Rozpravy (Praha)

časopis pro otázky sociální obnovy

od r. 1939: revue pro křesťanskou obnovu


*     Praha     *     1936 - 1939     *     čtrnáctidenně     *


Za redakci odpovídal JUDr. Vilém Hájek , řídil redakční kruh (v č. 1-5/1936 uveden ve složení Dr. V. Hájek, Dr. F. Krus, S. J. a Dr. M. Weirich).

R. se věnovaly zejména hospodářským a finančním, politickým, sociálním, školským, částečně i teologickým, literárním i obecně kulturním tématům, vše z hlediska křesťanské sociální nauky. Pravidelné rubriky Články, Varia, Ze sociální školy, Dělnické aktuality, Zajímavosti, Recense, Nová literatura a Resumé.

V časopise publikovali Dr. Alfred Fuchs, S. S. Ghelfand , JUDr. V. Hájek, Dr. M. Hořina, J. Junges, Dr. F. Krus, S.J., M. Kučerová, P. J. Ledit S.J., J. Mládek, R. Möller-Dostali, A. Rudolf, Dr. V. Ryneš, Dr. B. Vašek, Dr. Marko Weirich, Ing. Dr. E. Zimmler (1936).

Úvodník v 1. čísle I. ročníku z 15. 2. 1936 (uvnitř čas. chybně uvedeno 1935, zvýraznění M.S.):

Co chceme

Předkládajíce naší čtenářské obci prvý sešit našeho časopisu, musíme především jasně vytýčiti jeho program a poslání.
Nemůže býti pochyby o tom, že časopis, který by si všímal sociálních otázek a který by propagoval zavedení křesťanského řádu, byl by měl > přijíti již hned po převratě. Konec světové války odhalil každému bídu zmaterialisovaného světa a znamenal skutečný dějinný průlom. Naskýtá se tedy otázka, zda nepřicházíme pozdě. Nebylo sice jistě dobré, že se tak dlouho čekalo, ale na druhé straně z tohoto průtahu máme i určitou výhodu.
Situace se vyjasnila, krise hmotná i mravní se přiostřila a celý rozhodující boj soustřeďuje se v otázce, zda má se pokračovati pouze v opravování a podpírání starého důsledně materialistického světového řádu, který již tolikráte zklamal, nebo zda je na čase, aby vybudován byl nový řád hospodářský, sociální, kulturní, státní a vůbec všesvětový, spočívající na věčných pravdách Božích, tedy řád křesťanský.
Proto začínáme tímto časopisem.
I. Vedeni věrou a pevným přesvědčením odmítáme zdiskreditovaný materialismus, který vedl lidstvo jen do sporů, nepřinesl sociálního souladu, ani hospodářského blahobytu, který vedl lidstvo do diktatur a reakcí proti nim, zkrátka do stavu trvalé revoluce.
Naším cílem je neústupný a nesmlouvavý apoštolát křesťanské sociální obnovy. Nejsme tu první. Na celém světě probouzí se touha po uskutečnění zásad evangelia ve všem životě a ne jen v životě soukromém. Chceme zařaditi své snahy do rámce mezinárodního katolického hnutí pro sociální obnovu.
Také organisace přívrženců křesťanského řádu jest na vzestupu v celém světě z těch přirozených důvodů, že nemůže se udržeti učení, jímž lidstvo bylo tak zklamáno a uvrženo do tak těžké bídy.
Kdyby se nám v tomto směru nic více nepodařilo, nežli přispěti k uvědomení našeho lidu, mnoho jsme vykonali.
Snadná práce to nebude, neboť jest tu značná neuvědomělost a zmatek pojmů a názorů.
Budeme proto pilně sledovati všechny směry, které chtí lidstvu přinésti spásu a podávati jejich kritiku, budeme sledovati sociální dění v celém světě, avšak přihlížeti při tom hlavně k vlastní naší domácnosti, a jejím potřebám.
V popředí zájmu stojí především otázky peněžnictví, problém peněz, odstranění nespravedlivé nadvlády finančního kapitálu; taktéž otázky nové orientace průmyslu.
Neméně důležitými jsou však i otázky politiky populační a dále uplatnění správného pojímání vlastnictví výrobních prostředků, které vlastníku ukládá tak závažné povinnosti vůči společnosti, povinnosti, jež moderní kapitalismus neuznává a neplní.
II. S naší výzvou obracíme se ke všem lidem dobré vůle, kteří uvědomují si nedostatky starého sociálního řádu a kteří chtí vážným studiem i prací připravovati cestu k sociální obnově. Spoléháme zejména na naši mládež, zvláště akademickou, její nadšení a odvahu.
III. Další naší snahou bude zříditi a zorganisovati svobodnou "Sociální školu", v níž by nejnaléhavější otázky sociální a hospodářské důkladně a soustavně byly studovány. Myslíme při tom zejména na členy organisací mládeže, především z kruhů dělnických, tak, aby naše dělnické hnutí získalo vůdce z vlastního středu, nejenom pevné ve víře, ale znající bezvadně zásady křesťanského sociálního řádu i učení odpůrců.
Jen dobrá příprava může věsti k dobrému výsledku - sociální obnově světa."


1936 - I. roč.

obsah ročníku - pdf-ocr    1 - pdf-ocr    2-3 - pdf-ocr    4 - pdf-ocr    5 - pdf-ocr    6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr    13-14 - pdf-ocr    15 - pdf-ocr    16-17 - pdf-ocr    18-19-20 - pdf-ocr

1937 - II. roč.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr    3-4 - pdf-ocr    5-6 - pdf-ocr    7-8 - pdf-ocr

1938 - III. roč.

1 - pdf-ocr    2 - pdf-ocr