Stopa

Stopa - časopis československých skautů a skautek v exilu

*     San Diego     *     1958 – 1960     *     čtvrtletně

Skautský časopis navazující na stejnojmenný list, vydávaný ještě v r. 1999 v Kanadě, vydával a řídil redakční kroužek. Odpovědným redaktorem byl Velen Fanderlík, redaktorem Ervin I. Lobpreis (skautským jménem Ilek), další spolupracovníci jsou uvedeni pouze pod skautskými přezdívkami: Fretka (dopisovatel), Platejz (kresby a grafická úprava), Bublajs (psaní a expedice). Naposledy doložen číslem 9/1960, Grandtner 1999 zaznamenává ještě č. 10, podle některých pramenů zanikl až 1961. V č. 9 se redakce omlouvá čtenářům, že vzhledem k zaneprázdnění členů redakčního kroužku dosud nevyšla čísla 7 a 8, a slibuje jejich brzké vydání. Tato čísla však nejsou v dostupných archivech doložena. Dále navázal časopis téhož názvu, nového číslování a zpočátku odlišné koncepce (viz dále).

Stopa: Časopis československých skautů a skautek v exilu / Velen, Ilek. - San Diego: b.n. - 22-22,5 x 14-15 cm (postupné zvětšování), 12 s. - Průběžné číslování i stránkování. - Od č. 6/59 další podnázev Czechoslovak Boy Scouts in Exile. - K titulu přiřazen dopis s informacemi o dalším vydávání Stopy z října 1958. - Č. 7 a 8 pravděpodobně nevyšla. - Dle bibliografického soupisu Tibora Grandtnera vyšlo v letech 1955-1957 jedno „bludné" číslo Stopy. - Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. - Velen vl. jm. Velen Fanderlik.
 

STOPA - Časopis československých skautů a skautek v exilu

Od 26/1969:

Časopis československých skautů a skautek v zahraničí

Od 41/1974

Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí

 

*     San Diego, od 1966 Brooklyn, od 1970 Long Beach, od 1982 Trail (Kanada), od 1986 Curych (Švýcarsko)     *     1963 – 1989     *     čtvrtletně, ročně

Skautský časopis navazující na stejnojmenný titul, který v exilu vycházel průběžně od konce čtyřicátých let a který zanikl zřejmě v roce 1960, byl obnoven v dubnu 1963. List měl zpočátku pouze informativní charakter a nesl proto titul Stopa-Zpráva; od č. 22 z prosince 1968 vycházel již jen pod názvem Stopa. V prvních číslech není uveden redaktor, nelze vyloučit, že na přípravě listu spolupracoval V. Holeček, od č. 14/1967 redigoval Vladimír Jirák-Jerry, od č. 25/1970 Vladimír Balejka, od roku 1972 řídila redakční rada ve složení V. Balejka, Velen Fanderlik, E. French (do 1979), L. Rozsypal, Bedřich Woitsch (zemřel 1977), od roku 1976 též Věra Eliášová, od 1977 místo ní Juraj Kolominský. Od 1981 redigoval V. Fanderlík ve spolupráci s V. Balejkou a J. Kolominským. Po smrti V. Fanderlika v roce 1985 se list přestěhoval do Curychu, kde nadále vycházel jako ročenka (č. 74-77), kterou redigovala Dana Seidlová (Pirátka), spolupracoval Karel Kukal (Cookie). Příspěvky v češtině i slovenštině.

List vycházel čtvrtletně, v roce 1969 vyšlo 5 čísel (18-22), v roce 1969 č. 23, 24, v roce 1970 jediné číslo (25). Od roku 1979 vycházel třikrát ročně, v letech 1984 a 1985 po dvou číslech, od 1986 ročenka. Grandtner 1999 zaznamenává připravené, ale nevydané číslo z roku 1974 (do číslování nezasáhlo) a dvě čísla 74: takto označeno vyšlo jednak v únoru 1985 smuteční oznámení smrti V. Fanderlika, jednak první curyšská ročenka v únoru 1986.

Stopa: Časopis československých skautů a skautek v exilu / Ilek, Vladimír Jirák-Jerry, Velen Fanderlík, Stanislav Šmelhaus, M. Šmelhausová, Fretka, Platejz, Bublajs, Vladimír Frank Balejka, E. French, L. Rozsypal, Bedřich Woitseh, V. Eliášová, Juraj Kolominský, Pirátka, Cookie. - San Diego: [Ervin I. Lobpreis], - 28 x 22 cm, 2-15 s.; od 1986 21 x 15 cm, 52 s. - Průběžné číslování. - Od č. 26/69 změna podnázvu na Časopis československých skautů a skautek v zahraničí, od č. 41/74 Časopis českých a slovenských skautů a skautek v zahraničí. - Od dubna 1963 další názvový údaj Zpráva (s příslušným číslem). — Navazuje na stejnojmenný titul, který vycházel v letech 1958-1960 (viz výše). - Častá změna sídla redakce: od r. 1966 Brookfield, Illinois (redaktorem a snad i vydavatelem Vladimír Jirák-Jerry), od r. 1970 Long Beach, California, od r. 1982 Trail, Kanada. - V tiráži č. 16/67 je uvedeno, že je časopis vydáván za podpory skautské skupiny v Chicagu. - Od r. 1976 se Stopa stává časopisem činovnickým, vychází ve spolupráci s evropskou redakcí, adresa v Evropě: Skauted Utrecht, Holandsko. - Od r. 1980 změna evropské adresy na Nijmegen. - V č. 15/67 vložen Program XII. světového Jamboree skautů 1967. - Po smrti Velena Fanderlíka (1985) vycházely v letech 1986-1989 v Curychu pouze ročenky (č. 74-77), navazující (i číslováním) na původní časopis. Od 1986 podtitul Časopis českých i slovenských skautů a skautek v zahraničí: Chcem věrni zůstat také dál..., ročenky vydává v Curychu [Verband derTschechoslowakischen Pfadfmder in der Schweiz], - Ilek vl. jm. Ervin I. Lobpreis. - Cookie vl. jménem Karel Kukal. - Pirátka vl. jm. Dana Seidlová.

zdroj: Formanová, Gruntorád, Přibáň 1999 viz

 

ročník 1958

ročník 1959

ročník 1960

ročník 1963

ročník 1964

ročník 1965

ročník 1967

ročník 1968

ročník 1969

ročník 1970

ročník 1972

ročník 1973

ročník 1974

ročník 1975

ročník 1976

ročník 1977

ročník 1978

ročník 1979

ročník 1980

ročník 1981

ročník 1982

ročník 1983

ročník 1984

ročník 1988