Z francouzštiny přeložil [JF]. 2 s. - Varování před padělky z „návěští Otců Kartusiánů".
r) JAK JULIETTE ADAMOVÁ VYKLÁDÁ SVŮJ POSTUP OD „POHANKY" KE „KŘESŤANCE". Z francouzštiny přeložil [JF], 2 s. - Ironický referát o interview Astrálové proti kremaci, který jmenovaná konvertitka poskytla redakci Tempsu.
s) VILLIERS DE LTSLE ADAM: Ten Mahoin! Z. francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Povídka.
t) STŘÍŽ A.L.: Memorabilia. 16 s. - Úryvky z dopisů a glosy.
u) [KRÁL.] - Reprodukce perokresby podle staré šachové figurky, vyřezané z jeleního parohu, z jiného úhlu než v bodě e. Autor neuveden.
v) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [9] s.
Obálka: nahnědlý papír se světle červeným a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvojitým rámečkem z tenkých černých linek, u horního okraje ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání - obojí světle červeně. Uprostřed perokresba [Věž křesťanského kostela v Orientě] černě tiskem jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed rovněž světle červeně a černě. Na hřbetu odzdola nahoru červeně název a číslo.
pdf-ocr

1916

18 - V únoru. Stará Říše, A. L. Stříž. 5 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči a František Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) LE SACRE DUROTLOYS [...]. - Reprodukce středověkého dřevořezu i s původním starofrancouzským textem uvedeným iniciálou.
b) CLAUDEL Paul: Svaté obrázky české. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Básně: Svatý Václav; Svatá Ludmila; Svatý Jan Nepomucký; Pražské Jezulátko.
c) COMMENT LE FILS PRODIGUE DEMANDE LERITAGE A SON PERE - Reprodukce středověkého dřevořezu od neznámého autora z knihy Život marnotratného syna.
d) BARBEY D'AUREVILLY J.: Msgr. Rudesindo Salvado. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 12 s. - Recenze na knihu Historické zápisky o Austrálii od portugalského autora.
e) GUERIN Maurice de: Svatá Terezie. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Báseň.
f) BELTRAND Jacques: Maurice deGuerin. - Kresba s hnědým podtiskem.
g) RICTUS Jehan: Nevděčníci. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Báseň.
h) PODRUŽSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ. - Re produkce dřevořezu z konce 14. století. Z dílny Tréperelovy.
i) RAČINSKIJ Ivan: Hugo Wolf. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 15 s. - Muzikologická studie.
j) SOLOVJEV Sergej: Historie Isminiova. Byzantská povídka. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 44 s.
k) O MOUŠE A MEZKU. - Dřevořez od neznámého autora. Ilustrace k Ezopovým Bajkám. Z dílny Mikuláše Mullera.
l) [MANUTIUS Aldus]: List Aida Manucia Římského, prvního tiskaře Listů Svaté Kateřiny Sienské. Z italštiny přeložil patrně A. L. Stříž. 3 s. - Datováno 19. 9. 1500, v Benátkách. V záhlaví zkrácený název: List Aida Manucia O listech Svaté Kateřiny.
m) STŘIŽ A. L.: La Saletta a papežové. 15 s.
n) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L. - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [10] s.
Obálka: nahnědlý papír se světle červeným a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu dvojitým rámečkem z tenkých černých linek, u horního okraje ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání - obojí světle červeně. Uprostřed perokresba [Věž křesťanského kostela v Orientě] černě jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed rovněž světle červeně a černě. Na hřbetu odzdola nahoru červeně název a číslo.
pdf-ocr

19 - V květnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 6 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) BOHORODIČKA. - Reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
b) RITUALE ROMANUM: Otom, čeho při udílení Svátostí vůbec jest šetřiti; O Svátosti Pokání; O nejsvětější Svátosti oltářní. Z latiny přeložil [A. L. Stříž], 4 + 7 + 8 s - Úryvky z Rituale Romanorum, kapitoly I, III a IV.
c) [BIČOVÁNÍ SV. GERVÁSE.] - Reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
d) UTRPENÍ SVATÉ AFRY A HILARIE A DRUŽEK. Autor neuveden. Z latiny přeložil Bedřich Konařík. 16 s.
e) [STĚTÍ SV. GERVÁSE.] - Reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
f) OČI MLÁDÍ. Obsahuje: CHESTERTON G. K.: Předmluva. S. 1-3. - Úvod k souboru básní mladých anglických autorů. THOMPSON Francis: Pohrůžka slzám; Arabská píseň lásky; Umučení Mariino; Poslání. S. 5-9. COLUM Padraic: „Pro tebe umírati nebudu." Z irského; Idylla·, Kristus přítelem; Zpěvy arabské I; Zpěvy arabské II S. 10-17. LESLIE Shane: Mrtvý přítel. (J. S. 1905); Ulice vězení·, Noční můra. S. 18-21. MEYNELL Viola: Zhroucení; Sen; „Přírodajest živoucím pláštěm Boha"; Osamělá modlitba; Sen o smrti. S. 22-26. MEYNELL Olivia: Hoře bez Krista; Korunování. S. 27-28. - Překladatel z angličtiny a pořadatel českého výběru neuveden.
g) [UKŘIŽOVANÝ] - Reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
h) BARBEY D'AUREVILLY Jules: „Papežka Johanna. "2, francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 15 s. - Negativní recenze na stejnojmennou knihu od Emmanuela Rhoidise (česky Papežka Jana, Praha, Moderní Bibliotéka 1911).
i) OBĚTOVÁNÍ PANNY MARIE. - Reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
j) VILLIERS DE L'ISLE ADAM: Zvěstovatel. Panu markýzi de Salisbury. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 27 s. - Historická povídka.
k) [JOHANKA Z ARCU PŘED KRÁLEM.] - Dřevořez od neznámého autora převzat z prvního tištěného vydání Vigiles de Charles VII.
l) NEUVILLE A. de: Tajemně nemoci. Překladatel z francouzštiny neuveden. 11 s. - Populárně-vědecký článek o dětské obrně, svalovci, elefantiasis i dalších exotických chorobách.
m) [STŘÍŽ A. L.]: Velikonoční zpovídání. 7 s. - Pojednání o nešvarech při pastoraci, zejména ve Staré Říši. Datováno „V březnu 1916".
n) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [10] s.
Obálka: nahnědlý papír se světle modrým a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu jednoduchým černým rámečkem, u horního okraje ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání - obojí světle modře. Uprostřed kresba [Andílek s rohem hojnosti] patrně od Karla Schwetze černě a světle modře jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed světle modře a černě. Na hřbetu odzdola nahoru černě název a číslo sborníku.
pdf-ocr

20 - V červenci. Stará Říše, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) KŘÍŽ, SVATÁ MARKÉTA A SVATÁ KATEŘINA, PŘED NIMIŽ SE MODLÍVALA JOHANKA Z ARKU. - Reprodukce kresby podle soch a kříže z 12., 14. a 15. století. Autor neuveden.
b) HAMEZ H. M.: Kněz Hostie. Z francouzštiny přeložil a poznámkami opatřil O. A. Tichý. 43 s. - Úryvek z knihy Teresie Durnerinova, živoucí hostie, zakladatelka Společnosti Přátel Chudých (1848-1905).
c) [MARTIN Tomáš]: Dvacet pět zjevení archanděla Rafaele gallardonskému rolníku Martinovi. S biografickým úvodem od neuvedeného autora. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý, 15 s. - V mrtvém záhlaví název: Poslání Tomáše Martina.
d) ŽIVOT SVATÉHO ANTONÍNA, VYZNAVAČE Z ŘÁDU BRATŘÍ MENŠÍCH, ŘEČENÉHO PADUÁNSKÉHO. Autor neuveden. Z [latiny] přeložil Bedřich Konařík. 12 s.
e) GOGH Vincent van: [Chalupy s kouřícími komíny] - Reprodukce perokresby.
f) AURIER G. Albert: Vincent van Gogh. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. S. 1-10. - Monografická studie; z Mercure de France. GOGH Vincent van: List G. Albertu Aurierovi. Z francouzštiny přeložil Bohuslav Reynek. S. 11-15. - Reakce na studii G. A. Auriera.
g) [PANNA ORLEANSKÁ VEDENA DO ROUENU.] - Dřevoryt od neznámého autora převzat z prvního tištěného vydání Vigiles de Charles VII.
h) ROZANOV V: Egypt. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 8 s. - Filosofická reflexe egyptského výtvarného umění.
i) LOŠKO Karel: Očisťte se a změňte roucha svá! Gen. 35, 2. 11 s. - Úvaha proti reformám v paramentice.
j) ERNST Paul: Láska náčelníka flibustýrů. Z němčiny přeložil B. Reynek. 15 s. - Povídka.
k) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [8] s.
Obálka: bílý papír s červeným a černým tiskem (barevná varianta obálky: bílá s fialovým a černým tiskem). Přední strana orámována po obvodu jednoduchým rámečkem z černé linky, u horního okraje červeně (barevná varianta: fialově) ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání. Uprostřed perokresba [Anděl Posledního Soudu] patrně od Karla Votlučky černě a červeně (barevná varianta: fialově) jako viněta. Tiráž na zadní straně uprostřed červeně a černě (barevná varianta: fialově a černě). Vnitřní strany obálky nepotištěny. Na hřbetu nahoře červeně (nebo fialově) zkratka názvu a číslo, dole doba vydání.
pdf-ocr

21 - V srpnu. Stará Říše, A. L. Stříž. 4 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) JOHANKA Z ARKU JEDE DO BOJE. - Z Mer des Histories (Lyon, Dupré 1491). Dřevoryt od neznámého autora.
b) NORWID Cyprián: „Boga-rodzica. "Píseň s hlediska historicko-literárního vyložená. Z polštiny přeložil Klement Maria Šebesta. 44 s. - Interpretace polské liturgické písně.
c) SVATÁ PANNA S JEŽÍŠKEM, PŘED NÍŽ SE MODLÍVALA JOHANKA ZARKU. - Perokresba podie práce neznámého řezbáře ze 14. století.
d) POTEZ Henry: W. B. Yeeats a básnické obrození v Irsku. Z angličtiny přeložil Josef Polák. 31 s. - Poslední strana archu chybně paginována jako 13.
e) KOEBERLÉ Elsa: Krajiny. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Básně: Svítání; Podzim; Aix; Oranžová zahrada.
f) ORLIAC George-Antoine: Simmen. Z francouzštiny přeložil [JF]. 12 s. - Studie o francouzském keramikovi, z Art et Décoration, listopad 1911.
g) SPICER-SIMSON Theodor: [Ilustrace.] - Dřevoryt.
h) FEDOROV Nikolaj Fedorovič: Astronomie a architektura. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 4 s. - Filosofická úvaha.
i) MUNTHE Gerhard: Odin. - Dřevoryt.
j) MELL Max: Zrcadlo hříšníkovo. Z němčiny přeložil B. Reynek. 19 s. - Povídka.
k) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L. - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [10] s.
Obálka: nažloutlý papír se zeleným a černým tiskem. Přední strana obálky orámována po obvodu jednoduchým černým rámečkem, u horního okraje zeleně ve dvou řádcích název, na spodním okraji ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání. Uprostřed kresba [Andílek s rohem hojnosti] patrně od Karla Votlučky zeleně a černě jako viněta. Na zadní straně uprostřed zeleně a černě tiráž. Na hřbetu nahoře zeleně zkratka názvu a číslo, dole doba vydání.
pdf-ocr

22 - V listopadu. Stará Říše, A. L. Stříž. 3 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) CHILPERIK. - Ručně kolorovaná reprodukce kresby podle vitráže z chrámu sv. Remigia v Remeši z 12. století.
b) BLANC DE SAINT-BONNET: Předmluva. Z francouzštiny přeložil [JF]. 12 s. - Úvod k filosofické práci. V mrtvém záhlaví název: Neomylnost.
c) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Papež Pius IX. Z francouzštiny přeložil [JF]. 4 s.
d) LE CARDONNEL Louis: Křik Keltův; Campo-Santo; Kterési, jež chystá se na sliby; Albertu Samainovi; Hymna měsíční, Vzývání jeseně; Epigram zimní; Mé chvíle; Pronásledování Boží; Mystické očekávání; Zasvěcení; Dobrý práh; U kláštera. Z francouzštiny přeložil [František Odvalil]. 24 s. - Třináct básní.
e) RERICH Mikuláš: [Maják.] - Kresba tuší.
I) CONTI Angelo: Svetlo v samote. Z italštiny přeložila Marie Kalašová. 3 s. - Lyrická próza o hřbitově v Pise.
g) ROSTISLAVOV A.: S. T. Koněnkov. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 7 s. - Medailon malíře.
h) [GAUGUIN Paul]: Poznámky Paula Gauguina. Z francouzštiny přeložil [JF]. 4 s.
i) GIDE Ondřej: Návrat marnotratného syna. Z francouzštiny přeložil [JF]. 24 s. - Převyprávění biblického podobenství.
j) [SVATÝ PROTÁS NA KATAFALKU.] - Kresba podle vitráže v katedrále v Le Mans, autor neuveden.
k) STŘÍŽ A. L.: Nejslibnější květ naší naděje. 12 s. - Anonce DD 34 (Grignion z Montfortu: O pravé pobožnosti k Panně Marii).
l) SCHWOB Marcel: Dřevěná hvězda. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 23 s. - Povídka.
m) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L. - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [10] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Přední strana orámována po obvodu jednoduchou černou linkou, u horního okraje červeně ve dvou řádcích název, u spodního okraje ve dvou řádcích číslo sborníku, vročení a místo vydání. Uprostřed kresba [Anděl Posledního Soudu] patrně od Karla Votlučky černě a červeně jako viněta. Tiráž na zadní straně obálky uprostřed červeně a černě. Na hřbetu nahoře červeně zkratka názvu a pořadové číslo, dole doba vydání.
pdf-ocr

1917

23 - V lednu. Stará Říše, Hedvika Vašicová. 4 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) SVATÝ IGNÁC MUČENÍK. - Dřevořez z Passionálu norimberského z roku 1475.
b) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Saint-Bonnet („Neomylnost" - „Bolest"). Z francouzštiny přeložil [JF]. 23 s. - Studie.
c) BENEDIKT XIII., papež: Příkazy a napomenutí lékařům vydané papežem Benediktem XIII. na Synodě Římské, léta Páně 1725 o duchovní péči o nemocné. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 4 s.
d) SVATÍ TŘI KRÁLOVÉ. - Reprodukce kresby podle vitráže Kaple Panny Marie v Katedrále v Le Mans z 13. století.
e) VOLOŠIN Maksimilian: Poodhalení dětských her. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 24 s. - Reflexe psychologa nad statí Adelaidy Gercykové Ze světa dětských her, převzato z časopisu Ruská škola.
f) ANIČKOV Eugen: Aleksěj Remizov. Z ruštiny přeložil [Josef Vašica]. 11 s. - Stručná poznámka o životě a díle A. Remizova. Datováno 1912.
g) [UKAMENOVÁNÍ SVATÉHO ŠTĚPÁNA.] - Reprodukce kresby podle vitráže z katedrály v Lyonu od neznámého autora.
h) MANDELSTAM O.: François Villon. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 11 s. - Esej, převzato z časopisu Apollon, 1913.
i) RACHILDE: Dcera vlčákova. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 28 s. - Povídka.
j) ARCHA NOEMOVA. - Dřevořez z Bible Kutnohorské z roku 1489.
k) BLEI Franz: Mayerův Konversační lexikon. Z němčiny přeložil A. L. Stříž. [3] s. - Pojednání o dvacetisvazkovém slovníku jako o „pomníku geniální hlouposti" člověka.
l) KARÁSEK ZE LVOVIC Jiří: Cyprian Norwid. 3 s. - Přejato z Moderní revue, 1907.
m) CRAIG Gordon: Úvod ke „Knížce desetníkových hraček". Z angličtiny přeložil A. L. Stříž. 3 s. - V mrtvém záhlaví: Kniha desetníkových hraček.
n) RACHILDE: „ Voditel vlčic. " Z francouzštiny přeložil patrně B. Reynek. 3 s. - Úvodní autorčina poznámka k vlastní próze.
o) FLORIAN Josef - [REYNEK Bohuslav]: Prameny. [9] s.
p) [FLORIAN Josef]: Díla nová i stará, zůstavená plamenům. [4] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed nahoře ve třech řádcích červeně název. Uprostřed černě malý dřevoryt patrně od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující poutníky nesoucí obrovský hrozen. Vpravo a vlevo od viněty červeně letopočet. Pod vinětou červeně ve třech řádcích administrace. Na zadní straně obálky červeně a černě tiráž (oproti předcházejícím číslům graficky upravená). Na hřbetě zdola nahoru černě název sborníku, dole pořadové číslo.
č. 23-24 - pdf-ocr

24 - V březnu. Stará Říše, Hedvika Vašicová. 2 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) ZVĚSTOVÁNÍ. - Z Passionálu norimberského z roku 1475. Dřevořez reprodukovaný z prvotisků z depositáře Strahovské knihovny. Některé výtisky ručně kolorovány.
b) UTRPENÍ BLAŽENÉ PANNY A MUČENICE TEKLY. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 15 s. - Podle nejstaršího podání vydaného v Mombritiově Sanctuariu. V mrtvém záhlaví: Utrpení svaté Tekly.
c) PHILALÈTHE Timothée: „čas časův, konec koncův"; Žluté nebezpečí. Z francouzštiny přeložil Josef Vlk. 20 s. - Dvě stati ze spisu O konci světa; úvahy nad některými texty Nového Zákona a aktualizace některých veršů Apokalypsy.
d) SVATÁ MAŘÍ EGYPTSKÁ. - Z Passionálu norimberského (Leben der Heiligen) z roku 1475. Dřevořez reprodukovaný z prvotisků z depositáře Strahovské knihovny. Některé výtisky ručně kolorovány.
e) BERNARD Émile: Vášeň pro umění; Poznámky. Z francouzštiny přeložil patrně [JF]. 28 s. - Estetická studie a úvahy.
f) GROZ Charles: Povětroně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Čtyři básně: (Krvavé potupy znamení); (Tvář posměšná, tvář dětské škrabošky); (Nadarmo, nadarmo na moře se chumelí); (Ať již, ó bouři, dech tvůj bičuje ohněm, se vetře).
g) DYMOV Osip: Jarní bláznovství. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 12 s. - Povídka.
h) [DÄUBLER Theodor]: Básně Theodora Däublera. Z němčiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Sedm básní: Zahrada; Toskána; Večer v Campa- gni; Okamžik; Navečer; Soumrak; Vhlédnutí.
i) SAMAIN Albert: Divina Bontempsová. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 15 s. - Povídka.
j) PRO DOMO NOSTRA. [Vybral JF]. 7 s. - Přetisk dopisů adresovaných J. Florianovi.
k) FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav: Prameny. [11] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Nahoře uprostřed přední strany červeně ve třech řádcích název. Uprostřed černě malý dřevoryt patrně od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující poutníky nesoucí obrovský hrozen. Vpravo a vlevo od viněty červeně letopočet. Pod vinětou opět červeně ve třech řádcích administrace. Tiráž na zadní straně obálky červeně a černě (oproti předcházejícím číslům graficky upravená). Na hřbetě zdola nahoru název sborníku, dole pořadové číslo.
pdf viz předchozí číslo

25 - V květnu. Stará Říše, Hedvika Vašicová 1917. 4 obrázky. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 x 12 cm. 700 výtisků.

a) O OSLU A PSÍKU. - Ilustrace k Ezopovým Bajkám. Dřevořez z dílny Nicolause Müllera.
b) GUTTMANN Bernhard: Huber a Cox. Časová rozmluva. Z němčiny přeložil A. L. Stříž. 55 s. - Satirický dialog.
c) RYANOVÁ Mary: Francis Thompson. Z angličtiny přeložil Matěj Fencl. 15 s. - Studie.
d) ŠINDLER V.: Větrný mlýn. - Linoryt.
e) Essem. [= ?]: Výstava staroruského umění, pořádaná moskevským archeologickým institutem cara Mikuláše II. Roku 1903: (Výstava tato - toť událost). Z ruštiny přeložil František Odvalil. S. 3-5. - Referát o výstavě. PUNIN Nikolaj: (Bývají výjimečné minuty). Z ruštiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil František Odvalil. S. 6-12. - Referát o výstavě.
f) SCHIEFLER Gustav: Edvard Munch. Z němčiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Uměnovědná studie.
g) [DOWSON Ernest]: BásněErnesta Dowsona. Z angličtiny přeložil [Jaroslav Skalický], 11 s.- Šest básní: Saint-Germain-en Lay; Impenitentia ultima; Epilog; Bretaňské odpoledne; Píseň; Tři čarodějky.
h) BUBER Martin: Z okružního listu velikonočního 1914. Z francouzštiny přeložil [JF]. [2] s.
i) RIMBAUD Jean-Arthur: Báseň prózou. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. [2] s.
j) DÄUBLER Theodor: Chagall. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Úvaha nad obrazy Marca Chagalla.
k) ADLER Paul: Nepravá kniha Joannidův. Z němčiny přeložil B. Reynek. 20 s. - Historická povídka.
l) LASKER-SCHÜLEROVÁ Elsa: Ubohé děti bohatých lidí; Kdyby mé srdce bylo zdrávo. Kinematografické. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Poetické texty.
m) LEBEGUE Léon: Jossot. - Reprodukce perokresby. Portrét umělce.
n) Willy: Předmluva k Jossotovým „Umělcům a buržoům". Z francouzštiny přeložil [JF]. S. 1-5. - Dokumenty o práci známého karikaturisty. JOSSOT: List Jossotův redakci „Noviny" v Praze. Z francouzštiny přeložil [JF], S. 7-12. - Satirická reakce karikaturisty na negativní odezvy v tisku po jeho výstavě v Praze. Datováno „V Paříži, dne 5. května 1908".
o) SCHEERBART Paul: Galantní loupežník neboli Příjemný mrav. Zahradní scherzo. Z němčiny přeložil patrně B. Reynek. 4 s. - Ironická povídka.
p) HEINE Th. Th.: Galantní loupežník. - Reprodukce kresby tuší.
q) FLORIAN Josef - [REYNEK Bohuslav]: Prameny. [10] s.
Obálka: nažloutlý papír se světle červeným tiskem. Na přední straně, na horním okraji uprostřed světle červeně ve třech řádcích název. Uprostřed strany černě malý dřevoryt patrně od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující poutníky nesoucí obrovský hrozen. Vpravo a vlevo od viněty světle červeně letopočet. Pod vinětou opět světle červeně ve třech řádcích: administrace. Na zadní straně obálky světle červeně a černě tiráž (graficky upravená, stejně jako u č. 23-24). Na hřbetě zdola nahoru černě název sborníku, dole pořadové číslo.
pdf-ocr

26 - V srpnu. Stará Říše, Hedvika Vašicová. 5 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků

a) [ADÁMEK Rudolf: Křížová cesta.] - Kolorovaná perokresba (neuvedena v rozpisu obsahu na záznamovém lístku).
b) [SEVERUS Sulpicius]: Sulpicia Sevéra Dialog o ctnostech východních mnichů. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 32 s.
c) CURICQUEJ. M.: Tajemná znamení. Z francouzštiny přeložil Josef Vlk. 8 s. - Pojednání o zjevování tajemných znamení (křížů, mečů, umrlčích hlav) jako předzvěstech velikých pohrom.
d) COLLEVILLE Vicomt de: Od, které viděly. Les yeux qui ont vu, mystère de Camille Lemonnier. Z francouzštiny přeložil a upravil [JF]. 8 s. - Úryvek recenze z francouzského časopisu s ukázkou recenzovaného textu (1899).
e) PUNIN Nikolaj: Kresby M. A. Vrubela. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 16 s. - Uměnovědná studie.
f) VERHAEREN Émile: Odchod. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Báseň.
g) KRASIŃSKI Zygmunt: Modlitba za děti; Modlitba (vepsaná do alba Jindřišky Ankwiczótmny); Modlitba za smrt v mládí. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 4 s. - Tři básně.
h) RITTER Klement: Šavel. Z němčiny přeložil [Ludvík Vrána]. 8 s. - Úvaha o postavení Židů ve světě, vyňato ze Summy, 1. čtvrtletí 1917. Připojena poznámka redakce.
i) Z NOVÉ NĚMECKÉ LYRIKY. JANOWITZ Franz: Stromy. S. 2. WIEDMER Emil: Srpnový den. S. 3. HESSE Otto Ernst: Výzva. S. 4. KLEMM Wilhelm: Vidění. S. 5. ADLER Kurd: Soumrak. S. 6. KRÖNER Erna: Měsíčná noc. S. 7. KÖPPEN Edlef: Morgue. S. 8. KRONBERG Simon: Noc. S. 9. LASSANG Ivan: Klementina. S. 10. STEINBERG S. D.: Vidina. S. 11. KÜSTERS Willy: Melancholie vojákova. S. [12]. - Básně z němčiny přeložil Bohuslav Reynek.
j) [GUÉRIN Charles]: Tři básně Charlesa Guérina. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Básně: Pramen; Večer; Třešně.
k) SOUZA Robert de: Přípravné rozmluvy na cestu do Lurd. Na okraji knihy p. Jorise-K. Huysmanse. Z francouzštiny přeložil [O. A. Tichý]. 4 s.
l) MILIOTI Vasilij: [Bažant na mezi.] - Perokresba z roku 1906. Horizontálně položený ovál.
m) HOREČKA Frant.: Ukrajina. 4 s. - Báseň.
n) REMIZOV Aleksěj: Požár. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 16 s. - Povídka-apokalyptická vize.
o) MILIOTI Vasilij: Žena a démon. - Ornamentální perokresba z roku 1906.
p) GARLING-PALMÉR S.: Verner von Heidenstam. Z francouzštiny přeložil patrně [JF]. 4 s. - O životě a díle skandinávského básníka.
q) MILIOTI Vasilij: [Ulice městečka.] - Perokresba z roku 1906.
r) UGGLAS Carl R. af: Bílé jiskry. Ze švédštiny přeložil Emil Walter. 12 s. - Povídka.
s) MILIOTI Vasilij: [Úlek.] - Perokresba z roku 1906.
t) KASACK Hermann: Automat. Z němčiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Fantastická povídka.
u) STŘÍŽ A. L.: K dílu svatého Eusebia Jeronýma. 32 s. - O podobnosti sv. Jeronýma a sv. Metoděje.
v) A. S. [= A. L. Stříž]: Modlitby nové i staré. „Dobré Dílo", svaz. 38. 7 s. - Anonce na DD 38.
w) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [12] s.
Obálka: nažloutlý papír s červeným a černým tiskem. Uprostřed černě malý dřevoryt patrně od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující poutníky nesoucí obrovský hrozen. Název červeně v jednom řádku těsně nad vinětou a zachovává její šířku. Podobně pod vinětou černě ve dvou řádcích administrace. Na zadní straně obálky červeně a černě tiráž (graficky upravená, jako u č. 23-25). Na hřbetě zdola nahoru černě název , dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

27 - V prosinci. Stará Říše, Hedvika Vašicová. 11 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [BETLEM] - Z vitráže kaple Parmy Marie v katedrále v Le Mans z 13. století. Reprodukováno světlotiskem.
b) FABER Frederik W.: Půlnoční jeskyně. Z „Bethléema". Z angličtiny přeložil A. T. A. [= ?]. 39 s. - Údaj o překladateli dopsán v některých výtiscích ručně Josefem Florianem, patrně se jedná o Stašu Jílovskou.
c) NA HROMNICE. Z vlámštiny přeložil [Ludvík Vrána], 3 s. - Vlámská píseň ze 16. století. Údaj o původu dopsán v některých výtiscích ručně Josefem Florianem.
d) NOLDE E.: Madonna. - Dřevoryt.
e) HYMNA SVATÉMU MIKULÁŠI ZE SLOVANSKÉ LITURGIE. Přeložil [JF]. S. 1-5. O SVATÉM MIKULÁŠI PRÓSA Z RUKOPISU SVATOHAVELSKÉHO. Z latiny přeložil A. L. Stříž. S. 7-8.
f) [ŠIMON METAFRASTUS]: Život svatého Otce našeho Abercia, biskupa hierapolského, napsaný od Šimona Metafrasta, jak jest ve svazcích Aloisových. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 31 s.
g) CROS Charles: Smyčec; Zpěv Ethiopský; Putovní zpěv Aryův; Sultanerie; Ukolébavka; Rušitelka; Studená chvíle. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Pět básní a dvě básně v próze.
h) MITROCHIN D.: [U zdí kláštera.] - Perokresba z roku 1904.
i) MAYR Hetta: Život biskup a Antonia. Povídka. Z němčiny přeložil B. Reynek. 24 s.
j) MUNK Jiří: Oběť. Povídka. Z němčiny přeložil B. Reynek. 11 s.
k) ŠINDLER V.: Krajina. - Ručně kolorovaný dřevoryt.
l) MEIDNER Ludwig: Stromům ze srdce má políbení. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Jarní meditace.
m) MILIOTI Vasilij: [Strom s ovocem.] - Perokresba z roku 1906.
n) MEIDNER Ludwig: O kresbě. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Esej.
o) WESTHEIM Paul: Osm hlav. Dle kreseb Ludwiga Meidnera. Z němčiny přeložil B. Reynek. [3] s. - Črta.
p) MEIDNER Ludvík: Podobizna. Lithografie. - Perokresba označená za litografii.
q) HIPPIUS Z.: Ivan Ivanovič a čert. Dialog. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 32 s. - Satirická povídka.
r) GROSZ George: Ulice. Lithografie. - Perokresba označená za litografii.
s) DÄUBLER Theodor: George Grosz. Překladatel z němčiny neuveden. 4 s. - Studie.
t) AURIER Albert: JVéro. Malé drama. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s.
u) DÄUBLER Theodor: Emil Nolde. Z němčiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Uměnovědná studie.
v) MEYRINK Gustav: Kardinál Napellus. Novela. Z němčiny přeložil B. Reynek. 16 s.
w) MEYRINK Gustav: Kterak dr. Hiob Paupersum donesl své dceři rudých růží. Z němčiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Novela.
x) OPPENHEIMER Max: Podobizna Heinricha Manna. - Perokresba.
y) MANN Heinrich: Gretchen. Novela. Z němčiny přeložil B. Reynek. 32 s.
z) SCHICKELE René: Sestra Candide (1910). Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - O dobové aféře.
aa) MARCHIO LEUPOLDUS. - Reprodukce perokresby podle staré mince (pečeť sv. Leopolda).
bb) VISAN Tancrède de: Radost. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Esej.
cc) VILDRAC Charles: Zdvořilost. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Esej.
dd) MILIOTI Vasilij: [V šantánu.] - Perokresba z roku 1906.
ee) NORWID Cyprian: Hrstka písku. Legenda. Z polštiny přeložil Klement Maria Šebesta. 12 s. - Na poslední straně chybně pagina 21.
ff) MATOUŠ Josef: Románové dílo Václava Berenta. 7 s. - Recenze na román Ozimina od polského autora (1911).
gg) MENSE Rudolf: O prostotě a hojnosti. Z němčiny přeložil [B. Reynek]. [2] s. - Reflexe.
hh) STADELMANN-RINGEN Jindřich: Sofus Emmanuel. Z němčiny přeložil B. Reynek, 3 s. - Satirická próza.
ii) Xaver [= ?]: Kaligulova pozůstalost. Od Xavera. Překladatel z [němčiny] neuveden. [1] s. - Apokryfní skica.
jj) WOESTIJNE Karel van de: Parabola. Z vlámštiny přeložil L. V. [= Ludvík Vrána]. 4 s. - Biblický apokryf.
kk) REIMANN Hans: Žerty. Překladatel z němčiny neuveden. 8 s. - Dvě krátké prózy.
ll) SATTLER Josef: Vignetka z Nibelung. - Dřevoryt.
mm) STŘÍŽ Antonín L.: Prameny a praménky. 7 s. - O funkci záznamových lístků Pramenů; návod, jak bibliograficky zpracovat knihy.
nn) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L. - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [32] s.
Obálka: nažloutlý papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed dřevoryt od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující tři krále na cestě do Betléma. Nad vinětou v jednom řádku červeně název sborníku (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž v jednom řádku, černě datace. Na zadní straně ve sloupci uprostřed tiráž. Na hřbetu odzdola nahoru černě název, dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

1918

28 - V březnu. Stará Říše, O. A. Tichý. 9 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) MARIA SKLADNICE MILOSTÍ. - Ručně kolorovaná reprodukce perokresby podle vitráže z katedrály v Le Mans z 13. století.
b) LITANIE O NAŠÍ PANÍ, RODIČCE BOŽÍ PANNĚ MARII. Z latiny přeložil [Ludvík Vrána]. 8 s. - Podle rukopisu z 12. století z knihovny mohučské.
c) LA GARDE Ludvík de: Bohorodička. Z francouzštiny přeložil Josef Krlín. 27 s. - V textu teologické stati poznámky a vysvětlivky autora, překladatele a Josefa Floriana.
d) [ŠIMON KYRENSKÝ POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NÉST KŘÍŽ] - Reprodukce perokresby, v některých výtiscích ručně kolorovaná, podle vitráže kaple Panny Marie v katedrále v Le Mans z 13. století.
e) STARÉ VLÁMSKÉ POSTNÍ PÍSNĚ: (Tož na Zelený Čtvrtek v půlnoční hodině). S. [1-2]. - Stará vlámská píseň na nápěv Miserére z Casselu a francouzského Vlámska; zapsal de Coussemaker před rokem 1856. (Bylo to jednou na Zelený Čtvrtek). S. [3-4]. - V 19. století zapsal v Bruggách Lootens a Feys, v Malines zapsal P. M. Bols. (Tu k půlnoční hodině zazpíval kohoutek třikráte). S. [5], - Zapsáno v Lothu v belgickém Brabantu od P. M. Bols.\ (Sestřička svatého Pavla děvčátko). S. [6-7]. - Zapsáno v kraji Eecloo ve Flandrech a vydáno v Onze Vlagge, Antvers. T. I., s. 131. Srv. varianty v Rond den Heerd (1878). ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ. S. [8-9], - Přepsáno z Obrazu víry křesťanské, vlámského rukopisu z 15. století. NA POPELEČNÍ STŘEDU. S. [10-13]. - Stará vlámská píseň. Antverpy (1621). - Z francouzského vydání, sestaveného z překladů původních materiálů vybral a přeložil [JF]. Nestránkováno. [13] s.
f) JOLY Edmond: Symbolika stromů: Olivy z Umučení. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s.
g) OBŘAD TRENPACU. Z francouzštiny přeložil [Josef Vašica]. 4 s. - Hymny zpívané při obřadu „otevření dveří" (trenpacu) u Arménců, z arménštiny do francouzštiny přeložil a komentoval P. Sirounian.
h) VELIKONOČNÍ LÁSKA MAŘÍ MAGDALENĚ A PÁNA JEŽÍŠE. Z francouzštiny přeložil [JF]. [3] s. - Vyňato z francouzského vydání starých vlámských postních písní (původní sbírka vydána v Antverpách, 1621).
i) [IDIOTAS]: Idiotas, muž učený Proti nezřízené lásce k ženám. Z traktátu o Lásce božské, hlava XXXIV. Roku MDCVII. Z latiny přeložil Josef Vašica. [3] s.
j) ŽIVOT SVATÉ MARIE EGYPTSKÉ SESTAVENÝ Z ŘECKÉHO RUKOPISU JEDNOHO VELEKŘESŤANSKÉHO KRÁLE A Z DRUHÉHO OD VÉVODY BAVORSKÉHO. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 36 s. - Vyňato z Bollandistů.
k) NOLDE Emil: Maria Egyptiaca. - Triptych dřevorytů zobrazující Marii jako nevěstku, Marii, poustevnici a lva a Marii kajícnici.
l) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Svatá Teresie. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Recenze na francouzské vydání sebraných spisů sv. Terezie v překladu P. Marcela Bonixe.
m) MATISSE Henri: [Okno.] - Perokresba.
n) REYNEK Bohuslav: Květná neděle. 44 s. - Dvacet sedm básní: Vzpomínka; Vyslyšení; V létě; Bohu Otci; Útěk do Egypta; Mrtví; Agónie; Požehnání; Útočiště nevinných; Svítání; Děvčátko naděje; Tichá prosba; Důvěřivá píseň; Naší paní; Smrti; V procitání; Květná neděle; Dialog; Ballada z dětství; Bolest; Modlitba; Bázeň boží; Host; Umírající vypráví o jaru; Modlitba; Májová neděle; Navštívení Panny Marie.
o) JAMMES Francis: Charles Guérin. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Nekrolog.
p) VANDER BRUGGHEN Julius: Svěcení Pontského Piláta. Z francouzštiny přeložil [JF]. 4 s. - Povídka.
q) FLESCH VON BRUNNINGEN Hans: Metafysický kanárek. Z němčiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Satirická povídka.
r) SEEWALD Richard: Madonna della Fontana. - Dřevoryt.
s) HAUSENSTEIN Vilém: Dřevoryty Seewaldovy. Z němčiny přeložil B. Reynek. [3] s.
t) SEEWALD Richard: Ovce. - Dřevoryt.
u) RUTTE Miroslav: O nové knize. 7 s. - Recenze na knihu Lelio od Josefa Čapka, převzato z Národních listů, 1917.
v) EHRENSTEIN Albert: Smrt Homérova aneb mučennictví básníkovo. Drama pro kinematograf. Z němčiny přeložil B. Reynek. 11 s.- Satira.
w) HILBERT Jar.: Drahocenný umělecký nález v Dómě svatovítském. [3] s. - Pojednání o relikviáři sv. Zikmunda, převzato z Venkova, 10. 7. 1918.
x) ŠKOLA. - Dřevoryt z dílny basilejské z počátku 16. století od neznámého autora.
y) [JF]: Z bezděčné korespondence. 8 s. - Na titulní straně viněta od [Léona Bloye?] zobrazujícího „mluvku", reprodukce perokresby.
z) [FLORIAN Josef - TICHÝ O. A.]: Prameny. [21] s.\ Obálka: zahnědlý papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed linoryt patrně od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující dům s palmou. Nad vinětou v jednom řádku červeně název sborníku (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž v jednom řádku, černě datace. Na zadní straně ve sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetu zdola nahoru černě název , dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

29 - V červnu. Stará Říše, O. A. Tichý. 9 obrázků. Vytisk F. J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) SVATÝ VÁCLAV. - Z Passionálu norimberského z roku 1475. Kolorovaná reprodukce dřevorytu.
b) BLANC DE SAINT-BONNET: Úvod. Z francouzštiny přeložil JF. S. [13]-64. - Poznámky autora a překladatele. Pokračování z Nova et vetera 22. V mrtvém záhlaví název: Neomylnost.
c) MATTHÄUS Prokop: Z„Arsmemorandi". - Dřevoryt z 16. století.
d) [TERMIEROVÁ Jeanne] Z „Posledních útočišť"Jeanne Termierové. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 20 s. - Sbírka básní (1910) s autorčiným úvodním Věnováním: Poslední útočiště; Zda v tichu...; Srpnová noc; Večerní vlaky; Luna v zimě; Město minulosti; Dětství nesmělé...; Pro toho, jenž chtěl umříti.
e) SCHRIMPF Georg: Sedící děvče. - Dřevoryt.
f) SCHICKELE René: Básně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 30 s. - Devatenáct básní: Pohádka; V Štrasburku na hradbách; Letní večer; Svatá Teresie Ježíšova praví; Svatá Kateřina Sienská praví; Maria, Milenka slepců; Nebeská svatba; Duchovní přípitek; Věřící; Starosti; Bílé noci; Věnování; Večer; Šero za úplňku; Papež; Tivoli-Vauxhall; Dívka v Hamburku; Slova k tanci; Letnice.
g) MATISSE Henri: [Hlava.] - Reprodukce perokresby.
h) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Goethe: Hlava I.; Divadlo. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 30 s. - Dvě kritické studie.
i) MATOUŠ Josef: Frederi Mistral a jeho Mirèjo. 7 s. - Recenze.
j) MORGNER Wilhelm: [Vyhlídka.] - Kresba.
k) NIELSEN Herald: Moderní reakcionář. Z dánštiny přeložil Emil Walter. 27 s. - Esej o Gilbertu Keith Chestertonovi.
l) NIELSEN Harald: Náboženská utopie. Z dánštiny přeložil Emil Walter. 12 s. - Recenze na knihu Pán světa od Roberta Hugh Bensona (čes. 1913).
m) MARQUET Albert: Vlastní podobizna. - Reprodukce kresby tuší.
n) BUBER Martin: Ekstase a vyznání. Z nemčiny přeložil Josef Matouš. 16 s. - Připojena Poznámka vydavatelstva.
o) MATISSE Henri: Vlastní podobizna. - Reprodukce perokresby.
p) SEMBAT Marcel: Henri Matisse. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 15 s. - Uměnovědná studie.
q) JARRY Alfred: Filiger. Z francouzštiny přeložil JF. 8 s. - Monografická studie. Datováno „Září 1894".
r) MARQUET Albert: [Kočí u drožky.] - Reprodukce kresby tuší.
s) SCHICKELE René: Cylindr nad davem: Theodor Roosevelt. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Ironická stať o americkém prezidentovi.
t) SCHICKELE René: Moře. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 29 s. - Povídka.
u) SKŮČKOVÁ Marie: Lék od cholery. [2] s. - Recept na zaručený lék proti choleře, osvědčený zkušeností uživatelky domácích medicín, recept používal též MUDr. Hofrichter, pražský homeopat.
v) BOGAJEVSKIJ Konstant.: Letohrádek nad mořem. - Reprodukce kresby tuší.
w) [MATOUŠ Josef]: Jak se dělají knihy. [3] s.
x) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [21] s.
Obálka: béžová papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed dřevoryt od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující hlavu Jana Křtitele. Nad vinětou v jednom řádku červeně název sborníku (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž v jednom řádku, černě datace. Na zadní straně ve sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetě odzdola nahoru černě název, dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

30 - V září. Stará Říše, O. A. Tichý. 6 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) SCHULER Wilhelm: [Jelen.] - Dřevoryt.
b) [SURIUS Vavřinec]: Život svátého Brunona, patriarchy kartuzianův [...]. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 40 s. - Zpracováno podle starších prací Francesca de Puteo a Petera Blomevenne.
c) FRIEDMANN-OTTEN Misi: [Hřbitov.] - Dřevoryt.
d) ROHAULT DE FLEURY Ch.: Něco o varhanách. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Krátká stať o dějinách varhan, převzato z knihy La Messe (8 sv., 1883-1889).
e) BLOY Leon: Za stolem vítězů. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 15 s. - Povídka.
f) MARCELLINUS Ammianus: Hunové. Z latiny přeložil a upravil O. A. T. [= O. A. Tichý]. 4 s. - Úryvek ze stejnojmenného díla, kniha 31, kapitola II.
g) REYNEK Bohuslav: Smutek země. 28 s. - Cyklus dvaceti dvou básní ze sbírky Všech svátých (1917): Píseň pokání; Večerní déšť; Prosba úpěnlivá; Svaté Martě; Smutek země; Dar; Tušení jeseně; Tiché odpoledne; Svěřeno vlaštovkám; Neděle; Září v Krasu; Krása podzimu; Slunná chvíle; Podzimní modlitba; Hledám odpočinutí; Stesk; L'adieu; Procházka na podzim; Odchod; De profundis; Podzimní večer; Prosba poslední.
h) BALMONT K.: Proměnění oběti. Sluneční myšlenka. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 24 s. - Programová filosofická úvaha básníka.
i) ALIÈS Henri: Odejiti... Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Báseň.
j) KOEBERLÉ Elsa: Avila; Toledo; Kordova; Fontarabie; Elsasko; Lotrinsko; Praha I, II. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Sedm básní.
k) GUÉRIN Charles: Francis Jammesovi. Z francouzštiny přeložil Karel Čapek. 4 s. - Ze sbírky Le Coeur solitaire; vyňato patrně z Čapkových překladů francouzské poesie.
l) ARCOS René: Předtucha. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. lis.- Próza.
m) GUMILEV N.: Kapitáni. Z ruštiny „přepsal" [JF]. 8 s. - Delší báseň; převzato z Věsů.
n) LUKOMSKIJ Georgij: Kostel Proměnění Páně v Kozelci. - Kresba tuší.
o) LUKOMSKIJ Georgij: Ukrajinský barok. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 8 s. - Zejména o architektuře klášterů a kostelů.
p) LUKOMSKIJ Georgij: Staré domy okolo kostela v Černigově. - Kresba tuší.
q) STAFF Leopold: Déšť krve a ohně·, Ó Francie! Z polštiny přeložil JF. 4 s. - Dvě básně.
r) SZANTROCH Tadeusz: Hřbitov sad; Uběhlá léta; Odhalí sejižco nevidět... Z polštiny přeložil patrně JF. 4 s. - Tři básně.
s) BUTRYMOWICZ Boguslav: Hosanna... Z polštiny přeložil patrně JF. 4 s. - Báseň.
t) z HULEWICZŮV W.: Pohled, dítě. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Lyrická próza s protiváleěným zaměřením.
u) KRAUSE Max: [Zastřelený.] - Perokresba.
v) KURTZ Rudolf: To se vysmívá německému lidstvu. Z němčiny přeložil B.Reynek. 4 s. - Expresionistická próza s polemickým zaměřením.
w) HEYM Georg: Pitva. Z němčiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Expresionistická próza.
x) MEIDNER Ludvík: Modlitba na poděkováníza to, že jsem živ. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Expresionistická próza.
y) WALDEN Herwarth: Franz Marc. Z němčiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Nekrolog malíře.
z) PELÍŠEK Josef: Jednomu z mnohých. 4 s. - Polemická tendenční poesie; přetištěno z Venkova, 1. 9. 1918.
aa) JUNOY José: Joaquín Sunyer. Ze španělštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Studie o španělském malíři.
bb) JUNOY José: Joaquín Torres-Garcia. Ze španělštiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Medailon o španělském výtvarném umělci.
cc) FLORIAN Josef: Lektání v uši. 12 s.
dd) MARRIOTT Ernest: Hilaire Belloc. - Perokresba.
ee) [FLORIAN Josef]: Prameny. [11] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed dřevoryt od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující poutníky s hroznem. Nad vinětou v jednom řádku červeně název sborníku (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž vjednom řádku, černě datace. Na zadní straně ve sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetě zdola nahoru černě název , dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

31 - V prosinci. Stará Říše, O. A. Tichý. 5 obrázků. Vytiskl František J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově a Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) O SVATÉ PANNĚ BARBOŘE. Z němčiny přeložil Josef Puller. 8 s. - Úryvek z německého Passionálu.
b) MAETZEL Emil: Předměstské vánoce. - Linoryt.
c) PÍSEŇ O VELIKÉ HVĚZDĚ. Stará koleda německá. Z němčiny přeložil patrně Ludvík Vrána. 3 s.
d) SOLOVIEV Sergiej: Apoštol Jan. Z ruštiny přeložil [JF]. 4 s. - Báseň přeložena prózou, vyňato z Věsů.
e) ŽIVOT S VATÉHO SEVERINA, APOŠTOLA NORICKÉHO, SEPSANÝ KNĚZEM EUGIPPIEM, (s listem Eugippia kněze a Paskasia jáhna) [...]. Z latiny přeložil Ignát Milčinský. EUGIPPIUS, kněz: Počíná se život nebo skonání svatého Severina vyznavače. S. 3-50. - Hagiografický text. [EUGIPPIUS, kněz]: List Eugippiův jáhnu Paskasiovi. S. 51-55. [PASKAŠIUS, jáhen]: List Paskasia jáhna Eugippiovi knězi. S. 55-56. - Překlad pořízen z „nejstaršího rukopisu, chovaného v archívu arcibasiliky lateránské, otištěného (1. P. MDCCCLII v Šafhausenu) Antonínem Kerschbaumerem".
f) KLEIN Cesar: Klanění svatých Tří Králů. - Dřevoryt.
g) z FRITSLARU Heřman: Den Svatého Ignacia. Z němčiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Pojednání o životě sv. Ignáce.
h) ELLIS: Ave Maria. Z ruštiny „přepsal" [JF]. 4 s. - Báseň přeložena prózou. Neidentifikovaný literární pseudonym.
i) HADEWICH, sestra: Vidění sestry Hadewich. Z německého převodu starého brabantského textu pořízeného B. M. Huebnerem přeložil B. Reynek. S. 1-10. [REYNEK Bohuslav]: (O té, která těmito viděními). S. 11-12. - Poznámka o brabantské visionářce s pokusem o interpretaci textu.
j) TUWIM Julian: Z knihy „Číhání na Boha". Z polštiny přeložil [Josef Matouš]. 12 s. - Deset básní: Dědictví; Světitelé svátků; Kriste...; Zahrady špitální; Židi; Krvavý chléb; Otčina; Ja; Příští; Christus.
k) ORKAN Wladyslaw: (Kam se poděly, Varšavo mlčící); Průvody. Z polštiny přeložil [Josef Matouš]. 3 s. - Dvě básně.
l) EBERZ Josef: Útěk. - Linoryt.
m) GORODĚCKIJ Sergiej: Adam; Znoj; Vesna (monastýrská). Z ruštiny přeložil [JF]. 4 s. - Tři básně.
n) PORCHÉ Francois: Tri písně o dítku. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Tři básně: Koupel; Spánek; Vycházka.
o) CHENNEVIÈRE Georges: Básně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Zpěv pošeptmu; Zpytování; Zima; Osamění.
p) GOUGENOT DES MOUSSEAUX: Dokument. Vybral, přeložil a komentoval O. A. T. [= O. A. Tichý], 4 s. - Citáty z knihy Židé a judaisace národův křesťanských (Paris, Plon 1869), zejména o jansenismu.
q) SEIVERT F. V: Podobizna. - Dřevoryt.
r) RUDOLF PRVNÍ, KRÁL ŘÍMSKÝ. „Přeložil a v článek upravil" O. A. Tichý. 35 s., 8 litografií. - Kompilace z různých pramenů.
s) ODESCALCHI, kněžna: Pravda o životě a smrti prince Rudolfa Habsburského. Od kněžny Odescalchi, rozené hraběnky Zichy. Z francouzštiny přeložil [JF]. 20 s.
t) EHRENSTEIN Albert: Wodianer. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Expresionistická próza.
u) WYSOCKI Alfred: Skandinávský Chopin. Ze vzpomínek na Griega. Z polštiny přeložil František Hezina. 8 s.
v) MEIDNER Ludwig: Deníku poslední strany zimní. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Expresionistický text z května 1917 s protiválečnou tematikou.
w) GEHRE Erich: Krajina. - Linoryt.
x) SCHICKELE René: Barrikáda na divadle. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Negativní recenze na premiéru hry Barrikáda od Paula Bourgeta.
y) VRANGEL H. H. Bar.: Mstislav Valerianovič Dobužinskij. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 8 s. - Pojednání o obrazech známého ruského ilustrátora.
z) MAKOVSKIJ Sergěj: Bilibin. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 4 s. - Medailon známého ilustrátora ruských pohádek, převzato z časopisu Stranicy chudožestvenuoj kritiki.
aa) FLORIAN Josef: Zlatá doba české fraseologie. Poznámky přičinil [JF]. 24 s. - Komentáře a citáty z tisku z doby bezprostředně po vzniku ČSR. -Viz 3. díl, s. 717.
bb) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [9] s. - Viz 4. díl, s. 876.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed černě dřevoryt od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující tři krále na cestě do Betléma. Nad vinětou v jednom řádku červeně název (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž v jednom řádku, černě datace. Na zadní straně ve sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetě zdola nahoru černě název , dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

1919

32 - V březnu. Stará Říše, O. A. Tichý. 5 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči, F. Obzina ve Vyškově a Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) SCHELER Max: Na obranu lítosti. Z němčiny přeložil Matěj Fencl. 55 s. - Duchovní pojednání.
b) UMUČENÍ SVATÉ PERPETUY A TĚCH, KTEŘÍ S NÍ ZÁROVEŇ ŽIVOT SKONČILI V AFRICE DRUHÉHO ÚNORA. „Z původního, nedávno objeveného řeckého textu přeložil František Pastor". 20 s.
c) WETZEL Ines: Jaro. - Linoryt.
d) STRUČNÝ OBSAH PROROCKÝCH VIDĚNÍ MALÉ MARIE BROTTE- AUXSKÉ Z LEONU. Autor neuveden. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 4 s.
e) WILDE Oscar: Rosa mystica. Z angličtiny přeložil Albert Vyskočil. 19 s. - Cyklus třinácti básní: Requiescat; Sonet na příchod do Itálie; San Miniato; Ave, Maria, gratia plena; Itálie; Sonet psaný ve Svatý týden v Janově; Řím nenavštívený; Urbs aeterna sacra; Sonet psaný, když jsem slyšel v Sixtinské kapli Dies irae; V den velkonoc; E tenebris; Vita nuova; Madonna mia.
f) BLOY Leon: Nyní k tobě, Viléme, promluvím...; Napsal jsem Duši Napoleonovu... Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 12 s. - Dva úryvky z knihy Rozjímání samotářova.
g) MISTRAL Frederi: Z knihy vzpomínek: Za školou. Z provensálštiny přeložil B. Reynek. 15 s. - Pod titulem zkrácený obsah.
h) RUNDBAKEN Jan: Trvání; Kovárna duše. Z polštiny přeložil [JF], 8 s. - Dvě básně.
i) LESCZYNSKI Edward: Hraj mi, předivná hudbo, hraj!... Z polštiny přeložil [JF]. 3 s. - Báseň.
j) LIGOCKI Edward: Úsměv. Z polštiny přeložil [JF]. [1] s. - Báseň.
k) PRZERWA-TETMAJER Kazimír: Drzewiej. Z polštiny „přepsal" [JF]. 4 s. - Recenze na stejnojmennou knihu od Wladyslawa Orkana (1912).
l) ORKAN Vladislav: Bárta Nouza a politické strany. Z polštiny přeložil František Hezina. 8 s. - Úryvek z knihy Listy ze vsi.
m) GROSZ Georg: [Čtenář u okna.] - Perokresba.
n) BALMONT K.: Zvonečků se drž... Z podání polských. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 16 s. - Básnická próza s lyrickými vložkami.
o) LEONHARD Rudolf: Dvě kázání Mua-Hullahova. Z němčiny přeložil Zdeněk Černý. 8 s. - Povídka.
p) VOLOŠIN Maximilian: Konstantin Bogajevskij. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 32 s. - Studie o malíři historizujících pláten.
q) HOERLE Heinrich: Srna. - Dřevoryt.
r) MELL Max: Mládí Zenona Balderoniho z Jerudice. Novela. Z němčiny přeložil B. Reynek. 24 s.
s) EINSTEIN Carl: Tři černošské legendy. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Obsahuje: Legenda kmene Bahololo; Tanganika; Původ ryb a tmy. Z Dahomeje.
t) BEREZYŃSKI Kazimierz: Organisátor národní obraznosti. K desátému výročí smrti Stanislawa Wyspiańského. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 4 s.
u) FEHR Hans: Malíř Emil Nolde. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Uměnovědná studie.
v) SCHMID W.: [Geometrická kompozice se dvěma figurami.] - Perokresba.
w) EDSCHMID Kasimir: Jael. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Povídka.
x) MONTADE: Rousseau Celník. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Anekdotické příběhy; pod názvem zkrácený obsah.
y) FABRE J. H.: Vruboun posvátný. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 35 s. - Přírodopisné pojednání.
z) SCHMID W.: [Čtenář.] - Perokresba.
aa) DURYCH Jaroslav: Horní a dolní práva při stoupání štoly. 26 s.
bb) [FLORIAN Josef - MAREK Josef]: Prameny. [7] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed černě dřevoryt od Jaroslava Bendy jako viněta, zobrazující dům s palmou. Nad vinětou v jednom řádku červeně název (přesahuje šíři viněty). Pod ní, rovněž vjednom řádku, černě datace (na šíři viněty). Na zadní straně ve sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetě zdola nahoru černě název, dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

33 - Červen. Stará Říše, O. A. Tichý. 8 obrázků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [KLEMENT XIII., papež]: Klement papež XIII. ctihodným bratřím patriarchům, primasům, arcibiskupům a biskupům. Z latiny přeložil A. L. Stříž. 8 s. - List z 14. června 1766 vyššímu duchovenstvu u příležitosti prvního vydání Římského katechismu.
b) ZE SVATODUŠNÍ LITURGIE ARMÉNSKÉ. Přeložil patrně z francouzštiny [Josef Vašica]. S. 1-8. - Text kánonu prvního až třetího a pátého až sedmého dne. Poznámka: Jest z pátého století a tradice přisuzuje jej Mojžíši Chorenovi nebo Janu Matagunimu." Z MISSÁLU MOZARABICKÉHO. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. S. 9- -12. - Obsahuje kapitoly: Illatio; Missa.
c) MASEREEL Frans: Útok. - Dřevoryt, první obraz cyklu.
d) BAUMANN Emil: Leon Bloy. Z francouzštiny přeložil Josef Vašica, úryvek z Dantovy Božské komedie v překladu Jaroslava Vrchlického. 8 s. - Vyňato z Les Marches de Provence, 1912.
e) MARTINEAU René: Přítel Julia Barbeye D'Aurevillyho. Abbé Anger. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 20 s. - Komentované úryvky z memoárû abbé Angera.
f) MASEREEL Frans: Výbuch. - Dřevoryt, druhý obraz z cyklu.
g) ARCOS René: Básně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Věnování; Blížíš-li se...; Ty, jehož slova...; Oh, poslední noc...; Příští.
h) MASEREEL Frans: Požár. - Dřevoryt, třetí obraz cyklu.
i) VILLIERS DE L'ISLE-ADAM: Tajemství popraviště. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 19 s. - Vyňato ze sbírky povídek L'Amour Suprême (1910).
j) LOUIS Antonín: Návod tesaři na sestrojení guillotiny. Překladatel z němčiny neuveden. 4 s. - Úryvek ze sborníku dokumentů Guillotina roku 1793, který sestavil Hector Fleischmann (fr. 1908).
k) HAMP Pierre: Mušák. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Satirická povídka.
l) GROSZ: [Chodec.] - Perokresba.
m) VILDRAC Charles: Tužby. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Lyrická povídka.
n) MASEREEL Frans: Samolety. - Dřevoryt, čtvrtý obraz z cyklu.
o) WAŚKOWSKI Antoni: Záviša Černý. Z polštiny „přepsal" [JF]. 28 s. - Epická báseň; přeloženo 1919.
p) SZANTROCH Tadeáš: Hymna k hvězdám; Touha; Ovidmo tvoje... Z polštiny přeložil [JF]. 4 s. - Tři básně.
q) ŹULAWSKI Włodzimierz: Wawelské vitraje Wyspianského. Z polštiny přeložil František Hezina. 12 s. - Studie z dějin polského výtvarného umění.
r) HOFMAN Vlastislav: [Podobizna Dostojevského.] - Linoryt.
s) ROZANOV V.: Doslov ke komentáři „Legendy o velikém inkvisitoru" F. M. Dostojevského. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 20 s.
t) MASEREEL Frans: Otravné plyny. - Dřevoryt, pátý obraz z cyklu.
u) HATZFELD Adolf von: Básně. Z němčiny přeložil František Pastor. 4 s. - (Ty's znamením); (Ó dobo bláznivá); (Ó tvůrčí sílo).
v) KORNFELD Paul: Dvě básně v próse. Z němčiny přeložil Zdeněk Černý. 8 s. - Modlitba; Mlčící člověk jest větší než mluvící.
w) GUTERSLOH: Upoutané individuum. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s. - Filosofická reflexe o ontogenesi lidské psychiky, převzato z časopisu Daimon 2,1918.
x) MANN Heinrich: Srdce. Z němčiny přeložila S. Jílovská. 16 s. - Povídka.
y) MASEREEL Frans: Povodeň. - Dřevoryt znázorňuje potopenou (torpedovanou) loď, šestý obraz z cyklu.
z) WESTHEIM Paul: Stanislav Stückgold. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Medailon o výtvarném umělci.
aa) [STÜCKGOLD Stanislaw]: List Stanislava Stückgolda Pavlu Westheimovi. Z němčiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Polský výtvarný umělec o svém tvůrčím přístupu.
bb) FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav: Prameny. [22] s.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně po levém okraji vertikálně zdola nahoru červeně číslo a datum, po pravé straně shora dolů červeně místo. Uprostřed černě dřevoryt od Jaroslava Bendy, s vyobrazením pelikána krmícího mláďata svou krví jako viněta. K vinětě připojen titul ve formě standarty ve tvaru široce rozevřeného obráceného písmene V. Bílý negativní tisk. Na zadní straně obálky v dlouhém sloupci uprostřed červeně a černě tiráž. Na hřbetě zdola nahoru černě název, nahoře červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

34 - 15. prosince. Stará Říše, O. A. Tichý. 6 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně, F. J. Trnka v Třebíči a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [SLAVÍČEK Antonín Václav: Madona s Ježíškem.] - Dřevoryt podle votivního obrazu od neznámého autora, hnědý tisk.
b) SURIUS: Život svaté Bathildy královny Frankův napsaný nejmenovaným jejím vrstevníkem. Z [latiny] přeložil O. A. Tichý. 23 s.
c) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Arnošt Hello. Člověk. - Fysionomie Světcův. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 28 s. - Kritika předmluvy Henriho Lasserra ke knize Člověk od Ernsta Hella a recenze jeho Fysiognomie Světců z knihy Les Œuvres et les Hommes.
d) A. S. [= Antonín Václav Slavíček]: Milostný obraz Madonny Zbraslavské. - Dřevoryt, hnědý tisk.
e) BATAULT Georges: Úvod. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Esej o současném politickém statu quo. V mrtvém záhlaví: Válka absolutní.
f) SCHWOB Marcel: Flétna. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 8 s. - Povídka.
g) A. S. [= Antonín Václav Slavíček]: Narození Páně z XII. století, jak viděti jest na kazatelně v Groppoli v Itálii. - Dřevoryt, hnědý tisk.
h) CAPES Bernard: Jane Shore·, Leonora de Toledo. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 20 s. - Dvě historické povídky.
i) ČAPEK Josef: Žebračka. - Linoryt.
j) MONTALVÃO Justino de: Pohádka tříkrálová. Z portugalštiny přeložil patrně A. L. Stříž, 11 s.
k) SUARÈS: Sloužiti. Z francouzštiny přeložila Táňa Bachová. 12 s. - Meditace.
l) EX LIBRIS. ZDENEK VALMAN. - Dřevoryt zobrazující Noema, autor neuveden.
m) HADWIGER Victor: Kynegetikos. Úryvky k psychologii honby. Z němčiny přeložil Josef P. [= Puller]. 8 s.
n) A. S. [= Antonín Václav Slavíček]: Kostel svatého Vojtěcha v Libici. - Dřevoryt, hnědý tisk.
o) [TRAKL Georg]: Poslední básně Jiřího Trakla. Z němčiny přeložil B. Reynek. 11 s. - Jedna báseň v próze a sedm básní, z května až září 1914: Zjevení a zánik; Zasmušilost; Návrat; Nářek; Oddání se noci; Na Východě; Nářek; Grodek.
p) DORSAL Jean: Soumrak; Pohoda; Vyhnanství; Finále. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Básně.
q) IN MEMORIAM JIŘÍHO TRAKLA. Napsal A. E. [= ?]. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Nekrolog převzat patrně z německého časopisu.
r) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Goethe. Básně. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 4 s. - Esej o Goethově básnictví.
s) JAMMES Francis: Poznámky. Z francouzštiny přeložila S. Jílovská. 4 s. - Úryvek z knihy Penseé des jordins, obsahuje kapitoly: O rostlinné buňce; O snu; O Noemově arše.
t) JUNG Franz: Telepatové. Z němčiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Fantastická (expresionistická) povídka.
u) MADLMAYR H.: Poznámky o technické kultuře. Z němčiny přeložil patrně B. Reynek. S poznámkami pod čarou od Josefa Floriana. 11 s. - Problematizace jednoznačně kladného přijetí technického pokroku.
v) ALTHEER Pavel: Občansko-státní vzdělání. Z němčiny přeložil B. Reynek, 4 s. - Úryvek z knihy Strumpfbänder etc., obsahuje: 1. čtení: Politika; 2. Čtení: Demokracie.
w) SCHICKELE René: Výstraha před hloubkou; Tajemství od úst k ústům; Rozmluva s Američanem. Z němčiny přeložil František Pastor. 8 s. - Tři úvahy z knihy Ženevská cesta (1919).
x) VOLOŠIN Maksmilian: Odilon Redon. Z ruštiny přeložil Josef Šmíd. 4 s. - O malířově díle.
y) [REDON Odilon]: Redon o sobě. Z ruského převodu přeložil Josef Šmíd. 3 s. - Vzpomínky na mládí a na cesty po Francii.
z) PRAŠIVINA KONÍ. 2 s. - Odborný veterinářský článek pojednává o novém způsobu, jak léčit chorobu, přetištěno z Venkova, 2. 6. 1918.
aa) PŘIŠLA NEMOC NA KEŤASY. [1] s. - Dobová zpráva o chorobě postihující zbohatlíky, kteří si nechávali dělat manikúru, přetištěno z Práva lidu, 31. 10. 1918.
bb) FLORIAN Josef: Spicilegia z „agendy" [JF] N. & V. č. 34. v prosinci 1919. 19 s. - Glosy, úryvky z korespondence atp.
Obálka: béžový papír s červeným a černým tiskem. Na přední straně uprostřed černě dřevoryt od Jaroslava Bendy (čtvercová viněta s vynechanými čtvrt obloučky v rozích, s vyobrazením kamzíka), nad vinětou červeně název. Pod vinětou ve třech řádcích červeně číslo, černě datum a červeně místo. Na hřbetě svazku shora dolů název černě a pořadové číslo červeně.
pdf-ocr

1920

35 - Mystiky, Umění a Vědy. V březnu. Stará Říše, Marta Florianová. 7 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně, F. Obzina ve Vyškově a F. J. Trnka v Třebíči. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) HRYNKOVSKI Jiří: [Tanec dvou nahých děťátek v kožíšcích kolem stromu.] - Kresba tuší.
b) NOVA ET VETERA... [Obsah]. [4] s.
c) [BRIGITA ŠVÉDSKÁ, svatá]: Čtyři modlitby svaté Brigitě od Boha zjevené. S krátkým úvodem. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 28 s. - V obsahu šifra překladatele P. L. V.
d) MARIE SÉRAPHINE, sestra: Prorocká zjevení jedné duše očistcové v jednom klášteře malínském v Belgii. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 12 s. - Jeptiška z kláštera v Malines o svých viděních.
e) STAGELOVÁ Alžběta: Žofie z Klingnau; Jützi Schultheiss. Z němčiny přeložil Ludvík Vrána. 7 s. - Vyprávění o viděních z knihy Život sester v Töss.
f) O SVATÉ OTILII. Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 7 s. - Legenda ze staroněmeckého passionálu.
g) DEBOUT Jakub: Svatý Josef. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Reflexe.
h) WÜRTTEMBERGER: Joh. Seb. Bach. - Kresba tuší.
i) VILLIERS DE L'ISLE-ADAM Auguste de: Muky nadějí. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý, 11 s.- Úryvek z Nových Krutých povídek.
j) DRIEU LA ROCHELLE Petr: Poslední kapitalista. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Science-fiction z nedaleké budoucnosti.
k) FORT Paul: Svatý Jan v lesích. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Ze sbírky francouzských balad Ile de France.
l) PORCHÉ François: Básně prosou. Vybral a z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Vyňato ze sbírky Le Dessous du Masque, z oddílu Slzy rozkoše.
m) BERNOVILLE Gaëtan: Leon Bloy a Německo. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 19 s. - Studie.
n) LUKOMSKIJ Georgij: Jekatěrino-Pokrovský kostel. - Perokresba.
o) DURYCH Jaroslav: Doba přehřátí. 7 s. - Esej o mentalitě současného básníka.
p) HALICZ Czeslaw: Podobizna Annunziaty d'Este. Z polštiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 11 s. - Povídka.
q) GOGOL N. V: Vybraná místa z dopisů přátelům. Z ruštiny přeložil Jaroslav Skalický. 24. s. Obsahuje: Předmluva; Závěť; Žena ve světě; Význam nemocí; Křesťan kráčí vpřed.
r) LUKOMSKIJ Georgij: Zlaté kopule Michajlovského kláštera v Kijevě. - Kresba tuší.
s) GABRIAK Cherubina de: Básně. Z ruštiny přepsal [JF]. 4 s. - Náš erb; Svatému Ignáci; (Sněním blízka jsem hrdopyšce).
t) KUZMIN M.: Rozhodnutí Anny Meierovy. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 23 s. - Povídka.
u) HRYNKOVSKÝ Jiří: Dívčina. - Perokresba.
v) HELD Franz: Zlatá bomba. Z němčiny přeložil B. Reynek. 7 s. - Fantastická povídka.
w) SCHWARZKOPF Mikuláš: Nová Sinaj. Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 15 s. - Meditace nad Isenheimským oltářem Matthiase Grünewalda
x) WÜRTTEMBERGER: Grünewald. - Kresba tuší. Podobizna malířova.
y) TIMMERMANS Felix: Obětování. Z vlámštiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 15 s. - Povídka z knihy Ježíšek ve Flandřích.
z) BREHM Alfred: Kondor, Kondor královský. Z němčiny přeložil Ludvík Vrána. 8 s. - Úryvek z Brehmova Života zvířat, nově zpracovaného Otto zur Strassenem. V obsahu šifra překladatele P. L. V.
aa) LUKOMSKIJ Georgij: Část Michajlovského kláštera v Kijevě. - Perokresba.
bb) Bodlák [= ?]: Žáby o kaluži. 4 s. - Fejeton na aktuální téma, převzatý i s pseudonymem z denního tisku.
cc) FLORIAN Josef: Z,Agendy" ][JF][. Do 19. března 1920. 27 s. - Viz 3. díl, s. 724.
Obálka: karton béžové barvy s červeným a černým tiskem. Tisk pouze na horní polovině přední strany: černě název, červeně podnázev, v dalších třech řádcích černě údaj o založení sborníku, červeně číslo sbírky a černě latinský letopočet. Před archy s příspěvky zařazen čtyřstránkový obsah, k němuž je připojena i tiráž. Na hřbetě shora dolů černě název a červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

36 - Mystiky, Umění a Vědy. Stará Říše, Marta Florianová. 5 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně a F. Obzina ve Vyškové. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) M. F. [= Methoděj Florian]: [Hnízdící pták.] - Linoryt.
b) PIUS [IX.]: Dogmatická konstituce první O Církvi Kristově„Pastor Aeternus". Překladatel z latiny neuveden. 12 s. - Datováno 18. 7. 1870.
c) [LE ROYER Johanna]: Ze zjevení sestry de la Nativité, konvertky v konventu urbanistek ve Fougères. Zapsal, „jak mu je říkala do péra", abbé Genet. Z francouzštiny přeložil Josef Vlk. 39 s.
d) [WIBERT, mnich]: Wibert mnich Hildegardě. Překladatel neuveden. S. 1-6. - Prosba o odpověď na několik otázek. [HILDEGARDA, svatá]: Hildegarda o způsobu navštívení svého. Překladatel neuveden. S. 6-12. - Odpověď mnichu Wibertovi. - Oba příspěvky přeloženy „z nových listů sv. Hildegardy, vydané kardinálem J. Kř. Pitrou". Přeložil patrně Ludvík Vrána.
e) REYNEK Bohuslav: Hlava kočky (en face). - Linoryt.
f) BARBEY D'AUREVILLY Jules: Thomas Carlyle. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Pozitivní recenze na poslední svazek knihy Dějiny revoluce francouzské (z angl. do fr. přel. Julius Roche).
g) GROLLEAU Charles.: Hašiš. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Osobní svědectví.
h) SUARES André: Invase. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 3 s. - Úryvek z knihy Idées et Visions (1913). Úvahy o vztahu Východu a Západu.
i) BERNOVILLE Gaëtan: Práva intelligence. K prvnímu máji. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Manifest s aktualizující poznámkou J. Floriana.
j) z GABELENTZE Jiří: Archipův zázrak. Z němčiny přeložil P. L. V. [= Ludvík Vrána]. 28 s. - Úryvek z knihy O svatých a hříšnících.
k) REYNEK Bohuslav: Hlava kočky (profil). - Linoryt.
l) CHESTERTON G. K.: Bitva na Marně. 11 s. Z francouzštiny přeložil [Jaroslav Skalický]. - Popis bitvy z knihy Zločiny Anglie, s poznámkou překladatele.
m) MICHEL Robert: Kříž v lese; Svatá Maria! Z němčiny přeložil patrně B. Reynek. 11 s. - Válečné prózy.
n) ALTHEER Pavel: Budoucnost reklamy, Prodaná válka·, Poslední zbraň. Z němčiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Tři satiry z knihy Strumpfbänder und andere grotesken (1918).
o) FRIEG Will: Eberhard Viegener. Památce Viléma Morgnera. Z němčiny přeložil [B. Reynek]. 8 s. - Uměnovědná studie o expresionistickém malíři.
p) ŽEROMSKI Stefan: Sen o chlebě. Z polštiny přeložil Stanislav Ilek. 20 s. - Povídka.
q) LOVRIĆ Božo: Sochař Ivan Meštrović. Překladatel neuveden. 7 s. - Medailon.
r) MASSON Georges-Armand: Všeobecné hlasovací právo zvířat při volbách 18. dubna l. P. 3000. Z francouzštiny přeložil J. [= JF]. 3 s. - Satira.
s) H. [= ?]: [Noční přepadení.] - Kresba tuší.
t) FLORIAN Josef: Z „Agendy" ][JF][. Do května 1920.32 s.
u) JOSSOT: [Velryba.] - Kresba tuší, z roku 1894.
Obálka: béžový karton s červeným a černým tiskem. Na přední straně nahoře červeně název, pod ním černě podnázev, na dalším řádku červeně vročení a číslo, černě latinský letopočet. Na hřbetě shora dolů černě název, dole červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

37 - [říjen] Mystiky, Umění a Vědy. Stará Říše, Marta Florianová. 7 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně a F. Obzina ve Vyškově. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) REYNEK Bohuslav: [Hlava Krista.] - Linoryt.
b) [MAXIM, svatý]: Sv. Maxima, biskupa turínského, řeč o ranní a večerní modlitbě. Z latiny přeložil František V. Čapek. 4 s.
c) [ARNALDO, bratr]: Ze života svaté Anděly Foliňské, napsaného od bratra Amalda, jejího zpovědníka. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 24 s. - Kapitola: Jiné Anděliny útěchy a vidění.
d) [VILLON François]: Malá závěť Mistra Františka Villona, sepsaná r. 1456. Z francouzštiny přeložil [JF]. 16 s. - Čtyřicet očíslovaných slok.
e) COCHIN Augustin: Vlastenectví humanitní. Z francouzštiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 20 s. - S krátkým úvodem od Antonie de Meaux.
f) HOFMAN Vlastislav: [Anděl.] - Linoryt, ornamentálně stylizovaná titulní vinětka z Ethiopie (viz Mimo edice 3).
g) KUČERA Eduard: Pohoršení maloměšťáků. 12 s. - Úvaha.
h) HOFMAN Vlastislav: Zmenšená vinětka z „Hlav". - Linoryt.
i) MARITAIN Jacques: Theorie nadčlověcká. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Filosofický dialog.
j) [FLORIAN Methoděj: Hlava starce.] - Dřevoryt.
k) ERNST Pavel: Kat. Z němčiny přeložila Boh. [= ?] Ilková. 11 s. - Povídka.
l) WERTH Leon: Pravdy p. Maurice Barrése. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 20 s. - Polemický článek z Cahiers ďAujourďhui.
m) KEMP-WELCHOVÁ Alice: Skladatelka dramat z X. století, Roswitha, jeptiška. Z angličtiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický], 24 s. - Úryvek z knihy Šest středověkých žen (1913).
n) YEATS W. B.: Z knihy „Vítr v sítí". Z angličtiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Třináct básní: Srdce ženino; Píseň putujícího aenga; Voj povětří; Nálady; Vyčítá slunce; Panna pokoj; Přeje si předů nebeských; Srocení Sidheovo; Naříká pro změnu, jež se stala s ním a jeho milou, a touží po konci světa; Vypravuje o údolí plném milenců; Milenec vypravuje o růži ve svém srdci; Básník domlouvá se s živly; Bolesti umučení.
o) HOFMAN Vlastislav: Znak Ethiopie. Vinětka z alba. - Linoryt.
p) GERMAIN André: Arména Ohanian. Dialog. Z francouzštiny přeložil [JF], 11 s.- Dialog z knihy Pařížské podobizny, datováno 1916.
q) GHÉON Henri: Georges Duhamel a Království srdce. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Negativní recenze.
r) CAPES Bernard: Jiří I.; Napoleon. Z angličtiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 16 s. - Dvě povídky z Historických vinět.
s) REYNEK Bohuslav: [Krajina se stromy.] - Linoryt.
t) ALLARD Roger: „Dřevěné Kříže" od Rolanda Dorgelèsa. Z francouzštiny přeložil a upravil [JF]. 8 s. - Výňatek z recenze.
u) SAROLEA Charles: Úvod k francouzskému vydání Chestertonovy knihy „Zločiny Anglie". Překladatel z francouzštiny neuveden. 4 s.
v) LEY Walter: Půvaby dřevorytu. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Studie o vzniku této grafické techniky a o jejích možnostech.
w) LECLERCQ Jules: Pohled na Ararat. Z francouzštiny přeložil [JF], 4 s. - Úryvek z knihy Cesta na horu Ararat (1892).
x) NEPOROVNATELNÝ Pavel: Důvěrná epištola Pavla Neporovnatelného Renátovi Johannetovi o zásluhách Romaina Rollanda, k pátému výročí jeho procesu. Z francouzštiny přeložil [JF]. 4 s. - Negativní kritika na knihu Jan Kryštof od Romaina Rollanda vznikla jako ohlas na článek Renáta Johanneta Tak mluvil Romain Rolland, otištěného v Les Lettres, 15. 6.1914. Poznámky překladatele pod čarou. Pravé jméno autora nezjištěno.
y) BEHNE Adolf: Umění a vzdělanost. Z němčiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Článek o vzdělanosti v německém a ruském umění.
z) VOPISCUS Flavius: Mír Probův. Z latiny přeložil patrně Ludvík Vrána. 4 s. - Úryvek z knihy Probi Vita, XIII-XVI.
aa) SCHÜRMEYER W.: Rohlfsova výstava. Z němčiny přeložil B. Reynek. [2] s. - Pojednání o frankfurtské výstavě malíře prof. Christiana Rohlfse.
bb) REYNEK Bohuslav: [Figurální motiv.] - Linoryt.
cc) FLORIAN Josef: Z „Agendy J. F." Do konce září 1920. 8 s.
dd) ORIENTAČNÍ LÍSTEK. [1] s.
ee) FLORIAN Josef: Prameny. [1] s.
Obálka: béžový karton s červeným a černým tiskem. Tisk pouze na horní polovině přední strany: název černě, podnázev červeně; v dalších třech řádcích údaj o založení černě, pořadové číslo červeně a latinský letopočet černě. Před archy s příspěvky zařazen třístránkový obsah a tiráž. Na hřbetě svazku shora dolů černě název , nahoře červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

38 -  [PETR KANISIUS]: Blaženého Petra Kanisia, bohoslovce z Tovaryšstva Ježíšova, o víře a vyznání víry . Z latiny přeložil Ludvík Vrána. Stará Říše, Marta Florianová 1920. [IX], 223 s. 15,5 × 12 obálka, 15 × 12 vnitřní archy. - Na obálce vročení 1928. 700 výtisků na velínu. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na zelené obálce, červený a černý na titulním listu.
pdf-ocr

39 - MAUROIS André: Mlčení plukovníka Brambla. Z francouzštiny přeložil JF. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, S. Jílovská 1920. 156, [2] s. 15,5 × 12 obálka, 15 × 12 vnitřní archy. - Na přední straně obálky a titulním listě viněta patrně od Jaroslava Bendy. 1000 výtisků. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Věnováno Jaroslavu Durychovi. Les Silences du colonel Bramble. Roman d´un officier anglais (Paris, Bernard Grasset 1918).
pdf-ocr

40 - Mystiky, Umění a Vědy. Stará Říše, Marta Florianová. 11 obrázků. Tiskař neuveden. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) [FLORIAN Methoděj: Betlém.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
b) SLOWACKI Julius: Koleda. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 4 s. - Úryvek z knihy Zlaté číšky. Tištěno větším písmem po dvou dvouverších na každé straně.
c) [FLORIAN Methoděj: Matka s dítětem.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
d) BRALION de, otec: Pravé vyobrazení svatého Mikuláše. Z francouzštiny přeložil [JF]. 3 s. - Z Divuplného života svatého Mikuláše (Paříž, Estienn Danguy 1646).
e) [FLORIAN Methoděj: Svatý Mikuláš.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
f) HUEBNER Bedřich Marek: Jan z Ruisbroecka. Z němčiny přeložil Ludvík Vrána. 8 s. - Úryvek z doslovu k německému vydání Ruysbroeckova díla Ozdoba svateb duchovních.
g) ADÁMEK Rudolf: [Poustevník.] - Dřevoryt.
h) BLANC DE SAINT BONNET Antoine: Neomylnost. Z francouzštiny přeložil [JF]. S. 65-120. - Dokončení prvního dílu, pokračování z II/N22 a 29 (s. 450 a 469). V obsahu jako překladatel uveden František Pastor.
i) [FLORIAN Methoděj: Pod palmami.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
j) NORWID Cyprian: Čenstochowské verše. Z polštiny přeložil Josef Matouš. 8 s.
k) ADÁMEK Rudolf: [La Saletta.] - Dřevoryt.
l) RACHILDE: Přítelka knih. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - O mladé majitelce knihkupectví, Adrienně Monnier.
m) ALDINGTON Richard: Obrazy z války. Z angličtiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 15 s - Deset básní: Poroba; Polní cvičení. Na přední stráži; Svítání; Milenka; Vesnice; Vinný pohár; Strojní pušky; Bojiště; Zbořený dům; Snění.
n) [FLORIAN Michael: Vesnice.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
o) VALÉRY Paul: Krise Ducha. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 19 s. - Dva listy otištěné v anglické revui Atheneum. Nedokončeno; pokračování a závěry „dosud nevyšly".
p) [RUSKÉ VESNIČANKY.] - Dřevoryt, autor neuveden.
q) JACOB Max: List námořníka, který se plavil r. 1843. Z francouzštiny přeložil [JF]. 20 s. - Úryvek z knihy Kinematoma. Uvozeno dopisem „Evžéna Karradeka, žáka školy plavčíků v Brestu, který text zapsal podle vyprávění Alexandra Karradeka".
r) NORWID Cypryan Kamil: Z „Černých květů". Z polštiny přeložil Josef Matouš. 7 s. - Lyrická vzpomínková próza.
s) LATZKE Ondřej: „Poslední muž."Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Úryvek ze stejnojmenného válečného románu.
t) VOLOŠIN Max: Kostra malířství. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 15 s. - Článek z oblasti výtvarného umění, převzato z časopisu Věsy, 1904, č. 1.
u) GUMILEV J. : Dědictví symbolismu a akmeism. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 8 s. - Uměnovědná studie.
v) [FLORIAN Michael: Lev.] - Dřevoryt, v některých exemplářích může být kolorovaný.
w) MAUROIS André: Příběh o proměnách. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Válečný příběh. V mrtvém záhlaví název: Povídky pro generála Brambla.
x) [FLORIAN Methoděj: Starci u vína.] - Dřevoryt, v některých výtiscích může být kolorovaný.
y) VALERY LARBAUD: Básník Vachel Lindsay. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 7 s. - Kratší literárněvědná studie z La Nouvelle Revue Française, 1. 4. 1920.
z) ZWEIG Stepán: Tvář Dostojevského. Z němčiny přeložil patrně B. Reynek. [2] s. - Úryvek z knihy Drei Meister (1920).
aa) HILBERSEIMER L.: Paul Scheerbart a architekti. Z němčiny přeložil B.  Reynek. 8 s. - Stať o moderním architektovi.
bb) [FLORIAN Michael: Představa vsi.] - Dřevoryt, v některých exemplářích může být kolorovaný.
Obálka: béžový karton s červeným a černým tiskem. Tisk pouze v horní polovině přední strany (sedm řádků): název černě, podnázev červeně, údaj o založení černě, číslo červeně a latinský letopočet černě. Před archy s příspěvky zařazen čtyřstránkový obsah s tiráží. Na hřbetě svazku shora dolů černě název , nahoře červeně pořadové číslo.
pdf-ocr

1921

41YEATS W. B.: Rosa Alchemica . Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, S. Jílovská 1921. 76, [2] s. 15 × 11,5. - Obsahuje: Rosa Alchemica (s. 5-40); Desky Zákona (s. 41-63); Klanění králů (s. 65-76). 1120 výtisků, z toho 120 na lepším papíře. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. Červený a černý tisk na šedé obálce a titulním listu. Věnováno Anně Ruskové z Mariánských Hor. Rosa Alchemica (Stratford on Avon, The Shakespeare Head Press 1908).
pdf-ocr

42 - Mystiky, Umění a Vědy. V dubnu. Stará Říše, Marta Florianová. 4 obrázky. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně, F. Obzina ve Vyškově a F. J. Trnka v Třebíči. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) ADÁMEK Rudolf: [Kristus nesoucí kříž.] - Dřevoryt.
b) VOLÁNÍ K BOHU, KTER ÝM SE POKORNÉ UPROŠUJE, ABY POSKYTL POMOCI V DOBÁCH SOUŽENÍ. Souběžný latinský text a český překlad, patrně od Ludvíka Vrány. Text uveden poznámkou, zřejmě od překladatele, vysvětlující jeho původ. 4 s. - Úryvek z Ducangeova Glossáře k spisovatelům střední a pozdní latiny.
c) SLAVÍČEK Antonín: Kristus Limpiasský. - Dřevoryt.
d) [KLEIST von, prof.]: Neobyčejné zjevy na Kristu Limpiaském v roce 1919. Zpracováno podle německé brožury „prof. Dr. svobod, pána z Kleistů" neznámym českým upravovatelem. 19 s.
e) SLAVÍČEK Antonín: Kostel Limpiasský. - Dřevoryt.
f) BLAKE William: Zpěvy nevinnosti. Z angličtiny přeložil J. D. [= Jaroslav Durych] a A. V. [= Albert Vyskočil]. 24 s. - Devatenáct básní: Úvod; Pastýř; Zvučící zeleň; Beránek; Černý hošík; Květ; Kominíci; Ztracený hošík; Nalezený hošík; Píseň do smíchu; Ukolébavka; Obraz Boží; V den nanebevstoupení; Noc; Jaro; Chůvina píseň; Dítě radost; Sen; Cizí hoře. Na závěr poznámka překladatelů k jazykové problematice.
g) VILLIERS DE ĽISLE-ADAM Auguste de: Přítelkyně z pensionátu; Sylvabel. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Úryvek z Nových krutých povídek.
h) CAPES Bernard: Galilejčan, Lady Godiva. Z angličtiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 16 s. - Povídky z knihy Historické viněty (1910).
i) MADELUNG Aage: „Cirkus člověk." Z němčiny přeložil František Pastor. 32 s. - Povídka.
j) VYSKOČIL Albert: Genius Sartora Resarta. 52 s. - Studie o stejnojmenné knize Thomase Carlyla. Připojeny Poznámky k českému vydání Sartor Resartus (Dobré dílo 70, s. 309).
k) FABRE Lucien: Nový obraz světa: theorie Einsteinovy. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 20 s. - Populárně-vědecký výklad.
l) MARITAIN Jacques: Einstein a pojem času. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 12 s. - Formou filosofického dialogu popularizována Einsteinova teorie
m) BĚLYJ Andrej: Čechov. † 2. července 1904. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 12 s. - Pohřební řeč.
n) BĚLYJ Andrej: „Višňový sad." Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 8 s. - Studie o stejnojmenném dramatu a obecná úvaha o symbolismu a realismu.
o) GORODĚCKIJ Sergěj: Některé směry v současné ruské poesii. Z ruštiny přeložil František Odvalil. 12 s. - Stať z roku 1913 o „katastrofě ruského symbolismu" a o některých nových ruských básnících (Achmatová, Narbut aj.).
p) JOUVENEL Robert de: Republika kamarádů. Vybral, z francouzštiny přeložil a ediční poznámku na konci napsal [JF]. 15 s. - Dvě kapitoly ze stejnojmenné knihy (1914), pamflet proti ideji parlamentarismu.
q) FLORIAN Josef: Z „Agendy" J. F. Do 19. března 1921.16 s.
r) RERICH N.: Vinětka. - Kresba tuší.
Obálka: světle okrový karton s červeným tiskem. Na přední straně nahoře v jednom řádku číslo a rok červeně, uprostřed ve dvou řádcích název a podnázev , dole v jednom řádku místo. Na rubu titulní strany červeně obsah a pod ním tiráž. Na hřbetě svazku zdola nahoru červeně název a pořadové číslo.
pdf-ocr

43 - NORWID Cypryan: Legendy a novely. Z polštiny přeložil Josef Matouš. Autor grafické úpravy neuveden. Praha, S. Jílovská - Stará Říše, Marta Florianová 1921. 155, [3] s. 15,5 × 12 obálka, 15 × 11,5 vnitřní archy. - Obsahuje: Hrstka písku; Náramek; Civilisace; Poslední z bajek; Tajemství Lorda Singelwortha; „Ad leones"; Stigma. 1120 výtisků, z toho 120 na lepším papíře. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. Červený tisk na obálce a v tiráži, červený a černý na titulním listu. Věnováno Vincenci a Anně Ruskovým z Mariánských Hor.
pdf-ocr

44 - SYNGE J. M.: Studnice Světců. Z „angloirštiny" přeložil Karel Mušek. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1921. 83, [3] s. 16 × 12 obálka, 15,5 × 12 vnitřní archy. - Divadelní hra. 1000 výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu, červená tiráž. The Well of Saints (Dublin, Maunsel & Co. 1905).
pdf-ocr

45 - YEATS W. B.: Cathleen ni Houlihan; Žlutá přílba; Přesýpací hodiny. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová - Praha, S. Jílovská 1921. 77, [5] s. 16 × 12 obálka, 15,5 × 12 vnitřní archy. - Divadelní hry. Na obálce a titulním listu uprostřed kreslená ornamentální viněta, na závěr textu malá koncová viněta. 1000 výtisků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Černý tisk na fialové obálce, zelený a černý na titulním listu. Cathleen ni Houlihan (London, Bullen 1902); The Golden Helmet (New York, John Quinn 1908); The Hour-GIass (London, Heinemann 1903).
pdf-ocr

46 - Mystiky, Umění a Vědy. V červnu. Stará Říše, Marta Florianová. 6 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně, F. Obzina ve Vyškově a Lidová knihtiskárna v Olomouci. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) M. F: sv. Michael. - Linoryt podle motivu z akhmimské tkaniny z 5. století, autorem patrně Michael Florian. Hnědý tisk.
b) TAULER Jan: Kdo Duchem Božím vedeni nebo puzeni bývají, toť jsou dítky Boží. Z němčiny přeložil patrně Ludvík Vrána. 14 s. - Promluva na téma Kázání z Listu svatého Pavla na osmou neděli po sv. Duchu.
c) SLAVÍČEK Antonín: Mnich. - Dřevoryt.
d) ROSSETTI Dante Gabriel: Z knihy „Dům života". Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 19 s. - Dvacet čtyři básní: Lásky pohled; Cesta milenců; Jarní hold mládí; Život v lásce; Sny nespavosti; Bytosti odloučené; Naděje dostižená; Mrak a vítr; Smrt v lásce; Bez ní; Lásky osud Poslední dar lásky; Vrchol hory; Krása těla; Schovaná radost; Jalové jaro; Pěvci smrti; Stromy v zahradě; Vása života; Život milovaný; Nápis; On a já; Novorozená smrt; Jediná naděje.
e) BRUNET Gabriel: Napoleon v neštěstí. Z francouzštiny přeložil [JF]. 28 s. - O Napoleonově životě na Svaté Heleně.
f) ARETZ Konrád Pavel: Od Waterloo na Svatou Helenu. Z [němčiny] přeložil patrně B. Reynek. S. 1-22. - Historická studie. MAHLMANN August: Ostrov Svaté Heleny a jeho hrob. - Z [němčiny] přeložil patrně Bohuslav Reynek. S. 23. - Báseň.
g) BARBEY D'AUREVILLY J.: Napoleon. O Historii. Z francouzštiny přeložil [JF]. 12 s. - Recenze na dvě historické práce o Napoleonovi od Emile Bégina a Edmonda de Beauvergera (Paříž 1853).
h) HARDY Thomas: Tradice roku 1804. Z angličtiny přeložila S. Jílovská. 12 s. - Povídka založená na legendě o Napoleonovi, uvažujícím možnost přistát na anglickém pobřeží. V mrtvém záhlaví: Drobné ironie života.
i) [NAPOLEON BONAPARTE]: Slova Napoleonova. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Výroky z 10. 11. 1799 až 16. 11. 1815.
j) MILLE Pierre: Svatá Helena. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Cestopisná črta.
k) TOUNY-LÉRYS: Cesta. Z francouzštiny přeložil [JF], 4 s. - Báseň.
l) LIBRA Jaroslav: [Dívka v zástěře.] - Kresba tuší. K autorovu úmrtí.
m) LABEQUE Loys: Prolog. Z francouzštiny přeložil [JF]. 7 s. - Vyňato ze sbírky Básně primitivní: (Moře, jehož slunce a hromy chmurné); (Povězte nám Tajemství, bloudící od počátků); (Na počátku byl Rythmus); (Cesty, cesty, ovíjející se kolem světa); (Říkati budeme tajemnou Píseň Genesí).
n) FAUCONNET André: Von Kluck a Gallieni. Pokus o psychologii německých velitelů na Marně. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 36 s.
o) [FLORIAN Michael: Zákoutí u domu s lampionem.] - Dřevořez, v některých výtiscích může být kolorovaný.
p) BOURGEOIS Maurice: E. J. Millington Synge. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 16 s. - Studie o Syngově díle a o přijetí hry Hrdina západu.
q) BOURGEOIS Maurice: Studně světců. Z angličtiny přeložil Jaroslav Skalický. 12 s. - Šestá kapitola z knihy J. M. Synge a irské divadlo. Název knihy též v mrtvém záhlaví.
r) J. M. SYNGE. - Portrét. Perokresba, autor neuveden.
s) GHÉON Henri: Hrdina Západu. Z francouzštiny přeložil a upravil [JF]. 4 s. - Studie o divadelní hře.
t) LUBBOCK Percy: Soudobí angličtí básníci. Z angličtiny přeložil patrně Jaroslav Skalický. 12 s. - Studie. Polemická poznámka pod čarou o spontánní historičnosti Yeatsových děl od Josefa Floriana.
u) [SLAVÍČEK Antonín Václav: Dáma s růží.] - Dřevořez.
v) KLICMAN Miloš: Marginálie k Scheerbartovu „Mořskému hadu". 12 s. - Doprovozeno koncovou ornamentální vinětou.
w) VOLOŠIN Maks.: Magie tvoření. O realismu ruské literatury. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 8 s. - Esej.
x) GUIARD J.: Původ moru. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Pojednání o vzniku a šíření morových epidemií; pokus vysvětlit úkaz s pomocí stěhování národů.
y) ZEHDER Hugo: Karel Mense. Z němčiny přeložil patrně Jaroslav Zaorálek. 4 s. - Medailon o německém malíři.
z) DÄUBLER Theodor: George Grosz. Z němčiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 4 s. - Medailon malíře.
aa) FLORIAN Josef: Z „Agendy" J. F. Nova et Vetera v červnu 1921. 16 s.
bb) [JF]: Čechov o literární a umělecké marnivosti. [2]s.
cc) [FLORIAN Josef]: Spicilegia. Nova et Vetera v květnu 1921. 8 s.
dd) FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav: Prameny. [11] s.
ee) NOVA ET VETERA. Mystiky, Umění a Vědy. [12] s. - Obsahy čísel 37, 40 a 42, u některých příspěvků krátké anonce. Na bílém kuléru.
ff) [FLORIAN Josef]: Prameny. [6] s. - Negativní recenze na modrém kuléru.
Obálka: šedý tuhý karton s červeným a černým tiskem. Na přední straně nahoře ve dvou řádcích černě název a podnázev, pod ním červeně pořadové číslo , uprostřed malý dřevořez Michaela Floriana [Lev a hyeny] jako viněta (čtvercová se skosenými rohy). Pod ní červeně údaj o době vydání, u spodního okraje ve dvou řádcích „Sklad Marty Florianové ve Staré Říši na Moravě". Na rubu přední strany černě obsah a tiráž. Na hřbetě svazku shora dolů červeně název a pořadové číslo.
pdf-ocr

47 - SYNGE John M.: Ve stínu doliny. In the Shadow of the Glen. Z „angloirštiny" přeložil Karel Mušek. Autor grafické úpravy neuveden. Praha, S. Jílovská - Stará Říše, Marta Florianová 1921. 41, [3] s. 16 × 12 obálka, 15,5 × 12 vnitřní archy. - Hra. Malá viněta na titulním listu a na obálce. Pravděpodobně 4120 výtisků; 4000 výtisků na obyčejném, 120 na lepším papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Černý tisk na červené obálce, černý a fialový na titulním listu. The Shadow of the Glen (London, Elkin Mathews 1905).
pdf-ocr

48 - SYNGE John Millington: Hrdina Západu. Hra o třech dějstvích. Z „angloirštiny" přeložil a úvod napsal Karel Mušek. Autor grafické úpravy neuveden. Praha, S. Jílovská - Stará Říše, Marta Florianová 1921. [XV], 89, [3] s. 16 × 12 obálka, 15,5 × 11,5 vnitřní archy. - V části nákladu chybně uvedeno pořadové č. 47. Viněta na titulním listu. 4120 výtisků, z toho 4000 výtisků na obyčejném, 120 na lepším papíře. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Modrý tisk na zelené obálce, červený a černý na titulním listu, červený v tiráži, okrová obálka ze zeleným tiskem u 120 výtisků. Věnováno MuDr. profesoru Janu Hnátkovi. The Playboy of the Western World. A Comedy in Three Acts (Dublin, Maunsel 1907).
pdf-ocr

49 - CLÉRISSAC Humbert: Tajemství Církve. Z francouzštiny přeložil JF. Předmluva Jacquesa Maritaina. Autor grafické úpravy neuveden. Stará Říše, Marta Florianová 1921. XV, 127, [3] s. 15,5 × 12 obálka, 15 × 11,5 vnitřní archy. 1000 výtisků. Vytiskl F. J. Trnka v Třebíči. Červený a černý tisk na obálce a titulním listu. Věnováno P. Václavu Vedralovi, knězi. Le mystère de l'Eglise (Paris, Cerf 1917).
pdf-ocr

1922

50 - Nova et Vetera poslední. V březnu. Stará Říše, Marta Florianová. 6 obrázků. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně a F. J. Trnka v Třebíči. 15,5 × 12 cm. 700 výtisků.

a) PIUS IX., papež: Apoštolský list „Qui contra Ecclesiam",jímž se zapisuje cth. služebník Boží Petr Kanisius z Tovaryšstva Ježíšova do seznamu blažených. Překladatel z latiny neuveden. 8 s.
b) [FLORIAN Michael]: Manresa. - Dřevořez.
c) CLAUDEL Paul: Dvě básně o Verlainovi. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s.
d) RECOULI Raymond: Jak bylo podepsáno příměří světové války. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 20 s. - Úryvky z knihy La Bataille de Foch (1920).
e) MAUROIS André: Prostý příběh vojáka Biggse. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Zaorálek. 8 s. - Výňatek z Contes pour le Gal Bramble (1918).
f) REYNEK Bohuslav: O Mořském Hadu. 4 s. - Překladatelova anonce stejnojmenné knihy Paula Scheerbarta (DD 69).
g) FLORIAN Josef: Mendês da Costa. Podle francouzského článku volně zpracoval [JF]. 12 s., 5 celostránkových obrázků. - Medailon holandského keramika. Na vložených listech tužšího papíru (za titulním listem, s. 4, 6, 8 a 10) pět grafických vyobrazení da Costových skulptur. A. S. [= Antonín Václav Slavíček]: Insulinda. - Kresba podle kamenné sošky. SLAVÍČEK Antonín: Churavá opice. - Kresba podie keramiky. [SLAVÍČEK Antonín Václav]: Sova. - Dřevořez podie bronzu. A. S. [= Antonín Václav Slavíček]: [Loutnistka a sochař.] - Kresba podie plastik. [SLAVÍČEK Antonín Václav]: Hluchá. - Dřevořez podie keramiky.
h) [FLORIAN Josef - REYNEK Bohuslav]: Prameny. [9] s.
Obálka: bílý tenčí hladký karton s černým tiskem. Na přední straně nahoře název, uprostřed kulatá viněta s dřevorytem [Skopec] od Antonína Slavíčka, dole „V březnu 1922". Na rubu přední strany černě obsah a tiráž.
pdf-ocr

za použití: Stankovič 2008 viz