Národní politika 69-80

*     Mnichov     *     1969 – 1992     *     měsíčně     *

 

Konzervativní měsíčník vydával a redigoval od roku 1969 do své smrti v roce 1985 Miloš Svoboda, podle informace J. Dreslcra potom číslo z prosince 1985 redigoval Milan Kubes, od ledna 1986 do března 1989 Jaroslav Dresler, později Eliška Kotrbová--Wagnerová Aleš Novotný (tiráž uvádí jméno manželky původního vydavatele Alžběty Svobodové, která převzala vydávání listu).

Pravicové orientovaný list se od počátku hlásil k předchozím aktivitám svého vydavatele (tedy k Integrálu a k Českým listům), název však odkazuje k deníku vycházejícímu doma v letech 1883 - 1945. Měsíčník přinášel zejména materiály zpravodajské, a to jak z prostředí exilového, tak z domova i ze světa (zvláště v době polské krize na počátku 80. let). Přestože vznikl v roce 1969, autorské zázemí nacházel zejména mezi příslušníky poúnorové emigrační vlny. Stavěl se tedy kriticky ke komunistickým prominentům, kteří odešli po srpnu 1968 do exilu (jak bylo obvyklé, zejména vůči Jiřímu Pelikánovi), na druhé straně tak nečinil bezvýhradné (publikační možnost i zastání zde našel např. Luděk Pachman). Oproti jiným pravicovým periodikům se NP pozitivně stavěla ke vzniku Charty 77, zařazovala její prohlášení a stanoviska, v 80. letech přebírala sdělení VONSu. Objevovaly se i zprávy o činnosti Rady svobodného Československa, často s připojenými polemickými ohlasy. Redakce se nebála žádných kontroverzních témat (např. historickým okolnostem a soudobému stavu česko-německých vztahů), diskusní příspěvky zařazovala do rubriky Demokracie, toť diskuse. V letech 1982/83 se redakce pokusila zorganizovat politické sjednocení programů různých exilových politických i nepolitických subjektů v „Hnutí za Nové Československo", jehož jednatelem se stal M. Svoboda; ohlas tohoto kroku však neumožňoval politicky efektivní činnost.

Součástí zpravodajské koncepce měsíčníku bylo i zpravodajství kulturní (v rubrikách obměňovaného názvu Kulturní zápisník apod.), které přinášelo informace o činnosti a plánech zejména umělců v exilu, o novinkách exilových vydavatelství í rozsáhlejší materiály a recenze; o kulturní rubriku autorsky nejvíce pečovali Jaroslav Dresler (od 1989 na pokračování publikovány jeho memoáry Rejdyjo) a Antonín Kratochvil. Sportovní zpravodajství se zabývalo především domácí sportovní scénou, zejména zpočátku ale také činností exilových sportovních klubů a jejich výsledků. Informace z redakčního zákulisí i redakční stanoviska k různým, obvykle exilovým problémům se objevovala v rubrice Z redakčního zátiší. Prostor měla í humoristická rubrika, různá krajanská sdělení, plošná i řádková inzerce. Kromě výše uvedených do NP přispívali mj. Jan Beneš, Zbyněk Čeřovský, Sidonia Dědinová, Viktor Fischl, Igor Gejer, Miloň Habr, Karel Hádek, Vilém Hejl, Libor Koval, Karel Kryl, Milan Kubes, Jiří Lederer, Karel Mácha, Ivan Medek, Antonín Měšťan, Ján Mlynárik, Jiří Morava, Vladimír Nepraš, Aleš Novotný, Jan Ryba (vl. jm. Vladimír Šetina), Jan Schneider, Pavel Stiller, Rudolf Ströbinger, Ivan Sviták, Vladimír Škutina, Karel Trinkewitz, Olga Valeská, Jan Vladislav a Josef Vojvodík, z domácího samizdatu list přebíral materiály z Informaci o Chartě 77 a články a fejetony např. Rudolfa Battěka, Jiřího Rumla a Ludvíka Vaculíka.

Součástí NP byla od října 1969 příloha Zvon (původně samostatný titul) s podtitulem Oběžník české sociální pomoci v Německu, od 4/1972 s podtitulem Oběžník Českého ústředního svazu v Německu. Zpravodajství o činnosti vydávající organizace poskytoval zpočátku zejména Peter Fischer, v 80. letech už je obtížné rozlišovat mezi obsahem hlavního listu a jeho přílohy. NP zanikla rozhodnutím vydavatelky 6. číslem v roce 1992.

Národní politika : Informace - Kultura - Politika - Sport: l.ist československých krajanů v zahraničí / Miloš Svoboda, AIžběla Svobodová, Aleš Novotný. München: Miloš Svoboda. - 43 × 30,5 cm, 6-12 s. - Od č. 1/89 podná/ev Nezávislý mčsíčník - Informace-Kullura-Politika-Sport. - Od roku 1986 vydavatelkou Alžběta Svobodová. Titul má od října 1969 přílohu Zvon (dříve samostatný titul) s podnázvem Oběžník České sociální pomoci v Německu, od č. 4/72 změna podnázvu na Oběžník Českého ústředního svazu v Německu, číslování podle měsíců. - V r. 1972 je č. 1 omylem označeno rokem 1962, taktéž v r. 1973 je č. 11 označeno rokem 1963.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň viz, doplněno

úvodní dopis 16. 3. 1969 - pdf-ocr

 

1969

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5-6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr

 

1970

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1971

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1972

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9-10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1973

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1974

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1975

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1976

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1977

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1978

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr

 

1979

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1980

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr