České slovo

Noviny československého exilu


*     Mnichov     *     1955 - 1990     *     měsíčně     *


Vydavateli a odpovědnými redaktory byli postupně Jožka Pejskar (do dubna 1961), Jiří Parma (od května 1961), Anna Benešová (od května 1963), Jan Zlatník (od srpna 1967), Josef Růžička (od dubna 1971), Anna Pejskarová (od září 1973), Anna Benešová (od dubna 1979 do konce roku 1990). V prvních letech časopisu byl jako šéfredaktor listu uváděn František Meloun, dále tuto funkci de facto vykonával Jožka Pejskar a po jeho odchodu do USA v roce 1979 znovu F. Meloun

ČS navazovalo zejména na původní stejnojmenný deník národně-socialistické strany, ale také na londýnský Věstník čs. národně-socialistické strany v exilu a na cyklostylové České slovo vydávané v Londýně. První číslo vyšlo v květnu 1955, poslední v prosinci 1990. Původně vycházelo měsíčně (během letních prázdnin jen jedno číslo) v rozsahu 6 stran, později 8 až 10 stran. Ačkoli list vycházel z tradice stranického deníku, deklaroval a pokud možno dodržoval nadstranické pojetí žurnalistiky. Z různých úhlů pohledu sledoval zejména domácí politickou a hospodářskou situaci (mj. v rubrikách Zrcadlo domovuZprávy z měst a krajů, Československo očima našich a zahraničních korespondentů, Čemu se doma smějí).

Informace list přebíral ze zahraničních zdrojů i od dopisovatelů z Československa, ale také ze zdrojů Svobodné EvropyČS si dále všímalo i krajanského a exilového života (rubriky Ze života krajanů a exulantů, Galerie úspěšných exulantů), dětem byla určena rubrika Slovíčko nejmenších, redigovaná po mnoho let Hanou Šklíbovou. Prostor dostaly i cestopisné reportáže, literární texty, zpravodajství kulturní (recenze psali Jaroslav Dresler, Antonín Kratochvil aj., v 70. letech rubrika Stručný přehled kultury) a sportovní (rubriku redigoval Karel Drážďanský) apod. Koncem 70. let jednotlivé rubriky zanikly a v obsahu listu výrazně převážily politické komentáře, analýzy a zpravodajství.

K nejčastějším přispěvatelům kromě redaktorů patřili František Ambrož, Karol Belák, Kamil Bena, Vilém Bernard, Vratislav Bušek, Jaroslav Drábek, Libuše Drobílková, Ota Filip, Julius Firt, Vilém Hejl, Ota Hora, Antonín Hřebík, Josef Josten, Lubomír Kaválek, František Klátil, Vladimír Krajina, Adolf Kypěna, Jozef Lettrich, Otakar Machotka, Václav Majer, Felix Mikula, Jaromír Netík, Vojtěch Nevlud-Duben, Ján Papánek, Ferdinand Peroutka, Mojmír Povolný, Adolf Procházka, Marie Provazníková, Hubert Ripka, František Schwarzenberg, Juraj Slávik, Jaroslav Stránský, Miroslav Šašek, Zdeněk Šedivý, H. Šklíbová, Jozef Špetko, Rudolf Václavík, Olga Valeská, Vladimír Vaněk či Petr Zenkl . Svoji literární a esejistickou tvorbu v ČS publikovali mj. Jan Čep, Viktor Fischl, Pavel Javor, Josef Jedlička, Libor Koval, Josef Martínek, Zdeněk Němeček, Michal Racek a Ladislav Radimský (též pod pseud. Petr Den). Příležitostně list uveřejňoval také práce autorů žijících v Československu (mj. Václav Havel, Vladimír Holan, Jaromír Hořec, Oldřich Mikulášek, Jaroslav Seifert aj.). V 80. letech list uveřejňoval některé odpovědi z ankety Svobodné Evropy o čtenářských zážitcích v uplynulém roce.

Do poloviny šedesátých let vycházela jednou ročně (ne však každoročně) humoristická příloha Kvítko, kterou redigoval Filip FajtKalendáře Českého slova jsou zaznamenány v letech 1979, 1980, 1982-84, 1986, 1987.

V červenci 1958 se objevilo falešné číslo Českého slova, připravené a distribuované komunistickou Státní bezpečností.

List začal vycházet v nákladu 4000 výtisků, který se do roku 1960 zvýšil až na 6000. Posléze se náklad ustálil kolem 4500 výtisků, z nichž většina byla zasílána předplatitelům, další část zdarma do uprchlických táborů a zbývající výtisky stálým i náhodně vytipovaným adresátům do Československa.

Literatura: Ivana Draholová: Rozbor exilového Českého slova. Dipl. práce. FF MU, 1992; L. Bittman: Špionážní oprátky, Toronto 1981; Podvržené České slovo, Svobodné slovo 15.3.1990; Jan Čulík: Loučíme se se dvěma tituly nepokleslé žurnalistiky. Pól 2, 1991, Č. 1, s. 13.

České slovo: Noviny československého exilu / František Meloun, Josef Pejskar, Jiří Parma, A. Beneš, Jan Zlatník, Josef Růžička, Anna Pejskarová, Anna Benešová; redakce přílohy Kvítko Filip Fajt. - München: Anna Benešová. - 45-47 × 30,5-32 cm, 4-12 s.; od r. 1972 42-43,5 × 30 cm. - Podnázev též v angličtině (The Newspaper of the Czechoslovak Exiles), francouzštině (Le Journal des exilés Tchécoslovaques) a němčině (Die Zeitschrift der tschechoslowakischen Exulanten). - Časté změny vydavatele: do č. 4/61 Josef Pejskar, od č. 5/61 Jiří Parma, od č. 5/63 A. Beneš, od č. 6/67 Jan Zlatník, od č. 4/71 Josef Růžička, od č. 8-9/73 Anna Pejskarová, od č. 4/79 Anna Benešová. - Kalendáře vyšly na léta 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1987. - Titul má humoristickou přílohu Kvítko, vycházející přibližné jednou za rok. - Sletová příloha Českého slova u č. 7/62, 7-8/72, 7-8/76, příloha TGM u č. 8/62. - Č. 12/90 je poslední, jím vydávání Českého slova končí. - Číslo označené jako 7/58 je podvrhem StB, řádným číslem z téhož období je dvojčíslo 7-8/58.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1955

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1956

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 -    5 -    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1957

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1958

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    podvrh distribuovaný StB -    "č. 7   " - pdf-ocr    ohlasy na něj - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    prázdninová příloha Kvítko č. 1 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1959

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1960

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1961

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1962

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    příloha 7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    příloha 8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1963

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1964

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1965

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1966

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1967

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1968

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 zvláštní vydání - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1969

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1971

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1972

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1973

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8-9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1974

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1975

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6-7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr    12 - pdf-ocr

1976

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1977

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1978

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7 - pdf-ocr 8-9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7 - pdf-ocr 8-9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1980

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1981

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1982

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1983

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7 - pdf-ocr 8-9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1984

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1985

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1986

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1987

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1988

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1989

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr

1990

1 - pdf-ocr 2 - pdf-ocr 3 - pdf-ocr 4 - pdf-ocr 5 - pdf-ocr 6 - pdf-ocr 7-8 - pdf-ocr 9 - pdf-ocr 10 - pdf-ocr 11 - pdf-ocr 12 - pdf-ocr