Hlas Bohemie

1978 - Časopis Čechů a Slováku z Kolína nad Rýnem a okolí

od 4/1978 - List Bohemie, československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo

od 2/1979 - bez podtitulu

od 4/1991 - Nezávislý časopis Čechů a Slováků v Německu (1991)


*     Kolín n. R.     *     1974 - 1992     *     nepravidelně, čtvrtletně     *


Spolkový věstník Československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo byl založen v lednu 1974, kdy vyšlo nulté číslo pod názvem Věstnik Bohemia. S tímto titulem potom list vycházel v redakci Antonína Strnada až do roku 1977. Od roku 1978 s původním ročníkováním pokračuje pod titulem Hlas Bohemie (č. 1/78 Hlas Bohemia) jako magazín a věstník Čs. kulturního a sociálního sdružení Bohemia ve Spolkové republice Německo; list s novým názvem redigoval Antonín Šulc. Kromě informací o spolkovém životě a redakčních úvodníků (Rudolf Hambach, Jaroslav Plichta, A. Šulc) přinášel časopis politické komentáře (Milan Šimečka, Milan Zelený, šifra KAN ), literární příspěvky (Ivan Binar, Jiří Hochman, Jaroslav Hutka, Vladimír Škutina, Čestmír Vejdělek, Jan Schneider), publicistické texty z domácího samizdatu (Eva Kantůrková, Jiří Ruml, Ludvík Vaculík) i od exilových autorů (Karel Hvížďala, Josef Kratochvíl, Karel Trinkewitz). Ojediněle se lili zabýval historií (studie Karla Kaplana a Jiřího Slámy o předválečných a poválečných volbách na Slovensku, 1981). Literárními recenzemi přispěli M. A. Carpin, Miloň Habr a Blanka Kubešová. Politické komentáře a diskuse profilovaly časopis jako pravicový, zvláště v polemikách o Chartě 77, které se odvíjely od příspěvků M. Zeleného. Téměř v každém čísle se objevila Skautská hlídka, často sokolské informace, rubrika excerpt zejména z exilového tisku (Četli jsme za vás; Řekli, napsali), později monitorování článků a událostí i z českého tisku (Jakpak je dnes u nás doma). Během 80. let postupně narůstalo množství materiálů převzatých z exilových časopisů, i původní příspěvky byly často publikovány současné v jiném periodiku. Značný prostor věnovala redakce kreslenému humoru (Ladislav Dryák, Miroslav Chovanec, Jan Kristofori, Ivan Steiger, Bohumil Štěpán, Karel Trinkewitz ), z domácího tisku převzaty kresby Vladimíra Jiránka a Vladimíra Renčína. Anekdoty pocházely jednak z vystoupení Járy Kohouta, ale také z domácího Dikobrazu. V číslech z 90. let převažovaly převzaté články z domácího tisku, zvláště z Lidových novin (Jiří Hanák).\

Periodicita se měnila od čtyř po sedm čísel ročně, v tiráži redakce uváděla, že časopis vychází nepravidelně. V roce 1985 vyšla čtyři dvojčísla, v letech 1986 a 1987 vycházel časopis čtvrtletně. Číslo 1/1979 vyšlo v nákladu 600 výtisků, č. 3/1979 j i ž 1000 výtisků, postupně však náklad klesal na pouhých 300 výtisků v roce 1987. Časopis několikrát ohlásil zánik. Poprvé se tak stalo koncem roku 1984, na základě reakce čtenářů však vydávání pokračovalo. Podruhé list zanikl 4. číslem roku 1987 (vyšlo v lednu 1988), o rok později však vyšla Ročenka 88 a mimořádné číslo, dalším zvláštním číslem z roku 1991 začal *HB *opět vycházet pravidelně. Časopis nakonec definitivně zanikl číslem 3/1992, neboť se podle redakce „zvrhnul na nostalgicko-krítický výběr článků z čs. tisku, na občasník bez budoucnosti, na zrcadlo bez vlivu na zobrazenou skutečnost". Čísla z 90. let tištěna a expedována v Praze.

Věstník Bohemia / Antonín Strnad. - Köln: Československé kulturní a sociální sdružení ve Spolkové republice Německo. - 30 × 21 cm, 3-14 s. - Od č. 1/77 v tiráži název Věstník Bohemia, Česko-slovenského kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo. - Č. 5/77 je poslední, ročníkováním navazuje časopis Hlas Bohemie.

Hlas Bohemie; Stimme der Bohemia: Zeitschrift in tschechischer Sprache. - Köln: Bohemia - Čs. kulturní a sociální sdruženi ve Spolkové republice Německo. - 21 × 14,5-15 cm, 18-60 s.; do č. 2-3/78 30 × 21 cm. - Č. 1/78 má název Ilias Bohemia, podnázev ze záhlaví: List čs. kulturního a sociálního sdružení Bohemia ve Spolkové republice Německo (Blatt des tschechoslow. Kultur und Sozialverbandes Bohemia in der Bundesrepublik Deutschland), podnázev z tiráže: Československého kulturního a sociálního sdružení, (Tschechoslowakischer Kultur und Sozialverband). - Č. 4/78 a 1/79 mají v tiráži podnázev List Bohemie, československého kulturního a sociálního sdružení ve Spolkové republice Německo. - Od č. 4/91 další podnázev Nezávislý časopis Čechů a Slováků v Německu. - Číslo 3/92 je poslední, jím vydávání Hlasu Bohemie končí.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1979

5 - pdf-ocr

1980

4-5 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr

1984

1-2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr

1985

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr

1988

4 - pdf-ocr
ročenka - pdf-ocr

1989

mimořádné číslo - prosinec - pdf-ocr

1991

mimořádné číslo - leden - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1992

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr