Nové cesty myšlení


Samizdatová edice byla zaměřena na původní české filosofické práce především teoretické povahy, zahrnuje však i příležitostné svazky beletrizujícího rázu. Filosofickou orientaci edice lze zhruba vymezit jako navazování na odkaz Jana Patočky z křesťanských duchovních pozic.

Edice zahájila svou činnost v roce 1978, jejím předznamenáním však bylo již vydání nepojmenovaného filosofického sborníku v r. 1977. Byl rozmnožen tiskem z cyklostylových blan, tedy technikou na tehdejší dobu vzácnou. Takto byly množeny i některé další tituly edice, ale těmto vydáním zpravidla předcházela vydání strojopisná. Nové cesty myšlení zpočátku vycházely v různých formátech (A5, A4, B5), vázané do měkkého i tvrdého kartonu i plátna, po první desítce se ustálil formát B5 a pevná plátěná vazba. Většinou je také na titulní straně uveden název edice. Také náklad byl různý, u žádanějších titulů se dělala další vydání.

Vydavatel edice Radim Palouš úzce spolupracoval s edicí Expedice, řada titulů vyšla proto v obou edicích, mnohdy současně. Za dvanáct let existence NCM zde vyšlo 37 svazků, nepočítáme-li filosofický sborník, který označujeme za nultý svazek. Čísla svazků v knihách uvedena nejsou, byla jim přidělena dodatečně a jsou tedy jen orientační. Vyšlé tituly byly průběžně anotovány v Kritickém sborníku. Anotovaný soupis prvních 29 titulů vyšel také v Actech, čtvrtletníku Čs. dokumentačního střediska nezávislé literatury v Scheinfeldu.

GRUNTORÁD, Jiří, ed. Z bibliografie samizdatu: Nové cesty myšlení. Kritický sborník. Praha: Vesmír, 1992, 12(01), 67-78. ISSN 0862-819X.


 

0) [Filosofický sborník] B.m.n. [1977]. - Bez titulní strany (začíná M. Heidegger: Věc). Přerušované stránkování (33+9+22+29+14+1 s.); A5. - Cyklostyl. - Vazba měkký karton.

Heidegger, Martin: Věc (nový překlad známé úvahy připomíná volný verš), Heidegger, Martin: Dopis mladému studentovi, Heidegger, Martin: Přípitek (krátký proslov u příležitosti primice autorova synovce), J.P.[Patočka, Jan]: Křesťanská víra a myšlení (přednáška s diskusí z 27. 1. 1975), Heidegger, Martin: Rozhovor s Richardem Wisserem (u příležitosti H. narozenin, z 26. 9. 1969), Heidegger, Martin: Výňatky z rozhovoru s R. Augsteinem a G. Wolffem (z 23. 9. 1976), J.P. [Patočka, Jan]: Výňatky z diskuse o Heideggerovu rozhovoru s R. Augsteinem a G. Wolffem (léto 1976), Rombach, Heinrich: Víra v Boha a vědecké myšlení, Rombach, Heinrich: Triviální zkušenostní věty o fenomenologii.

1) PALOUŠ, Radim: Škola stáří (Komenského škola stáří a založení gerontagogiky) [Praha]: b.n., 1978. - 167 s.; A5. - Strojopis. - Vazba tuhý karton s obrazem J. A. Komenského. Záznam je pořízen podle rukopisu.

Kniha má dvě části: v první se interpretuje Komenského pojetí výchovy jakožto školy života vzhledem kabsolutní výzvě, kterou je člověk povoláván; akcent je přitom položen na "školu stáří", tedy tu, která je relativně nejméně zneužitelná k čistě dočasným účelům všednodenních obstarávek. V druhé části je podrobeno kritice současné pojetí péče o staré a učiněn pokus o založení gerontagogiky. Tento titul je registrován v edici Petlice (sv. 116) a v edici Kvart (1977), vyšel také v němčině: Die Schule der Alten, Kastellaun/Hunsrück: Aloys Henn Verlag, 1979.

2) [PALOUŠ, Radim]: Konverze. Praha - sedmdesátá léta: b.n. - 94 s.; A4. - Cyklostyl. - Vazba měkký nebo tuhý karton s obrazem otevřené knihy.

Studie o fenoménu zásadního životního obratu, zahrnující svědectví o něm od eleusínských mystérií a Platónovy PERIAGOGÉ přes křesťanské výpovědi až po dnešní svědectví umělců. Kniha vyšla s podtitulem Studie v edici Kvart (1979).

3) PALOUŠ, Radim: Kmotřenci. Praha - sedmdesátá léta: b.n. - 131 s.; A5. - Cyklostyl. - Vazba měkký nebo tuhý karton.

Autor se obraď ke svému kmotřenci a snaží se ho uvést do duchovni situace moderní doby; využívaje často pohádkových motivů, vypráví mu o skrytosti a skromnosti, o modernosti, o statečnosti, o konečnosti a o víře, lásce a naději. Toto vydání není autorizováno. V r. 1984 kniha vyšla v edici Expedice (sv. 186). Tato práce později vyšla pod názvem Dopisy kmotřenci, Praha: Zvon, 1990.

4) Cesty myšlení: Filosofický sborník. Praha: b.n., 1979. -174 + 1 s.; A5. - Cyklostyl. - Vazba měkký nebo tuhý karton.

Kroupa, Daniel: Život filosofa (Patočkův filosofický životopis), Palouš, Martin: Domácí přítel a směšný člověk (zamyšlení nad Heideggerovou prací Hebel der Hausfreund a Patočkovou studií Kolem Masarykovy filosofie náboženství), Neubauer, Zdeněk: Filosofie jako svědectví o zjevení bytí v symbolu, Palouš, Radim: Světelná metafora (kritika světla rozumu, chápaného osvícensky jako lidská mohutnost, tedy výlučně antropocentristicky), Illa, V[ojtěch: Kratochvíl, Zdeněk]: Cesta teologie a teologie jako cesta , Kalypton [Halík, Tomáš]: Zapři sebe sám (meditace formou volného verše na Matoušův záznam /16,24-25/ Ježíšova výroku). - Úběžným bodem těchto textů je kritika antropocentrismu.

5) NEUBAUER, Zdeněk: Deus et natura. [Praha]: Nové cesty myšlení, 1980. 127 s.; A5. - Cyklostyl. - Vazba měkký nebo tvrdý karton.

Úvahy o "religio" na pozadí autorova filosofického stanoviska, které nazývá ontologiísubjektivity. V první části předvádí toto své filosofické vyznání jakožto zkušenost přirozeného světa, v druhé kapitole medituje na téma víra a zázraky, třetí kapitola je mariologickou studií vížící se k pouti na Turzovku a ve čtvrté autor pojednává o problematice dědičného hříchu; k této čtvrté kapitole se vztahuje i appendix polemizující se stanoviskem Karla Rahnera.V r.1980 vyšlo v edici Expedice (sv. 92) s podtitulem Náboženské úvahy na pozadí ontologie subjektivity. Text Pouť na Turzovku in: Turzovka: Lurdy v srdci Evropy, Praha: GEMMA, 1991.

6) Smysl smyslu [sborník] Praha: Nové cesty myšlení, 1980. - 191+1 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Palouš, Martin: Filosofie, řeč a smysl (několik črt k problematice pojmu smysl v epoše krize), Neubauer, Zdeněk: Co je to smysl? (z první části rukopisu Smysl a duch), Palouš, Radim: Smysl a dějiny (pokus o interpretaci Patočkova motivu a o křesťanské variace na dané téma), Němec, Jiň'- Neubauer, Zdeněk et alii: Záznam diskuse o smyslu (z bytového filosofického semináře 8.1.1979).-Tématem sborníku je fenomén smyslu, jehož zkoumání navrhl Jan Patočka v jedné ze svých posledních filosofických studií. V roce 1982 vyšel sborník v edici Svíce, v r. 1984 v edici Expedice (sv. 194).

7) PALOUŠ, Radim: K Bolzanovu významu v duchovním vývoji a v národním povědomí Praha: Nové cesty myšlení, 1981. - 48 s.; A5. - Cyklostyl. - Vazba měkký karton nebo tuhé plátno. - Některé svazky mají obrazový doprovod - soubor dvanácti fotografií Ondřeje Němce a portrét Bernarda Bolzana.

Studie u příležitosti dvoustého výročí Bolzanova narození je zároveň příspěvkem do diskuse o Bolzanovi v samizdatové literatuře. Je zde probráno Bolzanovo filosofické východisko, jeho náboženské stanovisko a teologické vývody, jeho význam jakožto logika, jeho sociální návrhy a konečně jeho významná role v národním obrození, přičemž jsou uvedeny jak odezvy jeho působení mezi studenty, tak stanoviska české šlechty; dále je zachyceno Bolzanovo působení v české vědě a v politice v r. 1848, jeho vliv na osudy českého školství, jeho stopy v české literatuře a v paměti lidu. V r. 1981 vyšlo též v edici Expedice (sv. 153) pod názvem K významu Bernarda Bolzana, celý náklad tehdy zabavila StB.
pdf-ocr

8) Polis a religio: gratulační septet k sedmdesátinám Josefa Zvěřiny. Redakce sborníku Gaud Weber [Radim Palouš + Helena Webrová]. Praha: b.n., 1983. - 220 s.; A5. - Strojopis psaný oboustranně na přeložené papíry. - Vazba tuhé plátno. Na předsádce fotografie Josefa Zvěřiny.

Křížková, Marie Rút: Milostivé léto 1983 (báseň umístěná před titulní stranu), Neubauer, Zdeněk: Duch v křesťanské tradici, Bratinka, Pavel: Politická obec a křesťanské perspektivy, Palouš, Martin: Věčnost a nesmrtelnost (interpretace myšlenek H. Arendtové vzhledem k motivu osobní účasti a osobní zodpovědnosti při ustavování obce), Benda, Václav: Poznámky k poznámkám často slyšeným (kritická úvaha o tzv. ideálu sociální rovnosti), Palouš, Radim: K Zvěřinovu malému hovoru o TGM, Kroupa, Daniel: K pramenům Masarykovy filosofie praxe (pokus o vykázání myšlenky, že pravá politika má náboženský ráz, v celém Masarykově filosofickém postoji), Rejchrt, Miloš: Aby všichni jedno byli... (historický doklad z 18. století o plnění nároků pravé tolerance a plurality při zachování nároků jedinosti pravdy). V r. 1984 vyšlo též v edici Expedice (sv. 179).

9) PALOUŠ, Radim: Dvě vánoční pohádky (s náčrty možných interpretačních východisek - pouze pro zájemce) Praha: b.n., 1983. - 56 s.: 1 il.; 15 x 21 cm. - Strojopis. Vazba tuhé plátno.

Krátký autorův úvod demonstruje jeho cíl modelovat pohádku jako možný didaktický instrument pro potenciálního vypravěče. Kniha obsahuje texty O Popelce - krasobruslařce a O perníkové chaloupce, určené pro vychovatele. Připojeny jsou náčrty možných interpretačních východisek. Kniha vyšla v r. 1983 též v edici Expedice (sv. 173).

10) PALOUŠ, Radim: Čas výchovy Praha: b.n., 1983. -37 1 s.; B5. Strojopis. Vazba tuhé plátno. Jiné vydání: 293 s.; A4. Strojopis. Vazba tuhý karton.

Jde jednak o filosofování o osudech FILOSOFEIN - filosofování, které se dějinně pohybuje mezi teoretickou distancovaností a občanskou životní angažovaností a které vyústilo současnou krizí technovědné civilizace, jednak o výklad objasňující, proč se autor domnívá, že po éře metafyzické a ontologicko-epistemologické přichází éra výchovy, tedy místo tázání, co je a jak to víme, se stále naléhavěji do popředí dostává otázka, co člověk jako takový má dělat, co je jeho úkolem. Tato doména teorie výchovy je pak pochopena nikoli jakožto problém přípravy na všednodenní obstarávky, kdy významnou roli hraje úspěšnost, nýbrž jako problém přípravy na celoživotní obstání tváří v tvář absolutní výzvě. Vr. 1983 vyšlo též v edici Expedice (sv. 170) s podtitulem Filosofování o osudech filosofování aneb Zamyšlení nad krizí současné technovědní civilizace aneb Výklad, proč se autor domnívá, že po éře metafyzické a ontologicko-epistemologické přichází éra výchovy. Tiskem vyšlo Řím: Křesťanská akademie, 1987 a Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

11) BALABÁN, Milan: Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky (Tázání po budoucím) Praha: Nové cesty myšlení, 1984.-274 s.; B5.-Strojopis. - Vazba tuhé plátno. Jiné vydání s názvem: Stručné dějiny izraelské noetiky. Praha: 1984. - 232 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Chronologicky postupující výklad izraelského chápání "vědění" o Hospodinu. Interpretována je především prorocká tradice od dob nejstarších až po dobu novozákonní. Autor vychází lingvisticky i obsahově z původních předloh a akcentuje osobní aktivní odpovědnost lidského vztahu nazývaného vědění, jejž moderní doba chápe tak odlišně, totiž neutralisticky a mimo činnou, závaznou povolanost a zaslíbení.

12) KORDER.T.R. [PALOUŠ,Radim]: Hledání aktuálního pojetídějln: Záznam průběhu bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu Praha: b.n., 1984. - 278 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Přepis záznamu (tape recorder!) bytového semináře z let 1983 -1984, věnovaného problémům filosofie dějin a politiky. Seminář měl devět účastníků, kteří zůstávají v anonymitě; zřejmě jde většinou o filosofy. V osmi sezeních byly předneseny referáty o knihách J. Patočky Kacířské eseje o filosofii dějin, E. Voegelina New Science of Politics a E.Sandoze The Voegelian Revolution. Těžiště záznamů spočívá v obšírných diskusích, jež namnoze přesahují referované téma a dotýkají se aktuálního stavu politiky a politického vědomí, včetně napr. poslání a působení Charty 77.

13) PALOUŠ, Martin: Paralelní úvahy Praha: Nové cesty myšlení, 1984. -14 0 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Šest filosofických esejů, napsaných v rozmezí několika let z podnětů vesměs příležitostných, shromáždil autor ke knižnímu vydání jako svůj "osobní, byť jen fragmentární" příspěvek k reflexi neduhů současného světa, ohroženého zkázou snad ve všech svých dimenzích; je přesvědčen, že právě pod hrozbou totální katastrofy se dnes "jasněji než dříve ukazuje, co tento náš svět v jádře jest", a kde je tedy třeba hledat východisko z akutní krize současnosti: totiž že "svět, v němž žijeme, přirozený svět našeho života není "objektivní realitou" ovládanou neosobními zákony, není prostým souhrnem věcí, které je potřeba jen správně řídit a ovládat", nýbrž že "je spíše místem, kde se lidské společenství shromažďuje, prostorem sdíleného smyslu, jenž váže lidi i přes jejich různost a osobitost dohromady". A právě starost oosud tohoto společnéhosvěta, vůle k odpovědné účasti na jeho vytváření jakožto vlastní základ občanské existence - toť perspektiva, kterou sdíiejí všechny úvahy zařazené do předkládaného souboru, i když --- jak podtrhuje autor v úvodní poznámce - "mezi nimi neexistuje přímá spojující linie". A kromě jednoty náhledu a zaměření shledáváme v nich i jednotu inspirace: určující vliv tu má dílo J. Patočky a H. Arendtové; jejich podněty pak autor rozvíjí v konfrontaci s myšlenkovými obsahy křesťanství. Jednotlivé texty nejsou datovány, patrně však vznikly všechny až v letech osmdesátých; některé z nich byly již publikovány v různých sbornících. Jsou řazeny takto: Obec otřesených - Věda a konečnost - Opuštění země - Přirozený svět a vita activa - Sv. Pavel na Areopagu - Věčnost a nesmrtelnost. Souběžně tento soubor esejů vyšel také v edici Expedice (sv. 189).

14) HAVEL, Václav: Šestnáct dopisů: S předmluvou Sidonia "Consolatio philosophiae hodierna" Praha: Nové cesty myšlení, 1985. - Přerušované stránkování (18 + 91 + 1 s.): 1 il.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Druhý výbor dopisů V. Havla z vězení obsahuje úvahy o lidském bytí, smyslu a odpovědnosti, které se, jak autor sám uvádí, snaží být "dramaticky komponovaným celkem, působícím současně svým významem i svou expresivitou". Uvádí jej Sidonius [Neubauer, Zdeněk] předmluvou reflektující ontologický význam Havlova uvažování. Tomuto výboru, který zahrnuje úvahové části dopisů č. 129 -14 4 (22. května až 4. září 1982) a vyšel poprvé v r.1983 v edici Expedice (sv. 157), předcházel v r.1982 výbor nazvaný Heřmanické úvahy. Souhrnné vydání Havlových dopisů vyšlo v edici Expedice (sv. 166) v roce 1983 pod názvem Dopisy Olze za redakce Jana Lopatky.

15) SIDONIUS [NEUBAUER, Zdeněk] a SAKATEKA [HAVEL, Ivan M.]: Dialog o páté cestě a dialog o mínění Praha: Nové cesty myšlení, 1985. - 115 s.: 1 il. [Němec, David]; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Tyto volně se rozvíjející dialogy jsou rozmluvou dvou přátel o vztahu činnosti a nečinnosti, o pluralitě cest myšlení, o problémech moderní kybernetiky, o teologických argumentech středověkých scholastiků a mnoha jiných věcech. Dialog o páté cestě vyšel poprvévedici Expedice (sv. 197) v roce 1984, Dialog o mínění vyšel též v edici Expedice (sv. 202) v roce 1985.

16) HAVEL, Ivan M. - PALOUŠ, Martin - NEUBAUER, Zdeněk: Svatojánský výlet Praha: Nové cesty myšlení, 1985.-225 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno. Psáno na zeleném průklepovém papíře.

Tři přátelé probírají své zážitky z výletu, a to tak, že třikrát - jeden po druhém - vykládají týž sled skutečností a jejich hlubinný význam. Text vyšel poprvé jako součást sborníku Laudatio R. P.: Radimu Paloušovi k šedesátinám v edici Expedice (sv. 196) v r. 1984.

17) PALOUŠ, Radim: 1969: Hypotéza o konci novověku, ba o konci celého eurověku a o počátku světověku Praha: Nové cesty myšlení, 1985. - 100 s.; A4 zmenšený. - Strojopis. - Vazba měkký karton.

Autor začíná výkladem vzniku tradičního členění evropských dějin na starověk, středověk a novověk, a pojednav o problému periodizace a světových dějin, všímá si v dalších kapitolách jednotlivých symptomů proměny věků, snaže se postihnout smysl nové doby, kterou nazývá světověkem. Do této osnovy pak začleňuje dvě speciálnější úvahy, jednu o nepřijatelnosti pokrokářské a gnostické koncepce dějin a dějinné periodizace, druhou o vztahu nastupujícího věku k demokracii a demokratické škole. Rok 1969, kdy člověk poprvé stanul na Měsíci a vrátil se zas na Zemi, volí autor jako symbol konce novověku a nástupu další éry, vyznačující se nejen globálností lidského života na Zemi, ale globálností veškerenstva vůbec. Současně vyšlo také v edici Expedice (sv. 211).

18) T. G. Masaryk a naše současnost: Výbor ze sborníku Praha: Nové cesty myšlení, 1986. - 116 + 2 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Výbor ze stejnojmenného čtyřdílného sborníku, vydaného jako samizdat v roce 1980. V zkrácené verzi nebo aspoň ve zmínce jsou uvedeny všechny texty zčásti Vzpomínky a Stati. Jde o tyto příspěvky: Masaryková, Anna: Masaryk a kontinuita pražského Hradu, Masaryková, Herberta. Bylo nebylo, Matoušková, Julie: Moje vzpomínka na T. G. Masaryka, Hájek, Jiří: Čím je pro nás Masaryk dnes, Hora, Jaroslav: T. G. M. - několik črt z jeho života, Otáhal, Milan: Význam bojů o rukopisy, Mrákavský, Josef: Masaryk a literatura, Kautman, František: T. G. Masaryk a problém národní identity, Jasen, Rudolf: Dvojí funkce Masarykova úsilí obrodného, Mlynárik, Ján: M. R. Štefánik vMasarykovej korespondencii, Dubský, Josef [Pojar, Miloš]: Masaryk a Němci, Nedoma, Josef: T. G. M. jako prezident československého státu, Pithart.Petr: UznáníprorokavČechách, Zvěřina,Josef: Malýhovor katolického teologa o T. G. M., Šimsa, Jan: Hromádkova kritika Masaryka, Lochman, Jan Milíč: Masarykův pokračovatel Emanuel Rádl, Lesák, Václav: Filosofický význam Masarykova pojetí náboženství a jeho výklad smyslu československých dějin, Hrubý, Karel: Filosofické kořeny Masarykovy politické koncepce, Pinc, Zdeněk: Myslitel periodický, Kadlec, Vladimír: T. G. M. a ekonomie, Machovec, Milan: Masaryk a marxismus, Kohák, Erazim: O život v pravdě, Patočka, Jan: České myšlení v meziválečném období. Výbor ze sborníku je opatřen také úvodem a doslovem.

19) Hostina (filosofický sborník) Praha: b.n., 1986. - 329 s. (husté řádkování); B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

V úvodu vysvětluje Václav Havel, editor a iniciátor tohoto sborníku, svůj záměr i postup práce. Šlo mu o to sestavit jakousi současnou československou "filosofickou čítanku", která by nabízela "letmý sice, ale zato jaksi panoramatický pohled na české a slovenské filosofování této chvíle". Osobním dopisem požádal o příspěvek řadu filosofů domácích i exilových a došlé texty pak roztřídil (zhruba podle tematických okruhů) do pěti oddílů. Sborník obsahuje tyto příspěvky: Šimečka, Milan: O nejisté skutečnosti a možnostech domluvy, Palouš, Radim: "Moje" filosofie, Hejdánek, Ladislav: Pojetí pravdy a jeho meontologické předpoklady, Soukeník, Stanislav: Některé aktuální otázky české filosofie, Hybler, Martin: Disidentní myšlení, Kohák, Erazim: Hledání přirozeného světa, Bondy, Egon: Kritika substančního modelu, Neubauer, Zdeněk: O povaze bytí, Dubský, Ivan: Quaestio temporis, Havel, Ivan M.: Způsoby poznání, Halík, Tomáš: Ego dormio, Bělohradský, Vác\av: Myslet v pozdní době, Palouš, Martin: Filosofie jakožto osobní zkušenost a ti druzí, Kusý, Miroslav: Horror vacui, Krejčí, Jaroslav: Diagonální transcendence anebo globální genocida?, Preisner, Rio: Epilog o totalitarismu, Bratinka, Pavel: Křesťanská společnost a stát, Michálek, Jiří: Stáří, Sviták, Ivan: Cesta přes devatery hory, Petříček jr., Miroslav: "Madame Bovary, c'est moi", Janát, Bohumír: Znamení naděje na tváři světa. - Poprvé vyšlo v r. 1985 v edici Expedice (sv. 209), další vydání: Toronto: 68 Publishers, 1989 (sv. 207). Neubauerův příspěvek vyšel tiskem ve sborníku Cesta za smyslem bytí a poznání: Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, Praha: ZPČSVTS při VPZVU, 1988. Příspěvek Ivana M. Havla in: Slovenské pohlady č.7/91.

20) SIDONIUS [NEUBAUER, Zdeněk] a SAKATEKA [HAVEL, Ivan M.]: Dialog o mudrování a dialog o otázkách Praha: Nové cesty myšlení, 1986. - 110 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Pokračování volně se rozvíjejících rozmluv dvou přátel, tentokrát o moudrosti, lásce, oblibě, hloubání a filosofii, o hře a dialogu, o tázání a očekávání odpovědi, o existenci a vyptávání, o identitě jakožto účasti, o tajemství a dalších věcech. Texty vyšly poprvé v edici Expedice, Dialog o mudrování v r. 1985 (sv. 214), Dialog o otázkách vr. 1986 (sv. 220); v angličtině vychází s názvem Dialog about Questions ve sborníku Good-bye, Samizdat: Czech and Slovák Underground Writings, Fall: Northwestern University Press, 1991.

21) NEUBAUER, Zdeněk: Bytí a subjektivita: Ricoeurovské eseje Praha: Nové cesty myšlení, 1986. - 151 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Čtyři Neubauerovy eseje (K Ricoeurově Krizi subjektu, Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, Metafora jako ontologický symbol, Filosofie víry), vesměs publikované v Kritickém sborníku 1983 - 1984, jsou zde zarámovány textem Ricoeurovy pražské přednášky z roku 1980 (Krize subjektu v západní filosofií) a závěrečným rozhovorem (O řeči, zjevení a ontologií), jejž autor vedl s Paulem Ricoeurem za jeho návštěvy v Praze téhož roku. Text rozhovoru byl pořízen podle magnetofonového záznamu a v tomto svazku vyšel poprvé. Současně vyšla kniha také v edici Expedice (sv. 228). Esej Filosofie víry vyšel v samizdatovém časopise PARAF č. 4/86. Tiskem vyšly eseje K Ricoeurově Krizi subjektu, Ontologické předpoklady hermeneutického pojetí subjektu, Metafora jako ontologický symbol spolu s Ricoeurovým textem Krize subjektu v západní filosofii ve sborníku prací Zdeňka Neubauera Cesta za smyslem bytí a poznání: Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy, Praha: ZP ČSVTS při VPZVÚ, 1988.

22) Faustování s Havlem: sborník věnovaný Václavu Havlovi k padesátinám Praha: Nové cesty myšlení, 1986. - 245 + 1 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Svazek obsahuje šest úvah na téma Havlovy hry Pokoušení: Havel, Ivan M.: Fistulùv monolog, Palouš, Martin: Divadlo na život a na smrt, Webrová, Helena: Marlowův Faustus a Havlův Foustka, Palouš, Radim: Pokoušení řeči, Bratinka, Pavel - Kroupa, Daniel: Normální člověk v nenormální situaci, Neubauer, Zdeněk: Faustova tajemná milenka. Úvodní prolog informuje o genezi textů a podává jejich stručné charakteristiky. Jako appendix je připojen záznam debaty, kterou vedli přispěvatelé s jubilantem po dokončení práce na sborníku. Současně vyšla kniha i v edici Expedice (sv. 232).

23) KORDER, T. R. [PALOUŠ, Radim]: Konec tradičního Japonska. Platon v Syrakusách: Další výklady a diskuse k "hledání aktuálního pojetí dějin". Záznamy z bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu Praha: Nové cesty myšlení, 1986. - 174 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Kromě úvodu T. R. Kordera obsahuje kniha seminář z podzimu 1984 (Úvodní slovo o konci tradičního Japonska má pan Pechar), seminář z 12. února 1985 (Úvodní slovo o Platonovi v Syrakusách s přihlédnutím k Voegelinovu "Order and history" má pan Misar) a seminář z 25. února 1985 (Pan Misar pokračuje ve výkladu o Platonovi v Syrakusách, přičemž se poněkud vyjasní spor o dějiny). V seminářích byl interpretován charakter japonské dějinnosti a Platónovy osudy v syrakuském dobrodružství. Tento svazek navazuje na knihu T. R. Kordera -.Hledání aktuálního pojetí dějin, Nové cesty myšlení, 1984.

24) KOHÁK, Erazim: Krize rozumu a přirozený svět: Pokus o nástin smyslu a pohybu myšlení v díle Jana Patočky Praha: Nové cesty myšlení, 1987.-157 s.; B5.-Strojopis. - Vazba tuhé plátno.-V knize je vlepena poznámka: Vydáno k 13. březnu 1987 - desátému výročí smrti českého filosofa Jana Patočky.

Nástin smyslu a pohybu, souvislosti a vývoje mnohotvárného díla Jana Patočky. K studii je připojen přehled prací Jana Patočky. Současně vyšla také v edici Expedice (sv. 217).

25) BALABÁN, Milan: Bojovníci a trpitelé Praha: Nové cesty myšlení, 1987. - 162 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Pokus o starozákonní a židovskou dějepravu, který věnuje značnou pozornost údobí od babylónského zajetí až po časy Ježíšovy a jeho životní obraz zkouší zasadit přiměřeně do rámce dějinných souvislostí. Studie vědomě nezahrnuje vznik a počáteční rozvoj křesťanství a je dle názoru autora vhodným doplněním jeho předchozí práce Stručné dějiny izraelsko-židovské noetiky, Nové cesty myšlení, 1984. Další samizdatové vydání knihy Bojovníci a trpitelé vyšlo bez vročení v edici Vokno.

26) Miscellanea in honorem OTO MÁDR ad eius 70. annum completum Praha: Nové cesty myšlení, 1987. - 123 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Sborník prací k sedmdesátinám katolického kněze a teologa Oto Mádra. Příspěvky napsali: Janát, Bohumír: Vzdání úcty Johnu Miltonovi, Svobodová, Věra: Absolutní láska, Janoušek, Adam: ThDr Oto Mádr, Karfíková, Lenka: Ježíš a Šimon farizej, Kalypton [Halík, Tomáš]: Živý Kristus, Zvěřina, Josef: Anti-životopis Oty Mádra, Dunne, John S.: Čekání na vhled (přel. Holubová, Miloslava), L. O. + M. R.: Autorita a zodpovědnost vůči pravdě, Palouš, Radim: Odpovědnost a riziko výchovy, Zvěřina, Josef: Radost být církví.

27) KORDER, T. R. [PALOUŠ, Radim]: Výběr záznamů průběhu bytového filosofického semináře paralelní kultury v Československu Praha: Nové cesty myšlení, 1987. - 218 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Výbor ze dvou předchozích svazků T. R. Kordera z let 1984 a 1986, soustředěný kolem problematiky pojetí dějin zejména s ohledem na filosofii dějin E. Voegelina a J. Patočky. Tiskem vyšlo v Purley: Athenaeum/Rozmluvy, 1988 pod názvem Voegelin & Patočka.

28) PALOUŠ, Radim: K filosofii výchovy (Východiska fundamentální agogiky) Praha: Nové cesty myšlení, 1987. ---233 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Zkoumání ontologických, epistemologických, metodologických, historických a politických východisek teorie výchovy neboli tzv. fundamentální pedagogiky. Studie vyšla u příležitosti nedožitých osmdesátin Jana Patočky. Tiskem Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

29) HEJDÁNEK, Ladislav: O filosofii nepředmětnosti Praha: Nové cesty myšlení, 1987. - 154 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Dvě studie charakterizující autorovo filosofické zaměření, jedna z roku 1981, druhá z roku 1982; byly převzaty z vydání v edici OIKOUMENE (sv. 5 a 6) z roku 1985.

30) Vzpomínka a výzva: Sborník k 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka Praha: Nové cesty myšlení, 1987.-75 + 1 s.: 22celostr. fot. + 1 pohlednice; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Kniha obsahuje: Dokument Charty 77 č. 52/87 "K 50. výročí úmrtí T. G. Masaryka", Vystoupení Vlasty Chramostové u hrobu v Lánech dne 13. 9. 1987, Projev Ladislava Hejdánka u hrobu v Lánech 13. 9. 1987, Machovec, MiIan: Masarykův odkaz do druhého půIstoletí, Palouš, Radim: Masaryko v a zbožnost a demokratičnost, Hejdánek, Ladislav: Masaryk-filosof a dnešek. Fotografickou dokumentaci z pietního aktu v Lánech pořídili Přemysl Fialka a Ondřej Němec.

31) MATERNIUS [MATERNA, Pavel] a SAKATEKA [HAVEL, Ivan M.]: Dialog o vysvětlení Praha: Nové cesty myšlení, 1987. - 80 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Rozmluva rozebírající logickou formou problém obecného pojetí vysvětlení, přičemž jako konkretizace se do otázky klade touha po otázkách. Jde o zajímavý protějšek rozhovoru Sidonius - Sakateka: Dialog o otázkách (viz NCM sv. 20). Kniha je opatřena ediční poznámkou.

32) Pekařovské studie I: Sborník k 50. výročí smrti Josefa Pekaře Praha: Nové cesty myšlení, 1988. - 280 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Sborník obsahuje Slovo úvodem od E.K. [Kantůrková, Eva] a dále studie: Malý, Radomír: Heslo do slovníku, Rohan, Jan: Josef Pekař a jeho doba, Kantůrková, Eva: Podobizna mladého muže, Mezník, Jaroslav: Josef Pekař a historické mýty, Kohout, Luboš: Josef Pekař očima svých kritiků, a vydavatelskou poznámku R. P. [Palouš, Radim].

33) Pekařovské studie II: Sborník k 50. výročí smrti Josefa Pekaře Praha: Nové cesty myšlení, 1988. - Str. 281-492 + 25 + 1 s. (číslování stran navazuje na 1. díl); B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Obsahuje studie: Jehlička, Ladislav: Josef Pekař a katolicita, Pithart, Petr: Kavalír Josef Pekař, Jelínek, Milan: O jazykovém stylu Pekařových historických prací, S.N.: Pekařovo dílo v proměnách dobového dějepisectví, Machovec, Milan: Ke sporu mezi Masarykovou a Pekařovou filosofií českých dějin, Hauner, Milan: Josef Pekař (1870-1937) (anglicky). V příloze jsou tyto texty: Zahradníček, Jan: Rekviem, Seifert, Jaroslav: Návrat, Čapek, Karel: Syn svého národa, Klik, Josef: Poslední chvíle, dále Zdeněk Nejedlý v korespondenci s Josefem Pekařem a Pekařovy verše z mládí. Sborník původně vyšel v samizdatu v r. 1987 péčí Evy Kantůrkové (bez příspěvku M. Haunera).

34) KŘÍŽ, Jaroslav: Rozhovor o vzdálenosti přítomného aneb O bytí, významu a smyslu [Praha]: Nové cesty myšlení, 1988. - 108 s.; B5. --- Strojopis. --- Vazba tuhé plátno.

Autor v rozhovoru akcentuje "určitost" jako významný zřetel pravého filosofického myšlení a konfrontuje svá stanoviska s řadou filosofů, např. s Husserlem, Wittgensteinem, Heideggerem, Foucaultem, Derridou aj.

35) Jednota měkkého a tvrdého stylu: Sborník k padesátinám Ivana M. Havla Praha: Nové cesty myšlení, 1988. - 163 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Sborník obsahuje studie: Palouš, Radim: Jednota dvojího (konfrontace teorie výchovy k Božímu světu s Pedagogikou komunikace K. Schallera), Neubauer, Zdeněk: O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii (filosofické posouzení způsobu vyjadřování myšlenek buď co možná nejjednoznačněji a nejpřesněji, nebo obrazně a živě). Uvedené studie mají rozsah 80 a 70 stran. Posledním příspěvkem je krátká Sidoniova [Neubauer, Zdeněk] samomluva M. B. P. -Mind/body problém o tom, jak se to vlastně má s problémem jako takovým. Studie Radima Palouše vyšla tiskem in: Osobnost a komunikace: Příspěvky k filosofii výchovy, Praha: Pedagogická fakulta UK, 1990. Neubauerův text O tvrdém a měkkém stylu ve filosofii vyšel tiskem ve sborníku Cesta za smyslem bytí a poznání: Sborník přednášek cyklu Kybernetické problémy přírodovědy.

36) PALOUŠ, Radim: Světověk neboli 1969: Hypotéza o konci novověku, ba o konci celého eurověku a o počátku světověku (2. přepracované vydání) Praha: Nové cesty myšlení, 1989. - 127 s.; B5. - Strojopis. --- Vazba tuhé plátno.

Druhé, přepracované vydání knihy 1969, jež vyšla v NCM v r. 1985 (sv. 17), viz příslušná anotace. Tiskem Praha: Vyšehrad, 1990.

37) SIDONIUS [NEUBAUER, Zdeněk] a SAKATEKA [HAVEL, Ivan M.]: Dialog o snění a dialog chaotický o různi a nerůzni Praha: Nové cesty myšlení, 1989. - 101 + 1 s.; B5. - Strojopis. - Vazba tuhé plátno.

Další kontemplativní rozhovory na různá témata. Kniha vyšla poprvé v edici Expedice v r. 1987 pod názvem Další dva dialogy.

*     *     *