Minulost a dějiny v českém a slovenském samizdatu 1970 - 1989

Bibliografie

 

Zpracovali Jan Vlk, Vendula Vaňková, Jiří Novotný

K vydání připravil Milan Drápala

The Past and History in Czech and Slovak Samizdat, 1970-1989

Compiled by Jan Vlk, Vendula Vaňková and Jiří Novotný

Edited by Milan Drápala

Vydal Ústav pro soudobé dějiny v nakladatelství Doplněk Brno, 1993, 228 stran

 

plný text - pdf-ocr


OBSAH         CONTENTS    
PŘEDMLUVA       PREFACE (CZECH) 7
PREFACE         PREFACE (ENGLISH) 10
SEZNAM ZKRATEK     LIST OF ABBREVIATIONS 13
SOUPIS EXCERPOVANÝCH PERIODIK   LIST OF PERIODICALS EXCERPTED 15
SOUPIS EXCERPOVANÝCH SBORNÍKŮ   LIST OF SPECIAL VOLUMES EXCERPTED 25
                     
I. ČÁST VŠEOBECNÁ I. GENERAL      
  HISTORICKÁ REFLEXE (č. 1-17)   THE HISTORICAL ESSAY (Nos.1-17)  33
  DĚJEPISECTVÍ (č. 18-107)   HISTORIOGRAPHY (Nos. 18-107)  35
    Celkově (č. 18-58)     General (Nos. 18-58)  35
    Jednotlivci (č. 59-107)     By individual authors (Nos. 59-107)  39
  POJETÍ DĚJIN (č. 108-303)   CONCEPTS OF HISTORY (Nos. 108-303)  44
    Filozofie dějin (č. 108-155)     Philosophy of History (Nos. 108-155)  44
    Marxismus, socialismus a jejich kritika (č. 156-180)     Marxism, Socialism and their Critics (Nos. 156-180)  48
    Diskuse k dok.Charty 77 č. 11/84 „Právo na dějiny" (č. 181-192)     Debate on Charter 77's Doc.No. 11/84 [The right to history] (Nos. 181-192) 51
  JEDNOTLIVÉ OSOBNOSTI (č. 193-303)   INDIVIDUALS (No. 193-303)  54
    Tomáš Garrigue Masaryk (č. 193-261)     Tomáš Garrigue Masaryk (Nos. 193-261)  54
    Jan Patočka (č. 262-288)      Jan Patočka (Nos. 262-288) 61
    Václav Havel (č. 289-294)      Václav Havel (Nos. 289-294)  64
    Ladislav Hejdánek (č. 295)      Ladislav Hejdánek (No. 295)  64
    Milan Šimečka (č. 296-303)      Milan Šimečka (Nos. 296-303)  65
  K HISTORII SAMIZDATU A NEZÁVISLÝCH INICIATIV (č. 304-331)   ON THE HISTORY OF SAMIZDAT AND INDEPENDENT INITIATIVES (Nos. 304-311) 66
                     
II. ČÁST SPECIÁLNÍ   II. PARTICULAR    
  PRÁCE VŠEOBECNÉ (č. 332-363)   GENERAL WORKS (Nos. 332-363)  71
  OD NEJSTARŠÍCH DOB DO POČÁTKU 19. STOLETÍ (č. 364-500)   FROM THE EARLIEST HISTORY TILL THE EARLY 19. CENTURY (Nos. 364-500) 75
  DĚJINY 19. A 20. STOLETÍ (č. 501-1649)    HISTORY OF THE 19. AND 20. CENTURY (Nos. 501-1649)  87
    Obecně (č. 501-540)      General (Nos. 501-540)  87
    Politické dějiny (č. 541-1092)      Political History (Nos. 541-1092)  91
      Celkově (č. 541-578)        General (Nos. 541-578)  91
      Nesocialistické politické strany a směry (č. 579-592)        Non-socialist political parties and orientations (Nos. 579-592)  95
      Lidská a občanská práva (č. 593-629)        Human rights and civil liberties (Nos. 593-629)  96
      Komunistické hnutí (č. 630-688)        The Communist movement (Nos. 630-688)  99
      Demokratický socialismus a reformní komunismus (č. 689-722)        Democratic socialism and Reform Communism (Nos. 689-722)  104
      Totalitní moc (č. 723-739)        Totalitarian power (Nos. 723-739)  107
      I. světová válka, vznik ČSR a první republika (č. 740-774)        The Great War, the birth of the Czechosl.Rep. and its exist. till 1938 (Nos. 740-774) 109
      Od Mnichova 1938 k 15. březnu 1939 (č. 775-787)        From the Munich Agr.of 1938 to the 15 March 1939 occupation (Nos. 775-787) 113
      Politik Andrej Hlinka (č. 788-791)        Andrej Hlinka, politician (Nos. 788-791)  114
      Slovensko v letech II. světové války (č. 792-820)        Slovakia during the Second World War (Nos. 792-820)  114
      II. světová válka a Protektorát Čechy a Morava (č. 821-870)        The WWII and the Protectorate of Bohemia and Moravia (Nos. 821-870) 117
      Osvobození Československa 1945 (č. 871-879)        The liberation of Czechoslovakia, 1945 (Nos. 871-879)  121
      Konfron. s kom.mocí (pol.procesy, dopisy z vězení) (č. 880-924)       Confront. with Com. power (the show trials, letters from prison) (Nos. 880-924) 122
      Pražské jaro 1968 (č. 925-1030)        The Prague Spring, 1968 (Nos. 925-1030)  126
        Oběť Jana Palacha (č. 1031-1041)          Jan Palach's self-sacrifice (Nos. 1031-1041)  136
      Charta 77 (č. 1042-1061)        Charter 77 (Nos. 1042-1061)  137
      Mezinárodní vztahy (č. 1062-1092)        International relations (Nos. 1062-1092)  139
    Nacionalismus, národy a Evropa (č. 1093-1195)    Nationalism, nations and Europe (Nos. 1093-1195)  143
      Celkově (č. 1093-1173)      General (Nos. 1093-1173)  143
      Češi a Němci (č. 1174-1195)      Czechs and Germans (Nos. 1174-1195)  151
    Církevní a náboženské dějiny (č. 1196-1322)    Ecclesiastical and Religious History (Nos. 1196-1322)  154
    Dějiny židovství a antisemitismu (č. 1323-1349)    The History of Judaism and Anti-Semitism (Nos. 1323-1349)  164
    Hospodářské a sociální dějiny (č. 1350----1383)    Economic and Social History (Nos. 1350-1383)  167
    Dějiny kultury, věd a umění (č. 1384-1647)    The History of Culture, the Arts and Sciences (Nos. 1384-1647)  170
      Celkově (č. 1384-1394)      General (Nos. 1384-1394)  170
      Humanitní a společenské vědy (č. 1395-1422)      The Humanities and Social Sciences (Nos. 1395-1422)  171
      Umění (č. 1423-1647)      Art History (Nos. 1423-1647)  174
        Celkově (č. 1423-1436)        General (Nos. 1423-1436)  174
        Slovesné umění, divadlo, film (č. 1437-1620)        Belles-letters art, theatre and film (Nos. 1437-620)  175
        Výtvarné umění (č. 1621-1633)        Fine arts (Nos. 1621-1633)  192
        Hudba (č. 1634-1647)        Music (Nos. 134-1647)  193
    Ostatní (č. 1648-1649)    Other (Nos. 1648-1649)  195
SOUPIS PRACÍ OFICIÁLNĚ PUBLIKOVANÝCH A RECENZ. V SAMIZDATU LIST OF OFFICIALLY PUBLISHED WORKS REVIEWED IN SAMIZDAT  197
REJSTŘÍK PŮVODCŮ DĚL INDEX OF AUTHORS AND COMPILERS 207
SEZNAM ZJIŠTĚNÝCH PSEUDONYMŮ LIST OF PSEUDONYMS 217
REJSTŘÍK PRACÍ BEZ UVEDENÉHO JMÉNA AUTORA INDEX OF ANONYMOUS WORK 218
REJSTŘÍK BIOGRAFICKÝ INDEX, BIOGRAPHICAL 223