Sedm dalších

Kromě sbírky samizdatů bylo z Česka do Paměti světa UNESCO zařazeno pouhých sedm dalších:

 

Archivy Leoše Janáčka

- předloženo Českem 2017 - představují sbírku dokumentů zahrnující pozůstalost významného a světoznámého skladatele 20. století Leoše Janáčka (1854–1928). Sbírka je jedinečným svědectvím o historii hudby a snahách výrazně nadčasové osobnosti, přinášející inovativní postupy a přístupy k hudební kompozici. Sbírka obsahuje dokumenty přímo od skladatele a mnoho dalších, přidaných i po Janáčkově smrti. Obsahuje všechny rukopisy jeho skladeb, kopie jím ověřených skladeb s jeho korekturami, jeho rukopisy libret, literární a vědecká studia, jeho zápisníky a knihovnu s četnými svazky beletrie a vědecké literatury s jeho ručně psanými komentáři. Sbírka byla později doplněna korespondencí.
 

Mapy Camocio

- předloženo Českem a Maltou 2017 - 2. fáze Velkého obléhání Malty na mapě Giovanni Francesca Camocia (2. polovina 16. století) objevena 2013 ve sbírce map Univerzity Karlovy v Praze poskytla jedinečnou příležitost, aby byla propojena s fázemi 1, 3 a 4 uchovanými v kartografické sbírce Národního muzea výtvarných umění ve Vallettě na Maltě. Toto významné sloučení tak trvale zkompletovalo tento čtyřfázový soubor map velkého obležení. V neporušeném stavu vyplňují jednu z mnoha mezer ve vizuální kronice Velkého obležení Malty z roku 1565. Pokud by byla jedna z fází ztracena nebo poškozena, celistvost série by byla nenapravitelně narušena. Mapy Velkého oblehání jsou vzácnými primárními zdroji - vizuální ekvivalent písemných popisů této bitvy, která určovala dějiny Středomoří a Evropy v 16. století.
 

Sbírka středověkých rukopisů České reformace

- předloženo Českem 2007 - Většinou rukopisy husitské a Jednoty bratrské. Jedinečné jsou proto, že rukopisy obsahují primární historický příběh, který mapuje vývoj jednoho ze zlomů evropské a světové civilizace. Reformace zahájila řadu procesů, vedoucích k politické, kulturní a sociální transformaci Evropy, vedly ke vzniku nové kapitoly v intelektuální historii (humanismus, rozvoj vědy, šíření vzdělávání k širším masám katalyzovaným vynálezem knihtisk atd.) a vytvořil novou náboženskou krajinu západního křesťanství (vznik protestantských církví a důležitého reformního hnutí uvnitř i vně církve). Na světě neexistuje jiná knihovna s takovou sbírkou rukopisů, které jsou vzhledem k době vzniku a častému používání mnohem méně běžné než jiné skupiny středověkých rukopisů. Reformace je název pro procesy v katolické  církvi kulminující v 16. století, směřující k transformaci a návratu ke křesťanství bez staletí praktik a tradic. Hlavní část sbírky tvoří práce kněží a laiků, kteří inspirovali proces české reformace - zejména traktáty a kázání vysokoškolského učitele Jana Husa, duchovního otce českého reformního hnutí. České reformní hnutí vedlo ke vzniku nových protestantských církevních struktur, utraquismu a Jednoty bratrské - nejstarší české protestantské církve s vlastním systémem víry a organizační strukturou. Aktivně se účastnila Lutherovy německo-švýcarské reformace, zahrnující velkou část Evropy a měnící status quo středověkého světa a vytvářející nový systém vnímání světa ve všech vrstvách společnosti.
 

Sbírka ruských, ukrajinských a běloruských časopisů o emigraci 1918-1945

- předloženo Českem 2007 - uchovávané Slovanskou knihovnou představuje jedinečný soubor dědictví členů První vlny ruské emigrace, kteří se po odchodu z bolševického Ruska usadili po celém světě. Velikost této emigrace a rozsah jejích aktivit vedly ke specifickému kulturnímu fenoménu zvanému „Rusko mimo Rusko“. Vytvořila novou kulturu, oddělenou od jejích původních kořenů, ale na dlouho zachovala původní tradice a kulturní hodnoty. Tato kultura se stala zrcadlem sovětské kultury - paralelní s ní, ale bez omezení uvalených na sovětskou kulturní elitu. Meziválečné Československo bylo jedním z klíčových světových kulturních center této emigrace a díky finanční podpoře československé vlády představovalo světový hlavní depozitář archivních sbírek a publikovaných položek. Sbírka Slovanské knihovny tak obsahuje položky ze všech důležitých center emigrantského života po celém světě. Tato sbírka je nejbohatší a nejkomplexnější zdroj pro studium této kulturní tradice.
 

Sbírka 526 tisků pražských univerzitních prací z let 1637-1754

- předloženo Českem 2011 - je největší sbírkou související s jediným vzdělávacím zařízením: Univerzitou Karlovou, nejstarší univerzitou ve střední Evropě. Ztělesňuje barokní kulturu v evropském univerzitním prostředí a je nenahraditelná pro univerzity či jiné školy, jejichž sbírky byly zachovány v menší míře. Texty přispívají ke znalostem univerzitních filosofických studií a univerzitních ceremonií v 17. a 18. století, vizuální složka obohacuje a prohlubuje chápání sofistikované barokní ikonografie a grafiky.
 

Pohyblivý obrázek ukazuje Émile Reynaud

- předloženo Francií a Českem 2015 - V roce 1982 zahájila Emile Reynaud (1844-1918) nový typ představení v Musée Grévin - nedivadelní. Pohyblivé obrázkové show bylo první, které divákům poskytly projekci animovaných obrazů představujících příběh. Technické a estetické vlastnosti proužků (ukazujících obrázky) jsou důkazem důkladného výzkumu, který umožnil vynález kina a kinematografických představení. Dodnes se zachovaly pouze dva z těchto proužků.
 

Kynžvartská daguerreotypie

- předloženo Českem 2017 - daguerreotypii vytvořil v roce 1839 Louis Jacques Mandé Daguerre (1787–1851), který ji také vynalezl. Před zveřejněním daguerreotypie Francouzskou akademií věd 19. srpna 1839 ji Daguerre daroval rakouskému kancléři Metternichovi (1773–1859). Daguerreotypie je nejstarší fotografický proces vhodný pro denní použití, který nevyžaduje extrémně dlouhé expoziční časy. KD je jedním z nejstarších daguerrotypických vzorků na světě a jedinečným představitelem zrození nového média, které ovlivnilo vývoj lidské společnosti. Dodnes je daguerrotypie považována za zrození fotografie.