Miroslav Nedorostek - „Moravská" skrytá církev


disertační práce

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Integrální studium člověka - obecná antropologie. Vedoucí práce: Miroslav Vaněk.

Praha 2016, 258 s. + 265 s. příloh s rozhovory - P. Milan Beran, P. František „Tišek" Fráňa, P. Jan Franc, Mons. Ing. Martin Holík, P. Josef Hořák, Mons. Doc. Ing. Radomil Kaláb CSc., P. Ing. Jan Kofroň, P. Stanislav Krátký, Mons. Jiří Krpálek, P. Dr. Ing. Eduard Krumpolc, CSc., Th.D., P. Jiří Maria Kvapil, P. Mgr. et Ing. ThLic. Vojtěch Mičan, P. Václav Netuka, Ivan Synek, Mons. Josef Šik, P. Ivan Vitula.

Abstrakt: Cílem předkládaného textu je popis příčin vzniku, fungování a zejména aktivit, „moravské" skryté církve. Pro tyto účely bylo shromážděno 16 polostrukturovaných rozhovorů metodou oral history, které byly analyzovány prostřednictvím metody Zakotvené teorie. Jako základní faktory ovlivňující aktivity „moravské" skryté církve se při analýze ukázaly: míra otevřenosti aktivit a míra vlastní iniciativy jednotlivých aktérů.

Práci tvoří pět kapitol. V úvodu je přiblížen stav bádání, popsány zdroje, ze kterých bylo čerpáno, dále je představena metodologie a vymezení pojmů vycházejících z metodologie. Druhá kapitola přináší základní pojmové ukotvení práce. Třetí kontextová kapitola popisuje proměny a trendy uvnitř katolické církve ve dvacátém století a chronologicky přibližuje také situaci katolické církve v komunistickém Československu. Čtvrtá kapitola se zabývá nejprve obecně fenoménem skryté církve v Českých zemích a poté přibližuje historii, specifika a charakteristiky „moravské" větve, včetně integračního procesu. Poté následuje analýza skrytých církevních aktivit „moravské" větve a její teoretický model. V závěru jsou shrnuty poznatky vyplývající z analýzy a jsou zodpovězeny výzkumné otázky.

plný text - pdf-txt