Střední Evropa


*    Praha     *     1984 – 1989 –     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): Johanna Posset Česká samizdatová periodika 1968-1989

A.
1. Střední Evropa; zkr. SE
2. Sborník na dané téma (1)
3. anonym
4. Praha (1-4,7-11)
6. A4; 7.76-206
8. průklep; xerox (od č.10); sešito v polopevných deskách
9. ilustrace
12. 1-3x ročně
13. 11
14. 1/84; 2/85; 3/07-85; 4/11-85; 5/07-86; 6/12-86; 7/03-87; 8/07-87; 9/11-87; 10/02-88; 11/07-88; 1989-   B.
1. Časopis pro dějiny a kulturu střední Evropy.
2. Obsah; rubriky ve volné kombinaci: Úvodní poznámka; Recenze, komentáře, glosy; Recenze, diskuse, polemiky; Rozhovory; Zecher (židovská problematika); Dokumenty; Reakce; Příloha; ojediněle též: Rehabilitace Jana Husa?; K české šlechtě; Současné polské myšlení; Jugoslávské cesty; přílohy.
3. Většinou plná jména, pseudonymy, postupně stále méně šifer (Andreas, Slawkenbergius aj.)
a) V. Bělohradský, V. Benda, J. Budaj, L. Feierabend, Z. Hejda, J. Hradec, J. Chalupecký, L. Jedlička, R. Malý, Z. Neubauer, P. Pithart, P. Rezek, J. Vrána
b) T. G. Ash, N. Djordjevic, F. Fejtö, A. Glucksmann, P. Heumos, Gy. Konrád, L. Kolakowski, A. Michnik, Cz. Milosz, R. Scruton, A. Wandruszka, G. Wilflinger.
4. a) Eseje, studie, pojednání, komentáře, polemiky, recenze, kritiky, dokumenty, rozhovory, ukázky z literatury.
b) Historické, politické, kulturní a náboženské aspekty "duchovního" (a méně geografického) prostoru střední Evropy; historie: diskuse a polemiky kolem dokumentu Charty 77 11/84 *Právo na dějiny ; otázka smyslu českých dějin (J. Pekař z dnešního pohledu; Andreasovo nekonvenční pojetí 144 českých dějin 20.stol.; stanoviska R. Malého, J. Vrány); pokusy o definici místa Čechů v (střední) Evropě; objektivní zpracování sudetoněmecké otázky; česko-německé vztahy (Janus); úloha ostatních národů ve střední Evropě: Rakušanů, Poláků, národů Jugoslávie (Titův odkaz) a Maďarů (maďarská cesta, rok 1956); menšiny v Československu; portréty zapomenutých osobností českých dějin; dějiny Habsburků (A. Wandruszka, Habsburský dům); reakce na známé texty s tematikou střední Evropy (T. G. Ash, Existuje Střední Evropa?; M. Kundera, Únos Evropy); židovská problematika: dějiny, kultura, role Židů pro duchovní klima střední Evropy, stav kulturních památek v Československu; politika: Gorbačov a reformy (A. Michnik); kultura: hledání kulturní identity a duchovních kořenů českých intelektuálů; studie J. Hradce o J. Florianovi; blok věnovaný J. Durychovi; studie J. Vrány o Babičce B. Němcové jako národním mýtu; polemika J. Chalupecký - V. Černý o F. Halasovi; filozofické úvahy (evropanství J. Patočky); polemiky s ostatními samizdatovými publikacemi (PARAF; almanach Hostina); recenze oficiálně vydávaných a zahraničních knih k danému tématu; informace o zahraničních akcích na téma střední Evropa; náboženství: studie o nacismu a katolické církvi; rehabilitace Jana Husa; petice s 31 body o církevních svobodách.\ c) Asi polovina původních příspěvků a polovina textů převzatých ze samizdatových a exilových publikací i překladů.
d) Několik textů ve slovenštině.
5. Knihovna Střední Evropy (K/S/E): od r.1987.
6. Srovnej Střední Evropa (brněnská verse).   C.
1. "Střední Evropa", KS 4/84. (1) "Střední Evropa", KS 2/85. (2) "Střední Evropa", KS 3/85. (3) "Střední Evropa", KS 1/86. (4) "Střední Evropa", KS * 3/86. (5) "Střední Evropa", KS 1/87. (6) "Střední Evropa", KS 2/87. (7) -db-, "Střední Evropa", KS * 4/87. (8, 9 retrospektivně) -db-, "Střední Evropa", KS 2/88. (10) 2."Střední Evropa", Infoch * 12/84. (1) "Střední Evropa", Infoch 9/86. (4) "Střední Evropa", Infoch 7/87. (7) "Střední Evropa", Infoch 14/87. (8) "Střední Evropa", Infoch 1/88. (9) "Střední Evropa", Infoch 15/88. (10) "Střední Evropa", Infoch 20/88. (11) Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88,64.
3. Jan Ulrich, "Úvod", Střední Evropa 1/84. Redakce SE, "Úvodní poznámka", Střední Evropa * 10/88.
4. Petruška Šustrová / Daniel Bohdan, "Zasláno", KS 1/88. (polemika o recenzi Střední Evropy v KS 4/87)   D. Rozhovor se členem redakce (10.5.89):
1. Praha.
2. 200; z toho od r.1988 70 jako xerox.
3. Průklep, od r.1988 také xerox.
5. Číslo 1 vzniklo na základě polemiky kolem sporného dokumentu Charty 77 11/84 Právo na dějiny a obsahuje různé reakce; počáteční potíže, protože se začínalo od nuly; těžiště leží na českých dějinách; u č. 1 byly redakční spory, a tak vzniklo vedle řádného č.1/84 také č.1A/84 (identický obsah, pouze chyběl dokument Charty 77).
6. Získání nového pohledu na jednotlivé národy (mimo rámec národních států); pro vzájemné porozumění a toleranci; odvrhnutí tradičních schémat a mýtů; sledování dějin především od vzniku I. republiky; pojetí střední Evropy neodpovídá zcela pojetí německému, nýbrž je širší; redakce se hlásí ke konzervativismu.
8. Čtenářský zájem stoupá.
9. Stejná dostupnost v Čechách i na Moravě.
10. Kontakty s Velkou Británií (T.G.Ash, R.Scruton z The Salisbury Review), Francií (Ésprit); později i se SRN (Bohemia), Rakouskem a Maďarskem; čeští intelektuálové v exilu.
11. Střední Evropa (brněnská verse).
15. Prodej: 100,- Kčs.
16. Knižní edice K/S/E (Knihovna Střední Evropy
), od r.1987
náklad asi 150; cena: 150,- Kčs.   zdroj: Posset 1993 viz


1984

1 - pdf, obsah

1985

2 - pdf, obsah 3 - pdf, obsah 4 - pdf, obsah  

1986

5 - pdfobsah 6 - pdf, obsah

1987

7 - pdf, obsah 8 - pdf, obsah 9 - pdf, obsah

1988

10 - pdf, obsah 11 - pdf, obsah

1989

12 - pdf, obsah 13 - pdf, obsah

1991

18 - pdf-ocr 19 - pdf-ocr 20 - pdf-ocr 21 - pdf-ocr

1992

22 - pdf-ocr 23 - pdf-ocr 25 - pdf-ocr 26 - pdf-ocr

1993

27 - pdf-ocr 28 - pdf-ocr 29 - pdf-ocr

24 - 29 článková bibliografie - pdf-txt