Kratochvil Josef 1882


9. 3. 1882 Dolní Kounice - 7. 4. 1940 Brno - český katolický filosof, spisovatel a pedagog


Vývoj problému boha ve filosofii řecké před Sokratem. Hlídka, Brno 1905.

Záhada boha ve filosofii antické, 2. upravené vydání, MCM, Olomouc 1920. Knihovna pedagogické akademie svazek 9. - pdf-ocr

Obsah - HLAVA I. Vývoj záhady boha ve filosofií řecké před Sokratem.

I.1. Počátky řešení záhady boha v poesii. 2. První filosofové: Thals, Anaximander, Anaximenes. 3. Xenofanes. 4. Heraklit. 5. Pantheism školy eleatské. 6. Kritický rozbor jeho.
II. 1. Počátky dualismu. - 2. Empedokles. - 3. Anaxagoras. - 4. Příčina dějů světových jest podle jeho učení Νούς. - Rozbor této nauky.
III. 1. Materialism. - 2. Leukippos. - 3. Demokritův atomism. 
IV. 1. Pythagoras. - 2. Číslo podstatou věcí. - 3. Učení o Bohu. - 4. Vliv pythagoreismu.
V. 1. Skepse a její příčiny. - 2. Protagoras a Gorgias. - 3. Jiní sofisté.

HLAVA II. Náboženský problém u Sokrata.
I. 1. Karakteristika doby Sokratovy. - 2. Životopisná data Sokratova. - 3. Dialektika Sokratova. - 4. Učitelská jeho činnost. - 5. Sokratovská etika
II. 1. Sokrates zakladatel důsledného teleologického nazírání na svět. - 2. Důkaz jsoucnosti boží z účelnosti světa. - 3. Důkaz psychologický. - 4. Důkaz etický. - 5. Důkaz historický. - 6. Posouzení těchto důkazů. - 7. Vlastnosti boží. - 8. Rozbor sokratovské theologie. - 9. Věřil Sokrates v Boha jednoho ? - 10. Působení Boha ve světě. - 11. Souhrn důkazů jsoucnosti boží a vlastností božích.
III. 1. Záhada boha u bezprostředních žáků Sokratových. - 2. Škola megarská. - 3. Škola kynická. - 4. Škola kyrenaická

HLAVA III. Záhada boha a Platona.
I. 1. Život Platonův. - 2. Základní pojmy jeho dialektiky. - 3. Výměr, roztřídění, pojmy všeobecné. - 4. Metoda. - 5. Kritický rozbor platónské dialektiky. - 6. Ideologie a její rozbor. - 7. Historický její původ. - 8. Ocenění platónské ideologie
II. Idea dobra - Bùh. - 2. Důkazy jsoucnosti boží : z pohybu, příčinnosti, různých stupňů dokonalosti a zákona mravního. - 3. Vznešená idea Boha ve filosofii Platonově. - 4. Kritika platónské theologie

HLAVA IV. Aristoteles.
I. 1. Mládí Aristotelovo. - 2. Činnost vychova- telská. - 3. Založení školy peripatetické. - 4. Ocenění Aristotela.
II. 1. Základní pojmy Aristotelovy noetiky. - 2. Prvé spekulativní zásady. - 3. Zásada protikladu. - 4. Zkušenost. - 5. Rozum. - 6. Všeobecné pojmy. - 7. Indukce. - 8. Smysly. - 9. Sídlo všeobecnin. - 10. Přechod k poznání pojmů. - 11. Rozum činný u Aristotela.
III. 1. Arist. metafysika. - 2. Podstata a případky. 3. Jejich rozlišení. - 4. Potence a akt. - 5. Akt. - 6. Pohyb čili změna. - 7. Princip pohybu. - 8. Princip mater, a formální. - 9. Látka a forma. - 10. Příčiny.
IV. 1. Aristotelské důkazy jsoucnosti boží. - 2. Důkaz z pohybu. - 3. Rozbor pojmu pohyb. - 4. Odůvodnění důkazu. - 5. Kritika tohoto důkazu. - 6. Důkaz ze stupňů dokonalosti. - 7. Provedení u sv. Augustina, Anselma a Tomáše Akv. - 8. Důkaz z čirosti konu. - 9. Důkaz teleologický. - 10. 11. Ocenění důkazů těchto
V. 1. Vlastnosti boha. - 2. Prvý hybatel jest nehybný. - 3. Nehmotný. - 4. Nejlepší. - 5. Co a jak poznává bůh ? - 6. Transcendence boží. - 7. Závěr

HLAVA V. Záhada boha v poaristotelské filosofii.
I. 1. Karakteristika poaristotelské filosofie. - 2. Theofrast a Eudemos. - 3. Straton z Lampsaku. - 4. Škola stoická. - 5. Základní známky stoické theologie. - 6. Epikureism. - 7. Epik, theologie. - 8. Skepticism.
II. 1. Příčiny mysticismu. - 2. Žid Filon. - 3. - Jeho význam v dějinách záhady boha. - 4. Novopythagorovci. - 5. Platónští eklektikové. - 6. Vlastní novoplatonism. - 7. Plotin. - 8. Stoupenci jeho. - 9. Proklus


Problém duše v řecké filosofii. Vychovatelské listy, Ivančice 1906.

Záhada spiritismu. Kritická studie. Vychovatelské listy, Ivančice 1907.

Pojem a význam mystiky. Meditace, Praha 1908. Výzdoba Fr. Bílka.

Dnešní otázky filosofické. Meditace, Praha 1909. Výzdoba Fr. Pacovského.

Úvod do filosofie. R. Promberger, Olomouc 1912, 2. rozšířené vydání.

Časové úvahy filosofické. Vychovatelské listy, Příbor 1913. Výzdoba Fr. Linka.

Věda a víra ve filosofii středního věku. V. Kotrba, Praha 1914 - pdf-ocr

Filosofa Seneky vybrané rozhovory. Druhé doplněné vydání. Knihkupectví Fr. Drdáckého, Příbor 1914.

Otázky a problémy. Essaye časové a filosofické. MCM, Olomouc 1916.

Filosofický slovník. Sest. J. Kratochvil, Karel Černocký a Otakar Charvát. 1. vyd. 1929, zde 4. přeprac., Brno 1937 - pdf-ocr