Sedm dalších

Kromě sbírky samizdatů bylo z Česka do Paměti světa UNESCO zařazeno pouhých sedm dalších:

Archivy Leoše Janáčka

- předloženo Českem 2017 - představují sbírku dokumentů zahrnující pozůstalost významného a světoznámého skladatele 20. století Leoše Janáčka (1854--1928). Sbírka je jedinečným svědectvím o historii hudby a snahách výrazně nadčasové osobnosti, přinášející inovativní postupy a přístupy k hudební kompozici. Sbírka obsahuje dokumenty přímo od skladatele a mnoho dalších, přidaných i po Janáčkově smrti. Obsahuje všechny rukopisy jeho skladeb, kopie jím ověřených skladeb s jeho korekturami, jeho rukopisy libret, literární a vědecká studia, jeho zápisníky a knihovnu s četnými svazky beletrie a vědecké literatury s jeho ručně psanými komentáři. Sbírka byla později doplněna korespondencí.

Mapy Camocio

- předloženo Českem a Maltou 2017 - 2. fáze Velkého obléhání Malty na mapě Giovanni Francesca Camocia (2. polovina 16. století) objevena 2013 ve sbírce map Univerzity Karlovy v Praze poskytla jedinečnou příležitost, aby byla propojena s fázemi 1, 3 a 4 uchovanými v kartografické sbírce Národního muzea výtvarných umění ve Vallettě na Maltě. Toto významné sloučení tak trvale zkompletovalo tento čtyřfázový soubor map velkého obležení. V neporušeném stavu vyplňují jednu z mnoha mezer ve vizuální kronice Velkého obležení Malty z roku 1565. Pokud by byla jedna z fází ztracena nebo poškozena, celistvost série by byla nenapravitelně narušena. Mapy Velkého oblehání jsou vzácnými primárními zdroji - vizuální ekvivalent písemných popisů této bitvy, která určovala dějiny Středomoří a Evropy v 16. století.

Sbírka středověkých rukopisů České reformace

- předloženo Českem 2007 - Většinou rukopisy husitské a Jednoty bratrské. Jedinečné jsou proto, že rukopisy obsahují primární historický příběh, který mapuje vývoj jednoho ze zlomů evropské a světové civilizace. Reformace zahájila řadu procesů, vedoucích k politické, kulturní a sociální transformaci Evropy, vedly ke vzniku nové kapitoly v intelektuální historii (humanismus, rozvoj vědy, šíření vzdělávání k širším masám katalyzovaným vynálezem knihtisk atd.) a vytvořil novou náboženskou krajinu západního křesťanství (vznik protestantských církví a důležitého reformního hnutí uvnitř i vně církve). Na světě neexistuje jiná knihovna s takovou sbírkou rukopisů, které jsou vzhledem k době vzniku a častému používání mnohem méně běžné než jiné skupiny středověkých rukopisů. Reformace je název pro procesy v katolické  církvi kulminující v 16. století, směřující k transformaci a návratu ke křesťanství bez staletí praktik a tradic. Hlavní část sbírky tvoří práce kněží a laiků, kteří inspirovali proces české reformace - zejména traktáty a kázání vysokoškolského učitele Jana Husa, duchovního otce českého reformního hnutí. České reformní hnutí vedlo ke vzniku nových protestantských církevních struktur, utraquismu a Jednoty bratrské - nejstarší české protestantské církve s vlastním systémem víry a organizační strukturou. Aktivně se účastnila Lutherovy německo-švýcarské reformace, zahrnující velkou část Evropy a měnící status quo středověkého světa a vytvářející nový systém vnímání světa ve všech vrstvách společnosti.

Sbírka ruských, ukrajinských a běloruských časopisů o emigraci 1918-1945

- předloženo Českem 2007 - uchovávané Slovanskou knihovnou představuje jedinečný soubor dědictví členů První vlny ruské emigrace, kteří se po odchodu z bolševického Ruska usadili po celém světě. Velikost této emigrace a rozsah jejích aktivit vedly ke specifickému kulturnímu fenoménu zvanému „Rusko mimo Rusko". Vytvořila novou kulturu, oddělenou od jejích původních kořenů, ale na dlouho zachovala původní tradice a kulturní hodnoty. Tato kultura se stala zrcadlem sovětské kultury - paralelní s ní, ale bez omezení uvalených na sovětskou kulturní elitu. Meziválečné Československo bylo jedním z klíčových světových kulturních center této emigrace a díky finanční podpoře československé vlády představovalo světový hlavní depozitář archivních sbírek a publikovaných položek. Sbírka Slovanské knihovny tak obsahuje položky ze všech důležitých center emigrantského života po celém světě. Tato sbírka je nejbohatší a nejkomplexnější zdroj pro studium této kulturní tradice.

Sbírka 526 tisků pražských univerzitních prací z let 1637-1754

- předloženo Českem 2011 - je největší sbírkou související s jediným vzdělávacím zařízením: Univerzitou Karlovou, nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Ztělesňuje barokní kulturu v evropském univerzitním prostředí a je nenahraditelná pro univerzity či jiné školy, jejichž sbírky byly zachovány v menší míře. Texty přispívají ke znalostem univerzitních filosofických studií a univerzitních ceremonií v 17. a 18. století, vizuální složka obohacuje a prohlubuje chápání sofistikované barokní ikonografie a grafiky.

Pohyblivý obrázek ukazuje Émile Reynaud

- předloženo Francií a Českem 2015 - V roce 1982 zahájila Emile Reynaud (1844-1918) nový typ představení v Musée Grévin - nedivadelní. Pohyblivé obrázkové show bylo první, které divákům poskytly projekci animovaných obrazů představujících příběh. Technické a estetické vlastnosti proužků (ukazujících obrázky) jsou důkazem důkladného výzkumu, který umožnil vynález kina a kinematografických představení. Dodnes se zachovaly pouze dva z těchto proužků.

Kynžvartská daguerreotypie

- předloženo Českem 2017 - daguerreotypii vytvořil v roce 1839 Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), který ji také vynalezl. Před zveřejněním daguerreotypie Francouzskou akademií věd 19. srpna 1839 ji Daguerre daroval rakouskému kancléři Metternichovi (1773-1859). Daguerreotypie je nejstarší fotografický proces vhodný pro denní použití, který nevyžaduje extrémně dlouhé expoziční časy. KD je jedním z nejstarších daguerrotypických vzorků na světě a jedinečným představitelem zrození nového média, které ovlivnilo vývoj lidské společnosti. Dodnes je daguerrotypie považována za zrození fotografie.