Vlk - Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu

Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970-1989

BIBLIOGRAFIE


sestavili Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný

k vydání připravil Milan Drápala

The Past and History in Czech and Slovak Samizdat, 1970-1989
Compiled by Jan Vlk, Vendula Vaňková and Jiří Novotný, Edited by Milan Drápala

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha
Nakladatelství Doplněk, Brno 1993

pdf-ocr


 

OBSAH
PŘEDMLUVA / PREFACE
SEZNAM ZKRATEK
SOUPIS EXCERPOVANÝCH PERIODIK
SOUPIS EXCERPOVANÝCH SBORNÍKŮ

I. ČÁST VŠEOBECNÁ
HISTORICKÁ REFLEXE (č. 1-17)
DĚJEPISECTVÍ (č. 18-107)
Celkově (č. 18-58)
Jednotlivci (č. 59-107)
POJETÍ DĚJIN (č. 108-303)
Filozofie dějin (č. 108-155)
Marxismus, socialismus a jejich kritika (č. 156-180)
Diskuse k dokumentu Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny" (č. 181-192)
JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI (č. 193-303)
Tomáš Garrigue Masaryk (č. 193-261)
Jan Patočka (č. 262-288)
Václav Havel (č. 289-294)
Ladislav Hejdánek (č. 295)
Milan Šimečka (č. 296-303)
K HISTORII SAMIZDATU A NEZÁVISLÝCH INICIATIV (č. 304-331)\

II. ČÁST SPECIÁLNÍ
PRÁCE VŠEOBECNÉ (č. 332-363)
OD NEJSTA RŠÍCH DOB DO POČÁTKU 19. STOLETÍ (č. 364-500)
DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ (č. 501-1649)
Obecně (č. 501-540)
Politické dějiny (č. 541-1092)
Celkově (č. 541-578)
Nesocialistické politické strany a směry (č. 579-592)
Lidská a občanská práva (č. 593-629)
Komunistické hnutí (č. 630-688)
Demokratický socialismus a reformní komunismus (č. 689-722)
Totalitní moc (č. 723-739)
I. světová válka, vznik ČSR a první republika (č. 740-774)
Od Mnichova 1938 k 15. březnu 1939 (č. 775-787)
Politik Andrej Hlinka (č. 788-791)
Slovensko v letech II. světové války (č. 792-820)
II. světová válka a Protektorát Čechy a Morava (č. 821-870)
Osvobození Československa 1945 (č. 871-879)
Konfrontace s komunistickou mocí (politické procesy, dopisy z vězení) (č. 880-924) Pražské jaro 1968 (č. 925-1030)
Oběť Jana Palacha (č. 1031-1041)
Charta 77 (č. 1042-1061)
Mezinárodní vztahy (č. 1062-1092)
Nacionalismus, národy a Evropa (č. 1093-1195)
Celkově (č. 1093-1173)
Češi a Němci (č. 1174-1195)
Církevní a náboženské dějiny (č. 1196-1322)
Dějiny židovství a antisemitismu (č. 1323-1349)
Hospodářské a sociální dějiny (č. 1350-1383)
Dějiny kultury, věd a umění (č. 1384-1647)
Celkově (č. 1384-1394)
Humanitní a společenské vědy (č. 1395-1422)
Umění (č. 1423-1647)
Celkově (č. 1423-1436)
Slovesné umění, divadlo, film (č. 1437-1620)
Výtvarné umění (č. 1621-1633)
Hudba (č. 1634-1647)
Ostatní (č. 1648-1649)\

SOUPIS PRACÍ OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÝCH A RECENZOVANÝCH V SAMIZDATU
REJSTŘÍK PŮVODCŮ DĚL
SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH PSEUDONYMŮ
REJSTŘÍK PRACÍ BEZ UVEDENÉHO JMÉNA AUTORA
REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ\

  CONTENTS
PREFACE (CZECH)
PREFACE (ENGLISH) LIST OF ABBREVIATIONS
LIST OF PERIODICALS EXCERPTED
LIST OF SPECIAL VOLUMES EXCERPTED

I. GENERAL
THE HISTORICAL ESSAY (Nos.1-17)
HISTORIOGRAPHY (Nos. 18-107)
General (Nos. 18-58)
By individua! authors (Nos. 59-107)
CONCEPTS OF HISTORY (Nos. 108-303)
Philosophy of History (Nos. 108-155)
Marxism, Socialism and their Critics (Nos. 156-180)
Debate on Charter 77's Document No. 11/84
'Právo na dějiny' [The right to history] (Nos. 181-192)
INDIVIDUALS (No. 193-303)
Tomáš Garrigue Masaryk (Nos. 193-261)
Jan Patočka (Nos. 262-288)
Václav Havel (Nos. 289-294)
Ladislay Hejdánek (No. 295)
Milan Simečka (Nos. 296-303)
ON THE HISTORY OF SAMIZDAT AND INDEPENDENT INITIATIVES (Nos. 304-311)

II. PARTICULAR
GENERAL WORKS (Nos. 332-363)
FROM THE EARLIEST HISTORY TILL THE EARLY NINETHEENTH CENTURY (Nos. 364-500)
HISTORY OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURY (Nos. 501-1649)
General (Nos. 501-540)
Political History (Nos. 541-1092)
General (Nos. 541-578)
Non-socialist political parties and orientations (Nos. 579-592)
Human rights and civil liberties (Nos. 593-629)
The Communist movement (Nos. 630-688)
Democratic socialism and Reform Communism (Nos. 689-722)
Totalitarian power (Nos. 723-739)
The Great War, the birth of the Czechoslovak Republic and its existence till 1938 (Nos. 740-774)
From the Munich Agreement of 1938 to the 15 March 1939 occupation (Nos. 775-787)
Andrej Hlinka, politician (Nos. 788-791)
Slovakia during the Second World War (Nos. 792-820)
The Second World War and the Protectorate of Bohemia and Moravia (Nos. 821-870)
The liberation of Czechoslovakia, 1945 (Nos. 871-879)
Confrontation with Communist power (the show trials, letters from prison) (Nos. 880-924)
The Prague Spring, 1968 (Nos. 925-1030)
Jan Palach's self-sacrifice (Nos. 1031-1041)
Charter 77 (Nos. 1042-1061)
International relations (Nos. 1062-1092)
Nationalism, nations and Europe (Nos. 1093-1195)
General (Nos. 1093-1173)
Czechs and Germans (Nos. 1174-1195)
Ecclesiastical and Religious History (Nos. 1196-1322)
The History of Judaism and Anti-Semitism (Nos. 1323-1349)
Economic and Social History (Nos. 1350-1383)
The History of Culture, the Arts and Sciences (Nos. 1384-1647)
General (Nos. 1384-1394)
The Humanities and Social Sciences (Nos. 1395-1422)
Art History (Nos. 1423-1647)
General (Nos. 1423-1436)
Belles-letters art, theatre and film (Nos. 1437-620)
Fine arts (Nos. 1621-1633)
Music (Nos. 134-1647)
Other (Nos. 1648-1649)\

LIST OF OFFICIALLY PUBLISHED WORKS REVIEWED IN SAMIZDAT
INDEX OF AUTHORS AND COMPILERS
LIST OF PSEUDONYMS
INDEX OF ANONYMOUS WORK
INDEX, BIOGRAPHICAL