Orientace

Orientace

publicistická série

 

vydával P. Oto Mádr se spolupracovníky v letech 1982 až 1989 - podroběji o jeho činnosti viz Edice Duch a život (levé menu nebo tudy)

 

1 - Karel Kaplan: Církev a stát 1948-1956 v Československu. - vyšlo též in Studie 80 / 1982, ss. 149-168 - 17 s. - pdf-ocr

2 - Takzvaná podzemní církev. - Srpen 1982 - 7 s. - pdf-ocr

3 - Sdružení Pacem in terris a katoličtí laici. - 6 s. - pdf-ocr

4 - Východní politika Vatikánu. Seznámení s obsahem a recenze knihy Hansjakob Stehle: Die Ostpolitik des Vatikans, R. Piper + Co. Verlag, München - Zürich 1975. - V tomto čísle oznámeno, že se dodatečně do řady Orientace zařazují pod č. 1, 2 a 3 výše uvedená pojednání. - 6 s. - pdf-ocr

5 - Joachim Wanke: Cesta církve v našem prostoru. - Říjen 1981 - 8 s. - pdf-ocr

6 - Christian Mellon: O válce a míru jinak. - Příprava a obsah Pastýřského listu biskupské konference USA o míru, válce a obraně "Mírová výzva - Boží příslib a naše odpověď / The Challenge of Peace: God’s Promise and Our Respons", dlouho připravovaného a vydaného 3. 5. 1983. Převzato z Cahiers de l’actualité religieuse et sociale, č. 268, 1.5.1983. - 7 s.  - pdf-ocr

7 - Zdeněk Kalista: Katolictví v českých dějinách. - vyšlo též in Studie 79 / 1982, ss. 1-28 - 17 s. - pdf-ocr

8 - R. B. Trauffer: Církev a právo. Úvaha k vyhlášení nového zákoníku katolické církve. - Část otištěna in Neue Zürcher Zeitung 4.10.1983 - 6 s. - pdf-ocr

9 - Paul Johnson: Papež a humanismy. - Výňatek z knihy Papež Jan Pavel II. a katolická obroda, Londýn 1982. Autor patři k předním publicistům ve Velké Británii, určitou dobu byl šéfredaktorem časopisu New Statesman a mj. napsal knihu o Janu XXIII. a Dějiny křesťanství. - 10 s. - pdf-ocr

10 - K situaci řeholí v Československu. - 7 s. - pdf-ocr

11 - Dezinformace k jubileu svatého Metoděje. - Obsahuje dopisy kardinála Tomáška prezidentu Husákovi a redakci Tribuny (oba 18.3.1985) a dokument "Soubor opatření proti jubileu sv. Metoděje". - 6 s. - pdf-ocr

12 - Christianus: Co vzkázal Jan Pavel II. vedení Pacem in terris. K telegramu kardinála Casaroliho z března 1985. - červen 1985 - 7 s. - pdf-ocr

13 - Oto Mádr: Jak církev neumírá. K teologii ohrožené církve. - advent 1985 - 26 s. - pdf-ocr

14 - Alphonse de Valk: Potrat z hlediska křesťanství, rozumu a lidských práv.

15 - O náboženském tisku jinak. - Texty Augustina Navrátila k tématu - 16 s. - pdf-ocr

16 - Katolická církev v socialistickém státě. Pastýřský list katolických biskupů v NDR kněžím a jáhnům z 8.9.1986. - 9 s. - pdf-ocr

17 - Malá společenství. Jejich aktuálnost a problémy. Ekleziologické základy. - Le Dokumentacion Catholique, 20.6.1982. Z dokumentu pastorační komise španělského episkopátu o malých /základních/ společenstvích z 15.3.1982. - 8 s. - pdf-ocr

18 - Papežův protest proti nacismu. K 50. výročí encykliky Pia XI. „S palčivou starostí“. - Ze St. Hedwigsblatt (NDR), 1987 / 11, 12, 13. - 7 s. - pdf-ocr

19 - O Medžugorí z iného pohladu. - vyšlo též in: Rodinné spoločenstvo 14 (1987/4) - 8 s. - pdf-ocr

20 - O dnešních jezuitech od pramene. - Vatikánský rozhlas 15.12.1983 / Výběr 1985 č. 1 - 8 s. - pdf-ocr

21 - Janice A. Brounová: Situace křesťanství v Albánii. - 12 s. - pdf-ocr

22 - Kulturní boj v Německu. K jeho zakončení před 100 lety. - St. Heďwigsblatt 1985/40 a 44. - 4 s. - pdf-ocr

23 - Obrana Pavla Čamogurského. - Březen 1988. - 6 s. - pdf-ocr

24 - Velikonoční poselství pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška duchovním a věřícím všech křesťanských církví a všem lidem dobré vůle v naší zemi. - Velikonoce, duben 1988. - 4 s. - pdf-ocr

25 - P. Franciszek Blachnicki: Teologie osvobození - v Duchu. - Religion in Communists Lands 12,2, Summer 1984. Autor je zakladatelem hnutí oáz. Zemřel v nucené emigraci. - Duben 1988. - 6 s. - pdf-ocr

26 - Dva dopisy kardinála Tomáška k petici katolíků. - 1 - katolickým věřícím, 2 - vládě ČSSR, oba z  23. 4. 1988 - Květen 1988. - 4 s. - pdf-ocr

27 - Postavení katolických věřících v Československu. (leden 1988) kolektivní studie - připojeny texty "Moskevská Pravda o zásadách přestavby - úvodník z 5.4.1988", "Konstantin Charčev o bezpráví vůči věřícím v SSSR" a "Michail Gorbačov hovoří s patriarchou Pimenem" - Květen 1988. - 9 s. - pdf-ocr

28 - Mezinárodní právo týkající se svobody náboženství a svědomí. - Charta OSN; Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní dohoda o občanských a politických právech; Deklarace o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace z důvodů náboženství nebo víry; Závěrečný akt Konference O bezpečnosti a spolupráci v Evropě /KBSE/; Dohoda o ochraně lidských práv a základních svobod; soupis dohod a deklarací, zmiňujících se o náboženských svobodách - Červen 1988. - Anglický originál vydala Christian Solidarity International, Bonn, duben 1986. - K vydání připravila CSI, Zürich, Švýcarsko. - 6 s. - pdf-ocr

29 - Ulrich Ruh: Křest Rusi a perestrojka. - Herder Korrespondenz 7/1988. - připojen text "Projev kardinála Casaroliho při slavnosti na počest milénia pokřtění Kyjevské Rusi ve Velkém divadle v Moskvě 10. června 1988" Osservatore Romano. 11.6.1988 - Srpen 1988. - 6 s. - pdf-ocr

30 - Nové myšlení a svoboda svědomí. Poučení z minulosti s pohledem do budoucnosti. - Rozhovor Igora Běljajeva z Litěraturnoj gazety s Petrem Vlasovičem Makarcevem a Mahmudem Mahalimovičem Rachmankulovem, zástupci předsedy Rady pro církevní záležitosti při Radě ministrů SSSR - Litěraturnaja gazeta 18.5.1988 - Září 1988 - 6 s. - pdf-ocr

31 - Lidská práva. Několik základních informací. - obsahuje texty: Thomas Kramm: Lidská důstojnost a lidská práva v biblicko-teologickém pohledu; Hans Peter Hecking: Historický vývoj ideje lidských práv; Gabriela M. Siercková: Čtyřicet let Deklarace lidských práv OSN. přeloženo ze sešitu Kirche und Menschenrechte. Ein Informations- und Arbeitschaft MISSIO, Aachen- München 1988 - Únor 1989 - 9 s. - pdf-ocr

32 - Rozhovor o Desetiletí duchovní obnovy národa. - Podle sdělení poradců kardinála Tomáška pro dílo Desetiletí duchovní obnovy sestavil KOAN - Březen 1989 - 11 s. - pdf-ocr

33 - Kněz očima věřících. - Výsledky anketního dotazování mezi náhodně vybranými katolickými věřícími Čech a Moravy - Květen 1989 - 8 s. - pdf-ocr

34 - Biskup Ján Chryzostom Korec: List Čs. televízii k seriáli „Kříž v osídlach moci“. - Mírně zkrácené znění dopisu ze 7.4.1989, připojen medailon autora - Květen 1989 - 23 s. - pdf-ocr

35 - Bronislaw Fidelius: Právní situace katolické církve v Polsku. - Tygodnik powszechny č. 26 z 25. června 1989 - Červenec 1989 - 6 s. - pdf-ocr

36 - William J. Bennett: Sexuální výchova našich dětí. - Říjen 1989 - Projev sekretáře pro výchovu na celostátní schůzi školních rad ve Washingtonu 22.1.1987, přeloženo z International Review of Natural Family Planning, XI,2 1987 - Připojeny texty: Zápas o sexuální výchovu v Rakousku z Wiener Kirchenzeitung 8.10.1989; Hlas církve o sexuální výchově - Druhý vatikánský koncil, Konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 49 - 8 s. - pdf-ocr

37 - Sekty jako výzva pastoraci. - Průřez anketou, kterou podnítila čtyři oficiální místa katolické církve: Sekretariát pro jednotu křesťanů, Sekretariát pro nekřesťany, Sekretariát pro nevěřící a Papežská rada pro kulturu. Materiál z mnoha zemí byl předběžně shrnut do zprávy v La Dokumentation catholique č. 1919 z 1.6.1986. - Listopad 1989 - 6 s. - pdf-ocr