Charta 77: Dokumenty 1977-89


Třísvazková vědecká edice pramenů, první souborné vydání všech textů známých jako „dokumenty Charty 77".

CÍSAŘOVSKÁ, Blanka a Vilém PREČAN, ed. Charta 77: Dokumenty 1977-1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007, 1804 s. ISBN 978-80-7285-084-6. 3 svazky, příloha DVD.

pdf-txt


Anotace

Rozsáhlý archeografický úvod vysvětluje, co byly dokumenty Charty 77, jak je uspořádána a vybavena jejich edice, odkud byly texty převzaty a podle jakých zásad se přetiskují. Výkladu o Chartě jsou pak věnovány tři statě: Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén z pera Viléma Prečana, dosud neznámý text Václava Havla z prosince 1986 editory nazvaný Deset tezí o Chartě a úvahu Jacquese Rupnika Charta 77 a zrození evropského veřejného prostoru.

V prvním a druhém svazku edice je otištěno v plném znění 598 mluvčími Charty 77 signovaných dokumentů (D1-D598) s rozsáhlým poznámkovým aparátem s údaji o tom, za jakých okolností jednotlivé dokumenty vznikly, jaké byly jejich další osudy, kde a jak byly v době svého vzniku publikovány či komentovány - v domácím samizdatovém prostředí, v exilovém tisku či v zahraničních rozhlasových stanicích (Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a československé vysílání BBC).

Poznámkový aparát přináší i množství dalšího pramenného materiálu a mnohostranné informace ze života Charty 77, o její komunikaci se zahraničními partnery, o perzekuci občanských aktivit, nezávislé literatury a umění ze strany komunistických aparátů. Odkazuje se také na články, úvahy a studie, které byly napsány v souvislosti s jednotlivými dokumenty Charty 77 a které byly většinou zveřejněny nejdříve v samizdatu samostatně nebo v samizdatových periodikách a sbornících, odkud se přelévaly do exilového tisku a periodik cizojazyčných. Některé z nich byly zahrnuty v plném znění ve třetím svazku edice.

Třetí svazek publikace nazvaný Přílohy obsahuje více než devadesát většinou dosud nepublikovaných textů tematicky rozdělených do kapitol, které blíže dokumentují a osvětlují nejzávažnější okolnosti vzniku Charty 77 a domácího i mezinárodního kontextu roku 1977. Poprvé se zde (v příloze 1) uveřejňují první tři koncepty Prohlášení Charty77, dokumentující vývoj od původní myšlenky Výboru pro lidská práva až po koncepci otevřeného společenství, jak se jako Charta 77 představilo světové i domácí veřejnosti na začátku ledna 1977. Jiná příloha zahrnuje úvahy a dokumenty z pera Jana Patočky k problematice Charty 77 (příloha 3); přetiskuje se zde i plné znění dochovaných výslechových protokolů Jana Patočky jako svědka v trestním stíhání vedeném Státní bezpečností proti Chartě 77, v nichž se zrcadlí krystalicky čistý, neúhybný a nezlomný Patočkův postoj. Interní směrnice, zprávy a informace aparátů KSČ, StB, justičního aparátu, ministerstva zahraničí (přílohy 7, 8, a 9) osvětlují, jak komunistická státní moc reagovala na vznik Charty, na její aktivity i na ohlas, který její vystoupení vyvolalo v zahraničí. Příloha 10 (Z diskusí o smyslu Charty 77 a cestách k realizaci jejích cílů) přesahuje rok 1977 a přináší na více než 70 stranách soubor textů, věnovaných tématu, které provázelo Chartu po celých třináct let a dělalo ji živým organismem a společenstvím.

Součástí svazku příloh jsou životopisné medailony všech 45 mluvčích Charty 77, které nebo kteří se vystřídali v této funkci v letech 1977-1992, a soupis všech signatářů Prohlášení Charty 77. Je tu rovněž tematický rejstřík dokumentů Charty 77 a rozsáhlý jmenný index osob a názvů institucí. Dvacet stran faksimilií přináší jednak ukázky předloh některých v edici publikovaných dokumentů, jednak fotokopie další dokumentace, například první dvě strany dálnopisu západoněmeckého velvyslanectví v Praze z 30. prosince 1976 s podrobnými informacemi o přípravách k vystoupení Charty (český překlad celé depeše se publikuje v příloze 2). Nechybí ani tematicky široce pojatý soupis literatury o Chartě 77 do roku 2006, a článků o Chartě uveřejněných v českém tisku v lednu 2007. K publikaci je přiloženo DVD s amatérským videozáznamem občanského shromáždění uspořádaného nezávislými občanskými iniciativami ke Dni lidských práv 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze 3.

Vycházející publikace je zatím nejrozsáhlejším dílem o Chartě 77 a nejobsažnějším zdrojem informací o jejím působení v posledních třinácti letech komunistického Československa. Je výsledkem mnohaletého výzkumného projektu podporovaného Nadací Fritze Thyssena, která rovněž umožnila vydání publikace.

Obsah
Svazek 1
Slovo čtenáři a uživateli - IX
O Chartě - XIII
Charta 77 jako československý i mezinárodní fenomén (Vilém Prečan) - XIV
Deset tezí o Chartě (Václav Havel) - XVII
Charta 77 a zrození evropského veřejného prostoru (Jacques Rupnik) - XXVI
Archeografický úvod aneb Co byly dokumenty Charty 77 a jak je uspořádána a vybavena jejich edice - XXXI
Seznam publikovaných dokumentů - XXXIX
Seznam zkratek - LXXVII
Dokumenty (D1-D268)
Rok 1977 - 1
Rok 1978 - 89
Rok 1979 - 213
Rok 1980 - 299
Rok 1981 - 363
Rok 1982 - 401
Rok 1983 - 489

Svazek 2
Dokumenty (D269-D598)
Rok 1984 - 597
Rok 1985 - 679
Rok 1986 - 749
Rok 1987 - 821
Rok 1988 - 969
Rok 1989 - 1063

Svazek 3
Seznam publikovaných příloh - IX
Ke vzniku Prohlášení Charty 77 a prvního seznamu jeho signatářů - 1
Prohlášení Charty 77 v zahraničí - 25
Jan Patočka a Charta 77 - 33
Z literární tvorby souvisící s Chartou 77 (leden-březen 1977) - 67
Zprávy o Chartě 77 v prvních deseti měsících roku 1977 - 97
Interní zprávy z prostředí disentu v Československu o Chartě 77 a situaci v zemi - 129
Vedoucí činitelé a aparáty KSČ o Chartě 77 (leden-březen 1977) - 139
Zprávy a záznamy ministerstva zahraničí ČSSR a aparátu ÚV KSČ k mezinárodnímu ohlasu Charty 77 (leden-březen 1977) - 179
Výběr z písemností represivních složek státního aparátu, týkajících se Charty 77 (leden-prosinec 1977) - 203
Z diskusí o smyslu Charty 77 a cestách k realizaci jejích cílů (1977-1988) - 235
Mluvčí Charty 77 (Josef Tomeš) - 309
Soupis signatářů Prohlášení Charty 77 - 337
Charta 77 v letech 1990 až 1992 (Jiří Vančura) - 379
Dodatky - 383
Faksimile - 395
Soupis literatury o Chartě 77 (Věra Břeňová) - 421
Tematický rejstřík k obsahu dokumentů (D1-D598) - 477
Rejstřík jmen a názvů institucí - 481
Příloha DVD: Videozáznam shromáždění 10. prosince 1988 na Škroupově náměstí v Praze 3.

zdroj: csds.cz