Via

časopis pro teologii


*     Praha     *     1968 – 1970     *     zhruba měsíčně     *


V roce 1968 bylo po pádu Mírového hnutí katolického duchovenstva (MHKD) zastaveno vydávání Duchovního pastýře (vydávaného Hnutím vlasteneckých kněží, posléze přejmenovaným právě na MKDH). *Česká katolická charita *začala v Praze vydávat Via, časopis pro teologii, vedoucím redaktorem byl Josef Zvěřina. V roce 1968 vyšlo 6 čísel, v roce 1969 10 čísel, v roce 1970 byla Via po 7. čísle zastavena. Opět začal vycházet Duchovní pastýř, formálně vydávaný "Českou katolickou charitou v Ústředním církevním nakladatelství", brzy se ale zcela dostal do ‚péče' nově vytvořeného hnutí se starým programem Pacem in terris.

Via byla určena pro teologickou formaci studentů teologie, kněžstva s přesahem do vzdělávání laiků v katolické církvi i mimo ni. Chtěla „hledat rovnováhu mezi teologickou teorií a praxí, mezi abstraktním myšlením a konkrétní zkušeností, mezi imanentními a transcendentními hodnotami, mezi tradicí a pokrokem" (č. 1/1968). Via byl ovšem časopis výslovně prokoncilní. Snažil se analyzovat pastorační situaci a ukazovat nové cesty, otiskoval domácí i překladové příspěvky.

Ve Via se postupně ustálily rubriky Stati, Vita a O knihách. Publikovali v něm z domácích např. Jiří Němec, Ladislav Hejdánek, Antonín Mandl, Stanislav Sousedík, Karel Šprunk, Josef Zvěřina, Růžena Vacková, Jan Bárta, Oto Mádr, Jan Sokol, Jiří Reinsberg, ze zahraničních Hans Küng, Max Thurian, Klemens Tillmann, Bernard Häring, Jean Guitton, Karl Rahner, Yves Congar, Romano Guardini aj.

Například J. Zvěřina ve Via na pokračování zveřejnil svou první teologickou práci po třináctiletém věznění Transsubstanciace, transsignifikace a sémiotika. Nastiňuje trojiční chápání eucharistie a nerozlučování Boží přítomnosti v jiných prvcích bohoslužeb, aby například nebyl přetížen christologický důraz a přetvořen lidovou zbožností na kult. Vztahovost Trojice a důsledky této vztahovosti, jak pro teologické disciplíny, tak pro praktické uplatnění vztahovosti a lásky v církvi, se stanou základem jeho dogmatiky.

za použití: vlastní, pastorace.cz, M. Janovský: Pojednání o Duchu svatém v teologii Josefa Zvěřiny, BP ETF UK 2010


skeny po jednotlivých stránkách též zde - depozitum.cz


KOMPLETNÍ

1968

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr

1969

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr    8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr

1970

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7 - pdf-ocr