Nova & Vetera

*     Osvietimany na Moravě     *     1912 – 1922     *     4 - 7 × ročně     *

 

Sborníky N&V vydával v letech 1912-1922 v Osvietimanech na Moravě Antonín Ludvík Stříž. V letech 1950-22 též Marta Floriánová.

Vyšlo 50 svazků, na řadu N&V navazuje řada Kurs.

 

1912

1 - Agonie císaře Menelika, přel. Otto Tichý — Lignum Vitae. Proroctví sv. Malachiáše biskupa o nejvyšších velekněžích. Překlad Antonín Stříž.  — 221 s., 8°. — pdf-ocr

2 - Pia IX. Allokuce "Nunquam certe" a Encyklika" "Vixdum a nobis". Přel. Antonín Ludvík Stříž — Arnošta Hella Rozjímání a Modlitby, nalezené v pozůstalosti autorově. přel. Josef Florian — Zvěsti Theophila Restauxa z Gouy L’Hopitalu. Přel. Josef Florian. — pdf-ocr

3 - Vincent d´Indy: „Blahoslavenství". Z knihy „César Franck". Přel. Otto Albert Tichý. – pdf-ocr

 

1913

4 - List Rachildin o Leonu Bloy. — Dva listy abbého Pienta  Cornuau o Leonu Bloy. — André Gide: Johanna d'Arc od Péguyho. — Georges Rouault: Ingres vstává z mrtvých. — List sv. Bernarda Jindřichovi arc. Mohučskému — Z posledních listův Aubreye Beardsleyho. — Vincent d’Indy O filosofii — J. S. Rezende: Můj Flos Sanctorum. — Z Vysokého učení pražského. — Což myslíte, přátelé? — Dva dřevoryty Josefa Váchala. — Dřevoryt Maurice Denisa. — pdf-ocr

5 - Pia X. Motu proprio O zasvěcených svátcích. — Johanna Termier-Boussac: Leon Bloy mezi básníky — Rachilde: Škola mlčení – Předpověď opata Lehnického o Marce Braniborské. – Předpoveď jistého bratra františkána o osudech Evropy. – J. B. d´Aurevilly: Abailard a Heloisa. — Marc Stéphane: Znovuvtělená. — V. Stoklas V paprscích věčnosti.  — pdf-ocr

6 - Původní text legendy o umučení svaté Dympny. — Remy de Gourmont: Světice z ráje. — Tři kapitolky z „Práva Páně" od Ludvíka Veuillota. — Tancréde de Visan: Hadačská hůlka. - A. L. S: Otec dítkami odsouzen. - Charles Doudelet: Dobrý patýř. — 8 listů Pramenů. pdf-ocr

7 - Pius IX.: Dogmatická konstituce „Pastor Aeternus". — Paul Verlaine: Neděle. — Vincent d’Indy: „Missa Solemnis" od Beethovena. - Charles Baudelaire: Květy zla. — Jules Barbey d’Aurevilly: „Portugalské listy". — Francis Jammes: Hospoda básníkův. — K. M.: Miniatury. - A. L. S.: Pořád totéž. — 7 listů Pramenů. - List odpadků. — Obrázky: — „Cař" od Řeřicha. — „Měsíčná noc", „Pelech“ od J. Inga. — „Soudcové" od Jossota. — pdf-ocr

 

1914

8 - O přípravě katechumenův dle „Liber Sacramentorum Gelash I." — XXX: O symbolismu v malbě byzantské a středověké. - J. Barbey d’Aurevilly: Válka třicetiletá. — Leon Bloy: Předmluva k „Zoufalci“. — Z básní Paula Verlaina. — Listy abbého Petita a Edm. Barthelémyho o Leonu Bloy. - Edmund Barthelémy: Reliefní plán císařského Říma. — A. L. S.: Břímě horka a dne. Dva listy. — 6 listů Pramenů. — Obrázky: Miniatura byzantská (čtyřbarvotisk). — 2 kresby N. K. Řeřicha. — pdf-ocr

9 - Zjevení Naší paní Pontmainské. - Robert Hugh Benson: Předmluva k „Následování Krista". — Leon Bloy: Jazyk Boží. — Missál římský: Mše na Hod Boží Svatodušní. - Paoul Claudel: Processionál. — Villiers de l´Isle Adam: Plagiátoři hromu. — Abbé Vidal: Smrt Alfreda de Vigny. — A. L. Stříž: Oběť ustavičná. - List Ren. Martineau O Tristanu Corbiérovi. — 7 listů Pramenů. — 2 dřevoryty z r. 1490. — Tristan Corbiére, jak se sám nakreslil. — pdf-ocr

10 - Theodoret, biskup Cyrenský: Život sv. Simeona Sloupostojce — Francis Jammes: Kostel oděný listím. — Marcel Schwob: Robert Louis Stevenson. — Rachilde: Věčná škoda kostelů ve  Francii. — „Zoufalec" od Leona Bloy. — A. L. Stříž: Rozhledy ze ztracené varty. — 2 barevné reprodukce krojů středověkých ze sbírky Raph. Jacquemina "Iconographie du costume". — 7 listů Pramenů. — pdf-ocr

11 - Maria Julje Jahenny — Otec Julius Mancinelli SJ — F. Porché: Charles Péguy a "Sešity čtrnáctidenní" — Olivier Hourcade: Plná nebesa. — Paul Claudel: Sv. Bartoloměj. — R. L. Stevenson: Modlitby — Missál římský v českém překladě — 14 listů Pramenů, list Odpadků — pdf-ocr

12 — Život sv. Sevéra, biskupa Ravennského, ze starého rukopisu vydaný Vavřincem Sariem. — Sv. Petr Damiánův: Řeč o svatém Sevérovi, arcibiskupu. — Proroctví sv. Sevéra o velikém schismatu v Církvi a velikém Králi z rodu Lilií. — Sv. Kataldus, biskup tarentský, o témž velikém králi, utěšiteli Církve a Francie. — Proroctví Otce Kalista ze dne 3. prosince 1751. — Proroctví Orvalské. — Staré Proroctví Německé, kolující po Elsasku ode dávna. — Paříž v ohni! I. Vidéní sedláka bretoňského. II. Jak Melanie viděla Paříž v ohni. — Zvěsti Magd. Porsatové o přísští království Marie Panny. — Blahosl. Bartoloměj Holzhäuser: Výklad Apokalypsy. — Výklad kapitoly III., veršů 7. -13. a kapit. IX., veršů 20. a 21. — Leon Bloy: „Duše Napoleonova“, kap. 4. Bitva. — Eugen Demolder: Nokturno Malbertovo. Z „Legendy Yperdamské“. — G. Albert Aurier: Symbolism v malbě - Paul Gauguin — Bohuslav Reynek: Rozsévač. Samota. Slzy. Modlitba. — Paul Fort: Mystický Západ. — Antonín Ludvík Stříž: Svatý Jan Nepomucký a jeho životopisec. — 6 listů Pramenů. — 2 listy výmětů jazykových. — Obrázky: Auguste Rouquet: Chrám sv. Nazaria v Carcassonne po západu slunce. — Jiný pohled na chrám sv. Nazaria. — Brána mrtvých v Carcassonně. Dřevoryty. — 3 kresby D. J. Stelleckého. — Józef Menhoffer: kresba na malované okno.  —  pdf-ocr

 

1915

13 - Pius IX.: Dogmatická konstituce oekumenického sněmu vatikánského, Dei Filius. — G. K. Chesterton: Předmluva ke knize Johna Bunyana „Poutníkova cesta". — Alice Kemp-Welch: Sestra Mechtilda magdeburská. — J. M. Curicque: O válečných znameních v povětří. — Louis Tiercelin: Hersart de la Villemarqué. — Novalis: Hymny noci. Formou originálu přeložil Bohuslav Reynek. — Antonín Ludvík Stříž: proroctvími nepohrdejte… — —: List jistému doktoru řádu dominikánského. — Franz Blei: G. K. Chesterton. — 4 listy Pramenů. — Obrázky: D. J. Stelleckého kresba. — Aleksander Benua: "Igrušky" (Hračky). Dvě barevné reprodukce. — Svatá Anna z obrázků epinalských. — John Höxter: Novalis. Reprodukce dřevořezby ze „Sechs Romantiker-Porträts“.   —   pdf-ocr

14 - O přátelstvích a manželství ze zjevení Johanny le Royer. — Stephen Graham: S ruskými poutníky do Jerusaléma. — Abbé Maynard a sv. Vincenc Paulánský — Klášter svatého Antonína v Dolní Thebaidě — Tristan Corbiére: Pod obraz Corbiérův — Edgar  Allan Poe — Nad rovem Charles Bordesa — „Pobožnost Křížové cesty v čas války“ — Decennium P. Jakuba Demla  — 8 listů Pramenů — pdf-ocr

15  — Otec Nectou z Tovařišstva Ježíšova — Jan Hus v „Historii polské“ Jana Dlugoše, kanovníka krakovského. — Basilej II. Bulharobijce — Otec Bernard Maria Clausi o náhlém soudu Božím na naší dobu. — Vzkříšení Polsky — Proroctví Jiřího Warense, arcibiskupa dublinského (1553) — Sluha Boží Tomasuccio prorokuje o schismatu — Eugenie Guérinova — Nikolaj Fedorovič Fedorov: O písmenách — Mikolaj Gomólka: K třístému výročí jeho smrti — Mše hejsků — Hudebník ticha — Korespondence — 8 listů Pramenů — List odpadků —  pdf-ocr

16 — Výzva k pokání a odčiňování, s níž se obrací náš Pán i Svatá Panna na jistou dívku, dělnici ve Francii — Vidění Marie Terreauxské, děvečky v Lyoně — Vyvrácení Cařihradu — Nikolaj Punin: Problém byzantského umění — Francis Viele-Griffin: Svatá Eulalie — Počátkové žurnálu- Ostrov Diurnálův — "Spravte snahy své…!" — Obrázky: B. Reynek: Svatá Eulalie  — Z dílny Viléma Le Roy a další—  17 listů Pramenů  —  pdf-ocr

17 — Svatého Otce Athanasia, arcibiskupa alexandrinského Výklad víry — Svatého Otce Athanasia, arcibiskupa alexandrinského List o bratru Serapionovi o smrti Ariově — Život svaté Jenovéfy — Regina Pacis — Veliké proroctví svatého Cesarea, arcibiskupa Arleského — Proroctví svatého Paterna — Poslední naděje v přítomnosti — A. Blanc se Saint Bonnet: Stav skutečný — Restaurace francouzská — Mathilda Toskánská — Bohuslav Reynek: Modlitba prosebná k Panně Marii — André Gide: Čtyři písně — Jiří Meredith — Kavkazský tulák — Bylinný elixír otců kartuziánů — Jak Juliette Adamová vykládá svůj postup od „pohanky“ ke „křesťance“ — Villiers de l´Isle Adam: Ten Mahoini — Memorabilia — Obrázky: z dílny Viléma Le Roy; Antoine Vérarda; vitraje kathedrály chartresské. — pdf-ocr

 

1916

18 — Paul Claudel: Svaté obrázky české — Msgr. Rudesindo Salvado: Historické zápisky o Australii — Jehan Rictus: Nevděčníci — Maurice de Guerin: Svatá Terezie — Ivan Račinskij: Hugo Wolf — Sergěj Solovjev: Historie Isminiova — List Alda Manucia Římského, prvního tiskaře Listů Svaté Kateřiny Sienské — La Saletta a papežové — 20 listů Pramenů — Obrázky: Z dílny Tréperelovy; Jacques Beltrand: Maurice de Guerin; Bajky Ezopovy: O mouše a mezku. Z dílny Mikuláše Müllera — pdf-ocr

19 — O tom, čeho při udílení svátostí vůbec jest šetřiti — Utrpení svaté Afry a Hilarie a družek — G. K. Chesterton: Oči mládí — Francis Thompson: Pohrůžka slzám, Arabská píseň lásky, Umučení Mariino, Poslání — Padraic Colum: „Pro tebe umírati nebudu, Idylla, Kristus přítelem, Zpěvy arabské — Shane Leslie: Mrtvý přítel (J. S. 1905), Ulice vězení, Noční můra, Zhroucení — Viola Meynell: Sen, Příroda jest živoucím pláštěm Boha, Osamělá modlitba, Sen o smrti, Hoře bez Krista, Korunování — Jules Barbey D´Aurevilly: Papežka Johana — Villiers de l´Isle Adam: Zvěstovatel — Dr. A. de Neuville: Tajemné nemoci — Velikonoční zpovídání — 20 listů Pramenů — Obrázky: Bohorodička z vitraje kathedrály mansské, XIII. stol.; Svatý Gervás z vitraje kathedrály mansské, XII. stol.; Z vitraje Sv. Gervase a Protase v kathedrále mansské, XII. stol.; Dřevoryt z prvního tištěného vydání „Vigiles de Charles VII."; Obětování Panny Marie - Z vitraje kathedrály mansské, XIII. stol.; Z vitraje kaple Panny Marie v kathedrále mansské, XIII. stol. — pdf-ocr

21 — Cyprian Norwid: „Boga-Rodzica" Píseň s hlediska historicko-literárního vyložená — Henry Potez: W. B. Yeats a básnické obrození v Irsku — Elsa Koeberlé: Krajiny - Svítání, Podzim, Aix, Oranžová zahrada — George-Antoine Orliac: Simmen — Nikolaj Fedorovič Fedorov: Astronomie a architektura — Max Mell: Zrcadlo hříšníkovo — 18 listů Pramenů — Obrázky: Johanka z Arku jede do boje - dřevoryt z „Mer des Histories*, Lyon, Dupré, 1491.; Theodor Spicer-Simson; Gerhard Munthe: Odin — pdf-ocr

 

24 - Utrpení blažené panny a mučednice Tekly

35 - Mystiky

38 - O víře a vyznání víry

39 - Mlčení plukovníka Brambla

40 - Mystiky

41 - Rosa alchemica

43 - Legendy a novely

44 - Studnice světců

45 - Cathleen ni Houlihan - Zlatá přílba - Přesýpací hodiny

47 - Ve stínu doliny

[48] - Hrdina západu

49 - Tajemství církve