Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu 1918-45


Práce ruské, ukrajinské a běloruské emigrace vydané v Československu 1918 - 1945 : (bibliografie s biografickými údaji o autorech)


Slovanská knihovna se od 90. let 20. století věnuje mapování publikační činnosti příslušníků ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu. Roku 1996 byla první etapa výzkumu završena vydáním třísvazkové bibliografie knižních vydání a seznamu periodik s biografickými údaji o všech autorech.

Bibliografii zpracovaly Zdeňka Rachůnková a Michaela Řeháková ; biografická hesla zpracoval Jiří Vacek za spolupráce a redakce již řečených. Díl I. celkem 1472 stran.

1. vyd. - Praha, 1996. - Díl I, sv. 1 : 424 s.; díl I, sv. 2 : s. 427-849; díl I, sv. 3 : s. 853-1472 - (Bibliografie Slovanské knihovny; 52) - ISBN 80-7050-246-0

Bibliografie zachycuje produkci napsanou a vydávanou emigranty na území Československa v originále i v překladech. Obsahuje knižní publikace, sborníky a periodika i veškerou produkci emigrantských nakladatelství v ČSR.


 

celý text všech tří svazků 1. dílu (vč. záložek) - pdf-ocr

OBSAH / СОДЕРЖАНИЕ
Díl I, svazek 1 / Том I, часть 1
Úvod / Введение
Předmluva / Предисловие
I. Práce jednotlivých emigrantů (A - L) / I. Авторские работы (А-Л)
Díl I, svazek 2 / Том I, часть 2
I. Práce jednotlivých emigrantů (M - Ja) / I. Авторские работы (М-Я)
Díl I, svazek 3 / Том I, часть 3
II. Periodika / II. Периодика
III. Produkce nakladatelství, institucí, organizací a stran / III. Продукция издательств, учреждений, организаций и политических партий
IV. Varia / IV. Varia
V. Československé tisky zahraniční provenience / V. Заграничные издания, напечатанные в Чехословакии
Zkratky použité v biografických heslech / Список сокращений в биографических данных
Šifry použité v biografických heslech / Список шифров в биографических данных
Šifry použité v bibliografických záznamech / Список шифров в библиографических статьях
Lokační značky knihoven / Шифры библиотек
Seznam použité literatury / Указатель литературы
Jmenný rejstřík / Указатель имен
Názvový rejstřík / Указатель н азваний

ÚVOD

Proud emigrantů před bolševickým režimem, který nabyl charakteru masového exodu po evakuaci "bílých" vojsk z jižního Ruska roku 1921, vedl ke vzniku osobité diaspory v četných evropských i mimoevropských zemích. Mezi nimi příslušela významná úloha Československu, které se sice počtem přijatých emigrantů nemohlo zdaleka rovnat Francii nebo Německu, zato se stalo důležitým střediskem ruské, ukrajinské a běloruské vzdělanosti a vědy. Zásluhou prezidenta T. G. Masaryka a díky humanitární akci československé vlády se v Československu soustředili především příslušníci inteligence, neboť humanitární akce byla výrazně zaměřena na vytvoření podmínek pro její vědeckou a odbornou činnost a pro výchovu jejího dorostu. Podpora ruského a ukrajinského školství, badatelské práce a kulturního života z československé strany neměla svým rozsahem a promyšleností v té době ve světě obdoby.
Skutečnost, že významnou složku emigrace tvořili intelektuálové, vědci, novináři a publicisté, studenti a pedagogové, se projevila i v rozsáhlé publikační a vydavatelské aktivitě, která učinila Prahu v dvacátých a třicátých letech vedle Berlína a Paříže jedním z vydavatelských center diaspory. Ustavením Svazu ruských akademických organizací se sídlem v Praze se Praha stala již roku 1921 centrálou ruského akademického života v zahraničí. Ukrajinský akademický komitét sdružoval ukrajinské vědecké instituce v Československu a reprezentoval ukrajinskou vědu. V Praze měl své sídlo ústřední orgán Sdružení ruských emigrantských studentských organizací, jehož členy bylo přes padesát organizací z více než dvaceti zemí, cílevědomě bylo organizováno ukrajinské studentstvo, soustředěné v Praze a v Poděbradech, v Československu existovalo ústředí běloruského studentstva, opírající se o nejpočetnější ze všech zahraničních běloruských studentských organizací, jež působila v Praze. Sluší se poznamenat, že ukrajinské a běloruské studentstvo bylo navíc posíleno o emigranty ze západoukrajinských a západoběloruských teritorií, při vtělených po první světové válce к Polsku. Mnozí příslušníci emigrace byli nositeli nejlepších tradic ruské a ukrajinské inteligence a ve svém souhrnu pokrývali v podstatě svou činností všechny oblasti intelektuální aktivity jak v humanitních oborech, tak v přírodních vědách, technických oborech, lékařství a zemědělství.

Vývoj vydávání knižní a periodické produkce v Československu byl, obdobně jako v jiných zemích, úzce spojen s proměnami života emigrantů. Zpočátku žili emigranti pod příliš ještě svěžími dojmy z pohnutých událostí v jejich vlasti a podle toho je i literatura prvních let emigrace zastoupena politickými brožurami, novinami a ''tenkými" časopisy, které zpravidla po několika číslech zanikaly. Poté, co se emigranti víceméně usadili v novém prstředí a vznikaly poměrně četné emigrantské školské a vědecké instituce a sdružení, projevil se zájem o klasiky, vědecké publikace, učebnice, dětskou literaturu, objevuje se memoárová literatura, začínají vycházet ''tlusté" časopisy a sborníky věnované historii revoluce a občanské války. Období po roce 1923 se pak vyznačuje přílivem nových původních prací z oblasti filozofie, práva, všeobecných, ruských a ukrajinských dějin, literární historie, ekonomie, sociologie, exaktních a užitých věd.

V té době vznikla v Praze významná nakladatelství Plamja, které se stalo v polovině dvacátých let dokonce nejproduktivnějším ruským nakladatelstvím v diaspoře, a Ukrajins'kyj hromads'kyj vydavnyčyj fond, vedle nichž působila řada dalších nakladatelství. Širokou vydavatelskou aktivitu vyvíjely zvláště Ukrajinská svobodná univerzita, složená z filozofické a právnické fakulty, která se stala skutečným centrem ukrajinského vědeckého života v diaspoře, a Ukrajinská hospodářská akademie v Poděbradech, na níž byly vedle odborných předmětů zemědělských, chemicko-technologických, hydrotechnických, ekonomických, družstevních a statistických zavedeny i ukrajinistické obory. Rozvětvené síti emigrantského školství v Československu odpovídá i bohatá vydavatelská produkce v oblasti pedagogické literatury, vysokoškolských a středoškolských učebnic a studijních příruček, jak dokládá např. ediční činnost nakladatelství Sijač, působícího při Ukrajinském vysokém pedagogickém institutu M. Drahomanova. Ve vědeckých i publicistických pracích emigrantů z humanitních oborů je zvláště frekventovaná rusistická, ukrajinistická a v širším rámci slavistická tematika, zahrnující historické a filologické obory, dějiny umění, právní a církevní dějiny, hospodářské, kulturní a sociální dějiny, národopis, velmi bohatě jsou zastoupeny publikace s aktuálním politickým zaměřením. Mezi badatelskými a vzdělávacími zařízeními, která vznikla za aktivní podpory československého státu, stala se Ruská právnická fakulta ve slavistické oblasti centrem studia slovanských, zvláště ruských a byzantských právních dějin, Seminarium Kondakovianum se zaměřilo na zkoumání materiální a duchovní kultury v uměleckohistorické sféře, ruská minulost byla středem vědeckého zájmu Ruské historické společnosti, slavistické obory byly zastoupeny v Ruském pedagogickém institutu J. A. Komenského, vzdělávací činnost zajišťovala Ruská lidová univerzita, která se stala důležitou vydavatelskou institucí pro filologické a historické práce. Vedle již zmíněné Ukrajinské svobodné univerzity, na níž byly personálně dobře vybaveny především historické obory (politické, sociální, církevní a kulturní dějiny Ukrajiny, dějiny ukrajinského práva a dějiny církevního práva na Ukrajině), vydala četné práce Ukrajinská historicko-filologická společnost, soustřeďující mnoho desítek čelných reprezentantů ukrajinské vědy. Mezi dalšími společenskovědními obory měl své institucionální zabezpečení výzkum hospodářského vývoje SSSR v Ekonomickém kabinetu S. N. Prokopoviče, pozoruhodnou vydavatelskou činnost vyvíjel Ukrajinský sociologický ústav pod vedením Mykyty Sapovala. Konfesionální potřeby věřících zabezpečovala pravoslavná mise ve východoslovenské obci Ladomírova, kde byly tištěny bohoslužebné a náboženské knihy.

Dodejme, že oporami ruské vědy v Československu byla řada příslušníků početné skupiny vědců, vypovězených na podzim roku 1922 sovětskou vládou z vlasti. Z nich nalezli v Československu dlouholetý či dokonce doživotní azyl filozofové N. O. Losskij, I. I. Lapšin, historikové A. A. Kizevetter, A. V. Florovskij a V. A. Mjakotin, ekonom S. N. Prokopovič, veřejná činitelka, novinářka a publicistka Je. D. Kuskova, zoolog M. M. Novikov, na kratší čas se uchýlili do Prahy náboženský filozof S. N. Bulgakov a sociolog P. A. Sorokin. Na rozdíl od Paříže či Berlína chyběly v Praze velké reprezentativní emigrantské deníky typu listů Poslednije novosti, Vozroždenije nebo Rul'. Z několika desítek novinových titulů vycházejících v Československu se většina vyznačovala nepravidelnou periodicitou a měla spíše provinční charakter. Praha byla zato doménou časopisů, zvláště časopisů kulturně politického zaměření. Z jejich úctyhodného počtu lze za nejvýznamnější považovat měsíčníky Volja Rossii a Nova Ukrajina. Mladé pokolení běloruské inteligence reprezentoval časopis Iskry Skaryny. O tom, jak silnou sociální skupinou bylo studentstvo, svědčí množství časopisů vydávaných studenty, z nichž Studenčeskije gody a Students'kyj vistnyk představovaly literárně publicistická periodika širšího společenského zaměření. V Československu se usadilo i mnoho kozáků, kteří se sdružovali v různých organizacích a spolcích a vydávali řadu časopisů, mezi nimiž měly zvláštní význam Kazačij puť a Vol'noje kazačestvo. O tom, jak silně zastoupeným vědním oborem byla pedagogika, svědčí počet pedagogických časopisů; časopis Russkaja škola za rubežom byl ústředním pedagogickým tiskovým orgánem ruské emigrace vůbec. Vysokou profesionální úrovní a poměrně dlouhou životností se zpravidla vyznačovaly specializované časopisy, např. zemědělský týdeník Chozjain, lékařský časopis Russkij vrač v Čechoslováků, vojensko-historický měsíčník Morskoj žurnál. Existovaly sokolské a skautské časopisy, v Praze vycházel jeden z mála emigrantských hudebních časopisů Russkij chorovoj vestnik, který však záhy zanikl pro nedostatek finančních prostředků. Oblast knižní kultury reprezentoval ukrajinský neperiodický sborník Knyholjub. Výrazem skutečnosti, že Československo bylo bohatě profilovaným centrem politického života emigrantů, jsou četná periodika nejrůznějších politických stran a hnutí, zvláště ukrajinských.

Nemálo prací emigrantských autorů bylo vydáno československými nakladatelstvími a vydavatelstvími, převážně v českém a slovenském jazyce. Mezi nimi mají své pevné místo bohemistické a slovakistické studie (R. O. Jakobson, Dm. Cyževs'kyj, P. G. Bogatyrev, A. V. Florovskij, Ja. Viskovataja, H. Omelčenko, F. Steško, J. Markov), díla z oblasti literární historie (Je. A. Ljackij, V. A. Pogorelov, S. I. Vilinskij), byzantologie (M. A. Andrejeva), církevní a náboženské problematiky (S. N. Bulgakov, V. S. Vilinskij), filozofie a dějin filozofie (N. O. Losskij, B. V. Jakovenko), sociologie (P. A. Sorokin), pedagogiky (S. I. Gessen), práva (M. A. Cimmerman, St. Dnistrjans'kyj), ekonomie (S. N. Prokopovič), družstevnictví (V. F. Totomianc). V překladu vyšly rozmanité práce z oblasti politické publicistiky a memoáristiky vztahující se к nejnovějším dějinám Ruska, к první světové válce, bolševickému převratu, občanské válce а к sovětské problematice. Živému zájmu československé kulturní veřejnosti se těšila tvorba spisovatelů-emigrantů, z nichž nejpřekládanějšími a nej vydávanějšími byli A. T. Averčenko, Je. N. Cirikov а V. I. Nemirovič-Dančenko, kteří ukončili v Československu svou tvůrčí činnost i životní pouť.

Organizovaný život ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v Československu trval pouhé čtvrtstoletí, navíc jeho závěr připadl na období nacistické okupace a druhé světové války, kdy se vědecká, kulturní a tím i publikační a vydavatelská činnost realizovala v omezeném rozsahu a za krajně nepříznivých podmínek. Mezi mnoha desítkami obětí z řad příslušníků emigrace, které po osvobození Československa roku 1945 očekávala deportace nebo je zastihla smrt z rukou sovětské státní bezpečnosti, bylo nemálo vědecky a publicisticky činných osobností; mnoho významných vědců, specialistů a publicistů se rozhodlo včas znovu emigrovat do západní Evropy a Ameriky. V průběhu dalších více než čtyřiceti let patřilo v Československu téma emigrace k přísně tabuizovaným z politických a ideologických důvodů. Teprve po roce 1989 se začaly objevovat výsledky badatelské práce, zaměřené na různé aspekty života a činnosti ruské a ukrajinské diaspory v českém a slovenském prostředí. Dosud však byl citelně postrádán přehled vydavatelské a publikační aktivity emigrace v bývalém Československu, který je nezbytným předpokladem pro rozvoj dalšího výzkumu a studia fenoménu emigrace. К nápravě dané situace má přispět tato bibliografie.
J. Vacek

PŘEDMLUVA

Předkládaná třísvazková bibliografie zachycuje knižní vydání prací ruských, ukrajinských a běloruských emigrantů žijících v ČSR i jinde ve světě, sborníky a periodika redigovaná a vydávaná emigranty a produkci emigrantských nakladatelství. Jde o práce vydané na území CSR (včetně Podkarpatské Rusi) v letech 1918-1938, v letech 1939-1945 po maďarské okupaci Podkarpatské Rusi již pouze na území Protektorátu Cechy a Morava a Slovenského státu. 

Bibliografie obsahuje 5294 záznamů, z toho 3985 prací přibližně 1250 jednotlivých emigrantů a 438 titulů periodik. Tvoří ji pět oddílů: 1) Práce jednotlivých emigrantů, 2) Periodika (noviny, časopisy, periodické sborníky), 3) Produkce nakladatelství, institucí, organizací a stran, 4) Varia, 5) Československé tisky zahraniční provenience. Záznamy jsou propojeny odkazy, které umožňují vícehlediskové vyhledávání. Naprostá většina titulů je ověřena de visu; neověřené knihy a periodika jsou zařazeny spíše výjimečně, rozhodující byla spolehlivost pramene, ve kterém byly zmiňovány a který je u záznamu vždy uveden. Vzhledem к tomu, že neexistuje jednotná transliterace azbuky ve všech zemích, používáme v bibliografii vedle latinky též azbuku, která se stala základem pro řazení. Do prvního oddílu je zahrnuta vědecká, odborná, beletristická a publicistická tvorba a redakční činnost porevolučních emigrantů ze sovětského Ruska i uprchlíků a válečných zajatců, kteří se ocitli mimo domov v důsledku 1. světové války, včetně emigrantů z Haliče a Bukoviny. Zachycena je i tvorba autorů, kteří žili na území Rakouska-Uherska již před 1. světovou válkou a později se aktivně zapojili do života emigrace (I. Horbačevskyj, O. Kolessa, S. Dnistrjanskyj, S. Smal-Stockyj, I. Pankevyč) i osobností, které emigrovaly z Ruska již před 1. světovou válkou (P. D. Boborykin, O. Dymov). Práce podkarpatoruských autorů zahrnujeme až od roku 1939, pokud působili v Protektorátě Čechy a Morava. U autorů, u nichž známe rok jejich emigrace, jsou zahrnuta vydání jejich prací až od tohoto data, u autorů, kteří se během času vrátili do SSSR, je vzato v úvahu pouze jejich emigrantské období (A. Belyj, I. G. Erenburg, M. Gorkij, A. N. Tolstoj, A. I. Kuprin, M. Hruševskyj aj.), u ostatních práce z celého období 1918-1945, včetně emigrantů z Haliče, kteří se tam později vrátili (J. Jarema, К. Koberskyj). Oddíl je uspořádán podle jmen autorů uvedených v jejich originální verzi s připojením latinkové podoby jména podle české transliterace. Každý autor, o kterém se podařilo zjistit potřebné údaje, má stručné biografické heslo, které je zaměřeno na jeho činnost v době emigrace. Heslo je výsledkem rozsáhlého studia literatury včetně dobového tisku, archivních materiálů, korespondence a osobních kontaktů s rodinnými příslušníky či institucemi, kde jednotliví autoři v minulosti působili. Ve snaze o maximální přesnost jsou v životopisných datech shromážděny i rozporné údaje, vždy s uvedením příslušného zdroje informací šiframi, jejichž vysvětlení je připojeno na konci publikace. Místní jména v heslech jsou uvedena v tehdejší oficiálně užívané podobě (Vilno, Tiflis, Jurjev aj.) s výjimkou těch, u nichž se vžilo české znění (Petrohrad, Lvov, Mnichov, Paříž aj.). Další výjimku tvoří Konstantinopol, kde jsme ponechali tuto podobu názvu. Pro Zakarpatskou Ukrajinu byl zvolen tehdejší úřední název Podkarpatská Rus. O některých autorech se zatím podařilo zjistit jen nepatrné množství dat či téměř žádná. Sběr informací však pokračuje dále a je vytvářena rozsáhlá personální počítačová báze, která bude neustále doplňována. Autoři, o kterých pouze předpokládáme, ale nemáme ověřeno, že byli emigranty, zde zařazeni nejsou. 

Publikační činnost autorů je rozdělena podle jejich autorského podílu do tří částí -

1) vlastní práce - zahrnují všechna zjištěná knižní vydání v originálech a překladech, tištěná i rozmnožená, včetně pravých separátů; nebyly zařazeny separáty nepravé ani disertace. 2) Nepřímé autorství, tj. činnost redakční, sestavovatelská ap., 3) Překlady.

V každé části jsou řazeny nejprve práce psané azbukou, po nich následují díla psaná latinkou. V bibliografické poznámce záznamů jsou používány zkratky pramenů, jejichž vysvětlení je na konci publikace. 

Druhý oddíl bibliografie obsahuje záznamy novin, časopisů a periodických sborníků. Mezi periodika je pojato i několik prosovětsky orientovaných studentských časopisů (Naše znamja, Vpered, Nove žyttja, Pramen, Naš pramen', Novy pramen), které se vymykají svým charakterem z rámce ostatní emigrantské produkce, její celkový obraz by však bez nich nebyl úplný. Naopak není do soupisu pojat ruský tištěný časopis Centralnaja Jevropa (Praha 1927-1938), do kterého sice ruští emigranti přispívali, jako celek však nebyl emigrantskou záležitostí. Podkarpatoruské časopisy Probojem a Nastup uvádíme za celou dobu jejich vydávání, přestože za emigrantské se dají považovat až od r. 1939. U periodik, která během své existence změnila zemi vydávání, uvádíme pouze údaje za období, kdy vycházela v ČSR. Řazení je v tomto oddíle abecední, po azbučných titulech následují tituly psané latinkou.

Třetí oddíl tvoří produkce emigrantských nakladatelství, institucí, organizací a stran. Většina záznamů jsou odkazy z prvních dvou oddílů bibliografie, hlavní záznamy jsou pouze v případě, kdy autor díla není emigrant nebo kdy jde o díla anonymní. Hojně zastoupeny jsou nejrůznější výroční zprávy a seznamy přednášek škol a vědeckých institucí, jejichž výčet však - jak je patrné z torzovitosti jednotlivých titulů - není úplný. Oddíl je uspořádán podle názvů institucí v originální formě s připojením latinkové podoby v české transliteraci. Z názvů bylo vynecháno označení místa (v CSR, v Präge). Instituce, o nichž jsme shromáždili potřebné informace, obsahují stručnou charakteristiku své činnosti. Pod každou z nich jsou záznamy rozděleny na knihy a periodika, dále jsou řazeny chronologicky, nejprve azbučné, poté latinkové.

Čtvrtý, malý oddíl obsahuje práce, které nebylo možno zařadit do žádného z předchozích oddílů, ale byly vydané emigranty na našem území. 

Poslední oddíl zahrnuje tituly publikované emigranty mimo ČSR, ale tištěné u nás. V tomto případě nejsou již zařazeny pod autory.

Bibliografie je vybavena jmenným rejstříkem, azbučným a latinkovým; názvovým rejstříkem (zahrnujícím pouze díla anonymní, sborníky a periodika), taktéž azbučným a latinkovým; seznamem použité literatury a vysvětlivkami к šifrám použitým v bibliografii.

Bibliografický záznam byl tvořen podle ISBD a anglo-amerických pravidel a je v něm dodržován původní pravopis s výjimkou dvou znaků v ruštině - byl vypuštěn tvrdý znak na konci slov a jat' bylo nahrazeno písmenem e. Instituce v záhlaví jsou psány novým pravopisem. Při transliteraci jmen ukrajinských autorů a názvů institucí hlásku g přepisujeme - až na několik výjimek - jako h. Všechny ověřené tituly jsou doplněny lokačními značkami knihoven a signaturami. Základem pro zpracování bibliografie byly fondy Slovanské knihovny v Praze, jejíž signatury jsou uvedeny u všech publikací, které knihovna vlastní. Signatura jiné knihovny je uvedena pouze v případech, kdy titul ve Slovanské knihovně není. Publikace, které jsou ve Slovanské knihovně neúplné, jsou doplněny signaturou jiné knihovny, u které uvádíme pouze ve Slovanské knihovně chybějící svazky.

Vzhledem к tomu, že žádná z dosud existujících bibliografií к tomuto tématu (L. Foster: Bibliografija russkoj zarubežnoj literatury 1918-1968, Materiály dlja bibliografii russkich naučných trudov za rubežom, Ukazatel' periodičeskich izdanij emigracii iz Rossii i SSSR za 1919-1952 gg., T. Ossorguine-Bakounine: Immigration russe en Europe, M. Schatoff: Half a Century of Russian Serials 1917-1968) nebyla zpracována na našem území, dopouštějí se tyto bibliografie u titulů vydaných v ČSR některých nepřesností, které jsme se pokusili v naší bibliografii odstranit. Jsme si vědomi toho, že ani nynější bibliografie není vyčerpávající, řada materiálů se zřejmě vůbec nedochovala. Proto uvítáme informace o dalších existujících titulech stejně jako doplnění nám chybějících životopisných údajů o autorech. Předkládaná bibliografie byla zpracována ve Slovanské knihovně při Národní knihovně České republiky v Praze v rámci grantového projektu GA ČR Ruská a ukrajinská emigrace v meziválečném Československu (kulturní a vědecký přínos). Je to první díl rozsáhlého projektu, na který v budoucnu naváží díly další, které budou obsahovat soupis statí, článků a literární tvorby emigrantských autorů z emigrantských, českých a slovenských periodických i neperiodických publikací vydaných v ČSR v l. 1918-1945.

Naše poděkování patří všem, kteří nám pomohli s upřesňováním životopisných údajů o autorech. Jsou to především: dr. M. Mušinka, DrSc. z Univerzity P. J. Šafárika, Prešov; dr. B. Zilynskyj z Historického ústavu AV ČR; mgr. A. Kopřivová-Vukolová; V. Bystrov; dr. J. Šelepec z Univerzity P. J. Šafárika, Prešov; dr. P. Cučka z univerzity v Užhorodě; podnikový archiv Škoda, koncern, Plzeň; organizačně-správní oddělení rektorátu Mendelovy zemědělské a  lesnické univerzity, Brno; archiv Masarykovy univerzity, Brno; sekretariát rektora Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno; Ostravské muzeum, Ostrava; archiv ČVUT, Praha; Ukrainische Freie Universität, München; Association of Russian-American Scholars in the U.S.A. Inc., Richmond Hill; Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham; četní rodinní příslušníci a příbuzní emigrantů. Děkujeme též naší kolegyni dr. M. Ňachajové za jazykovou spolupráci.

ВВЕДЕНИЕ
Исход беженцев от большевистского режима, принявший характер массового после эвакуации ''белых" войск с юга России в 1921 г., привел к возникновению своеобразной эмигрантской диаспоры во многих европейских и неевропейских странах. Немалую роль среди них играла Чехословакия, которая, хотя и не могла по числу принятых эмигрантов сравниться с Францией или Германией, стала значимым центром русской, украинской и белорусской образованности и науки. По инициативе президента Т. Г. Масарика и на основе гуманитарной акции, организованной чехословацким правительством, в стране были сосредоточены, прежде всего, представители интеллигенции, так как гуманитарная акция была, в основном, направлена на создание условий для научной и профессиональной деятельности эмигрантов и образования их молодежи. Поддержка, с чехословацкой стороны, системы русского и украинского образования, научной работы и культурной жизни эмигрантов, по своему масштабу и продуманности не имела в то время аналогий в мире. Тот факт, что значительную часть эмиграции составляли представители интеллектуальных кругов - ученые, журналисты и литераторы, студенты и педагоги - отразился в обширной публикационной и издательской деятельности, которая превратила Прагу двадцатых и тридцатых лет, наряду с Берлином и Парижем, в один из издательских центров диаспоры. Учреждение Союза русских академических организаций с резиденцией в Праге, уже в 1921 г. сделало Прагу средоточием русской академической жизни за границей. Украинский академический комитет объединял украинские научные учреждения в Чехословакии и представлял украинскую науку. В Праге размещалось и правление Союза русских эмигрантских студенческих организаций. В Союз входило более пятидесяти организаций из более чем двадцати стран. Хорошо было организовано и украинское студенчество, сосредоточенное в Праге и Подебрадах. В Чехословакии существовал центр белорусских студентов, - он опирался на самую многочисленную из всех, находящуюся в Праге, заграничную организацию студентов-белорусов. Следует отметить, что к украинскому и белорусскому студенчеству присоединилась еще и эмигрантская молодежь из западноукраинских и западнобелорусских земель, которые после первой мировой войны отошли к Польше. Эмигранты, в большинстве своем, принесли с собой лучшие традиции русской и украинской интеллигенции, а в целом их деятельность распространялась, по существу, на все области гуманитарных знаний, охватывая также и естественные науки и технику, и медицину, и сельское хозяйство.

Процесс эмигрантской издательской деятельности был в Чехословакии, как и в других странах, тесно связан с изменениями в жизни эмигрантов. В начале эмиграции люди еще находились под свежим впечатлением тех событий, которые произошли на их родине, поэтому литература первых эмигрантских лет представлена политическими брошюрами, газетами и ''тонкими" журналами, - они прекращали свое существование, как правило, после выхода в свет нескольких номеров. Но когда эмигранты более или менее обжились в новой среде, когда начали возникать довольно многочисленные эмигрантские организации и объединения, как научные, так и общеобразовательные, возник интерес к классической и детской литературе, к научным изданиям и учебникам. Появляется мемуарная литература, начинают выходить ''толстые" журналы и сборники, посвященные истории революции и гражданской войны. Период же после 1923 г. уже отмечен большим количеством новых и оригинальных работ по философии, праву, всемирной, русской и украинской истории, экономии, социологии, истории литературы, по точным и прикладным наукам.

В этот период начало свою деятельность в Праге крупное издательство Пламя. В середине двадцатых лет оно стало самым продуктивным русским издательством в диаспоре. Был также организован ''Український громадський видавничий фонд" и ряд иных издательств. Особенно активную издательскую деятельность развернули Украинский свободный университет, состоящий из филологического и юридического факультетов и ставший подлинным центром издательской жизни украинской диаспоры, и Украинская хозяйственная академия в Подебрадах, где кроме специальных дисциплин, таких как сельское хозяйство, химия, гидротехника, экономика, кооперация и статистика, преподавалась также и украинистика. Нуждам разветвленной системы образования эмигрантов в Чехословакии отвечала и богатая издательская продукция в области педагогической литературы, - например, учебников для высших и средних школ и учебных пособий, - о чем говорит и редакционная деятельность издательства ''Сіяч", работавшего при Украинском высшем педагогическом институте им. М. Драгоманова. Научные и публицистические труды эмигрантов, работавших в сфере гуманитарных наук, наиболее часто посвящены исследованиям в области русистики, украинистики и, шире, славистики, включая в себя такие направления, как история и филология, история искусств, права и церкви, экономическая, социальная история и история культуры, этнография. Весьма широко представлены публикации на актуальную политическую тему. Среди научных и общеобразовательных учреждений, основанных при активной поддержке чехословацкого государства, главное место в области славистических исследований занял Русский юридический факультет, где изучалась история права у славян, особенно история русского и византийского права. К изучению материальной и духовной культуры в направлении художественно-историческом обратился Семинариум Кондаковианум; прошлое России стало центром научных интересов Русского исторического общества; славистические дисциплины были представлены в Русском педагогическом институте Я. А. Коменского; образовательную деятельность обеспечивал Русский народный университет, ставший значительным издательским центром филологических и исторических работ. Наряду с уже упомянутым Украинским свободным университетом, где, в персональном плане, особенно хорошо было поставлено преподавание исторических дисциплин - (политическая, социальная, церковная история Украины, история ее культуры, история права на Украине, в том числе, история церковного права), - множество книг издавало также Украинское историко-филологическое общество, в которое входили десятки ведущих представителей украинской науки. Среди иных обществоведческих направлений имел место и анализ хозяйственного развития СССР, проводимый в рамках Экономического кабинета С. Н. Прокоповича. Достойную внимания издательскую деятельность осуществлял Украинский социологический институт, работавший под руководством Микиты Шаповала. Конфессиональные нужды верующих удовлетворяла православная миссия, находившаяся в восточнословацком селении Ладомирова, где печатались богослужебные и богословские книги.

Добавим к этому, что кадровую основу русской науки в Чехословакии составляли члены большой группы ученых, осенью 1922 г. изгнанных с родины советской властью. Многолетнее, а то и пожизненное пристанище нашли в Чехословакии такие представители этой группы, как философы Н. О. Лосский и И. И. Лапшин, историки А. А. Кизе- веттер, А. В. Флоровский и В. А. Мякотин, экономист С. Н. Прокопович, общественная деятельница, журналистка и публицистка Е. Д. Кускова, зоолог М. М. Новиков; на краткое время нашли убежище в Праге религиозный философ С. Н. Булгаков и социолог П. А. Сорокин. В отличие от Парижа или Берлина, в Праге не выходили такие объемные и представительные эмигрантские ежедневные газеты, как, например, ''Последние новости", ''Возрождение" или ''Руль". Большинство, - из нескольких десятков издававшихся в Чехословакии газет, - не отличалось регулярностью и имело, скорее, провинциальный характер. Но, с другой стороны, Прага была своеобразным царством журналов, особенно журналов культурно-политического направления. Среди внушительного их числа наиболее значительными можно считать ежемесячники ''Воля России" и ''Нова Україна". Молодое поколение белорусской интеллигенции было представлено журналом "1скры Скарыны". О том, насколько сильной общественной группой было студенчество, свидетельствует множество журналов, издаваемых студентами. Литературно- публицистические издания широкого общественного спектра представляли из себя такие журналы, как ''Студенческие годы" и ''Студентський вістник". В Чехословакии осело и много казаков, объединявшихся в различные организации и общества и издававших ряд журналов, среди которых особенно значительными были ''Казачий путь" и ''Вольное казачество". О том, насколько серьезно была представлена такая научная дисциплина как педагогика, свидетельствует количество педагогических журналов; журнал ''Русская школа за рубежом" был, например, вообще центральным печатным педагогическим органом русской эмиграции. Высоким профессиональным уровнем и сравнительно долгим периодом своего существования отличались, как правило, специальные журналы, такие, скажем, как сельскохозяйственный еженедельник ''Хозяин", медицинский журнал ''Русский врач в Чехословакии", военно-исторический ежемесячник ''Морской журнал". Издавались сокольские и скаутские журналы, в Праге выходил, один из немногих в эмиграции, музыкальный журнал ''Русский хоровой вестник", - он, однако, вскоре прекратил свое существование из-за недостатка финансовых средств. Область книжной культуры представлял украинский непериодический сборник ''Книголюб" Чехословакия была центром политической жизни эмигрантов, отличавшейся широким спектром, - этот факт отражало наличие множества периодических изданий самых разных политических партий и движений, особенно украинских.

Чехословацкими издательствами, в основном на чешском и словацком языках, было издано немало работ эмигрантских авторов. Важнейшее место среди них занимают исследования по богемистике и славистике (Р. О. Якобсон, Дм. Чижевский, П. Г. Богатырев, А. В. Флоровский, Я. Висковатая, Г. Омельченко, Ф. Стешко, И. Марков), труды по истории литературы (Е. А. Ляцкий, В. А. Погорелов, С. И. Вилинский), византинистике (М. А. Андреева), вопросам церкви и религии (С. Н. Булгаков, В. С. Вилинский), по философии и истории философии (Н. О. Лосский, Б. В. Яковенко), социологии (П. А. Сорокин), педагогике (С. И. Гессен), праву (М. А. Циммерман, Ст. Днистрянский), экономике (С. Н. Прокопович), кооперации (В. Ф. Тотомянц). В переводах выходили самые разнообразные произведения из области политической публицистики и мемуаристики, в которых отражалась новейшая история России и первая мировая война, большевистский переворот и гражданская война а также советская проблематика. Чехословацкое культурное общество проявляло живой интерес к творчеству писателей-эмигрантов. Наиболее переводимыми и издаваемыми из них были А. Т. Аверченко, Е. И. Чириков и В. И. Немирович-Данченко, которые завершили в Чехословакии не только свою творческую деятельность, но и свой жизненный путь.

Упорядоченная жизнь русской, украинской и белорусской эмиграции продолжалась в Чехословакии всего четверть столетия. Конец этой жизни пришелся на период нацистской оккупации и второй мировой войны, когда научная и культурная, а в связи с этим, и публикационная и издательская деятельность, реализовывались в ограниченном масштабе и в крайне невыгодных условиях. Немало деятельных представителей науки и культуры оказалось среди десятков жертв из рядов эмигрантов, которых, после освобождения Чехословакии в 1945 г., ожидала депортация, а то и настигала смерть в застенках советской госбезопасности. Многие же из выдающихся ученых, специалистов и литераторов своевременно решили вновь эмигрировать, - на этот раз, в Западную Европу и Америку. В течение следующих более чем сорока лет, по причинам политическим и идеологическим, тема эмиграции была в Чехословакии строжайшим табу. Только после 1989 г. начали появляться исследовательские работы, посвященные разным аспектам жизни и деятельности русской и украинской эмиграции в чешской и словацкой среде. До сего времени, однако, чувствительно ощущается отсутствие обзорного труда по издательской и публикационной деятельности эмигрантов в бывшей Чехословакии. Такой обзор является необходимым основанием для развития дальнейшего изучения и анализа феномена эмиграции. Изменению этого положения и должна способствовать данная библиография.

J. Vacek

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая трехтомная библиография охватывает книжные издания трудов русских, украинских и белорусских эмигрантов, живших в Чехословацкой республике и за ее пределами, сборники и периодические издания, редактированные и изданные эмигрантами, и продукцию эмигрантских издательств. Имеются в виду те труды, которые были изданы в 1918-1938 гг. на территории ЧСР (включая Подкарпатскую Русь) и в 1939-1945 гг., - после оккупации Подкарпатской Руси Венгрией, - уже только на территориях Протектората Чехии и Моравии и Словацкого государства.
Библиография содержит 5294 статей, из них 3985 посвящены трудам почти 1250 отдельных авторов, и 439 - периодическим изданиям. Библиография состоит из пяти разделов: 1) работы отдельных авторов; 2) периодические издания (газеты, журналы, сборники); 3) продукция издательств, учреждений, организаций и политических партий; 4) va- гіа; 5) заграничные издания, напечатанные в Чехословакии. Статьи снабжены ссылками, которые делают возможным многоцелевой поиск. Абсолютное большинство названий проверено de visu; не проверенные de visu книги и периодические издания представлены в библиографии, скорее, как исключения, причем решающим фактором являлась надежность источника, в котором они упоминались и который всегда приводится в статье. В связи с тем, что не существует единой для всех стран системы транслитерации азбуки, мы используем наряду с латынью и кириллицу, в алфавитном порядке которой и была составлена библиография. Первый раздел охватывает научные, профессиональные, беллетристические и публицистические работы и редакционную деятельность пореволюционных эмигрантов из советской России, беженцев и военнопленных, оказавшихся за пределами своей родины в результате первой мировой войны, а также эмигрантов из Галиции и Буковины. Отражено здесь и творчество авторов, которые жили на территории Австро-Венгрии еще до первой мировой войны, а позднее активно включились в жизнь эмиграции (И.Горбачевский, О.Колесса, С.Днистрянский, С.Смаль-Стоцкий, И.Панкевич), и тех лиц, которые перед первой мировой войной уже эмигрировали из России (П.Д.Боборыкин, О.Дымов). Работы авторов из Подкарпатской Руси, живших на территории Протектората Чехии и Моравии, приведены, начиная с 1939 г. Работы тех авторов, год эмиграции которых известен, приведены, начиная от этой даты. У авторов, позднее вернувшихся в СССР, рассматривается творчество только их эмигрантского периода (А.Белый, И.Г.Эренбург, М.Горький, А.Н.Толстой, А.И.Куприн, М.Грушевский и др.); работы остальных авторов приведены за период с 1918 по 1945 г., включая эмигрантов из Галиции, которые потом вернулись домой.
(Я.Ярема, К.Коберский).

Раздел составлен согласно алфавитному порядку авторских имен, приведенных в их подлинной форме, к которой добавлен ее латинский вариант согласно правилам чешской транслитерации. Статьи об авторах, о которых удалось собрать необходимые данные, снабжены краткой биографической рубрикой, где описывается деятельность автора в период эмиграции. Такая рубрика создавалась в результате кропотливого  исследования литературных источников, таких как периодическая печать того времени, архивные материалы и корреспонденция а также в результате личных контактов с родственниками автора или с представителями организаций, где автор в прошлом работал. С целью достижения максимальной точности, в биографических данных приводятся и противоречащие друг другу факты, причем в таких случаях всегда дается соответствующий источник информации. Список сокращений, принятых для этих источников, приводится в конце публикации. Географические названия в биографических рубриках приводятся в официально принятом написании соответствующей эпохи (Вильно, Тифлис, Юрьев и т.п.), за исключением тех названий, написание которых обусловлено чешской традицией (Petrohrad, Lvov, Mnichov, Paříž и т.п.) Еще одним исключением является Константинополь, - здесь мы оставили эту форму названия. Для Закарпатской Украины мы используем официальное название того времени - Подкарпатская Русь. О некоторых авторах нам пока удалось узнать очень мало, об иных - не удалось узнать почти ничего. Сбор информации, однако, продолжается; создан обширный компьютерный банк персоналий, - он постоянно пополняется. Мы не приводим здесь данных о тех авторах, о которых мы не знаем точно, были ли они, в действительности, эмигрантами.

Печатные труды отдельных авторов классифицируются, согласно степени авторского участия, по трем параметрам:

  1. непосредственное авторство - все известные книжные издания данного автора в оригинале и в переводах, напечатанные типографским способом или размноженные, включая сброшюрованные оттиски; сюда не включены несброшюрованные оттиски и диссертации;

  2. непрямое авторство - имеется в виду редакционная, составительская и т.п. деятельность;

  3. переводы. Каждую часть открывают произведения, изданные в кириллице, за ними - изданные на языках латинского алфавита. В библиографических примечаниях к статьям источники даны в сокращениях. Указатель сокращений приводится в конце данной публикации.

Второй раздел библиографии содержит статьи о газетах, журналах и периодических сборниках. В состав периодических изданий включено и несколько просоветски ориентированных студенческих журналов (''Наше знамя", ''Вперед", ''Нове життя", ''Прамень", ''Наш прамень", ''Новы прамень"), которые, хотя и не вписываются по своему характеру в рамки остальной эмигрантской продукции, но без упоминания которых общая картина была бы не полна. С другой стороны, в описание не включен по-русски напечатанный журнал ''Центральная Европа" (Прага, 1927-1938), который нельзя рассматривать как эмигрантское издание, несмотря на то, что с ним и сотрудничали русские эмигранты. Журналы ''Пробоєм" и ''Наступ", представляющие Подкарпатскую Русь, мы приводим за весь период их существования, хотя действительно эмигрантскими они стали с 1939 г. Для тех периодических изданий, которые в разное время выходили и за пределами Чехословакии, мы приводим только те данные, которые касаются периода их издания в ЧСР. Все названия следуют в алфавитном порядке. После названий в кириллице следуют названия, для которых используется латинский алфавит.

В третьем разделе описывается печатная продукция издательств, учреждений, организаций и политических партий. Большинство статей представляют из себя ссылки к материалам двух первых разделов; главные описания представлены в тех случаях, когда автор произведения не является эмигрантом или когда речь идет о произведении анонимном. В этом разделе богато представлены различные годовые отчеты и расписания лекций учебных заведений и научных организаций. Их собрание, в связи с некомплектностью отдельных изданий, не является, конечно, полным. Раздел составлен согласно алфавитному порядку организаций, названия которых приводятся в их подлинном виде с добавлением латинского варианта в чешской транслитерации. В названиях были опущены географические обозначения ("в ЧСР", "в Праге" и т.п.). В описаниях учреждений, о которых мы собрали необходимую информацию, дается краткая характеристика их деятельности. Каждая статья разделена на описания книг и описания периодических изданий, все описания располагаются в хронологическом порядке, сначала идут названия на языках кириллицы, затем - на иных языках.

Четвертый раздел невелик и охватывает работы, которые нельзя было включить ни в один из предыдущих разделов, но которые были изданы эмигрантами на территории ЧСР.

Последний, пятый, раздел содержит описания работ эмигрантов, опубликованных за границей, но отпечатанных в типографиях Чехословакии. В таких случаях эти издания не описываются под именами авторов.

Библиография снабжена именным указателем, азбучным и латинским; указателем названий (включающим в себя только анонимные работы, сборники и периодику), также азбучным и латинским; списком использованной литературы и списком шифров и сокращений. Библиографические описания были составлены в соответствии с правилами ИСБД и системой, принятой в Англии и США. Первоначальная орфография сохранена, исключение составляют две русские буквы - был опущен твердый знак в конце слов и буква "ять" заменена буквой "е". Названия учреждений в заголовках статей даются в новом правописании. При транслитерации имен украинских авторов и названий украинских организаций буква "г" передается (за несколькими исключениями) как h. Все названия тщательно сверены и сопровождаются шифрами соответствующих библиотек и шифрами изданий. Основой для создания этой библиографии послужили фонды Славянской библиотеки в Праге, шифры которых сопровождают все публикации, находящиеся в этой библиотеке. Шифр иной библиотеки приводится только в тех случаях, когда определенная публикация в Славянской библиотеке отсутствует. Публикации, полным комплектом которых Славянская библиотека не обладает, сопровождается шифром той библиотеки, где находятся только те части издания, которые отсутствуют в Славянской библиотеке.

В связи с тем, что все, до сих пор существующие библиографические работы на данную тему, были созданы за пределами Чехословакии, они содержат некоторые неточности, касающиеся изданий, вышедших на территории ЧСР. (Напр.: Л.Фостер. Библиография русской зарубежной литературы 1918-1968 гг.; Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом; Указатель периодических изданий эмиграции из России и СССР за 1919-1952 гг.; T.Ossorguine-Bakounine. L'emigration russe en Europe; M.Schatoff. Half a Century of Russian Serials 1917-1968). Эти неточности мы старались устранить. Мы понимаем, что и эта библиография не является исчерпывающей, т.к. ряд материалов просто не сохранился. Поэтому мы будем благодарны за любую информацию о не попавших в наше поле зрения изданиях и биографических данных. Предлагаемая библиография была собрана и обработана в Славянской библиотеке при Национальной библиотеке ЧР в Праге в рамках гранта, полученного от Агенства по грантам Чешской республики, и имеет название ''Русская и украинская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами (культурный и научный вклад)". Три, издаваемых нами тома, в дальнейшем будут дополнены следующими томами, куда войдут описания статей, эссе и иных литературных произведений эмигрантских авторов, опубликованных в ЧСР в 1918-1945 гг., в эмигрантских, чешских и словацких периодических и непериодических изданиях.

Мы приносим свою благодарность всем, кто помогал нам в вопросах уточнения биографических данных об авторах. Это, прежде всего, д-р М.Мушинка, Университет П.Й.Шафарика, Прешов; г-н Б.Зилинский, Исторический институт АН ЧР; г-жа А.Копршивова-Вуколова; г-н В. Быстров; г-н Й.Шелепец, Университет П.Й.Шафарика, Прешов; г-н П.Чучка, Ужгородский университет; Архив концерна ''Шкода", Пльзень; Административно-хозяйственный отдел ректората Сельскохозяйственного и лесного университета Менделя, Брно; Архив Университета Масарика, Брно; Секретариат ректора Ветеринарного и фармацевтического университета, Брно; Остравский музей, Острава; Архив ЧВУТ (Чешское высшее техническое училище), Прага; Ukrainische Freie Universität, München; Association of Russian-American Scholars in the USA Inc., Richmond Hill; Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham; а также многие члены семей и родственники эмигрантов. Благодарим также нашу коллегу, г-жу М.Няхаеву, за помощь при решении языковых проблем.