Někdo něco


     *     Praha     *     1985 - 1989     *     nepravidelně     *


Legenda (nové okno): J. Posset Česká samizdatová periodika 1968-89

A.
1. Někdo Něco; zkr. NN, ŇŇ
3. anonym
4. Praha (7, 10)
6. A4
7. [29]-[196]; paginováno (7, 10, 11)
8. průklep (částečně xerox) (1-4); xerox (od č.5); sešito v papírových nebo polopevných deskách; brožováno v polokartónu
9. ilustrace
12. 2-3 × ročně
13. 11
14.1/[85]; 2/[85]; 3/[86]; 4/[86]; 5/[86]; 6/[87]; 7/87; 8/[87]; 9/[88]; 10/88; 11/Podzim 88; 1989?

B.
1. Časopis pro výtvarné umění.
2. Obsah (7, 10, 11); rubriky ve volné kombinaci (2-6, 8): Studie u kritiky; Film; Překlady a recenze; Výstavy a aktuality; Rozhovory; Architektura; Polemiky; Kino; Filosofie; Prezentace; Teorie umění; Recenze a úvahy.
3. Většinou šifry, postupně stále více plná jména; a) J. David, L. Hlaváček, L. Janoušek, V. Janoušek, M. Judlová, M. Knížák, V. Konrád, J. Kroutvor, S. Machonin, K. Malich, T. Olček, J. Olič, P. Pečinková, I. Raimanová, P. Rezek, T. Ruller, M. Slavická, K. Srp jr., M. Šejn, J. Šetlík, J. Ševčíková / J. Ševčík, A. Šimotová, J. Valoch, J. Zemánek, I. Zhoř, O. Zoubek
b) H. Arendt, M. Besset, B. Ceccobelli, R. H. Fuchs, V. Gregotti, J. KroIl, C. Ratcliff, B. Richardson, D. Riout, L. Romain, M. Wechsler.
4. a) Recenze, kritiky, studie, statě, portréty umělců, rozhovory, názorové ankety, polemiky, myšlenky.
b) Moderní malířství a výtvarné umění doma i v zahraničí s těžištěm v Čechách a na Moravě: hlavně kritiky výstav a reakce na aktuální události na poli umění (založení skupiny Tvrdohlaví), architektury (dílo M. Botty), filmu (Pavučina, Vesničko má středisková) a filozofie; rozhovory s významnými umělci (J. David, S. Judl, V. Janoušek, Č. Kafka, A. Šimotová); polemiky (o Výstavě 30ti výtvarníků v Praze-Vysočanech r.1987); anketa o nejpůsobivějším uměleckém zážitku roku; portréty umělců (V. Janoušek, J. David, O. Zoubek); seznam nejdůležitějších výstav v Čechách a na Moravě; dvě čísla monotematická: 7/87 (Dech kosmu - práh věčna) je věnováno K. Malichovi, 10/88 (Čas, člověka a země) pojednává o díle V. Janouška.
c) Převážně původní příspěvky; několik překladů (většinou z anglických a německých publikací).
d) Několik slovenských textů.

C.
1. Jiří Šetlík, "Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění", KS 1/89. (1-10)
2. "Publikační řada Někdo něco", KS 4/88. (1-10)
Vilém Prečan, "Samizdatová periodika 1977-1988", Acta 5-8/88, 61.

D. Rozhovor s účastníkem (23.4.89):
1. Praha.
2. Ca.35.
3. Průklep, později xerox.
4. Název odpovídá charakteru: každý přispěje tím, co je právě k dispozici.
5. Vydáváním NN reagovali mladí lidé na Sborník památce..., živý časopis pro kritiku; vychází 2-3 × ročně; reakce na aktuální dění v umění.
8. Mladší čtenáři.
9. Hlavně v Praze.
12. Z NN citováno v oficiálních publikacích (výstavních katalozích).
15. Prodej: asi 60,- až 100,- Kčs.

zdroj: Posset 1993 viz, doplněno


Vznik periodické sborníkové řady Někdo Něco, variantně též označované zkratkou NN, byl naplněním záměru mladých pražských historiků umění vytvořit vlastní publikační platformu, jež by primárně sledovala aktuální dění nejen na výtvarné, ale i filmové scéně a byla by programově otevřena názorovému různohlasí, konfrontacím, polemikám a diskusím. Její pojmenování bylo inspirováno výstavou podobného názvu Někde něco, která se konala v srpnu 1969 ve Špálově galerii v Praze. Vydavatelem sborníků byl Ludvík Hlaváček (*1940), působící tehdy jako depozitárník v pražském Uměleckoprůmyslovém muzeu. Na jejich přípravě se aktivně podíleli Michal Bregant (*1964), Lenka Bydžovská (*1956), Vojtěch Lahoda (*1955), Olga Malá (*1957), Pavla Pečinková (*1951), Alena Pomajzlová (*1955), Ivona Raimanová (*1956) a Karel Srp ml. (*1958), k dalším přispěvatelům z řad historiků umění, teoretiků i výtvarných umělců patřili Jiří David, Hana Hlaváčková, Ivo Janoušek, Marie Judlová-Klimešová (roz. Černá), Vladimír Kokolia, Jiří Machalický, Mahulena Nešlehová, Ivan Neumann, Marcela Pánková, Miroslav Petříček jr., Milena Slavická, Miloš Šejn, Igor Zhoř a další.

Strojopisné sešity formátu A4 byly rozepisovány v nákladu okolo 50 exemplářů. V určitém počtu kopií na průklepovém či kancelářském papíře dodávali své příspěvky sami autoři (takto se prostřednictvím opisování textů svého muže zapojila do vydávání např. také Polana Bregantová), další pak obstarávaly různé písařky (mj. Tatjana Štemberová); poslední čísla již byla kopírována na xeroxu. Vazbu (barevný polokarton přelepený na hřbetu lepenkou) zajišťoval Ludvík Hlaváček buď svépomocí, nebo ji nechal na počkání zhotovit v běžných knihařských dílnách. Rozsah byl proměnlivý, první svazek obsahoval pouhých 29 stran, nejobjemnější svazky měly kolem 170 stran, na rozsahu postupně nabýval i obrazový doprovod. Celkem vyšlo 12 čísel (průměrně 2-3 svazky ročně). Titulním listem s názvem a číslem svazku bylo periodikum opatřováno až od čtvrtého čísla, proměnami procházely také způsob signování jednotlivých příspěvků (v prvních číslech převážně šifry, v dalších šifry i plná jména) a uspořádání svazků, inovována byla i jejich vnější, popř. typografická úprava (písmo z dětské tiskárny).

Od č. 2 byly sborníky strukturovány do rubrik oddělených barevnými papíry (např. Studie a kritiky, Film/Kino, Rozhovory, Překlady, Architektura, Výstavy a aktuality), které však nebyly zařazovány pravidelně a jejich názvy se proměňovaly. Obsah sborníků odpovídal původnímu záměru vydavatelů nabídnout živý kritický diskurs o aktuálním, především českém umění, prostor ovšem dostaly i odborné studie, teoretické úvahy a filozofické stati (Roland Barthes, Jonathan Culler, rozhovor Jacquese Derridy s Julií Kristevou) a ojediněle také literární tvorba (verše Mariana Pally a Miloše Šejna, záznamy Karla Malicha).

V rámci periodické řady NN vyšly z iniciativy Karla Srpa ml. také dva monografické svazky: jako č. 7 sborník Dech kosmu - práh věčna, zabývající se tvorbou Karla Malicha, a jako č. 10 Čas člověka a země, věnovaný Vladimíru Janouškovi. Některé příspěvky z NN přebíral zakladatel neoficiální brněnské Galerie Na bidýlku Karel Tutsch (1941-2008) do strojopisného periodika Výběr zajímavostí z domova i ciziny (1987-89, 7 č. formátu A4 + nedokončené č. 8), které vydával ve spolupráci s výtvarným teoretikem Igorem Zhořem (1925-1997). (vk - Veronika Košnarová)

PRAMENY Lokace: Libri prohibiti, Praha.
Korespondence: Michal Bregant, duben 2017; Polana Bregantová, duben 2017; Ludvík Hlaváček, duben 2017.
LITERATURA
Studie a články: J. Šetlík: Sborníky o výtvarném umění, KS (smz.) 1988, č. 4; J. Šetlík: Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění, KS (smz.) 1989, č. 1, též upr. in Ateliér 1990, č. 14, 16-21.
Rozhovory: L. Hlaváček: Učili jsme se za pochodu. Někdo Něco, časopis Výtvarné umění, Sorosovo centrum (připr. P. Morganová), in J. Ševčík - E. Jeřábková (eds.): Mezi první a druhou moderností: 1985-2012 (2011).
Absolventské práce: P. Morganová: České akční umění 60.-90. let. Historie a problematika dobové reflexe a interpretace (Ph.D.; Praha, FF UK 2005); J. Chlubná: Generace bez happyendu (Mgr.; Brno, FF MU 2011).

zdroj: Přibáň 2018 viz


1985

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr

1986

3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr

1987

6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr

1988

9 - pdf-ocr    10 - Čas člověka a země - O Vladimíru Janouškovi - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1989

12 - pdf-ocr autoři: M. Slavická, m.b., Zd. Gabalová, L. Hlaváček, M. Petříček