Střední Evropa

 
A.
1. Střední Evropa; zkr. SE;
2. Sborník na dané téma (1);
3. anonym;
4. Praha (1-4,7-11);
6. A4; 7.76-206;
8. průklep; xerox (od č.10); sešito v polopevných deskách;
9. ilustrace;
12. 1-3x ročně;
13. 11;
14. 1/84; 2/85; 3/07-85; 4/11-85; 5/07-86; 6/12-86; 7/03-87; 8/07-87; 9/11-87; 10/02-88; 11/07-88; 1989-
 
B.
1. Časopis pro dějiny a kulturu střední Evropy.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Úvodní poznámka; Recenze, komentáře, glosy; Recenze, diskuse, polemiky; Rozhovory; Zecher (židovská problematika); Dokumenty; Reakce; Příloha; ojediněle též: Rehabilitace Jana Husa?; K české šlechtě; Současné polské myšlení; Jugoslávské cesty; přílohy.
3. Většinou plná jména, pseudonymy, postupně stále méně šifer (Andreas, Slawkenbergius aj.);
a) V. Bělohradský, V. Benda, J. Budaj, L. Feierabend, Z. Hejda, J. Hradec, J. Chalupecký, L. Jedlička, R. Malý, Z. Neubauer, P. Pithart, P. Rezek, J. Vrána;
b) T. G. Ash, N. Djordjevic, F. Fejtö, A. Glucksmann, P. Heumos, Gy. Konrád, L. Kolakowski, A. Michnik, Cz. Milosz, R. Scruton, A. Wandruszka, G. Wilflinger.
4. a) Eseje, studie, pojednání, komentáře, polemiky, recenze, kritiky, dokumenty, rozhovory, ukázky z literatury.
b) Historické, politické, kulturní a náboženské aspekty "duchovního" (a méně geografického) prostoru střední Evropy; historie: diskuse a polemiky kolem dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny; otázka smyslu českých dějin (J. Pekař z dnešního pohledu; Andreasovo nekonvenční pojetí 144 českých dějin 20.stol.; stanoviska R. Malého, J. Vrány); pokusy o definici místa Čechů v (střední) Evropě; objektivní zpracování sudetoněmecké otázky; česko-německé vztahy (Janus); úloha ostatních národů ve střední Evropě: Rakušanů, Poláků, národů Jugoslávie (Titův odkaz) a Maďarů (maďarská cesta, rok 1956); menšiny v Československu; portréty zapomenutých osobností českých dějin; dějiny Habsburků (A. Wandruszka, Habsburský dům); reakce na známé texty s tematikou střední Evropy (T. G. Ash, Existuje Střední Evropa?; M. Kundera, Únos Evropy); židovská problematika: dějiny, kultura, role Židů pro duchovní klima střední Evropy, stav kulturních památek v Československu; politika: Gorbačov a reformy (A. Michnik); kultura: hledání kulturní identity a duchovních kořenů českých intelektuálů; studie J. Hradce o J. Florianovi; blok věnovaný J. Durychovi; studie J. Vrány o Babičce B. Němcové jako národním mýtu; polemika J. Chalupecký - V. Černý o F. Halasovi; filozofické úvahy (evropanství J. Patočky); polemiky s ostatními samizdatovými publikacemi (PARAF; almanach Hostina); recenze oficiálně vydávaných a zahraničních knih k danému tématu; informace o zahraničních akcích na téma střední Evropa; náboženství: studie o nacismu a katolické církvi; rehabilitace Jana Husa; petice s 31 body o církevních svobodách.
c) Asi polovina původních příspěvků a polovina textů převzatých ze samizdatových a exilových publikací i překladů.
d) Několik textů ve slovenštině.
5. Knihovna Střední Evropy (K/S/E): od r.1987.
6. Srovnej Střední Evropa (brněnská verse).
 
C.
1. "Střední Evropa", KS 4/84. (1) "Střední Evropa", KS 2/85. (2) "Střední Evropa", KS 3/85. (3) "Střední Evropa", KS 1/86. (4) "Střední Evropa", KS 3/86. (5) "Střední Evropa", KS 1/87. (6) "Střední Evropa", KS 2/87. (7) -db-, "Střední Evropa", KS 4/87. (8, 9 retrospektivně) -db-, "Střední Evropa", KS 2/88. (10) 2."Střední Evropa", Infoch 12/84. (1) "Střední Evropa", Infoch 9/86. (4) "Střední Evropa", Infoch 7/87. (7) "Střední Evropa", Infoch 14/87. (8) "Střední Evropa", Infoch 1/88. (9) "Střední Evropa", Infoch 15/88. (10) "Střední Evropa", Infoch 20/88. (11) Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,64.
3. Jan Ulrich, "Úvod", Střední Evropa 1/84. Redakce SE, "Úvodní poznámka", Střední Evropa 10/88.
4. Petruška Šustrová / Daniel Bohdan, "Zasláno", KS 1/88. (polemika o recenzi Střední Evropy v KS 4/87)
 
D. Rozhovor se členem redakce (10.5.89):
1. Praha.
2. 200; z toho od r.1988 70 jako xerox.
3. Průklep, od r.1988 také xerox.
5. Číslo 1 vzniklo na základě polemiky kolem sporného dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny a obsahuje různé reakce; počáteční potíže, protože se začínalo od nuly; těžiště leží na českých dějinách; u č. 1 byly redakční spory, a tak vzniklo vedle řádného č.1/84 také č.[1A]/84 (identický obsah, pouze chyběl dokument Charty 77).
6. Získání nového pohledu na jednotlivé národy (mimo rámec národních států); pro vzájemné porozumění a toleranci; odvrhnutí tradičních schémat a mýtů; sledování dějin především od vzniku I. republiky; pojetí střední Evropy neodpovídá zcela pojetí německému, nýbrž je širší; redakce se hlásí ke konzervativismu.
8. Čtenářský zájem stoupá.
9. Stejná dostupnost v Čechách i na Moravě.
10. Kontakty s Velkou Británií (T.G.Ash, R.Scruton z The Salisbury Review), Francií (Ésprit); později i se SRN (Bohemia), Rakouskem a Maďarskem; čeští intelektuálové v exilu.
11. Střední Evropa (brněnská verse).
15. Prodej: 100,- Kčs.
16. Knižní edice K/S/E (Knihovna Střední Evropy), od r.1987; náklad asi 150; cena: 150,- Kčs.
 
zdroj: Posset 1993 viz
 
 
 

1984

1 - djvu, pdf, obsah

1985

2 - djvu, pdf, obsah
3 - djvu, pdf, obsah
4 - djvu, pdf, obsah
 

1986

5 - djvupdfobsah
6 - djvu, pdf, obsah
 

1987

7 - djvu, pdf, obsah
8 - djvu, pdf, obsah
9 - djvu, pdf, obsah
 

1988

10 - djvu, pdf, obsah
11 - djvu, pdf, obsah
 

1989

12 - djvu, pdf, obsah
13 - djvu, pdf, obsah

1991

18 - pdf-ocr
19 - pdf-ocr
20 - pdf-ocr
21 - pdf-ocr

1992

22 - pdf-ocr
23 - pdf-ocr
25 - pdf-ocr
26 - pdf-ocr

1993

27 - pdf-ocr
28 - pdf-ocr
29 - pdf-ocr

24 - 29 článková bibliografie - pdf-txt