edice Oty Mádra - Duch a život, Alfa Omega, Psí, Přátelé, K, Orientace aj.

edice DUCH A ŽIVOT


Na přelomu 70. a 80. let 20. stol. se dlouholetá činnost katolického samizdatu začíná diferencovat, mj. zásluhou ThDr. Oto Mádra, který počátkem roku 1980 založil samizdatové vydavatelství a jeho první edici Duch a život. Ta se názvem hlásila ke Kristu (Jan 6, 63) a jejím smyslem bylo zaplňovat bílá místa v náboženské literatuře v duchu pokoncilního katolictví. Obracela se na čtenáře různého věku a stupňů náročnosti.

Knihy měly formát A5 (20 cm), někdy A4 (30 cm), většinou sešit, někdy v polotuhých deskách, zřídka vázané. Tištěny oboustranně cyklostylem v nákladu zpravidla 800 - 1 000 výtisků. V edici vyšlo celkem 26 svazků, počítáme-li Bocheńského titul Cesty k filozofickému myšlení, který předznamenal vznik edice, svazek S dětmi o bibli, který je bez vydavatelských údajů, a Anzenbacherův Úvod do filozofie, kterým činnost vydavatelství vyvrcholila.

Ve vydavatelství vycházely kromě původních českých textů také překlady, podíleli se na nich mj. Karel Šprunk, Miloslav Máša, Miroslav Kratochvíl, Alžběta Sirovátková, Michaela Freiová, Dagmar Pohunková, Zdeněk Schauta a Eva Doležalová. O technické provedení se starali Květa Kuželová, P. Radim Hložánka, Adolf Rázek a další. Distributory všech publikací Mádrova vydavatelství byli Květa Kuželová, Adolf Rázek, dr. Vladimír Fučík, Jana Stojánková, Michal Holeček a mnozí jiní. Knihy se šířily po celých Čechách a Moravě, částečně i na Slovensku.

bibliografie - řazeno dle autorů

ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie; přeložil [Karel Šprunk], - [1. pův. vyd.]. - Praha : Edice LOGOS, 1989. - 304 s. ; 21 cm. - Na titulní straně uvedeno: Přeloženo z originálu A. ANZENBACHER: Einführung in die Philosophie, 2. vydání Verlegergemeinschaft Neues Schulbuch. - Kniha byla vytištěna v Rakousku ofsetem z předlohy připravené v Praze (náklad 3 000 + 2 000 dotisk). - Bibliografický záznam pořízen dle dotisku. Tímto titulem vrcholí činnost edice.
Systematicky koncipovaný úvod do všech problémů západní filozofie. Obsahuje oddíly: 1. Co je filozofie? 2. Současná filozofie, 3. Skutečnost, 4. Poznání, 5. Člověk, 6. Etika, 7. Bůh, a dále soupis hlavních děl evropské filozofie a seznam použité literatury. Tiskem dále vyšlo Praha, SPN 1990, 1991.

BESNARD, Albert-Marie: Duchovní život dnes a zítra: Správné a nesprávné východisko ; přeložil [Zdeněk Schauta], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1980. - 108 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Ces chrétiens quc nous devenons. Vrai et fait.x départ dans la víc spirituelle. Les Editions du Cerf, Paris, 1967.
Kniha o zásadní orientaci v duchovním životě katolického křesťana po 2. vatikánském koncilu. Obsahuje kapitoly: 1. Současné snahy o duchovní život, 2. Správné a nesprávné východisko v duchovním životě, 3. Spiritualita "v životě", 4. Spiritualita, která se zajímá o "svět", 5. Autentická duchovní zkušenost, 6. závěr - Zkušenost slávy? a dále Slovo čtenáři, Úvod, poznámky a autorův dopis na rozloučenou.

BOCHEŃSKI, Josef Maria: Cesty k filozofickému myšlení; přeložila [Dagmar Pohunková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : B.n., [1980], - 104 s. ; 20 cm. - Na titulní straně uvedeno: Přeloženo z 6. vydání, Herder-Bücherei, 1965. - Název originálu: Wege zum philosophischen Denken, poprvé vyšlo 1959. - Vázáno.
Deset rozhlasových přednášek z r. 1958 na témata : 1. Zákon, 2. Filozofie, 3. Poznání, 4. Pravda, 5. Myšlení, 6. Hodnota, 7. Člověk, 8. Bytí, 9. Společnost, 10. Absolutno, doplněných předmluvou a poznámkou o autorovi. Tiskem vyšlo pod názvem Cesta k filozofickému myšlení v Purley, Rozmluvy 1985.

BRANTSCHEN, Johannes B.Bůh je větší než naše srdce; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1988. - 33 s. ; 20 cm. - Originál vyšel s církevním schválením v nakladatelství Herder, Freiburg im Breisgau, 1981.
Kázání švýcarského dominikána v pašijovém týdnu 1979 na témata: Praktický ateista aneb Skutečnost živého Boha, Bůh je diskrétní, Bůh je moc i bezmoc lásky, Bůh - uražený otec? Bůh ruší mechanismy výroby a závisti, Bůh je větší než naše srdce.
pdf-ocr

Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1987. - 22 s.; 30 cm. - Nakladatelské údaje uvedeny na poslední straně. Na titulní straně Úvod k Dekretu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatcm od K. Rahnera. [Církevní dokument.]

FRANZEN, August: Malé církevní dějiny; přeložil a kapitolami z českých církevních dějin doplnil František Moravský [Bedřich Smékal], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1984. - 192 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, svazek 2. Přeloženo ze 7. vydání v nakl. Herder, Freiburg im Breisgau, 1978.
Studie o církevních dějinách je rozdělena na křesťanský starověk, středověkou církev, církev v novověku a je doplněna dějinami církve na našem území, seznamem papežů, literaturou a krátkou poznámkou Huberta Jedina. Tiskem vyšlo Praha, Zvon 1992.
pdf-ocr

GRÜNDEL, JohannesDesatero přikázání pro naši současnost; přeložil [Miloslav Máša]. - [1. pův. vyd.]. -[Praha] : Duch a život, [1980]. - 92 s. + 3 s. ; 20 cm. - Titul originálu : Die Zehn Gebote in der Erziehung.
Pojednání předního morálního teologa o významu desatera kdysi a nyní a o katolické mravouce s praktickými podněty k výchově svědomí.
pdf-ocr

GRÜNDEL, Johannes: Poznámky k manželské etice; autor ani překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1982], - 30 s. ; 30 cm.
Souhrnný pohled na praktické morální problémy, s úvodním slovem editora. Kapitoly: Křesťan jako hříšník, Svědomí dospělého křesťana, Přizpůsobení svědomí mravní normě, Křesťan a jeho sexualita, Křesťan a láska, Křesťan v manželství a v rodině, Katolická manželská morálka, Humanae vitae a antikoncepce.

HÄRING, Bernhard: Bioetika; přeložily [Michaela Freiová a Dagmar Pohunková], - [1. pův. vyd.]. - [Praha]: Duch a život, [1983], - 68 s. ; 30 cm. - Přeloženo z I. dílu třetího svazku morální teologie pro praxi křesťanského života Frei in Christus, vyd. Herder, Freiburg im Breisgau, 1981, s církevním schválením.
Stať o současné teologické etice, obsahuje: 1. Odpovědnost za lidský život (smysl a hodnota - počátek -předávání - potrat - hříchy proti životu), 2. Zdraví a léčba (smysl a hodnota zdraví a léčebného konání - léčebná povolání - zdravotnická politika a zdravotní péče - patologie a psychoterapie - experiment na člověku), 3. Smrt a umírání (smysl smrti - okamžik smrti a proces umírání - smrtelně nemocný člověk - prodlužovat život nebo umírání?). Kniha obsahuje předmluvu k českému vydání, je opatřena všeobecnou bibliografií a rozsáhlým poznámkovým aparátem.
pdf-ocr

HORÁK, Jeroným [= HOLAS, Antonín]: Ježíš v evangeliu podle Marka, - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1982], - 162 s. ; 30 cm.
Studie, doplněná mnoha poznámkami, obsahuje výklad textu Markova evangelia, rozdělený do sedmi kapitol. 1. Příchod království, 2. Tajemství království, 3. Rozšíření království, 4. Ježíšovo utrpení - vstup do království, 5. Království Davidovo, 6. Zjevení Syna člověka a Syna Božího, 8. Byl vzkříšen, není zde. Tiskem vyšlo Řím, Křesťanská akademie 1986.

Charizmatika 1-5 (80. léta)

Christifidelcs laici : Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1989]. - 69 s. ; 30 cm.
Církevní dokument. Tiskem vyšlo Praha, Zvon 1990.\

KASPER, Walter: Co převyšuje veškeré poznání: Úvahy o křesťanské víře ; přeložil [Karel Sprunk], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1989. - 64 s. ; 20 cm. - Vydáno k druhému roku Desetiletí duchovní obnovy, který má ústřední téma Víra v moderním světě. - Přeloženo z originálu: Was alles Erkennen übersteigt. Besinnung auf den christlichen Glauben. Herder, 1987.
Přednášky o katolické víře, rozdělené do sedmi kapitol: 1. Výzva adresovaná víře, 2. Zpochybňování víry, 3. Cesty k víře, 4. uskutečnění a cesta víry, 5. Pravda víry, 6. Síla víry odhaluje a mění skutečnost, 7. Společenství věřících. Kniha začíná krátkým úvodem autora a končí poznámkou o něm. Tiskem vyšlo pod názvem O víře Brno, Cesta 1990.

Katecheze ke katechismu První učení o Bohu / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1988. - 40 s. + 6 s. ; 30 cm. - Řada K, svazek 4.
Návod jak pracovat s katechismem První učení o Bohu, který vydala CKCH 1984. S obrázkovými přílohami a písní. Tiskem vyšlo s názvem Jak pracovat s katechismem První učení o Bohu, Olomouc, MCM [1990].

LOEW, Jacques: Za noci jsem hledala; přeložila [Eva Doležalová], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1970. - 47 s. ; 20 cm. - Titul francouzského originálu: Dans la nuit j'ai Cherché. Les Éditions du Cerf, Paris, 1969. Ve skutečnosti vyšlo [1980].
Kniha odpovídá na základní životní otázky každého člověka, vznikla na základě úvah, které vycházely ve Fêtes et Saisons. Části: Kdo jsi, Bože? 2. Kdo jsi, člověče? 3. Kdo jsi, Ježíši? 4. Tobě, který hledáš a jehož miluji. Doplněno poznámkou o autorovi.

PALOUŠ Radim: Kmotřenci (b.v.);

Právo na život: Soubor ohlasů na liberalizaci zákona o umělém přerušení těhotenství v ČSSR / uspoř. [Dagmar Pohunková]. - [1. pův. vyd.]. - Praha : Duch a život, 1988. - 110 s. + 2 s. ; 30 cm. - Sborník není opatřen obsahem, je vázán v rychlovazači.
Obsahuje m.j. citace úředních dokumentů, petic, články z tisku, (Zdravotnické noviny, Informace o církvi, Nový život, Mladá fronta, Rudé právo, Český bratr, Český zápas a j.), výzvy, otevřené dopisy (kardinála Tomáška, Pavla Čaruogurskélio, Josefa Adámka), diskusi nezávislých publicistů: Michaely Freiové, Josefa Zvěřiny, Petra Uhla, Marie Kaplanové, Augustina Navrátila a Ivy Kotrlé, báseň Jana Zahradníčka a doslov. Tiskem vyšla většina textů in: Studie č. 110-111/1987.
pdf-ocr

Rozvíjíme Boží život v rodině: Katecheze. 1. díl: pro děti ve věku 6 - 7 let / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1983]. - 76 s. ; 30 cm. - Titulní strana ilustrovaná, množství kreseb v textu.
Katecheze, určené především rodičům, jsou rozděleny do dvaceti lekcí a jsou opatřeny úvodem. pdf-ocr

Rozvíjíme Boží život v rodině: Katecheze. 2. díl: Příprava na první přijetí svátosti smíření a eucharistie dětí 7-8 letých / uspoř. [S. Cousilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1984], - 82 s. + 15 s. ; 30 cm. - Titulní strana ilustrovaná, množství kreseb v textu. Při zpracování byla použita učebnice Zeichen der Liebe a její komentář, St. Benno - Verlag, Leipzig, 1980.
Pokračování katechezí, rovněž rozdělené do dvaceti lekcí, opatřené úvodem a doplněné sedmnácti původními katechetickými písněmi s notami.

SACHSE, Gerd: Jemu se dá věřit; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1981]. - 30 s. ; 20 cm.
Populární uvedení do křesťanské víry, představuje Ježíše ústy evangelistů, odpovídá na otázku kdo je to křesťan, v co věří a v co nevěří.

S dětmi o bibli: v návaznosti na prvouku pro dvoutýdenní pobyt v přírodě pro děti od 7 - 10 let / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - B.m.n., [1988], - 29 s. + 3 s. ; 30 cm. - Na titulní straně uveden obsah.
Katechetická pomůcka pro práci s dětmi v přírodě. Kresby v textu a tři obrázkové přílohy.

SUDBRACK, Josef: Duchovní vedení; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1983]. - 63 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Zur Frage nach dem Meister, dem geistlichen Degleiter und Gottes Geist, Herder, Freiburg im Breisgau, 1981.
Pojednání poskytující na úrovni současné teologie podstatný pohled do duchovního vedení i do duchovního života vůbec.
pdf-ocr

THURIAN, Max: Maria matka Pána - obraz církve; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. -[Praha] : Duch a život, 1987. - 93 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, sv. 3. - Francouzský originál vyšel v Les Presses de Taizé.
Mariologická studie evangelického teologa otevírá Mariinu osobnost a její teologické hloubky náročnějším čtenářům. Kapitoly: 1. Dcera siónská, 2. Plná milosti, 3. Chudá panna, 4. Boží příbytek, 5. Služebnice ve víře, 6. Matka pána, 7. Matka Mesiáše - krále, 8. Matka trpícího služebníka, 9. Maria a církev, 10. Veliké znamení na nebi. Opatřeno úvodem, poznámkou o autorovi a díle, poznámkami k textu. Tiskem vyšlo Brno, Petrov 1991.

TILMANN, Klemens: Život z hloubky: Stručný návod k ponoření do vlastního nitra a ke křesťanské meditaci ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1981]. - 48 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Leben aus der Tiefe. Kleine Anleitung zur inneren Versenkung und christlichen Meditation, 5. vyd., Benziger Verlag, 1979. Některé texty jsou vyňaty z druhého dílu knihy Die Führung zur Meditation, 1978.
Praktická cvičení a příklady každodenního života ze základních vnitřních zdrojů. Kapitoly: 1. Cesta do hloubky, 2. V prostoru vnitřní hloubky, 3. Jiná cesta do hloubky, 4. Zkušenost jiných lidí z hloubky, 5. Kristovský růženec jako cesta do hloubky, 6. Jak se setkat s Bohem, který je základem světa, 7. Všední život z vnitřního základu, 8. Lidé žijící z hloubky, 9. Tajemství naší hloubky, doplněno základní literaturou k meditaci.

Večerní modlitby / uspoř. [Tomáš Halík], - [1. původ. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1980], - 61 s. + 1 s.; 20 cm.
Po návodu k modlitbě je mezi I. částí - Pozváním, II. částí - Modlitbami na den a III. částí - Večerním díkůvzdáním zařazeno 49 modliteb různého původu pro jednotlivé dny sedmi týdnů: 1. z breviáře, 2. z Nového zákona, 3. z křesťanského starověku, 4. modlitby svatých, 5. dvacátého století, 6. evangelických křesťanů, 7. české modlitby. pdf-ocr

Večerníček / [Sabina Ruprechtová, Diettrich Steinwede, Jiří Zajíc ] ; přeložila [Consilie Edeltraud Nováková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1987. - 77 s. A5, resp. 47 s. A4, cyklostyl, sešito. - Řada K, sv. 3. - Na titulní straně uvedeno: Povídky byly vybrány z Vorlesbuch Religion 1, 2 od Sabiny Ruprechtové a Diettricha Steinwede, 1971. Některé pochází od českého autora [Jiří Zajíc].
Krátké příběhy, určené pro čtení dětem, jsou rozděleny do čtyř tematických skupin.
A5 ocr-opr, A4 pdf-ocr

Vzpřimte se a zdvihněte hlavy: Sborník dokumentů k devadesátinám kardinála Františka Tomáška / [kardinál František Tomášek]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1989. - 31 s. ; 20 cm.
Obsahuje úvod a sedm kardinálových listů z let 1988 - 1989. Vzápětí také vytištěno s ilustracemi v Německu B. m. n., dovezeno, 1989.
pdf-ocr

ZVĚŘINA, Josef Duch svatý: Dar a dárce / Josef Zvěřina. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1984. - 28 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, sv. 1.
Syntetické pojednání o darech Ducha svatého se zvláštním zřetelem k současnému charizmatickému hnutí. Části: 1. Duchovní dary obecně (Dárce - výskyt v rané církvi), 2. Charizmata (smysl - v dějinách - teologicky - druhy - kritéria ), 3. Obnova v Duchu (hnutí 16. až 20. století - kritická zhodnocení). Tiskem vyšlo in: [Josef Zvěřina]: Láska - víra - život, díl 3. [Olomouc], [MCM] [1991].
pdf-ocr


TEOLOGICKÉ TEXTY

plné texty viz SAMIZDAT nebo tudy

ústřední témata samizdatových čísel:

1 - eschatologie 2 - Taizé, ekologie 3 - případ prof. Künga, osobní víra 4 - psychologie 5 - ekumenismus 6 - spiritualita 7 - manželství 8 - pokání a smíření 9 - historie 10 - církev 11 - koncil 12 - laici v církvi 13 - teologie osvobození 14 - věda a víra 15 - morálka 16 - služba životu 17 - víra a svět V číslech 11-16 probíhala diskuse o Husovi.


ediční řada PŘÁTELÉ

Vycházela také od roku 1980 a přinášela portréty světců a významných křesťanských osobností moderní doby. K jednotlivým titulům býval většinou připojen úvod či doslov editora pro české čtenáře a poznámka o autorovi.
Knížky měly formát A5 (20 cm) a sešitovou úpravu, tištěny byly stejně jako edice Duch a život. Celkem vyšlo 13 titulů, některé z nich vydalo po roce 1989 brněnské nakladatelství Cesta.

DOIG, Desmond Matka Tereza : Život a dílo / Desmond Doig ; přeložila [Alžběta Sirovátková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha]: Přátelé, 1984. - 88 s. : 2 fot ; 20 cm. - Přeloženo z německého vydání Mutter Teresa, St. Benno - Verlag, Leipzig, 1978.
Originál vyšel v Londýně 1976. Český text je poněkud zkrácen, jsou zde reprodukovány dva snímky z pražské návštěvy. Vyprávění o Matce Tereze a jejích misionářkách lásky, s předmluvou a doslovem. Tiskem vyšlo Praha, Řád [1990] a dále Mové Město nad Metují, Signum unitatis 1991.
pdf-ocr

GAECHTER, Paul Marjam / Paul Gacchter ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha]: Přátelé, [1982]. - 92 s. + 1 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Das Mädchen Marjam, Innsbruck, 1970. - Vázáno.
Krátká biblická mariologie. Autor se obrací na věřící lidi a chce jim poskytnout solidní podklad pro osobní a živý vztah k Panně Marii, nezatížený sentimentalitou. S předmluvou autora a ediční poznámkou.

KRANZ, Gisbert Zakladatel jezuitů: Ignác z Loyoly / Gisbert Kranz ; přeložila [Alžběta Sirovátková?]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1988. - 34 s. ; 20 cm. - Originál: Sie lebten das Christentum. Pustet, Regensburg, 1980, s. 222 -239.
Životopis sv. Ignáce z LoyoLy v patnácti kapitolách. Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.

MALÝ, Radomír Muž dvojí konverze: Alfred Fuchs / Radomír Malý. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1989. - 52 s. ; 20 cm.
Životopis pražského redaktora a mučedníka pro víru Alfreda Fuchse, doplněný jeho bibliografií, jeho vlastními texty, vzpomínkami přátel (Jan Ev. Urban, Metod Karel Klement, Silvestr Maria Braito, Konstantin Miklík, Anastáz Opasek) a úvodní poznámkou editora. Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.

MALÝ, Radomír Svědek víry v době osvícenství: Klement Maria Hofbauer / Radomír Malý. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1989. - 79 s. ; 20 cm.
Životopis světce, pocházejícího z moravských Tasovic, připojen soupis pramenů a literatury.
pdf-ocr

MAZOVSKÁ, K. = [POHUNKOVÁ, Dagmar a KYRALOVÁ, Marie] Naše sestra Anežka / K. Mazovská [Dagmar Pohunková a Marie Kyralová]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1988. - 56 s. ; 20 cm.
Životopis blahoslavené Anežky Přemyslovny. Obsahuje též Listy sv. Kláry a soupis použité literatury.

NIGG, Walter Matka chudých: Alžběta Uherská / Walter Nigg ; přeložila [Alžběta Sirovátková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, [1983], - 59 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu Elisabeth von Thüringen. Die Mutter der Annen. Herder, Freiburg im Breisgau, 1981 (2. vyd.). Životopis sv. Alžběty Durynské, patronky křesťanské lásky, s poznámkou k českému vydání.

NIGG, Walter Muž z Assisi: František a jeho svět / Walter Nigg ; přeložil [Miroslav Kratochvíl]. - [1. púv. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, [1982]. - 46 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Der Mann von Assisi: Franziskus und seine Welt. Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1981 (13. vyd.). Životopis sv. Františka z Assisi v osmnácti krátkých kapitolách s úvodem editora. Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.

NIGG, Walter Nadčasový světec Don Bosko (1815 - 1888) / Walter Nigg ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, [1981]. - 100 s. ; 20 cm. - Přeloženo z vyd. v Don Bosco - Verlag, 1977. - Vázáno.
Životopis salesiánského světce netradičně pojednaný.

NIGG, Walter Tomáš More: Světec svědomí / Walter Nigg ; přeložil [Miroslav Kratochvíl], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, [1982]. - 63 s. + 1 s. ; 20 cm.
Životopis mučedníka sv. Tomáše Mora (13 kapitol a ediční poznámka). Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.]

NIGG, Walter Učitelka církve: Kateřina Sienská / Walter Nigg ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1984. - 51 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Katharina von Siena. Die Lehrerin der Kirche. Herder, Freiburg -Basel - Wien, 1980.
Stručný životopis učitelky církve sv. Kateřiny Sienské.

SIX, Jean Francois Pan Vincenc / Jean Francois Six ; přeložil [Miroslav Kratochvíl]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, [1983].- 63 s. ; 20 cm. - Přeloženo z vydání v nakl. Herder, Freiburg im Breisgau, 1980. [Životopis obnovitele kněžstva ve Francii sv. Vincence z Paul.]

SIX, Jean Francois Terezie z Lisieux: Světice "malé cesty" / Jean Francois Six ; přeložila [Alžběta Sirovátková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Přátelé, 1988. - 68 s. ; 20 cm. - Přeloženo z německého vydání: Theresia von Lisieux. Die Heilige des "kleinen Weges", Herder, Freiburg - Basel - Wien, 1979. - Obsahuje též doslov od O. M. [Oty Mádra] a poznámku Timothea Vodičky Souvislosti.
Životopis karmelitánské světice minulého století sv. Terezie z Lisieux. Připojený doslov zahrnuje i literaturu. Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.


ediční řada ALFA OMEGA

se zaměřila na mladé čtenáře. Knížky vycházely v nejednotném formátu A5 (20 cm) nebo A4 (30 cm) v sešitové úpravě, tištěny podobně jako edice Duch a život. Značka edice byla někdy uvedena řeckými písmeny. Počítáme-li k edici i titul Marie Holkové Tisíc tomu let, který vydávání časově předcházel, vyšlo zde celkem 8 titulů.

DEBBRECHT, Gerhard Bible - pro mě ?: odpovědi na otázky / Gerhard Debbrecht ; přeložila [Alžběta Sirovátková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : [Alfa - Omega], 1986. - 48 s. ; 30 cm. - Přeloženo z originálu: Bibel - für mich? Antworten auf Fragen junger Menschen, Herder, Freiburg im Breisgau, 1984. - Značka edice řeckými písmeny Α Ω. [Vznik, obsah Starého a Nového zákona, výklad nejasností, odpovědi na námitky formou korespondence s mladou dvojicí. Obsahuje několik grafů.]
pdf-ocr

HOLKOVÁ, Marie Tisíc tomu let / Marie Holková. - [Praha] : B.n., [1979]. - 92 s. ; 20 cm.
Příběh sv. Václava v patnácti kapitolách, určený dětem. Tiskem vyšlo Praha, Vilímek 1940 a Řím, Křesťanská akademie 1973.

JAN PAVEL II. Poselství pro světový den míru 1. ledna 1985 / Jan Pavel II. ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : [Alfa - Omega], 1986. - 8 s. ; 30 cm. - Značka edice řeckými písmeny. [Mírové poselství papeže Jana Pavla II. z 8. prosince 1984. Tiskem vyšlo in: Studie č. 97/1985.]

LISS, Bernhard Trvalá láska: Myšlenky o manželství z křesťanského hlediska / Bernhard Liss ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : [Alfa - Omega], 1986. - 15 s. ; 30 cm. - Přeloženo z vydání v St. Benno - Verlag, Leipzig, 1979. - Značka edice řeckými písmeny.
Poznámky k manželské etice s předmluvou vydavatele.

QUOIST, Michel Zpověď, čili přijeli svátosti smíření / Michel Quoist; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : [Alfa - Omega], [1987]. - 8 s. ; 20 cm. - Značka edice řeckými písmeny.
Odpovědi na otázky, které se týkají svátosti smíření.

RAHNER, Karl Můj problém: Karl Rahner odpovídá mladým lidem / [Karl Rahner] ; přeložila [Alžběta Sirovátková], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Alfa - Omega, 1989. - 89 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Mein problem, Karl Rahner antwortet jungen Menschen. Herder, 1982. Poznámka Oto Mádra O Karlu Rahnerovi.
Významný teolog odpovídá na autentické dopisy mladých lidí a řeší jejich duchovní problémy. Tiskem vyšlo Brno, Cesta 1990.

SANETRNÍKOVÁ, Iva Vstupenka do ráje / Ještěrka [Iva Sanetrníková]. - [Praha] : Alfa Omega, 1989. - 52 s. ; 30 cm.
Autentický příběh narkomanky, působivý svou dramatičností a strhující bezprostředností. Řadu otázek i odpovědí nabízí rodičům, vychovatelům i duchovním. Doplněno ediční poznámkou. Tiskem vyšlo: Iva Sanetrníková: Ještěrka, samizdat: B.m.n. (Polsko?) 1989? a pod stejným názvem Praha, Zvon 1990.

STÜRMER, Ernst Moudrý muž z dálného západu / Ernst Stürmer ; přeložila [Alžběta Sirovátková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Alfa Omega, 1988. - 49 s. ; 30 cm. - Překlad vydání v St. Benno - Verlag, Leipzig.
Historie první jezuitské misie Mattea Ricciho v Číně.
pdf-ocr


ediční řada THEOLOGICA

1. sv. - Josef Zvěřina: Duch svatý - dar a dárce (1984)
2. sv. - August Franzen: Malé církevní dějiny (1984); Zařazeno též do řady Duch a život - pdf-ocr
3. sv. - Max Thurian: Maria, Matka Pána - obraz církve (1987)
4. sv. - Bernhard Häring: Bioetika (1983)
5. sv. - Johannes Gründel: Poznámky k manželské etice (1982)
6. sv. - Jeroným Horák (A. Holas): Ježíš v evangeliu podle Marka (1982)
7. sv. - Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem (bez vročení)

Jako další svazek měla zřejmě vyjít Biblická teologie - christologie od Franze Josepha Schierse v překladu ThDr. Františka Haška, objevila se však až v tištěné podobě v nakladatelství Zvon v r. 1992.


katechetická řada „K"

1. sv. - Rozvíjíme Boží život v rodině díl I. (bez vyd. údajů)
2. sv. - Rozvíjíme Boží život v rodině díl II. (bez vyd. údajů)
3. sv. - Večerníček (1987) - zároveň v edici Duch a život, tamtéž podrobnosti - ocr-opr
4. sv. - Příprava na svátosti (bez vyd. údajů)
5. sv. - Katecheze
6. sv. - S dětmi o bibli, tematicky i úpravou navazuje na 5. sv. (bez vyd. údajů)


publicistická série ORIENTACE

vycházela ve volných lhůtách od roku 1982, od čísla 4 s hlavičkou edice a pořadovým číslem. Jde o řadu menších pojednání sloužících k orientaci českých katolíků. Čísla vycházela ve formátu A4 (30 cm), zpravidla několik hustě popsaných a sepnutých listů. Od č. 23 jsou také datována a blíží se tak periodiku, mezi která jsou někdy řazeny (např. Johannou Posset). Orientace byly stejně jako ostatní edice cyklostylovány v relativně velkých nákladech. Řada textů byla přetištěna v římských Studiích. Celkem vyšlo 37 čísel.

[Orientace] [1]
Církev a stát 1948 - 56 v Československu / Karel Kaplan. - [1982]. - 17 s.; 30 cm. - Přetisk článku ze Studií.
Přehled čerpaný z archivů ÚV KSČ. Tiskem in: Studie č. 80/1982[, ss. 149-168].
pdf-ocr

[Orientace] [2]
Takzvaná podzemní církev. - [1982]. - 7 s. ; 30 cm. - Text ze srpna 1982.
Zásadní postoje k situaci církve u nás a kritické zhodnocení neveřejných aktivit. Tiskem in: Studie č. 85-86/ 1983.
pdf-ocr

[Orientace] [3]
Sdružení Pacem in terris a katoličtí laici. - [1982]. - 6 s. ; 30 cm.
Rozbor a kritické posouzení režimní organizace. Tiskem in: Studie č. 85-86/1983.
pdf-ocr

Orientace 4
Východní politika Vatikánu: Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans, R. Piper + Co. Verlag, München - Zürich, 1975, 404 str. - [1983], - 6 s. ; 30 cm. [[Seznámení s obsahem a recenze knihy].]
V tomto čísle oznámeno, že se dodatečně do řady Orientace zařazují pod č. 1, 2 a 3 výše uvedená pojednání.
pdf-ocr

Orientace 5
Cesta církve v našem prostoru / Joachim Wanke ; přeložila [Michaela Freiová]. - [1983]. - 8 s. ; 30 cm.
Programový projev nového erfurtského biskupa z října 1981.
pdf-ocr

Orientace 6
O válce a míru jinak: Pastýřský list biskupské konference USA: Dokument, který dlouho zrál / Christian Mellon. - [1983]. - 7 s. ; 30 cm. - Přeloženo z Cahiers de l'actualité religieuse et sociale, č. 268, 1. 6. 1983.
Příprava a obsah pastýřského listu o míru, válce a obraně "Mírová výzva - Boží příslib a naše odpověď / The Challenge of Peace: God's Promise and Our Respons", dlouho připravovaného a vydaného 3. 5. 1983.
pdf-ocr

Orientace 7
Katolictví v českých dějinách / Zdeněk Kalista. - [1983]. - 16 s. ; 30 cm. - Přetisk článku ze Studií, obsahuje poznámku o autorovi.
Přednáška v rámci cyklu Živá teologie (Praha 1969). Tiskem in: Studie č. 79/1982, ss. 1-28.
pdf-ocr

Orientace 8
Církev a právo: Úvaha k vyhlášení nového zákoníku katolické církve / Roland-Bernhard Trauffer. - [1983]. - 6 s. ; 30 cm. - Překlad z Neue Zürcher Zeitung, 4. 10. 1983, doplněno rozborem K obsahu nového kodexu.
Smysl církevního práva, charakteristika nového kodexu.
pdf-ocr

Orientace 9
Papež a humanismy / Paul Johnson. - [1984], - 10 s. ; 30 cm. - Výňatek z knihy Papež Jan Pavel II. a katolická obroda, originál Londýn, 1982. Autor patři k předním publicistům ve Velké Británii, byl šéfredaktorem časopisu New Statesman a mj. napsal knihu o Janu XXIII. a Dějiny křesťanství.
pdf-ocr

Orientace 10
K situaci řeholí v Československu. - [1984], - 7 s. ; 30 cm.
Text vyšel také jako dokument Charty 77 č. 21/84. Tiskem in: Studie č. 98-99/1985.
pdf-ocr

Orientace 11
Dezinformace k jubileu sy. Metoděje. - [1985], - 6 s. ; 30 cm.
Obsahuje dva dopisy kardinála Tomáška prezidentu Husákovi a redakci Tribuny, oba z 18. března 1985, anonymní dokument Soubor opatření proti jubileu sv. Metoděje a závěrečnou poznámku. Tiskem in: Studie č. 98-99/1985.
pdf-ocr

Orientace 12
Co vzkázal Jan Pavel II. vedení Pacem in terris: K telegramu kardinála Casaroliho z března 1985 / Christianus. - [červen 1985], - 7 s. ; 30 cm.
Obsahuje úvodní text, pozdravný telegram sjezdu PiT Janu Pavlu II. ze 7. 2. 85, papežovu odpověď prostřednictvím telegramu kard. Casaroliho z 28. 3. 85, blahopřání PiT Sv. otci k narozeninám ze 17. 5. 85, a rozbor textů, jehož podnětem byl falešný výklad PiT, jako by telegram znamenal schválení jejich činnosti. Tiskem in: Studie č. 104-106/1986.
pdf-ocr

Orientace 13
Jak církev neumírá: K teologii ohrožené církve / Oto Mádr. [1986]. - 28 s. ; 30 cm.
Pojednání o ohrožení a obraně katolické církve u nás, psáno v adventu 1985. Tiskem in: Studie č. 104-106/1986.
pdf-ocr

Orientace 14
Potrat z hlediska křesťanství, rozumu a lidských práv / Alphonse de Valk. - [1986], - lis.; 30 cm. - Přeloženo z vyd. Life Etliic Centre, St. Joseph's University College, University of Alberta, Edmonton, Alberta (Canada), 1982.
Krátká studie o potratové problematice, doplněná dopisem kardinála Tomáška Úřadu vlády ČSSR z 20. dubna 1986 (k připravované liberalizaci zákona o interrupci). Dopis tiskem in: Studie č. 107/1986.

Orientace 15
O náboženském tisku jinak / Augustin Navrátil. - [1986]. - 16 s. ; 30 cm.
Dopis A. Navrátila prof. dr. Ladislavu Pokornému, zástupci ved. red. Katolických novin z 3. září 1986 (o petičním právu a náboženské svobodě).
pdf-ocr

Orientace 16
Katolická církev v socialistickém státě: Pastýřský list katolických biskupů v NDR kněžím a jáhnům z 8. 9. 1986. - [1986], - 9 s. ; 30 cm.
V první části rozbor jednotlivých aspektů společenského prostředí, v druhé vyvození důsledků. List podepsalo spolu s kard. Meisnerem dalších deset biskupů. Tiskem in: Studie č. 112-113/1987.
pdf-ocr

Orientace 17
Malá společenství: Jejich aktuálnost a problémy: Ekleziologické základy. - [1987]. - 7 s. + 1 s. ; 30 cm.
Z dokumentu pastorační komise španělského episkopátu o malých (základních) společenstvích z 15. 3. 1982 in: La Documentation Catholique, 20. 6. 1982. Přeloženy části, mající platnost i u nás.
pdf-ocr

Orientace 18
Papežův protest proti nacismu: K 50. výročí encykliky Pia XI. "S palčivou starosti"'. - [1987], - 6 s. + 1 s.; 30 cm.
Komentované výňatky z encykliky Pia XI., přeloženo ze St. Hedwigsblatt (NDR), 1987/11, 12, 13.
pdf-ocr

Orientace 19
O Medžugorí z iného pohladu. - [1987], - 8 s. ; 30 cm.
Kritický pohled anonymního autora na medžugorská zjevení. Ve slovenštině přetištěno z časopisu Rodinné spoločenstvo 14 (1987/4).
pdf-ocr

Orientace 20
O dnešních jezuitech od pramene. - [1987], - 7 s. + 1 s. ; 30 cm.
Problémy a jistoty Tovaryšstva (výňatky z rozhovoru s P. H. Kolvenbachem), z Der Spiegel 1986/51 přeložila [Alžběta Sirovátková], a Úloha jezuitů v dnešním světě, rozhovor s Tomášem Špidlíkem, vysílaný Vatikánským rozhlasem 15. 12. 1983 a přetištěný z Výběru 1985/1.
pdf-ocr

Orientace 21
Situace křesťanství v Albánii / Janice A. Brounová. - [1987]. - 12 s. ; 30 cm.
Studie o poměrech v Albánii.
pdf-ocr

Orientace 22
Kulturní boj v Německu: K jeho zakončení před 100 lety. - [1988]. - 4 s. ; 30 cm. [Poznámka přeložená ze St. Hedwigsblatt 1985/40 a 44.]
pdf-ocr

Orientace 23
Obrana Pavla Čarnogurského. - Březen 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Obsahuje článek Niektoré fakty k seriálu článkov v Pravdě (10. - 12. 2. 1988) a Rudom práve (11. - 12. 2. 1988) o tajnej cirkvi z února 1988 s úvodní poznámkou v češtině.
pdf-ocr

Orientace 24
Velikonoční poselství pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška duchovním a věřícím všech křesťanských církví a všem lidem dobré vůle v naší zemi. - Velikonoce, duben 1988. - 4 s. ; 30 cm.
List kardinála Tomáška o Desetiletí duchovní obnovy. Tiskem in: Studie č. 118-119/1988.
pdf-ocr

Orientace 25
Teologie osvobození - v duchu / P. Franciszek Blachnicki. - Duben 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Článek zakladatele hnutí oáz o tomto hnutí, polské katolické církvi a Solidaritě ve světle teologie osvobození. Zemřel v nucené emigraci. Přeloženo z Religion in Communists Lands 12, 2/1984.
pdf-ocr

Orientace 26
Dva dopisy kardinála Tomáška k petici katolíků. - Květen 1988. - 4 s. ; 30 cm.
Obsahuje dopis kardinála Tomáška katolickým věřícím z 23. 4. 1988 a dopis vládě ČSSR z 23. 4. 1988. Tiskem in: Studie č. 116-117/1988.
pdf-ocr

Orientace 27
Postavení katolických věřících v Československu : (Kolektivní studie). - Květen 1988. - 9 s. ; 30 cm.
Rozbor církevní politiky režimu, jeho právních norem a praxe vztahu státu a církve z ledna 1988. Doplněno výňatky z úvodníku moskevské Pravdy o zásadách přestavby z 5. 4. 1988, článkem Konstantina Charčeva o bezpráví vůči věřícím v SSSR a článkem o rozhovoru Michaila Gorbačova s patriarchou Pimenem. Tiskem in: Studie č. 121/1989.
pdf-ocr

Orientace 28
Mezinárodní právo tykající se svobody náboženství a svědomí. - Červen 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Články z Charty OSN, Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodní dohody o občanských a politických právech, Deklarace o odstranění všcch forem nesnášenlivosti a diskriminace z důvodu náboženství nebo víry, Závěrečného aktu KBSE a Dohody o ochraně lidských práv a základních svobod. Doplněno soupisem dohod a deklarací, které se zmiňují o náboženských svobodách. Přeloženo z anglického originálu, který vydala Christian Solidarity International, Bonn, v dubnu 1986. K vydání připravila CSI, Zürich, Švýcarsko.
pdf-ocr

Orientace 29
Křest Rusi a perestrojka / Ulrich Ruh. - Srpen 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Článek o miléniu christianizace Ruska, přeložený z Herder Korrespondenz 7/1988 a projev kardinála Casaroliho k miléniu pokřtění Kyjevské Rusi v Moskvě 10. 6. 1988, přeložený z Osservatore Romano, 11. 6. 1988.
pdf-ocr

Orientace 30
Nové myšlení a svoboda svědomí : Poučení z minulosti s pohledem do budoucnosti. - Září 1988. - 6 s. ; 30 cm.
Rozhovor redaktora Litěraturné gazety Igora Běljajeva se zástupci předsedy Rady pro církevní záležitosti při Radě ministrů SSSR Petrem Vlasovičem Makarcevem a Mahmudem Mahalimovičem Rachmankulovem. Přeloženo z Litěraturné gazety 18. 5. 1988.
pdf-ocr

Orientace 31
Lidská práva : Několik základních informací. - Únor 1989. - 9 s. ; 30 cm.
Články: Thomas Kramm: Lidská důstojnost a lidská práva v biblicko-teologickém pohledu, Hans Peter Hecking: Historický vývoj ideje lidských práv a Gabriela M. Siercková: Čtyřicet let Deklarace lidských práv OSN. Přeloženo ze sešitu Kirche und Menschenrechte. Ein Informations- und Arbeitschaft MISSIO, Aachen - München, 1988.
pdf-ocr

Orientace 32
Rozhovor o Desetiletí duchovní obnovy národa. - Březen 1989. - 10 s. + 1 s. ; 30 cm.
Podle sdělení poradců kardinála Tomáška pro dílo Desetiletí duchovní obnovy sestavil KOAN [Tomáš Halík]. Doplněno kalendáriem Desetiletí duchovní obnovy, tiskem in: Studie č. 124-125/1989.
pdf-ocr

Orientace 33
Kněz očima věřících. - Květen 1989. - 8 s. ; 30 cm.
Výsledky ankety mezi katolickými věřícími Čech a Moravy o prázdninách 1988. Náhodně vybraný vzorek věřících odpovídal na osm anketních otázek.
pdf-ocr

Orientace 34
List k seriáli "Kríž v osídlach moci" / Ján Chryzostom Korec. - Květen 1989. - 23 s. ; 30 cm.
Dopis biskupa Korce Čs. televizi Bratislava ze 7. 4. 1989 mírně zkrácený a doplněný českou poznámkou o autorovi.
pdf-ocr

Orientace 35
Právní situace katolické církve v Polsku / Bronislaw Fidelius. - Červenec 1989. - 6 s. ; 30 cm. [Rozbor přeložený z časopisu Tygodnik powszechny č. 26 z 25. 6. 1989.
pdf-ocr

Orientace 36
Sexuální výchova našich dětí / William J. Bennett. - Říjen 1989. - 8 s. ; 30 cm.
Projev sekretáře pro výchovu v USA, přednesený na celostátní schůzi školních rad ve Washingtonu 22. 1. 1987, přeložený z International Review of Natural Family Planning č. 2/1987. Doplněno článkem Zápas o sexuální výchovu v Rakousku, přeloženým z Wiener Kirchenzeitung z 8. 10. 1989, a citátem dokumentu Druhého vatikánského koncilu Konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 49 k sexuální výchově.
pdf-ocr

Orientace 37
Sekty jako výzva pastoraci. - Listopad 1989. - 6 s. ; 30 cm.
Průřez anketou, kterou podnítila čtyři oficiální místa katolické církve: Sekretariát pro jednotu křesťanů, Sekretariát pro nekřesťany, Sekretariát pro nevěřící a Papežská rada pro kulturu. Materiál z mnoha zemí byl předběžně shrnut do zprávy v La Dokumentation catholique č. 1919, 1. 6. 1986.
pdf-ocr


časopis pro psychology PSÍ [ψ]

vydáváno ve spolupráci s MUDr. Petrem Příhodou.

1. č. - Vertikála (1985)
2. č. - Vina (1986)
3. č. - Freud a psychoanalýza (1987)
4. č. - Služba životu (1988)
5. č. - Víra v moderním světě (1989)\


edice SALUS

V roce 1988 začala MUDr. Dagmar Pohunková ve spolupráci s ThDr. Otou Mádrem a dalšími vydávat samizdatový časopis pro bioetiku a pastorální medicínu Salus. Do konce roku 1989 vyšla dvě čísla. Spolu s časopisem existovala i edice Salus, kde vyšly rovněž dva svazky.

Sedm úvah o službě nemocným a trpícím / T. H. [= Tomáš Halík] - [1. pův. vyd.] - Praha : Salus, 1988. -19 s. ; 30 cm. - Na titulní straně uvedeno: Vydáno v Roce blahoslavené Anežky - Roce služby životu, vstupním roce Desetiletí duchovní obnovy národa. Edice SALUS číslo 1.
Soubor textů pro potřeby Týdne modliteb za všechny, kteří slouží nemocným a trpícím. Tiskem Brno, Cesta 1991.

Úcta k životu I. : Život nenarozený / uspoř. [Dagmar Pohunková], - [1. pův. vyd.] - Praha: Salus, 1989. - 213 s. + 2 s. ; 30 cm. - Edice SALUS svazek 2.
Sborník k interrupční problematice, úvod -lukáš- [Dagmar Pohunková], Obsahuje: Gottfried Roth: Tempus animationis; Erich Blechschmidt: Od počátku je to člověk; Kalendář nenarozeného, F. Havránek: Několik definic; Rochelle N. Shain: Potraty v preindustriálních a přechodných společenských formacích; Klinika umělého přerušeni těhotenství, Wanda Poltawska: Psychické následky potratů; V. Wynnyczuk: Počty interrupcí ve světě; Michaela Freiová: Početná rodina - její přednosti a problémy; J. M. Finnis: Právní aspekty potratu; Rochelle N. Shain: Právní úprava potratů v současném světě; F. Havránek: Vývoj zákonodárství o UPT v socialistických zemích; Texty trestních zákonů; Berlínská biskupská konference: Ano k nenarozenému životu; Interwiev s dr. Karstenem Vilmarem: Jaký život by vlastně měl být chráněn?; Hlasy lékařů; Samuel Pfeifer: Potrat očima lékaře; John R. Connery: Potrat v pohledu římskokatolické církve; Pius XI.: Z encykliky "Casti connubii"; Z pastorální konstituce "Gaudium et spes"; Z instrukce Kongregace pro nauku víry: O respektování rodícího se lidského života a o důstojnosti plození; David Feldmann: Židovská stanoviska k potratu; J. B. Nelson: Protestantská stanoviska; Charles E. Curran: Přehled současných diskusí ve filozofické a teologické etice; Claude Tresmontant: Křesťanství a "morálka"; Johannes B. Torelló: O osobnosti nenarozeného člověka z hlediska filozofie a teologie; Výňatek z proslovu Svatého otce Jana Pavla II.; Pliilipp Schmitz SJ: Nové akcenty v debatě o potratech; Bernard Nathanson: Projev k chystané změně irské ústavy; Claude Jacquinot: Obchod s embryi; Paul Marx OSB: Potraty - největší válka všech dob; Josef kardinál Bernardin: Nesešívané roucho; -konstantin- [Michaela Freiová]: Euthanasie mezi námi; Doplňky. Tiskem vyšlo Praha, Zvon 1991.

jiné

Distribuční sítí Duch a život se šířily i knihy připravené Mádrem a vytištěné v cizině:

- "zelená" série třinácti miniportrétů duchovních osobností (Apoštol Pavel, Jan XXIII., Edith Steinová, Charles de Foucauld, Roger Schutz, Helder Camara, Martin Luther King, Sophie Schollová, Teilhard de Chardin, Matka Tereza, Tomáš More, Alfred Delp, Svatý Augustin - Německo 80. léta);

- Naše víra (fototypický přetisk knihy vydané Českou katolickou charitou v Praze 1974, uskutečněný v Holandsku v 80. letech ve dvojím nákladu, celkem asi 15000 výtisků);

- Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby (Německo, 80. léta, 10 až 20 tisíc výtisků);

- Arno Anzenbacher: Úvod do filozofie (Rakousko, 1989, 3000 výtisků);

- Hans Joachim Störig: Malé dějiny filozofie (vysázeno v Rakousku, vyšlo již veřejně v nakladatelství Zvon 1991)

O zahraniční tisky se zasloužili organizačně a finančně zejména: holandská katolická nadace KOINONOYNTES-COMMUNICANTES v Nijmegen; v Německu skupina kolem faráře Heriberta Heyberga v Kolíně nad Rýnem, sudetoněmecká Ackermann-Gemeinde v Mnichově (tajemník Franz Olbert), evangelikální skupina Licht im Osten - tajná doprava; v Rakousku Ing. H. Lehner v Linci a redaktor Helmut Erharter ve Vídni.


Oto Mádr - biografie

 • 1917 narozen v Praze 15. 2.\
 • 1936 maturita na Arcibiskupském gymnáziu v Praze\
 • 1942 po dokončení studia na teologické fakultě Karlovy univerzity vysvěcen na kněze (22. 11.)\
 • 1942-48 pastorační působení (Liteň, Zásmuky, Stříbrná Skalice, Praha u sv. Mikuláše); po válce skauting; publikační aktivita v časopisech: Katolík, Časopis katolického duchovenstva, Vyšehrad, Dobrý pastýř. Počátky publikační aktivity již během studia na gymnáziu - např. vedení esperantské rubriky v týdeníku „Dětská neděle".\
 • 1948-49 speciální studium morální teologie v Římě (Gregoriana).\
 • 1950 doktorát teologie - licenciátní práce „Morální studie o umělém oplodnění" (Časopis katolického duchovenstva, 1947, 8-9); disertace „Malitia intrinseca in synthesi suareziana"\
 • vedoucí role v celostátně organizovaném podzemním katolickém hnutí vysokoškolských studentů\
 • 1951 zatčen (1. 6.), 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě StB v Bartolomějské ulici a v Ruzyni\
 • 1952 jako vedoucí činitel „ilegální" Katolické akce odsouzen na doživotí za velezradu a špionáž (veřejný proces v Brně 11.-13. 6.)\
 • 1952-66 výkon trestu ve věznicích na Mírově a ve Valdicích, 24. 6. 1966 podmíněně propuštěn\
 • 1966-69 sanitář v nemocnici, skladník, správce muzejního depozitáře\
 • 1969- 70 plná soudní rehabilitace; nástup na teologickou fakultu; sekretářem teologické komise českého episkopátu; vedení teologicko-pastoračního kursu pro kněze a lidové univerzity pro laickou veřejnost „Živá teologie"; přednášky na Katechetickém studiu aj.\
 • publikační aktivita stať o katolické sexuální morálce ve sborníku „Odvěké tabu a dnešní člověk" (Praha 1971) pod pseudonymem Pavel Dvořák; články v časopisech Via, vídeňská Diakonia a v Katolických novinách. Do tohoto krátkého období veřejných publikačních možností patří rovněž skripta morální teologie i syntetická stať „Církev dnes a zítra"\
 • práce v tiskové komisi nakladatelství Charita a v redakci časopisu „Via"; příprava hnutí „Dílo koncilové obnovy"; účast na mezinárodních setkáních morálních teologů\
 • 1970 propuštěn z fakulty, veřejná činnost a cesty do zahraničí zakázány\
 • 1975 zrušení soudní rehabilitace, původní rozsudek potvrzen (se sníženou sazbou)\
 • 1970-78 farní pastorace (Praha-Modřany, po zásahu StB od 1975 Dolní Žandov u Chebu)
 • práce na českém překladu všech dokumentů Druhého vatikánského koncilu (vyšlo v nakl. Zvon), menší anonymní publikace (příspěvky do Cyrilometodějského kalendáře ap. stať „Modus moriendi církve")\
 • 1978 odchod do důchodu, návrat do Prahy
 • 1978-89 blízkým poradcem kardinála Tomáška; významným organizátorem katolického samizdatu. Je třeba Mádrovi připsat činnost, kterou římské Studie v anonymním článku „Český katolický samizdat 1978-1985" v č. 104-106/1986 hodnotí následovně: „Od roku 1978 došlo k novému vývoji: začaly vycházet cyklostylované časopisy a od 1980 se objevuje promyšleně diferencovaná vydavatelská činnost. Charakteristická je pro ni snaha o redakční i tiskařskou úroveň a velký čtenářský okruh.
  ... (toto nové stadium) začalo vzbuzovat pozornost i mimo katolické kruhy" (s. 241). Většina titulů vycházela v tisícových nákladech, v naší samizdatové produkci jev ojedinělý.

Dále je vydavatelem a redaktorem „Teologických textů"; vydavatelem a redaktorem knižní edice „Duch a život" s řadami: „Přátelé", „Alfa Omega", „Theologica", katechetická řada „K"; vydavatelem a redaktorem publicistické série „Orientace"; vydavatelem časopisů pro psychology („Psí" - ve spolupráci s MUDr. Petrem Příhodou), lékaře („Salus" - ve spolupráci s MUDr. Dagmar Pohunkovou) a přírodovědce („Universum"); teologickým poradcem odborných pracovních skupin katolických laiků; tajné teologické přednášky v Čechách a na Moravě; vedení teologicko-filozofického semináře „Junior"; zajišťování bytových přednášek zahraničních teologů a filosofů (Německo, Rakousko, Francie, Holandsko, Belgie); vedení tajného poradního grémia kardinála Tomáška; publikace v samizdatech a v zahraničí; pracovní kontakty s chartisty; stálý policejní dohled, výslechy, zadržení
1990 šéfredaktorem veřejně vycházejících „Teologických textů"; členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kléru a komise pro hromadné sdělovací prostředky; členem rady Křesťanské akademie Praha; členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů; aktivním účastníkem mezinárodních teologických kongresů
1991 čestný doktorát katolické teologické fakulty univerzity v Bonnu; udělení titulu čestného papežského preláta Janem Pavlem II.,

článek Oty Mádra Pražská dílna katolického samizdatu [z Teologických textů 2/2003 - pdf-txt, (převzato z teologicketexty.cz)

za použití:
Jiří Gruntorád: Z bibliografie samizdatu - Edice katolického samizdatu; in: Kritický sborník č. 3/1992.
Oto Mádr: Slovo o této době", vybrala a uspořádala Jolana Poláková, Zvon Praha 1992, edice Sofia, 1. vydání, ss. 293-296. Doplněno.