Box

*     Morava, Bítov, Brno     *     1988, 1992 - 1998     *     čtvrtletně     *


Literární časopis básníka Jiřího Kuběny


Strojopisný čtvrtletník básníka a historika umění Jiřího Kuběny (1936-2017, vl. jm. Jiří Paukert) úzce souvisel s jeho dalšími vydavatelskými počiny, zejména s edicí Proglas - Morava, s níž B. sdílel ideové ukotvení v moravanství a křesťanství. Na jeho přípravě se podíleli spoluvydavatelé olomouckých Textů přátel: vazbu, grafickou úpravu a opisy zajišťoval Rostislav Valušek (*1946), v menší míře s redakcí spolupracoval Eduard Zacha (1951-2012). Víceznačný název odkazoval k tvrdému sportu, jemuž se podobá vydávání literatury v těžkých časech, také však k anglickému ekvivalentu slova krabice.
Časopis formátu A4 byl psán na průklepový papír a vázán do červeného plátna, obálka byla zdobena papírovým štítkem s názvem a číslem. Vycházel v nákladu okolo deseti kusů a byl bezplatně rozdáván přátelům. Jako místo vydání byla postupně uvedena Morava, Bítov a Brno-Řečkovice. Celkem vyšla čtyři čísla; závěrečné dvojčíslo III-IV z podzimu 1988 je opatřeno bohatým výtvarným doprovodem (fotografie, xerokopie fotografií). Rozsah postupně narůstal od 68 stran prvního čísla přes 135 stran druhého k 360 stranám dvojčísla. V roce 1989 začal Kuběna spolupracovat s redakcí časopisu Střední Evropa - Brněnská verse a od vydávání vlastního periodika upustil.

B. se zaměřoval především na poezii různých období: přinášel verše soudobých autorů olomoucko-brněnského okruhu (Zdeněk Gába pod pseud. Zbyněk Hába, Miroslav Holman, Pavel Krška, Jiří Kuběna, Pavel Švanda, Eduard Zacha pod pseud. Josef Michael ad.), českou i přeloženou poezii 19. a 20. století (mj. Karel Hynek Mácha, Vítězslav Hálek, Karel Hlaváček, Otokar Březina, Petr Bezruč, Viktor Dyk, Karel Toman, Jiří Karásek ze Lvovic, Miloš Dvořák, Ivan Slavík; J. W. Goethe, Ludwig Uhland, A. S. Puškin, R. M. Rilke, Allen Ginsberg), také však tvorbu antických básníků. Kromě umělecké tvorby B. v různých rubrikách přinášel texty odborné (o moravanství, křesťanství, antice), polemické, dokumentární (zejména korespondenci), recenze literatury, filmů, divadelních představení a výstav i komentáře k aktuálnímu dění v církvi a ve společnosti  (mj. k pastorační iniciativě Desetiletí duchovní obnovy národa, vyhlášené kardinálem Tomáškem v listopadu 1987). Přibližně z jedné třetiny byl obsah časopisu původní, ostatní texty Kuběna přejímal ze starších zdrojů  (mj. z publikací Florianova staroříšského vydavatelství), ze samizdatu (Enato, Lidové noviny) a z tiskovin oficiálních (Brněnský večerník, Kino, Kmen), polooficiálních (Arch A5) i spolkových (Zprávy Spolku českých bibliofilů v Praze). 

Obsah jednotlivých čísel byl zdánlivě vymezen jejich podtitulem, spíše byl však charakteristický vydavatelovou ediční a redakční improvizací, vycházející z jeho dlouhodobých i aktuálních autorských a čtenářských zájmů. První číslo s podtitulem Církev a vlast. Z díla a četby je uvedeno Kuběnovým textem Vyznání Moravské, který předznamenal budoucí směřování revue; moravanství je zdůrazněno také připomenutím části provolání sepsaného při vzniku Dědictví sv. Cyrila a Methoděje v roce 1850 a zařazením rozsáhlého kulturněhistorického eseje Zdeňka Rotrekla Existence Moravy ve Střední Evropě do závěrečného dvojčísla. Druhé číslo s podtitulem Z díla a četby obsahovalo řadu polemik a recenzí, prokládaných výběrem z Kuběnových oblíbených básní; výraznější pozornost byla věnována Pavlu Švandovi. Podtitul dvojčísla III-IV Světlo Dioskúrů spíše než tematické ladění svazku odrážel Kuběnovu zálibu v řecké mytologii a její symbolice.

Časopis poskytoval svému vydavateli dostatek prostoru k nejrůznějším polemikám vztahujícím se k otázkám literárním (rozsáhlá reakce na esej Zdeňka Gáby o Petru Bezručovi, převzatý ze sborníku Enato VI /1987/, v rubrice Pražský výběr polemika s Jaromírem Hořcem o koncepci, výběru básní i výtvarné podobě antologie Na střepech volnosti), ale také etickým (ve věci kampaně vůči rakouskému prezidentovi Kurtu Waldheimovi v souvislosti s jeho válečnou minulostí). 

Recenze a kritické stati, popř. i následné polemiky zasahovaly do širokého spektra soudobého umění. Film gruzínského režiséra Tengize Abuladzeho Pokání byl představen původní recenzí Jiřího Kuběny a výňatkem z interview, pořízeného Jiřím Plachetkou pro oficiální časopis Kino; výstavou architekta a grafika Břetislava Štorma (1906-1960) se kromě Kuběnovy recenze zabýval text převzatý z katalogu výstavy; recenzovány byly mj. též strojopisná kniha povídek Pavla Švandy Libertas, čtvrtý svazek řady sborníků Rostislava Valuška Enato, inscenace hry Jana Antonína Pitínského Ananas, uvedená brněnským Ochotnickým kroužkem (kromě recenzí Jiřího Kuběny či Jana Trefulky byla zařazena ukázka scénáře, stejně jako v případě další Pitínského hry Matka). Dopis malíře a grafika Milivoje Husáka, uveřejněný v rubrice Ad vocem, reagoval podobně jako některé další příspěvky na Kuběnou a Pitínským připravované pásmo inscenovaných přednášek Výběrové příbuznosti, z nichž Box přinesl několik úryvků. Rubrika Listárna BOXu obsahovala vzájemnou korespondenci básníků olomoucko-brněnského okruhu a korespondenci J. A. Pitínského s Jiřím Kuběnou. Rubrika EX přinesla mj. úryvek z interview estonského spisovatele Arvo Valtona pro samizdatové Lidové noviny, dvě původní recenze na knihu Josefa Galíka Soud i odpuštění (Jan Vaněk, Zdeněk Gába, v reakci též Jiří Kuběna) a zdravici Ivana Slavíka k osmdesátinám básníka, literárního kritika a historika Bohumila Nováka. Jubilantovi byla věnována též Kuběnova báseň Děti ráje a současně byly uveřejněny ukázky z jejich vzájemné korespondence. Z Pamětí Václava Černého převzal Box autorovu vzpomínku na Františka Halase, Jiřího Wolkera připomněl koláží z jeho básní a ze vzpomínek jeho matky Zdeny Wolkerové z roku 1951. Na pokračování byl zařazen původní rozhovor Zdeňka Gáby s Jiřím Kuběnou a prostřednictvím Stručné zprávy o současném stavu poezie Jiřího Kuběny (rukopis - dílo - publicita) informoval sám básník o struktuře zamýšleného souborného vydání svého díla.

Již v roce 1987 vydal Jiří Kuběna dva strojopisné sborníky, předjímající název časopisu, pojmenované jako Mrázův BOX I a II. Sborníky měly 56 a 136 stran formátu A5 a svázány byly do černé celastikové vazby se stříbrným štítkem, resp. bílé celastikové vazby s cihlovým štítkem. Obě čísla byla věnována tvorbě opomíjeného básníka a dramatika Stanislava Mráze (1864-1918). První přineslo výběr z Mrázovy básnické sbírky nazvané Písně člověka, jejž pořídil již v roce 1958 Josef Topol; Kuběna jej opatřil předmluvou Bítovský Vergil, která si mj. všímala vlivu Mrázova díla na skupinu Šestatřicátníků (výběr vyšel poprvé již na sklonku padesátých let v Kuběnově strojopisné edici Bítov). Druhé číslo obsahovalo Mrázovské kalendárium - přehled informací o Mrázově životě, jeho bibliografii a soupis sekundární literatury. Podle ediční poznámky chtěl Kuběna ve vydávání Mrázových Boxů pokračovat, nakonec však žádné další číslo nevyšlo.

Box obnovil svou existenci v roce 1992 pod názvem BOX pro slovo-obraz-zvuk-pohyb-život. Pod Kuběnovým vedením vyšlo v letech 1992-1998 v nakladatelstvích Votobia ve Vranově nad Dyjí a Vetus via (tamtéž a následně v Brně) celkem sedm čísel; v letech 2003-2006 pak revue vydával nakladatel Jaroslav Erik Frič již bez Kuběnovy redakční účasti.
(meh - Marta Edith Holečková, zg - Zuzana Gilarová)

PRAMENY
Lokace: Archiv Masarykovy univerzity, Brno (fond Josef Šafařík); Muzeum umění Olomouc; soukromá sbírka Rostislava Valuška; Libri prohibiti, Praha.
Rozhovory: Jiří Kuběna, Bítov 2. 5. 2008 a 3. 5. 2008 (vedla Z. Gilarová).
Korespondence: Jiří Kuběna, říjen-listopad 2016.
Archivní prameny: Soukromá sbírka Zuzany Gilarové (korespondence J. Kuběny s J. Šafaříkem a R. Valuškem).
LITERATURA
Knižně: J. Kuběna: Paměť básníka. Z mého orloje (2006);
L. Daněk - P. Zatloukal (eds.): Skleník. Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989 (2009, zde i obsah jednotlivých čísel).
Studie a články: J. Kuběna: Vyznání moravské, Střední Evropa - brněnská verse (smz.) 1988, č. 2.
Rozhovory: P. Petr - J. Kuběna (eds.): Moravský samizdat. Skupinový rozhovor, BOX 1996, č. 6 (obsahuje rozhovory s J. E. Fričem, J. Frišaufem, J. Kuběnou a R. Valuškem a příspěvky Z. Gáby, M. Holmana, P. Kršky, P. Mikeše, P. Švandy a E. Zachy); J. E. Frič: Nevěřím, že zvítězí tupost, hrubost a kapitál (připr. R. Kopáč), UNI 2002, č. 5.

zdroj: Přibáň 2018 viz


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1.
Box;
2. Církev a vlast (z díla a četby) (1); Světlo dioskúrů (3-4);
3. Jiří Kuběna;
4. Morava (1); Bítov (2); [Brno-]Řečkovice (3-4);
6. A4;
7. 64-210;
8. průklep; vázáno v plátně;
9. ilustrace;
12. 4x ročně;
13. 4;
14. 1/13.3.88; 2/8.8.88; 3-4/8.12.88; 1989x

B.
1.
Časopis pro literaturu.
2. Obsah.
3. Většinou plná jména, také šifry; a) P. Bezruč, J. Brož, O. Březina, V. Černý, J. Deml, M. Dvořák, V. Dyk, Z. Gába, F. Gellner, A. Goldflam, V. Hálek, K. Hlaváček, M. Holman, P. Holman, J. Hořec, J. Karásek ze Lvovic, E. Krásnohorská, J. Kuběna, K. H. Mácha, J. S. Machar, S. Mráz, B. Mrštíková, J. Neruda, V. Nezval, B. Novák, A. Pammrová, J. A. Pitínský, Z. Rotrekl, I. Slavík, J. Šafařík, P. Švanda, O. Theer, K. Toman, J. Trefulka, J. Vrchlický;
b) T. Abuladze, Alkaios, A. Ginsberg, J. W.von Goethe, Jan Pavel II., Fanokles, A. S. Puškin, R. M. Rilke, Theognis, L. Uhland, A. Valton, W.von der Vogelweide.
4. a) Poezie, próza, rozhovory, recenze, deníkové záznamy, korespondence, polemiky, eseje.
b) Poezie (menší měrou také próza) současných moravských autorů (P. Švanda, J. Kuběna, Z. Rotrekl), generace anarchistů (F. Gellner, K. Toman), dekadence (K. Hlaváček), klasiků (K. H. Mácha, J. Vrchlický) a nábožensky orientovaných básníků (J. Deml, O. Březina); starořecká (Theognis) a německá (R. M. Rilke, J. W. von Goethe) poezie; rozhovory (s J. Kuběnou, A. Valtonem a T. Abuladzem); výňatky z korespondence (polemika J. Kuběna - J. Hořec k antologii Na střepech volnostiKuběnovy dopisy K. Waldheimovi, A. Goldflamovi, P. Švandovi aj.); recenze a kritiky knih (poezie O. Březiny, P. Švandy a M. Holmana), výstav (B. Štorm), filmů (Pokání T. Abuladzeho) a divadelních představení (Ananas J. A. Pitínského); portréty básníků a jejich díla (J. Kuběna, S. Dalí, F. Halas, V. Nezval); kulturněhistorické eseje (Existence Moravy ve Střední Evropě od Z. Rotrekla); statě ke kulturním tématům (A. Goldflam o krizi českého divadla).
c) Asi třetina původních příspěvků a dvě třetiny převzatých z knih dříve oficiálně vydaných (také překlady), ze samizdatu (časopisy Lidové noviny, Enato) i z oficiálního tisku (Brněnský večerník, Kmen).

D. Rozhovor s Jiřím Paukrtem (pseudonym: Jiří Kuběna) (26.6.89):
1. Brno (1, 3-4); Bítov (2).
2. 10; další opisy.
3. Průklep.
4. a) Anglicky krabice, bedna, v níž se něco uchovává, a klade se na led (ledová doba v kultuře!); b) box ve sportu (boj s ohledem na těžké časy).
5. Nutnost integrálního moravského časopisu; podobné cíle sledují Střední Evropa (brněnská verse), Moravská čítanka, Host a Host do domu (v šedesátých letech).
Box byl revuí jednoho autora, inspirovaného J. Demlem. Čtyřmi čísly z roku 1988 Box končí, neboť později autoři spolupracují s periodikem Střední Evropa (brněnská verse).
6. Integrace moravských autorů.
7. Box přijímá jen moravské autory; zprostředkování díla J.Šafaříka, P.Švandy a Z.Gáby.
11. Střední Evropa (brněnská verse), Střední Evropa, Obsah.
14. Návaznost na různé almanachy, edice a časopisy: Edice Bítov a samizdatový časopis Rozhovory 36 (padesátá léta); almanach Tempo (šedesátá léta); Edice Texty přátel (šedesátá léta, Brno/Olomouc); časopis Enato (samizdat, Olomouc); revue Archy (samizdat, Vranov).
15. Bezplatně, jako dar. 

Zdroj: Posset 1993 viz


1988

1 - pdf-ocrobsah
2 - pdf-ocrobsah
3-4 - podzim - 

1992

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr

1993

3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr

1994

1 - pdf-ocr

1996

6 - pdf-ocr

1998

7 -