Skaut-exulant

Měsíčník československých skautů, skautek, vlčat a světlušek v zahraničí

Časopis naší mládeže v exilu (od 1976)


*     Stuttgart / Mnichov / Londýn     *     1953 ? – 1989 ?     *     měsíčně, čtvrtletně, nepravidelně     *


Časopis československých skautů v zahraničí vydával a redigoval Josef Kratochvil pod pseud. J. K. Baby (další redaktoři uváděni skautskými přezdívkami, viz níže) a pod záštitou různých exilových organizací (Čs. uprchlického výboru v Německu a Čs. dálkové školy).

Vývoj časopisu lze podle sekundárních informačních zdrojů jen pravděpodobně rekonstruovat. V dostupných archivech je titul zastoupen minimálně, a informace jsou často rozporuplné. Některé prameny včetně samotného vydavatele uvádějí, že list vznikl v roce 1952 (tomu odpovídá ročníkování v 70. a 80. letech). Z jiných zdrojů vyplývá, že list vznikl zřejmě v lednu 1953 (tomu odpovídá údaj v č. 7/1958, které je označeno jako šestý ročník). Zprvu vycházel ve Stuttgartu, podle Dubna 1962 nejprve měsíčně,v roce 1954 však prokazatelně jako čtvrtletník. Čísla z roku 1954 zaznamenává i archív časopisu Sklizeň. Podle téhož pramene vyšlo ještě první číslo roku 1955 ve Stuttgartu, další čísla listu, který vycházel od tohoto roku měsíčně, však již zřejmě uváděla adresu londýnského vydavatelství Čechoslovák v zahraničí Josefa Jostena. Od čísla 2/1958 bylo již zřejmě uváděno původní místo vydání Stuttgart, příp. Mnichov, kde vydavatel rovněž působil. V č. 7/1958 místo vydání neuvedeno, jako vydavatel uveden Československý uprchlický výbor v Německu. Archiv Sklizně zaznamenává ještě číslo 12/1959, čísla z let 1960-1962 nejsou zaznamenána, podle Dubna 1962 v této době list vycházel jako ročenka. Zřejmě v roce 1963 byl SE obnoven, zpočátku jako čtvrtletník. Čísla z roku 1968 jsou označena jako ročník XIV (17) - sic! Během roku 1968 dochází k první změně názvu: vzhledem k vývoji v Československu se vydavatel rozhodl pro titul Čs. skaut-junák v zahraničí (nový název uveden pouze uvnitř čísla, na obálce zůstal původní). Od roku 1969 se nový název objevuje i na obálce a list vedle původního ročníkování zavádí i nové - v roce 1969 tedy vycházel ročník XVIII (2) a v roce 1970 ročník 19 (3).

Během roku 1970 se list postupně vracel k původnímu názvu obálka přetištěna názvem Skaut-exulant, uvnitř čísla někdy oba názvy, případně nová varianta Československý skaut-junák-exulant. Od prosince 1970 obálka přetištěna navíc i názvem nového časopisu Skautská stezka, který měl vycházet ve švédském Åtvidabergu, ale až č. Skauta-exulanta 1/1971 je současně označeno jako první číslo prvního ročníku Skautské stezky (na obálce přitom zůstává titul Čs. skaut-junák v zahraničí, v tiráži tohoto čísla SE uvedena adresa redakce do Åtvidabergu!). Zřejmě od č. 3/1971 se Skautská stezka stává nakrátko pouze součástí podtitulu Skauta-exulanta (Skautská stezku čs. skautek, skautů, vlčat a světlušek v zahraničí a v exilu). V roce 1971 vycházel SE ještě samostatně (zřejmě až do č. 11 /1971), v prosinci 1971 se však objevil jako příloha dětského časopisu Paleta: nulté číslo této přílohy vyšlo ve vánočním dvojčísle Palety 11-12/1971, další v lednu a březnu 1972 (SE zde nečíslován, jen na obálce Palety příloha označena jako 21. ročník).

Další čísla v rámci Palety již nevyšla a SE začal vycházet opět samostatně pod upraveným názvem Čs. Skaut-exulant. V roce 1973 dosavadní jednočlennou redakci posílila skupina skautů zejména ze Švýcarska (Karel Kukal /Cookie/, Dana Seidlová /Pirátka/, Rudolf Probst /Pak/, Hanka, Milada) a součásti listu se stává dívčí příloha Tam-tam (později samostatný list ve Švýcarsku). J. Kratochvil se však s touto skupinou záhy rozešel a oznámil zastavení časopisu a vznik občasníku Listy (dle J. Cihláře doložena nejméně dvě čísla). Místo toho nadále vycházel původní SE, na začátku roku 1975 ovšem pod kuriózním názvem J. K. Baby naší čs. mládeži v exilu a v zahraničí; zachoval přitom původní ročníkování a ještě v roce 1975 změnil název na Čs. skaut-exulant / Čs. dálková škola (list již od šedesátých let plnil i funkci zpravodaje Čs. dálkové školy, viz Oběžník a Zpravodaj). SE vycházel i nadále v 70. a 80. letech, na jeho vydávání spolupracovali mj. Čeněk Pražák (Akela), Zbyněk Brzoň (Zrzek) aj.

Naposledy je doloženo číslo 2/1987, které již obsahuje řadu převzatých článků. Podle vydavatele list zanikl až v souvislosti s listopadovým převratem v roce 1989. V úvodu k almanachu 20 let Skauta-exulanta (připravován a zřejmě i vydán 1972) Kratochvil uvádí některé údaje o obsahu jednotlivých ročníků a připomíná i své spolupracovníky a autory příspěvků; další přispěvatele uváděl v korespondenci s autory Historie čs. exilového skautingu. Podle těchto informací, které však prozatím u většiny jmen nemohly být ověřeny, se mezi dopisovateli SE objevují Velen Fanderlik, Antonín Hřebík, Antonín Kratochvil, Přemysl Pitter, František Planner, Věra Stárková, F. C. Štěrba, Radim Valík aj. Při stejných příležitostech Kratochvil píše o změnách místa vydání, stěhování redakce ap. Tyto informace, že totiž SE vycházel v 50. letech krátce také ve Švédsku v Uppsale u Roberta Vlacha, že se v roce 1958 spojil s časopisy Čs. Old-Skaut a Naše skautka a vycházel od té doby ve Stockholmu a že v letech 1959-1965 sídlila redakce v Norsku, jsou ovšem nepravděpodobné. List byl koncipován jako měsíčník a až na uvedené výjimky tuto periodicitu dodržoval; ke konci své existence zřejmě vycházel nepravidelné. Časté obměny názvu i změny podnázvů (viz níže).

Literatura: Josef Cihlář: J. K Baby, časopis "Skaut Exulant" Kapitola z připravované Historie čs. exilového skautingu. Rukopis, pracovní verze, Praha 1999.

Skaut-exulant: Měsíčník skautů, skautek, vlčat a světlušek v zahraničí: Zpravodaj Čs. dálkové školy / J. K. Baby, Cookie, Pirátka, Pak, Hanka. Milada, Ballo, Dan, Dušana, Zrzek, Akela, Beruška, Lída. - Stuttgart: Československá dálková škola. 21 × 15 cm, 8-10 s. Časté střídání názvu na obálce, v záhlaví í v tiráži (především v období do r. 1971): Čs. Skaut-Junák v zahraničí, Skaut-exulant, Čs. skaut-junák v exilu, Čs. skaut-junák v zahraničí, Čs. skaut-junák-exulant. Skautská stezka. - Další podnázvy: Měsíčník skautů, skautek, světlušek a vlčat (z ČSR) v exilu. Skautská stezka čs. skautek, skautů, vlčat a světlušek v zahraničí a v exilu. - Asi od r. 1975 podnázev Časopis naší mládeže v exilu, Jako vydavatel č. 7/1958 uveden Československý uprchlický výbor v Německu, u č. 2-4/1974 uvedeny Skaut-exulant a Tschechoslowakische Pfadfinder in der Schweiz. - V rámci ročníků průběžné stránkování. V r. 1973 vydala redakce oběžník s názvem Informační zpráva č. 1. - J. K. Baby vl. jménem Josef Kratochvil. - Cookie vl. jménem Karel Kukal. - Dan vl. jm. Jiří Kraus. - Pirátka vl. jm. Dana Seidlová. - Zrzek vl. jm. Zbyněk Brzoň. - Akela vl. jm. Čeněk Pražák. - Pak vl. jm. Rudolf Probst.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz


1959

2 - pdf-ocr

1970

6 - ocr-opr    8 - pdf-ocr

1972

7 - pdf-ocr

1973

12 - pdf-ocr

1974

2 - ocr-opr    7 - pdf-ocr    9 - pdf-ocr    10 - pdf-ocr    11-12 - pdf-ocr

1975

10 - pdf-ocr

1976

5 - pdf-ocr    11 - pdf-ocr

1977

3 - pdf-ocr   7 - pdf-ocr

1979

1 - pdf-ocr

1980

9-10 - pdf-ocr

[1988?]

slavnostní číslo k 75 letům čs. skautingu - pdf-ocr