Opus Bonum


Dobré dílo je laické katolické sdružení, společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury.

Bylo založeno roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem. Duchovní orientací navazovalo na snahy staroříšského vydavatele Josefa Floriana. Předsedou sdružení byl od počátku poslední břevnovský opat před r. 1948 Jan Anastáz Opasek, tajemníkem nejprve teolog Vladimír Neuwirth, později redaktor RFE Richard Belcredi, mj. polistopadový český velvyslanec ve Švýcarsku. 

V 70. letech pořádalo každoroční setkání - Akademický týden - v Königsteinu/Ts u Franfurtu n. M. Přednášky z nich pak vydávalo cyklostylem.

Od roku 1979 sídlilo OB v Mnichově a každý rok organizovalo kulturní a duchovní setkání a diskuse. Původně spíše duchovní setkání se proměnila v diskusní střety různých proudů českého a československého exilu. Velkou pomoc poskytovala od počátku organizace sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde. Na přelomu 70. a 80. let připravili Češi a Němci společně několik mezinárodních sympozií o situaci církví a věřících v Československu a ostatních komunistických zemích. Byla navázána i spolupráce s Nadací Hanns Seidel Stiftung, která se věnuje politickému vzdělávání v křesťanskodemokratickém duchu.

Setkání pokračovala formou jednodenních každoročních Sympozií v břevnovském klášteře až do roku 2019.

Zakladatelé:
Anastáz Jan Opasek (20. 4. 1913 Vídeň - 24. 8. 1999 Rohr) - kněz, arciopat břevnovský, básník, jedna z klíčových postav čs. exilu po roce 1968. V roce 1932 vstoupil do benediktinského řádu. Teologii studoval 1933-35 v Praze a 1935-38 v Římě, kde dosáhl doktorátu. Na kněze byl vysvěcen 1938 a rok nato jmenován převorem břevnovského kláštera. Opatem byl zvolen 1947. V září 1949 byl zatčen a v prosinci 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí za špionáž ve prospěch Vatikánu. Ve vězení strávil 11 let. Po propuštění pracoval na stavbách (Praha-Petřiny, poblíž jeho domovského kláštera), později v Národní galerii. Po srpnu 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo, konkrétně do benediktinského opatství Rohr v Bavorsku. 1972 spolu s Vladimírem Neuwirthem zakládá katolické laické sdružení Opus Bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti. 1990-93 opat, od 1993 arciopat břevnovského kláštera. Autor básnických sbírek Obrazy (1974), Život upřený do středu (1979), Podvečerní hudba (1979), Vyprahlá krajina (1980) a knihy vzpomínek Dvanáct zastavení (1992). V roce 1997 přivítal na Břevnově Svatého otce Jana Pavla II.

Vladimír Neuwirth (12. 8. 1921 Komárov u Opavy - 22. 5. 1998 Opava) -  jedna z nejpozoruhodnějších osobností českého duchovního a kulturního života druhé poloviny 20. století. Za studií teologie v Olomouci založil v září 1947 s šesti mladými lidmi křesťanský sekulární institut Společenství na podporu duchovního a kulturního života zúčastněných. Po únoru 1948 se činnost Společenství neproměnila, jen se odehrávala v podmínkách utajení. Neuwirth - pracující od začátku 50. let v dělnických či administrativních zaměstnáních - píše pro jeho potřeby texty, překládá, přednáší a vtiskuje mu ducha modlitby, solidarity i kulturní a vzdělanostní rozhled. V lednu 1961 je pro tyto aktivity zatčen a odsouzen za velezradu ke 14 letům vězení. Většinu trestu si odpyká ve Valdicích, propuštěn byl počátkem dubna 1968. V létě 1968 odjíždí přes Rakousko do Belgie a Německa. Od ledna 1971 do odchodu do důchodu 1986 byl kulturním a sociálním pracovníkem České katolické obce ve Frankfurtu n. M. 1972 založil s Anastázem Opaskem Opus bonum a roku 1982 spolu s Aloisem Krchňákem sdružení Bibliotheca Cyrillo-Methodiana (Cyrilometodějská knihovna). Publikoval řadu kulturně historických studií, esejů a článků a medailonů významných postav české kulturní a náboženské historie i současnosti v mnoha exilových a po roce 1989 i domácích časopisech, významná byla též jeho překladatelská a přednášková činnost a pořádání výstav a sympozií. Samostatně vydal studii Víra a základy křesťanské kultury (1976) a svazek Apokalyptický deník (1976, 2. vyd. 1998). Po návratu do Opavy 1992 uspořádal monografii Profesor Josef Vašica (1994).

s použitím textů Roberta Krumphanzla a opus-bonum.cz


Bibliografie Opus Bonum Mnichov:

Bohdan Chudoba: Jindy a nyní.  Edice Studia Bohemica, sv. 1. Vazba brož. Stran 592 + index + fotopříloha. 1974.

Anastáz Opasek: Katakomben des Heute (něm., BB, Mnichov 1973); Obrazy (BB, Řím 1974; 1993)

Vladimír Neuwirth - Víra a základy křesťanské kultury - Opus bonum 1976
pdf-ocr

Milan Kučera : Cesta . Předmluva Anastáz Opasek, do tisku připravil Karel Kryl, 31 s. 21 × 12, náklad 500 výtisků.
pdf-ocr

Anastáz Opasek: Život upřen do Středu . Básně. 1978. (Něm. s tit. Leben, festgelegt auf die Mitte, Mnichov 1976, překlad do němčiny F. P. Künzel)

Anastáz Opasek: Er-fahrungen (něm., BB, Mnichov 1978)

Anastáz Opasek: Podvečerní hudba (BB, Mnichov 1979)

Anastáz Opasek: Vyprahlá krajina (BB, Mnichov 1980)

Josef Zvěřina (autor); Anastáz Opasek (sest.): Odvaha být církví . Odpovědný redaktor a grafická úprava Milan Kubes. Technická redaktorka Milena Koenigová. 1. vydání 1981.

Søren Kierkegaard: Nemoc k smrti (Orig. název: Sygdommen til døden - 1849). Stran: 178. Překlad: Marie Mikulová Thulstrup. 1981.

Pavel Tigrid (ed.): Vývoj Charty . Záznam z konference ve Franken. Index / Opus bonum - řada DOBA - sv. 9. Autoři Hejl, Medek, Menert, Mlynář, Rosner, Tigrid a dal. Úvod a dokumentační příloha V. Prečan. Stran 179. Vazba měkká/brožovaná. Obálka Jan Kotík. 1. vydání Köln 1981.
pdf-ocr

Karel Schwarzenberg: Slovanští apoštolové Cyril a Metoděj. Redakce, grafická úprava - Milan Kubes. 1. vydání 1981. Referát přednesený na setkání mládeže o svatodušních svátcích v benediktinském klášteře Rohru v dolním Bavorsku.

Jiří Lederer (sest.): Svědectví Pavla Tigrida. Stran 173. Vazba měkká/brožovaná. 1. vydání 1982. Odpovědný redaktor a grafická úprava Milan Kubes. Fotografie Luboš Martínek.
pdf-ocr

První krok Svědectví (28. října 1956); Rozhovor s P. Tigridem; J.KOVTUN: Politický spisovatel Pavel Tigrid; K.KAPLAN: Československo poloviny 50. let; A.KRATOCHVÍL: Postavení Svědectví v poúnorové literatuře a žurnalistice v exilu; J.VLADISLAV: Svědectví a literatura; V.PREČAN: Svědectví a Československo do roku 1968, Dotazník ankety Svědectví a Československo do roku 1968; K.JEZDINSKÝ: Svědectví a pražský režim; M.SCHULZ: My tady a oni tam; K.SKALICKÝ: Kázání na sympoziu; J.LEDERER: Slovo o Svědectví i o nás; POVOLNÝ, SKALICKÝ, BELLUŠ, VLADISLAV, SMRČEK, KAPLAN, TIGRID, SILNICKÝ: O nás a o Svědectví; MĚŠŤAN, PREČAN, SMRČEK: O redakci a Tigridových; MĚŠŤAN, TOMSKÝ, VOLNÝ, HEJL, MEDEK, JANÝR, SCHULZ, KRATOCHVIL, PREČAN: O tom, co dál; -ŘÁN: Svědectví je kusem našeho domova; I.D.DUCHÁČEK, A.MUELLER, J.PELIKÁN, I.SVITÁK: Dopisy do Frankenu; I.SVITÁK: Stručné poučení pro čtenáře Svědectví, Dialektika svobody; J.ŠKVORECKÝ: Svědectví v mém životě; F.LISTOPAD: Doma budu.\

Anastáz Opasek: Dvakrát dvanáct básní. Zweimal zwölf Gedichte (BB, Mnichov 1983, simultánní české a něm. vydání)

Andrej Stankovič: Význam Josefa Floriana. Odpovědný redaktor a grafická úprava Milan Kubes. 1. vydání 1983.

Eva Kantůrková - Josef Zvěřina: Dialog o víře. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Obálka Miro Wagner. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. 1. vydání 1984.

Milan Schulz (sest.): Mír, mírové hnutí, křesťanská etika, 1984. Výbor z materiálů ze stejnojmenného sympozia, které uspořádala ve dnech 24. - 27. 11. 1983 katolická laická organizace Opus bonum v severobavorském Frankenu. Redakce Milan Kubes, obálka Zbyněk Benýšek, foto Josef Rakušan. 1.vyd., 220 s., brož., 1984.
Obsah: Dopis biskupa J. ŠKARVADY; P. KOLÁŘ SJ: Katolická morálka v době jaderného ohrožení; A. BOUSOGLOU: Finlandizace a finská skutečnost; V. HEJL: Pacifismus nebo  Realismus?; L. RAKUŠANOVÁ: Nukleární mír - realita nebo iluze?; J. LANGER: Osm tezí k alternativnímu zabezpečení míru; J. SLÁMA: Zbrojení a ekonomika; V. PREČAN: Charta 77, její vztah k otázkám míru a války a k soudobým mírovým hnutím; Z diskuse /Gruša, Janýr/; M. SCHULZ: Slovní vojna a mír; L. PACHMAN: Mírová politika z konzervativního hlediska; Z. MLYNÁŘ: Současné mírové hnutí a politická levice; Z diskuse /Tomský, Binar, Horáček, Štefánek, Sláma, Prečan, Pachman, Mlynář/; P. TIGRID: Život a zánik v nukleárním věku; Z diskuse /Hampejs, Gruša/; V. BĚLOHRADSKÝ: Politika a eschatologie; U kulatého stolu /Volný, Tigrid, Mlynář, Pachman, Horáček, Mlynárik, Hejl, Havelka/
pdf-ocr

Zdeněk Rotrekl: Básně & prózy . Odpovědný redaktor Milan Kubes. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. Technická redaktorka Ivana Šustrová. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. Copyright by Zdeněk Rotrekl. 1. vydání 1985. Ediční poznámka Ivana Šustrová a Milan Kubes.

Jozef Tischner: Etika Solidarity . Orig. název Etyka Solidarności. Český překlad pořízen v Praze, překladatel si nepřeje být jmenován. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Obálka Miro Wagner. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. Stran 102. Vazba měkká/brožovaná. 1. vydání 1985.

Miloslava Holubová: Život posmrtný . Vydáno ve spolupráci s časopisem Svědectví /Paříž/. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. Technická redaktorka Ivana Šustrová. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. Stran 94. Vazba měkká/brožovaná. 1. vydání 1986.

Antonín Měšťan (sest.): Československo-polské styky včera, dnes a zítra. Výbor z materiálů ze sympozia katolické laické organizace Opus bonum, konaného ve dnech 28.-31.října 1982. Příloha: Československo-polské styky v dokumentech Charty 77, Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a polského Výboru společenské sebeobrany. Sestavili M. Kubes a I. Šustrová. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Technická redaktorka Ivana Šustrová. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. 1. vydání 1986.

Anastáz Opasek: Slova a slovo. Wörter und das Wort (BB, Mnichov 1987, simultánní české a něm. vyd.)

Willy Lorenz: Monolog o české zemi . Český překlad německého originálu Monolog über Böhmen (Verlag Herold - Wien - München 1964) byl pořízen v Praze. Překladatel si nepřeje být jmenován. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Technická redaktorka Ivana Šustrová. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. Stran 171. Vazba měkká/brožovaná. 1. české vydání 1987.

Milan Kubes, Ivana Šustrová (sest.): Charta 77 k situaci církví a věřících v ČSSR . Výbor z materiálů Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných /VONS/ z let 1977 - 1987. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. 1. vydání 1987. Ediční poznámku napsali Ivana Šustrová a Milan Kubes. Obsahuje dopis Františka kardinála Tomáška redakci týdeníku „Tribuna" z 9.4.1984 jako reakce na hanlivý článek z 28.3.1984 o papeži Janu Pavlu II.

Jiřina Hauková: Spodní proudy . Verše z let 1985 - 1987. Vyšlo s přispěním Nadace Charty 77 se sídlem ve Stockholmu. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Technická redaktorka Ivana Šustrová. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. 1. vydání 1988.

Josef Zvěřina: Maria . Odpovědný redaktor Milan Kubes. Technická redaktorka Ivana Šustrová. Obálku s použitím koláže Jiřího Koláře navrhl Antonín Javora. V. i. S. d. P. Richard Belcredi. 1. vydání 1988.

Jaromír Hořec: Anežka česká . Kresby Lumír Šindelář. Tato kniha vyšla s přispěním Nadace Charty 77 se sídlem ve Stockholmu. Vydáno dle vydání ve strojopisné edici Česká expedice, Praha 1988. Příloha: Z pouti k blahoslavené Anežce české v Praze 6.3.1988 - sestavili M. Kubes a I. Šustrová. Odpovědný redaktor Milan Kubes. Technická redaktorka Ivana Šustrová. Obálku navrhl Zbyněk Benýšek. 1. vydání 1988.

Zdeněk Kalista: Vzpomínání na Jana Zahradníčka . Obrys/Kontur - PmD, Opus Bonum. Počet stran 64. Edice Beletrie v PmD (7.). Ilustrace/foto: Jiří Šlitr. Vazba knihy: měkká / brožovaná. Náklad: 450 ks. 1. vydání 1988.

Anastáz Opasek: Z té dálky - Aus jener Ferne (BB, Mnichov 1990 simultánní české a něm. vyd.)


 

Akademické týdny

pořádalo Opus Bonum, to také vydávalo jednoduše namnožené přednášky/sborníky z těchto týdnů.


 

III. Akademický týden Königstein/Ts 1973

Prof. dr. Eugen Lemberg: Deutsche und Tschechen im postnationalen Zeitalter

Dr. Karel Schwarzenberg: Vstup Čech do západoevropské kultury a pražské tisíciletí

Miloš Vitula: Československo - model 1948

Prof. dr. Karel Vrána: Friedrich Nietzsche, černý prorok XX. století


IV. Akademický týden Königstein/Ts 1974

Dr. Vladimír Neuwirth : Rodina v životě Alberta Vyskočila - pdf-ocr

Dr. Miloš Vitula : Dějiny ženské emancipace - pdf-ocr


V. Akademický týden Königstein/Ts 1975

Dipl. hist. Hana Hanzalová : Slavnou minulostí

prof. dr. Antonín Měšťan - Češi, Slováci a Poláci po roce 1945 - pdf-ocr

Jan Novák : O Bohuslavu Martinů - pdf-ocr

prof. dr. Mojmír Vaněk : Václav Talich - Příspěvek k velké kapitole dějin české moderní hudby a kultury - pdf-ocr

Dr. Karel Skalický : Evropa, matka revolucí
Prof. dr. Karel Vrána : Křesťanství, křesťanská tradice a evropské sjednocení
pdf-ocr


VI. Akademický týden Hünfeld 1976

Dr. Paulus Sladek, OSA: Erneuerung als Verheissung und Anruf im Neuen Testament / Obnova jako příslib a výzva v Novém zákoně

Dr. Jaroslav Polc: Obnovné periody v dějinách křesťanství

Petr Lotar: Hle, exulant ! (o Přemyslu Pitterovi)

Architekt Čestmír Šlapeta: O svém díle

ukázky z knihy básní Milana Kučery Cesta (Opus bonum 1976)

sborník Obnova vydalo Opus bonum, Frankfurt/M 1977, 46 s.
pdf-ocr