Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda

pod ochranou bl. Panny Marie.

 

*     1910 – 1945     *     Kroměříž     *     měsíčně

 

Vydával Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou bl. Panny Marie - stejnojmenný spolek k šíření katolické víry mezi Slovany. Byl založen na Velehradě r. 1885 na podkladě encykliky Lva XIII. Grande munus z 30. 9. 1880. Mezi zakladateli byl dr. Antonín Cyril Stojan, spolek byl církevními a světskými autoritami potvrzen 1891. Odkaz se šířil do dalších evropských států a mezi Čechy a Slováky v Americe. Vyšlo 35 ročníků, šířil zájem o cyrilo-metodějskou myšlenku na Moravě i u jiných slovanských národů. Přinášel přehled unionistického hnutí medzi Slovany, které vyústilo v unionistických kongresech. Jejich účelem bylo poskytnout zástupcům pravoslavného Východu příležitost seznámit se s katolickým Západem a nestranným studiem sporných či rozdílných otázek připravovat cestu spojení Církví. Cyril a Metoděj plnili svoji misii v jednotě jak s Cařihradskou církví, ze které byli vysláni, tak i s Římským stolcem sv. Petra, který jejich dílo schválil a potvrdil; a tak podali svědectví o jednotě církve.

Apoštolát byl aktivní především v moravských diecézích. Pro Velehrad měl zásadní význam příchod jezuitů 1890, Velehrad se stal významným centrem cyrilo-metodějské úcty. Kromě toho se proslavil sjezdy evropského i celocírkevního dosahu - sjezdy bohoslovců, katolické Moderny, eucharistický, rolnický, tiskový a sjezd žen. Mezi nejvýznamnější patřily od 1907 velehradské unionistické kongresy s cílem rozvíjet duchovní dialog mezi křesťanským Východem a Západem. Kongresy se konaly v době, kdy se ekumenické snahy objevovaly spíše vzácně, nebyly k dispozici jiné modely mimo proselytismu nebo utopického panslavismu. Nové formy sbližování pravoslaví a katolíků směřovaly ke změně zažitých způsobů myšlení a jednání. 1910 byla založena Velehradská Akademie, která vydávala Acta Academie Velehradensis, kde byla publikována cenná pramenná díla. Vyšlo 19 ročníků, poslední 1948.

Redaktory byli Msgr. Dr. Ant. Cyr. Stojan, probošt a poslanec, Ad. Jašek, katecheta v Kroměříži.

Předchůdcem Apoštolátu byl spolek založený 1851 slovinským biskupem Antonem Martinem Slomšekem (+1862) s názvem Bratovščina sv. Cirila i Metoda, modlitební spolek za sjednocení Slovanů.

Michael Špaček: Apoštolát sv. Cyrilla a Metoděje 1910-1948, Bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2011 - pdf-ocr

Za spolupráci při digitalizaci tohoto titulu děkujeme Arcibiskupské knihovně v Olomouci www.ado.cz/knihovna.

 

1910 pdf-ocr

1911 pdf-ocr

1912 – pdf-ocr

1913 – pdf-ocr

1914 – pdf-ocr

1915 – pdf-ocr

1916 – pdf-ocr

1917 – pdf-ocr

1918 – pdf-ocr

1919

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr

1920

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10 - pdf-ocr
11-12 - pdf-ocr

1921

1-2 - pdf-ocr
3-4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8 - pdf-ocr
9 - pdf-ocr
10-11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1922

1 - pdf-ocr
2 - pdf-ocr
3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6-7 - pdf-ocr
8-9 - pdf-ocr
10-12 - pdf-ocr
 

1923

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4-5 - pdf-ocr
6-8 - pdf-ocr
9-11 - pdf-ocr
12 - pdf-ocr
 

1924 – pdf-ocr

1925 – pdf-ocr

1926

1 - pdf-ocr
2-3 - pdf-ocr
4 - pdf-ocr
5 - pdf-ocr
6 - pdf-ocr
7-8 - pdf-ocr
 

1927pdf-ocr