Opus Bonum

(Dobré dílo) je laické katolické sdružení, společenství lidí pečujících o zachování a rozvoj české a slovenské křesťanské kultury.

Bylo založeno roku 1972 ve Frankfurtu nad Mohanem. Duchovní orientací navazovalo na snahy staroříšského vydavatele Josefa Floriana. Předsedou sdružení byl od počátku poslední břevnovský opat před r. 1948 Jan Anastáz Opasek, tajemníkem nejprve teolog Vladimír Neuwirth, později redaktor RFE Richard Belcredi, mj. polistopadový český velvyslanec ve Švýcarsku. 

V 70. letech pořádalo každoroční setkání - Akademický týden - v Königsteinu/Ts u Franfurtu n. M. Přednášky z nich pak vydávalo cyklostylem.

Od roku 1979 sídlilo OB v Mnichově a každý rok organizovalo kulturní a duchovní setkání a diskuse. Původně spíše duchovní setkání se proměnila v diskusní střety různých proudů českého a československého exilu. Velkou pomoc poskytovala od počátku organizace sudetoněmeckých katolíků Ackermann-Gemeinde. Na přelomu 70. a 80. let připravili Češi a Němci společně několik mezinárodních sympozií o situaci církví a věřících v Československu a ostatních komunistických zemích. Byla navázána i spolupráce s Nadací Hanns Seidel Stiftung, která se věnuje politickému vzdělávání v křesťanskodemokratickém duchu.

Setkání pokračují formou jednodenních každoročních Sympozií v břevnovském klášteře dodnes (2018).

Medailonky zakladatelů:

Anastáz Jan Opasek (20. 4. 1913 Vídeň – 24. 8. 1999 Rohr) - kněz, arciopat břevnovský, básník, jedna z klíčových postav čs. exilu po roce 1968. V roce 1932 vstoupil do benediktinského řádu. Teologii studoval 1933-35 v Praze a 1935-38 v Římě, kde dosáhl doktorátu. Na kněze byl vysvěcen 1938 a rok nato jmenován převorem břevnovského kláštera. Opatem byl zvolen 1947. V září 1949 byl zatčen a v prosinci 1950 ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí za špionáž ve prospěch Vatikánu. Ve vězení strávil 11 let. Po propuštění pracoval na stavbách (Praha-Petřiny, poblíž jeho domovského kláštera), později v Národní galerii. Po srpnu 1968 emigroval do Spolkové republiky Německo, konkrétně do benediktinského opatství Rohr v Bavorsku. 1972 spolu s Vladimírem Neuwirthem zakládá katolické laické sdružení Opus Bonum. V roce 1990 se vrátil do vlasti. 1990-93 opat, od 1993 arciopat břevnovského kláštera. Autor básnických sbírek Obrazy (1974), Život upřený do středu (1979), Podvečerní hudba (1979), Vyprahlá krajina (1980) a knihy vzpomínek Dvanáct zastavení (1992). V roce 1997 přivítal na Břevnově Svatého otce Jana Pavla II.

Vladimír Neuwirth (12. 8. 1921 Komárov u Opavy – 22. 5. 1998 Opava) -  jedna z nejpozoruhodnějších osobností českého duchovního a kulturního života druhé poloviny 20. století. Za studií teologie v Olomouci založil v září 1947 s šesti mladými lidmi křesťanský sekulární institut Společenství na podporu duchovního a kulturního života zúčastněných. Po únoru 1948 se činnost Společenství neproměnila, jen se odehrávala v podmínkách utajení. Neuwirth – pracující od začátku 50. let v dělnických či administrativních zaměstnáních – píše pro jeho potřeby texty, překládá, přednáší a vtiskuje mu ducha modlitby, solidarity i kulturní a vzdělanostní rozhled. V lednu 1961 je pro tyto aktivity zatčen a odsouzen za velezradu ke 14 letům vězení. Většinu trestu si odpyká ve Valdicích, propuštěn byl počátkem dubna 1968. V létě 1968 odjíždí přes Rakousko do Belgie a Německa. Od ledna 1971 do odchodu do důchodu 1986 byl kulturním a sociálním pracovníkem České katolické obce ve Frankfurtu n. M. 1972 založil s Anastázem Opaskem Opus bonum a roku 1982 spolu s Aloisem Krchňákem sdružení Bibliotheca Cyrillo-Methodiana (Cyrilometodějská knihovna). Publikoval řadu kulturně historických studií, esejů a článků a medailonů významných postav české kulturní a náboženské historie i současnosti v mnoha exilových a po roce 1989 i domácích časopisech, významná byla též jeho překladatelská a přednášková činnost a pořádání výstav a sympozií. Samostatně vydal studii Víra a základy křesťanské kultury (1976) a svazek Apokalyptický deník (1976, 2. vyd. 1998). Po návratu do Opavy 1992 uspořádal monografii Profesor Josef Vašica (1994).

s použitím textů Roberta Krumphanzla a www.opus-bonum.cz

 

Vladimír Neuwirth - Víra a základy křesťanské kultury - Opus bonum 1976 - pdf-ocr

 

Akademické týdny

pořádalo Opus Bonum, to také vydávalo cyklostylované jednotlivé přednášky z těchto týdnů.

 

III. Akademický týden Königstein/Ts 1973

 

Prof. dr. Eugen Lemberg: Deutsche und Tschechen im postnationalen Zeitalter

Dr. Karel Schwarzenberg: Vstup Čech do západoevropské kultury a pražské tisíciletí

Miloš Vitula: Československo - model 1948

Prof. dr. Karel Vrána: Friedrich Nietzsche, černý prorok XX. století

 

IV. Akademický týden Königstein/Ts 1974

 

Dr. Vladimír Neuwirth: Rodina v životě Alberta Vyskočila

Dr. Miloš Vitula: Dějiny ženské emancipace - pdf-ocr

 

V. Akademický týden Königstein/Ts 1975

 

Dipl. hist. Hana Hanzalová: Slavnou minulostí

prof. dr. Antonín Měšťan - Češi, Slováci a Poláci po roce 1945 - pdf-ocr

Jan Novák: O Bohuslavu Martinů - pdf-ocr

Dr. Karel Skalický: Evropa, matka revolucí

prof. dr. Mojmír Vaněk: Václav Talich - Příspěvek k velké kapitole dějin české moderní hudby a kultury - pdf-ocr

Prof. dr. Karel Vrána: Křesťanství, křesťanská tradice a evropské sjednocení