Vlk - Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu

Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970-1989

 

BIBLIOGRAFIE

 

sestavili Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný

k vydání připravil Milan Drápala

 

The Past and History in Czech and Slovak Samizdat, 1970-1989
Compiled by Jan Vlk, Vendula Vaňková and Jiří Novotný
Edited by Milan Drápala

 

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha

Nakladatelství Doplněk, Brno 1993

pdf-ocr

 

OBSAH

PŘEDMLUVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PREFACE .......................................................... 10
SEZNAM ZKRATEK .................................................... 13
SOUPIS EXCERPOVANÝCH PERIODIK ............................... 15
SOUPIS EXCERPOVANÝCH SBORNIKŮ ............................. 25

I. ČÁST VŠEOBECNÁ
HISTORICKÁ REFLEXE (č. 1-17) .................................... 33
DĚJEPISECTVÍ (č. 18-107) .......................................... 35
Celkově (č. 18-58) ............................................... 35
Jednotlivci (č. 59-107) ........................................... 39
POJETÍ DĚJIN (č. 108-303) ......................................... 44
Filozofie dějin (č. 108-155) ....................................... 44
Marxismus, socialismus a jejich kritika (č. 156-180) .................. 48
Diskuse k dokumentu Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny" (č. 181-192) .... 51
JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI (č. 193-303) .............................. 54
Tomáš Garrigue Masaryk (č. 193-261) ............................ 54
Jan Patočka (č. 262-288) ....................................... 61
Václav Havel (č. 289-294) ...................................... 64
Ladislav Hejdánek (č. 295) ...................................... 64
Milan Šimečka (č. 296-303) ..................................... 65
K HISTORII SAMIZDATU A NEZÁVISLÝCH INICIATIV (č. 304-331) ............ 66

II. ČÁST SPECIÁLNÍ
PRÁCE VŠEOBECNÉ (č. 332-363) ................................... 71
OD NEJSTA RŠÍCH DOB DO POČÁTKU 19. STOLETÍ (č. 364-500) ........... 75
DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ (č. 501-1649) .............................. 87
Obecně (č. 501-540) ............................................. 87
Politické dějiny (č. 541-1092) ..................................... 91
Celkově (č. 541-578) .......................................... 91
Nesocialistické politické strany a směry (č. 579-592) ................ 95
Lidská a občanská práva (č. 593-629) ............................ 96
Komunistické hnutí (č. 630-688) ................................. 99
Demokratický socialismus a reformní komunismus (č. 689-722) ...... 104
Totalitní moc (č. 723-739) ...................................... 107
I. světová válka, vznik ČSR a první republika (č. 740-774) .......... 109
Od Mnichova 1938 k 15. březnu 1939 (č. 775-787) ................. 113
Politik Andrej Hlinka (č. 788-791) ............................... 114
Slovensko v letech II. světové války (č. 792-820) ................... 114
II. světová válka a Protektorát Čechy a Morava (č. 821-870) ......... 117
Osvobození Československa 1945 (č. 871-879) ..................... 121
Konfrontace s komunistickou mocí (politické procesy, dopisy z vězení) (č. 880-924) .... 122
Pražské jaro 1968 (č. 925-1030) ................................. 126
Oběť Jana Palacha (č. 1031-1041) ............................. 136
Charta 77 (č. 1042-1061) ....................................... 137
Mezinárodní vztahy (č. 1062-1092) .............................. 139
Nacionalismus, národy a Evropa (č. 1093-1195) .................... 143
Celkově (č. 1093-1173) ........................................ 143
Češi a Němci (č. 1174-1195) .................................... 151
Církevní a náboženské dějiny (č. 1196-1322) ....................... 154
Dějiny židovství a antisemitismu (č. 1323-1349) .................... 164
Hospodářské a sociální dějiny (č. 1350----1383) ....................... 167
Dějiny kultury, věd a umění (č. 1384-1647) ........................ 170
Celkově (č. 1384-1394) ........................................ 170
Humanitní a společenské vědy (č. 1395-1422) ..................... 171
Umění (č. 1423-1647) .......................................... 174
Celkově (č. 1423-1436) .................... , ................. 174
Slovesné umění, divadlo, film (č. 1437-1620) .................... 175
lytvarné umění (č. 1621-1633) ................................ 192
Hudba (č. 1634-1647) ....................................... 193
Ostatní (č. 1648-1649) ........................................... 195

SOUPIS PRACÍ OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÝCH A RECENZOVANÝCH V SAMIZDATU ... 197
REJSTŘÍK PŮVODCŮ DĚL ........................ 207
SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH PSEUDONYMŮ ........... 217
REJSTŘÍK PRACÍ BEZ UVEDENÉHO JMÉNA AUTORA ............... 218
REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ .................... 223

 

 

CONTENTS

PREFACE (CZECH) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 7
PREFACE (ENGLISH) .................................................... 10
LIST OF ABBREVIATIONS ........................................ 13
LIST OF PERIODICALS EXCERPTED .......................................... 15
LIST OF SPECIAL VOLUMES EXCERPTED ................................ 25

I. GENERAL
THE HISTORICAL ESSAY (Nos.1-17) ................................. 33
HISTORIOGRAPHY (Nos. 18-107) .................................... 35
General (Nos. 18-58) ............................................. 35
By individua! authors (Nos. 59-107) ................................. 39
CONCEPTS OF HISTORY (Nos. 108-303) .............................. 44
Philosophy of History (Nos. 108-155) ............................... 44
Marxism, Socialism and their Critics (Nos. 156-180) ................... 48
Debate on Charter 77's Document No. 11/84
'Právo na dějiny' [The right to history] (Nos. 181-192) .............. 51
INDIVIDUALS (No. 193-303) ......................................... 54
Tomáš Garrigue Masaryk (Nos. 193-261) .......................... 54
Jan Patočka (Nos. 262-288) ..................................... 61
Václav Havel (Nos. 289-294) .................................... 64
Ladislay Hejdánek (No. 295) ..................................... 64
Milan Simečka (Nos. 296-303) ................................... 65
ON THE HISTORY OF SAMIZDAT AND INDEPENDENT INITIATIVES (Nos. 304-311) ....... 66

II. PARTICULAR
GENERAL WORKS (Nos. 332-363) .................................... 71
FROM THE EARLIEST HISTORY TILL THE EARLY NINETHEENTH CENTURY (Nos. 364-500) .... 75
HISTORY OF THE NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURY (Nos. 501-1649) ........................ 87
General (Nos. 501-540) ........................................ 87
Political History (Nos. 541-1092) ................................ 91
General (Nos. 541-578) ....................................... 91
Non-socialist political parties and orientations (Nos. 579-592) ...... 95
Human rights and civil liberties (Nos. 593-629) .................. 96
The Communist movement (Nos. 630-688) ...................... 99
Democratic socialism and Reform Communism (Nos. 689-722) ..... 104
Totalitarian power (Nos. 723-739) .............................. 107
The Great War, the birth of the Czechoslovak Republic and its existence till 1938 (Nos. 740-774) ... 109
From the Munich Agreement of 1938 to the 15 March 1939 occupation (Nos. 775-787) ............... 113
Andrej Hlinka, politician (Nos. 788--791) ........................ 114
Slovakia during the Second World War (Nos. 792-820) ............ 114
The Second World War and the Protectorate of Bohemia and Moravia (Nos. 821-870) ........ 117
The liberation of Czechoslovakia, 1945 (Nos. 871-879) ............ 121
Confrontation with Communist power (the show trials, letters from prison) (Nos. 880-924) .......... 122
The Prague Spring, 1968 (Nos. 925-1030) ....................... 126
Jan Palach's self-sacrifice (Nos. 1031-1041) ................... 136
Charter 77 (Nos. 1042-1061) .................................. 137
International relations (Nos. 1062-1092) ......................... 139
Nationalism, nations and Europe (Nos. 1093-1195) ................ 143
General (Nos. 1093-1173) ..................................... 143
Czechs and Germans (Nos. 1174-1195) .......................... 151
Ecclesiastical and Religious History (Nos. 1196-1322) .............. 154
The History of Judaism and Anti-Semitism (Nos. 1323-1349) ....... 164
Economic and Social History (Nos. 1350-1383) .................... 167
The History of Culture, the Arts and Sciences (Nos. 1384-1647) .... 170
General (Nos. 1384-1394) ..................................... 170
The Humanities and Social Sciences (Nos. 1395-1422) ............ 171
Art History (Nos. 1423-1647) .................................. 174
General (Nos. 1423-1436) ................................... 174
Belles-letters art, theatre and film (Nos. 1437-620) .............. 175
Fine arts (Nos. 1621-1633) .................................. 192
Music (Nos. 134-1647) ..................................... 193
Other (Nos. 1648--1649) ........................................ 195

LIST OF OFFICIALLY PUBLISHED WORKS REVIEWED IN SAMIZDAT ............... 197
INDEX OF AUTHORS AND COMPILERS ......................... 207
LIST OF PSEUDONYMS ......................................... 217
INDEX OF ANONYMOUS WORK .................................... 218
INDEX, BIOGRAPHICAL ............................................. 223