Bulletin Nezávislého mírového sdružení - NMS

celý název:

BULLETIN NEZÁVISLÉHO MÍROVÉHO SDRUŽENÍ - INICIATIVY ZA DEMILITARIZACI SPOLEČNOSTI


*     Praha      *     1988 -     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A. 1. Bulletin Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demilitarizaci společnosti; zkr.Bulletin NMS-IDS
3. Ondřej Černý, […], Praha 4-Chodov (1); Tomáš Dvořák, […], Praha 1 (1, zvl.č., 2); Hana Marvanová, […], Praha 5 (zvl.č. 2); Jana Petrová, […], 518 01 Dobruška (3, 4); Ruth Šormová, […], Praha 6 (1); Luboš Vydra, […], Praha 8 (2); Miloš Zeman, […], 181 00 Praha 8 (3, 4); Radek Zeman, […], 169 00 Praha 6 (3, 4)
4. [Praha]
5. Upozorňujeme na to, že některé texty mohou být otištěny bez vědomí autora a jejich obsah nemusí vždy vyjadřovat názor redakce (4)
6. A4
7. 10-28
8. cyklostyl; 1x sešito
12. Asi 1x za 2 měsíce
13. 5
14. 1/05-88; Zvláštní číslo/07-88; 2/09-88; 3/09-88; 4/11-88 (28.10.88); 1989-

B. 1. Orgán Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demilitarizaci společnosti. 2. Obsah; rubriky (od 4): Solidarita s perzekuovanými aktivisty NMS; Zahraniční kontakty; Akce NMS; Oznámení; Reakce, články a dopisy; příloha (1).
3. Anonymy, šifry, ale také plná jména; a) J. Hájek, H. Marvanová, J. Šabata, M. Šmíd, R. Šormová, J. Štern, L. Vydra, R. Zeman.
4. a) Dokumenty, (otevřené) dopisy, informace, petice, oznámení.
b) Spektrum činnosti NMS: mírová problematika, (mezinárodní mírový seminář, Praha 1988); odzbrojení, demilitarizace společnosti (výchova, hračky, škola); odpírači vojenské služby; zkrácení vojenské služby, zavedení civilní služby; srovnání s jinými státy; kontakty se zahraničními organizacemi a delegacemi; aktuální politické události (demonstrace 28.10.88).
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů a převzatých textů.

C.
2. "Bulletin Nezávislého mírového sdružení - iniciativy za demilitarizaci společnosti", Infoch 12/88. (1) "Bulletin Nezávislého mírového sdružení", Infoch 15/88. (zvl.č.) "Bulletin NMS", Infoch 18/88. (2) "Bulletin NMS", Infoch 20/88. (3) "Bulletin NMS", Infoch 4/89. (4) Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988" Acta 5-8/88, 57.

zdroj: Posset 1993 viz


Bulletin přinášel informace o činnosti iniciativy (zakládající prohlášení zveřejnili 16. dubna 1988 Tomáš Dvořák, Jan Chudomel, Jáchym Kaplan, Hana Marvanová a Jiří Pavlíček ). V něm se NMS prezentovalo jako svobodné a nezávislé společenství, nespojené s žádným politickým, ideologickým či náboženským záměrem. Jde mu o posílení míru a čestný a důstojný život a to jak ve veřejné sféře, jak v soukromí ("slovo mír znamená nejen odepření vojenské služby"). NMS se domáhalo zrušení ideologických bariér, které povede k mírovému soužití mezi lidmi, možnost svobodně si vybrat své politické přesvědčení a kulturu, radikální změně pojetí služby v ozbrojených silách a posílení bezpečnosti a důvěry mezi národy. NMS později hrálo důležitou roli na veřejných diskusních fórech a demonstracích proti komunistickému režimu.

B. publikoval seznamy členů NMS, dokumenty sdružení či zprávy o setkání s dalšími nezávislými a mírovými iniciativami. Přetiskována byla sdělení VONS, která se týkala represe proti členům NMS. Zvláštní pozornost byla od počátku věnována diskusi o zavedení náhradní civilní služby.

Do ledna 1990 vyšlo celkem 12 řádných čísel a jedno číslo zvláštní, které bylo věnováno neoficiálnímu mírovému semináři Praha 88, který v Praze 17. až 19. 6. 1988 zorganizovala Charta 77 a NMS. Tématy semináře byla lidská práva v moderní společnosti, překonání vlivu vojensko-policejních mechanismů, právo v oblasti vojenství, zavedení civilní služby. Seminář obtěžovala opakovanými průniky StB. Semináře se účastnilo 40 mírových aktivistů ze 17 různých zemí západní a východní Evropy. Členy redakce byli Ondřej Černý (č. 1), Tomáš Dvořák (č. 1 a 2), Hana Marvanová (č. 2), Jana Petrová (č. 3 a 4), Ruth Šormová (č. 1), Luboš Vydra (č. 2), Miloš Zeman (č. 3 a 4) a Radek Zeman (č. 3 a 4).

Vycházel asi jednou za dva měsíce ve formátu A4 v rozsahu 10 - 28 stran.

B. si vytvořil kontakty s delegacemi a zahraničními organizacemi. Od č. 4 (říjen 1988), se objevily rubriky Solidarita s perzekuovanými aktivisty NMS, Zahraniční kontakty, Akce NMS, Oznámení, Reakce, články na dopisy. Mezi autory patřil Jiří Hájek, Hana Marvanová, J. Šabata, M. Šmíd, Ruth Šormová, J. Štern, Luboš VydraRadek Zeman. Většina textů byla původní, překlady v menší míře. Převážně byly podepisovány reálnými jmény autorů, ale někdy jen šifrou nebo zcela anonymně.

Samostatné zpravodaje vydávali také členové v Brně (Brněnský informační zpravodaj NMS-IDS), Liberci (Bulletin NMS v Liberci), na střední Moravě (Zpravodaj NMS střední Morava) a na severní Moravě (Zpravodaj NMS severní Morava).

Literatura: BLAŽEK, Petr: Dejte šanci míru! Pacifismus a neformální mírové aktivity mládeže v Československu 1980-1989, In: VANĚK, Miroslav a kol.: Ostrůvky svobody. Kulturní a občanské aktivity mladé generace v 80. letech v Československu. Votobia - ÚSD AV ČR, Praha 2002, s. 11-107. ISBN 80-7285-016-4.
VÉVODA, Rudolf: Odpírači vojenské služby jako součást agendy Nezávislého mírového sdružení - Iniciativy za demilitarizaci společnosti, In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948-1989. Academia, Praha 2008, s. 133-155, ISBN 978-80-200-1558-7.

Originály jsou uloženy v archivu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

podle www.vons.czMella 2011 viz

Elektronická verze časopisu byla připravena ve spolupráci Sdružení občanů Exodus a www.vons.cz.


1988

01: pdf-ocr
zvláštní číslo - mezinárodní mírový seminář Praha 1988: pdf-ocr
02: pdf-ocr
03: pdf-ocr
04: pdf-ocr\

podvrh StB - k bodu ‚Dopis rozesílaný "neznámou osobou" jako prohlášení NMS' na s. 7 Bull. NMS 1988/4 - pdf-ocr

1989

05: pdf-ocr
06: pdf-ocr
07: pdf-ocr
08: pdf-ocr
09: pdf-ocr
10: pdf-ocr
11: pdf-ocr

1990

12: pdf-ocr