Slavie

*     Racine, později Chicago     *     1861 – 1946(?)     *     týdně     *

 

Jeden z nejstarších českých časopisů vznikl spojením Slovana Amerikánského (1860-1861) a Národních novin (1860-1861). Prvními majiteli listu byli František Kořízek, J. Bárta-Letovský a František Mráček, později list vlastnili či spoluvlastnili Karel Jonáš, J. Eliáš, J. J. Král, Josef Stehlík, kolem roku 1910 jej vydávala tiskařská a vydavatelská společnost Slavie. Prvním redaktorem byl F. Mráček, po něm list redigovali postupně Vojtěch Mašek, Karel Jonáš, Václav Šnajdr, Gustav B. Reišl, Bedřich Jonáš, Josef J. Král, F. Čemus a jiní. Podle Štědronského 1958 byla S. v 70. a 80. letech 19. století nejvýznamnějším českým listem v Americe. Během první světové války ji koupil A. Geringer a vydával ji nadále v Chicagu jako pobočný list Svornosti, určený hlavně zemědělcům. Časopis vycházel střídavě týdně a dvakrát týdně. Štědronský jej zaznamenává naposledy v roce 1932, kdy údajně vycházel jako týdeník v nákladu 22 000 výtisků. Informace o další existenci listu nejsou k dispozici. Jeřábek 1978 uvádí, že zanikl v roce 1946. Bez bližších informací.

Slavie. - Racine: Slavie. - 56-58 × 38-39 cm, 4-10 s.; v letech 1861-63 36,5 × 27,5 cm; v letech 1914-18 asi 54 × 38 cm; v r. 1923 57 × 44.5 cm; č. 25/1862 34,5 × 27,5 cm. - Do č. 52/1862 průběžné stránkování.

zdroj: Formanová, G​runtorád, Přibáň 1999 viz

 

1893

 
4. 1. - pdf-ocr
11. 1. - pdf-ocr
18. 1. - pdf-ocr
25. 1. - pdf-ocr
1. 2. - pdf-ocr