Doklady a rozpravy

Svazky studií a úvah.


*     Londýn     *     1952 - 1958     *     nepravidelně     *


Monotematické sešity politologických a historiograllckých studil vydával Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium v Londýně. Redigoval a autorsky nejvýznamněji přispěl Jaromír Smutný (na pokračování uveřejněna studie o únorovém převratu 1948) ve spolupráci se Lvem Sychravou, Jaroslavem Stránským, Karlem Lisickým a Františkem Smetánkou. Rozmnožený strojopis. List vznikl v lednu 1952 jako měsíčník, od roku 1953 však vycházel nepravidelně. Jako poslední vyšlo v roce 1958 číslo 30 průběžného číslování. V některých pramenech uváděn jako knižní edice.

Doklady a rozpravy. - London: Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické a sociální studium. - 25,5-26.5 x 20-21,5 cm (nepravidelné kolísání formátu). 21-129 s.; č. 6/52 18 x 12.5 cm. - U č. 6/52 název vydavatele Ústav Dr. Edvarda Beneše pro politické, hospodářské a sociální studium. - Průběžné číslování. - V roce 1958 byly vydány reprinty svazků 20 a 27 (1 svazek) a 22-23.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz


1952

4 - Diskuse o programovém náčrtu z řad demokratické oposice v Československu. - Domácí náčrt programu, Vyjádření z řad exilu - Dr. Vilém Bernard (Londýn), Julius Firt (New York), Dr. Vlastislav Chalupa (Paříž), Prof. K. Maiwald (Cambridge), Boris Bešek M.Sc. (Cesar Rapids), Dr. Hubert Ripka (New York), Dr. Jaroslav Stránský (Londýn), Prof. Edvard Táborský (University of Texas), Dr. Josef Vaněk (Paříž), 54 s.
pdf-ocr

5 - Jaroslav Stránský - ‚K slovenské otázce v Československu' a projevy v rozpravě. (E. Markovič, J. Belianský, A. Mokrý, A. Přibyl, K. Lisický, L. Sychrava. Předneseno na členských schůzích Ústavu Dr. E. Beneše 29. února, 9. a 16. května 1952). Příloha: F. Smetánka: Zkušenosti ze spolupráce Čechů a Slováků v Jugoslávii (předneseno na členské schůzi Ústavu dr. E. Beneše v Londýně dne 28. března 1952). 85 s.
pdf-ocr

7-8 - Tři stati o hnutí husitském v Čechách - R. R. Betts: Vliv realistické filosofie na Jana Husa a jeho předchůdce v Čechách; R. R. Betts: Jeronym Pražský; A. Fichelle: Sociální prvek v hnutí husitském
pdf-ocr

9 - K slovenské otázce v Československu, II. (Pokračování v diskusi - J. Smutný, V. Brůža, J. Korbel, E. Táborský, RSČ, H. J .Hájek, J. Stránský, K. Lisický, A. Mokrý)
pdf-ocr

 

1953

10 - Odsun Němců z ČSR s hlediska národního i mezinárodního a první část rozpravy. [Úvod J. Smutný, přednáška Jar. Stránského, projevy K. Lisický, V. Bernard; předneseno na členských schůzích Ústavu Dr. E. Beneše ve dnech 16. ledna a 13. února 1953. 35 s.
pdf-ocr

12 - Jaromír Smutný - Únorový převrat 1948, I.
pdf-ocr

13 - Boj Čechů a Slováků za osvobození ve světové válce 1914-18. Sborník vydaný u příležitosti výstavy dokumentů, vzpomínek na odboj v prvé světové válce. 23. X. - 1. XI. 1953. W. Steed - Úvod, T. G. Masaryk - O metodách své práce v I. odboji, E. Beneš - Dopis W. Steedovi o uznání čs. vlády, J. Vydra - Naši francouzští přátelé za války 1914-18, K. Lisický - Dvě vzpomínky, Doslov, Katalog výstavy.] 42 s.
pdf-ocr

1954

16 - Jaroslav Stránský - Politický doslov a úvod
pdf-ocr

1955

20 - Karel Lisický - Československá cesta do Mnichova, část II., 27 s.
pdf-ocr

1956

Karel Lisický - Československá cesta do Mnichova, část I., 31 s.
pdf-ocr

25 - Jaromír Smutný  - Únorový převrat 1948, IV., 46 s.
pdf-ocr

1958

30 - Úvahy k čtyřicátému výročí republiky (J. Stránský, K. Lisický, J. Smutný, F. Smetánka). 29 s.
pdf-ocr

Kromě výše uvedených titulů ještě vyšlo:

• L. Sychrava: Svědectví a úvahy o pražském převratu
• Výroční zpráva za rok 1951-52 a Statut a organis. řád
• K 70. výročí narozenin presidenta dr. E. Beneše.
• J. Smutný: Únorový převrat II., V.
• K. Lisický: Československá cesta do Mnichova III., IV.
• E. Beneš: Mnichovské dny
• J. Stránský: K otázce česko-německé I.
• J. Smutný:  Němci v Československu a jich odsun z republiky.