Duch a život

Edice DUCH A ŽIVOT

Na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých se dlouholetá činnost katolického samizdatu začíná promyšleně diferencovat, zejména zásluhou ThDr. Oto Mádra, který počátkem roku 1980 založil samizdatové vydavatelství a jeho první edici Duch a život. Ta se názvem hlásila ke Kristu (Jan 6, 63) a jejím smyslem bylo zaplňovat bílá místa v oboru náboženské literatury v duchu pokoncilního katolictví. Obracela se na čtenáře různých věkových kategorií a stupňů náročnosti.
Knihy měly formát A5 (20 cm), někdy A4 (30 cm), většinou sešit, někdy v polotuhých deskách, zřídka vázané. Tištěny byly oboustranně na cyklostylovém papíře v nákladu zpravidla 800 - 1 000 výtisků.
V edici vyšlo celkem 26 svazků, počítáme-li Bochenského titul Cesty k filozofickému myšlení, který předznamenal vznik edice, svazek S dětmi o bibli, který je bez vydavatelských údajů, a Anzenbacherův Úvod do filozofie, kterým činnost vydavatelství vyvrcholila.
Součástí edice byla řada K [katechetická], kde vyšly čtyři svazky: Rozvíjíme Boží život v rodině díl I. a II. jako 1. a 2. svazek řady, avšak bez označení řady, jako 3. svazek Večerníček a 4. svazek Katecheze. Za pátý svazek lze považovat titul S dětmi o bibli, který vyšel ve stejné úpravě jako 4. svazek a tematicky na něj navazuje, je však bez vydavatelských údajů. Další ediční řada se jmenuje Theologica. Zde vyšel jako 1. svazek titul Josefa Zvěřiny Duch svatý: Dar a dárce, 2. svazek tvoří Malé církevní dějiny Augusta Franzena a 3. svazkem je Maria matka Pána - obraz církve od Maxe Thuriana. Jako další svazek měla zřejmě vyjít Biblická teologie - christologie od Franze Josepha Schierse v překladu ThDr. Františka Haška, objevila se však až v tištěné podobě v nakladatelství Zvon v r. 1992.
 
článek Oty Mádra Pražská dílna katolického samizdatu z Teologických textů 2/2003 - pdf-txt (převzato z www.teologicketexty.cz)
 
 
bibliografie - řazeno dle autorů
 
ANZENBACHER, Arno: Úvod do filozofie ; přeložil [Karel Šprunk], - [1. pův. vyd.]. - Praha : Edice LOGOS, 1989. - 304 s. ; 21 cm. - Na titulní straně uvedeno: Přeloženo z originálu A. ANZENBACHER: Einführung in die Philosophie, 2. vydání Verlegergemeinschaft Neues Schulbuch. - Kniha byla vytištěna v Rakousku ofsetem z předlohy připravené v Praze (náklad 3 000 + 2 000 dotisk). - Bibliografický záznam pořízen dle dotisku. Tímto titulem vrcholí činnost edice.
[Systematicky koncipovaný úvod do všech problémů západní filozofie. Obsahuje oddíly: 1. Co je filozofie? 2. Současná filozofie, 3. Skutečnost, 4. Poznání, 5. Člověk, 6. Etika, 7. Bůh, a dále soupis hlavních děl evropské filozofie a seznam použité literatury. Tiskem dále vyšlo Praha, SPN 1990, 1991.]
 
BESNARD, Albert-Marie: Duchovní život dnes a zítra : Správné a nesprávné východisko ; přeložil [Zdeněk Scliauta], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1980. - 108 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Ces chrétiens quc nous devenons. Vrai et fait.x départ dans la víc spirituelle. Les Editions du Cerf, Paris, 1967. [Kniha o zásadní orientaci v duchovním životě katolického křesťana po 2. vatikánském koncilu. Obsahuje kapitoly: 1. Současné snahy o duchovní život, 2. Správné a nesprávné východisko v duchovním životě, 3. Spiritualita "v životě", 4. Spiritualita, která se zajímá o "svět", 5. Autentická duchovní zkušenost, 6. závěr - Zkušenost slávy? a dále Slovo čtenáři, Úvod, poznámky a autorův dopis na rozloučenou.]
 
BOCHENSKI, Josef Maria: Cesty k filozofickému myšlení ; přeložila [Dagmar Pohunková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : B.n., [1980], - 104 s. ; 20 cm. - Na titulní straně uvedeno: Přeloženo z 6. vydání, Herder-Bücherei, 1965. - Název originálu: Wege zum philosophischen Denken, poprvé vyšlo 1959. - Vázáno.
[Deset rozhlasových přednášek z r. 1958 na témata : 1. Zákon, 2. Filozofie, 3. Poznání, 4. Pravda, 5. Myšlení, 6. Hodnota, 7. Člověk, 8. Bytí, 9. Společnost, 10. Absolutno, doplněných předmluvou a poznámkou o autorovi. Tiskem vyšlo pod názvem Cesta k filozofickému myšlení v Purley, Rozmluvy 1985.]
 
BRANTSCHEN, Johannes B.Bůh je větší než naše srdce ; překladatel neuveden. — [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1988. - 33 s. ; 20 cm. - Originál vyšel s církevním schválením v nakladatelství Herder, Freiburg im Breisgau, 1981.
[Kázání švýcarského dominikána v pašijovém týdnu 1979 na témata: Praktický ateista aneb Skutečnost živého Boha, Bůh je diskrétní, Bůh je moc i bezmoc lásky, Bůh - uražený otec? Bůh ruší mechanismy výroby a závisti, Bůh je větší než naše srdce.]
 
Dekret o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatem ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1987. - 22 s. ; 30 cm. - Nakladatelské údaje uvedeny na poslední straně. Na titulní straně Úvod k Dekretu o apoštolátu laiků Apostolicam actuositatcm od K. Rahnera. [Církevní dokument.]
 
FRANZEN, August: Malé církevní dějiny ; přeložil a kapitolami z českých církevních dějin doplnil František Moravský [Bedřich Smékal], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1984. - 192 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, svazek 2. Přeloženo ze 7. vydání v nakl. Herder, Freiburg im Breisgau, 1978.
[Studie o církevních dějinách je rozdělena na křesťanský starověk, středověkou církev, církev v novověku a je doplněna dějinami církve na našem území, seznamem papežů, literaturou a krátkou poznámkou Huberta Jediná. Tiskem vyšlo Praha, Zvon 1992.]
 
GRÜNDEL, JohannesDesatero přikázání pro naši současnost ; přeložil [Miloslav Máša]. - [1. pův. vyd.]. -[Praha] : Duch a život, [1980]. - 92 s. + 3 s. ; 20 cm. - Titul originálu : Die Zehn Gebote in der Erziehung. [Pojednání předního morálního teologa o významu desatera kdysi a nyní a o katolické mravouce s praktickými podněty k výchově svědomí.]
 
GRÜNDEL, Johannes: Poznámky k manželské etice ; autor ani překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1982], - 30 s. ; 30 cm.
[Souhrnný pohled na praktické morální problémy, s úvodním slovem editora. Kapitoly: Křesťan jako hříšník, Svědomí dospělého křesťana, Přizpůsobení svědomí mravní normě, Křesťan a jeho sexualita, Křesťan a láska, Křesťan v manželství a v rodině, Katolická manželská morálka, Humanae vitae a antikoncepce.]
 
HÄRING, Bernhard: Bioetika ; přeložily [Michaela Freiová a Dagmar Pohunková], - [1. pův. vyd.]. - [Praha]: Duch a život, [1983], - 68 s. ; 30 cm. - Přeloženo z I. dílu třetího svazku morální teologie pro praxi křesťanského života Frei in Christus, vyd. Herder, Freiburg im Breisgau, 1981, s církevním schválením. 
[Stať o současné teologické etice, obsahuje: 1. Odpovědnost za lidský život (smysl a hodnota - počátek -předávání - potrat - hříchy proti životu), 2. Zdraví a léčba (smysl a hodnota zdraví a léčebného konání - léčebná povolání - zdravotnická politika a zdravotní péče - patologie a psychoterapie - experiment na člověku), 3. Smrt a umírání (smysl smrti - okamžik smrti a proces umírání - smrtelně nemocný člověk - prodlužovat život nebo umírání?). Kniha obsahuje předmluvu k českému vydání, je opatřena všeobecnou bibliografií a rozsáhlým poznámkovým aparátem.]
 
HORÁK, Jeroným = [HOLAS, Antonín]: Ježíš v evangeliu podle Marka , - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1982], - 162 s. ; 30 cm.
[Studie, doplněná mnoha poznámkami, obsahuje výklad textu Markova evangelia, rozdělený do sedmi kapitol. 1. Příchod království, 2. Tajemství království, 3. Rozšíření království, 4. Ježíšovo utrpení - vstup do království, 5. Království Davidovo, 6. Zjevení Syna člověka a Syna Božího, 8. Byl vzkříšen, není zde. Tiskem vyšlo Řím, Křesťanská akademie 1986.]
 
Christifidelcs laici: Posynodní apoštolský list Jana Pavla II. O povolání a poslání laiků v církvi a ve světě z 30. prosince 1988 ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1989]. - 69 s. ; 30 cm. [Církevní dokument. Tiskem vyšlo Praha, Zvon 1990.]
 
KASPER, Walter: Co převyšuje veškeré poznání: Úvahy o křesťanské víře ; přeložil [Karel Sprunk], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1989. - 64 s. ; 20 cm. - Vydáno k druhému roku Desetiletí duchovní obnovy, který má ústřední téma Víra v moderním světě. - Přeloženo z originálu: Was alles Erkennen übersteigt. Besinnung auf den christlichen Glauben. Herder, 1987.
[Přednášky o katolické víře, rozdělené do sedmi kapitol: 1. Výzva adresovaná víře, 2. Zpochybňování víry, 3. Cesty k víře, 4. uskutečnění a cesta víry, 5. Pravda víry, 6. Síla víry odhaluje a mění skutečnost, 7. Společenství věřících. Kniha začíná krátkým úvodem autora a končí poznámkou o něm. Tiskem vyšlo pod názvem O víře Brno, Cesta 1990.]
 
Katecheze ke katechismu První učení o Bohu / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1988. - 40 s. + 6 s. ; 30 cm. - Řada K, svazek 4.
[Návod jak pracovat s katechismem První učení o Bohu, který vydala CKCH 1984. S obrázkovými přílohami a písní. Tiskem vyšlo s názvem Jak pracovat s katechismem První učení o Bohu, Olomouc, MCM [1990].]
 
LOEW, Jacques: Za noci jsem hledala ; přeložila [Eva Doležalová], - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1970. - 47 s. ; 20 cm. - Titul francouzského originálu: Dans la nuit j'ai Cherché. Les Éditions du Cerf, Paris, 1969. Ve skutečnosti vyšlo [1980],
[Kniha odpovídá na základní životní otázky každého člověka, vznikla na základě úvah, které vycházely ve Fêtes et Saisons. Části: Kdo jsi, Bože? 2. Kdo jsi, člověče? 3. Kdo jsi, Ježíši? 4. Tobě, který hledáš a jehož miluji. Doplněno poznámkou o autorovi.]
 
Právo na život: Soubor ohlasů na liberalizaci zákona o umělém přerušení těhotenství v ČSSR / uspoř. [Dagmar Pohunková]. - [1. pův. vyd.]. - Praha : Duch a život, 1989. - 110 s. + 2 s. ; 30 cm. - Sborník není opatřen obsahem, je vázán v rychlovazači.
[Obsahuje m.j. citace úředních dokumentů, petic, články z tisku, (Zdravotnické noviny, Informace o církvi, Nový život, Mladá fronta, Rudé právo, Český bratr, Český zápas a j.), výzvy, otevřené dopisy (kardinála Tomáška, Pavla Čaruogurskélio, Josefa Adámka), diskusi nezávislých publicistů: Michaely Freiové, Josefa Zvěřiny, Petra Uhla, Marie Kaplanové, Augustina Navrátila a Ivy Kotrlé, báseň Jana Zahradníčka a doslov. Tiskem vyšla většina textů in: Studie č. 110-111/1987.]
 
Rozvíjíme Boží život v rodině: Katecheze. 1. díl: pro děti ve věku 6 - 7 let / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1983]. - 76 s. ; 30 cm. - Titulní strana ilustrovaná, množství kreseb v textu.
[Katecheze, určené především rodičům, jsou rozděleny do dvaceti lekcí a jsou opatřeny úvodem.]
 
Rozvíjíme Boží život v rodině: Katecheze. 2. díl: Příprava na první přijetí svátosti smíření a eucharistie dětí 7-8 letých / uspoř. [S. Cousilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1984],
- 82 s. + 15 s. ; 30 cm. - Titulní strana ilustrovaná, množství kreseb v textu. Při zpracování byla použita učebnice Zeichen der Liebe a její komentář, St. Benno - Verlag, Leipzig, 1980.
[Pokračování katechezí, rovněž rozdělené do dvaceti lekcí, opatřené úvodem a doplněné sedmnácti původními katechetickými písněmi s notami.]
 
SACHSE, Gerd: Jemu se dá věřit ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1981]. - 30 s. ; 20 cm.
[Populární uvedení do křesťanské víry, představuje Ježíše ústy evangelistů, odpovídá na otázku kdo je to křesťan, v co věří a v co nevěří.]
 
S dětmi o bibli: v návaznosti na prvouku pro dvoutýdenní pobyt v přírodě pro děti od 7 - 10 let / uspoř. [S. Consilie Edeltraud Nováková O.S.U.]. - [1. pův. vyd.]. - B.m.n., [1988], - 29 s. + 3 s. ; 30 cm. - Na titulní straně uveden obsah.
[Katechetická pomůcka pro práci s dětmi v přírodě. Kresby v textu a tři obrázkové přílohy.]
 
SUDBRACK, Josef: Duchovní vedení; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1983]. - 63 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Zur Frage nach dem Meister, dem geistlichen Degleiter und Gottes Geist, Herder, Freiburg im Breisgau, 1981.
[Pojednání poskytující na úrovni současné teologie podstatný pohled do duchovního vedení i do duchovního života vůbec.]
 
THURIAN, Max: Maria matka Pána - obraz církve ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. -[Praha] : Duch a život, 1987. - 93 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, sv. 3. - Francouzský originál vyšel v Les Presses de Taizé.
[Mariologická studie evangelického teologa otevírá Mariinu osobnost a její teologické hloubky náročnějším čtenářům. Kapitoly: 1. Dcera siónská, 2. Plná milosti, 3. Chudá panna, 4. Boží příbytek, 5. Služebnice ve víře, 6. Matka pána, 7. Matka Mesiáše - krále, 8. Matka trpícího služebníka, 9. Maria a církev, 10. Veliké znamení na nebi. Opatřeno úvodem, poznámkou o autorovi a díle, poznámkami k textu. Tiskem vyšlo Brno, Petrov 1991.]
 
TILMANN, Klemens: Život z hloubky: Stručný návod k ponoření do vlastního nitra a ke křesťanské meditaci ; překladatel neuveden. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1981]. - 48 s. ; 20 cm. - Přeloženo z originálu: Leben aus der Tiefe. Kleine Anleitung zur inneren Versenkung und christlichen Meditation, 5. vyd., Benziger Verlag, 1979. Některé texty jsou vyňaty z druhého dílu knihy Die Fuhrung zur Meditation, 1978.
[Praktická cvičení a příklady každodenního života ze základních vnitřních zdrojů. Kapitoly: 1. Cesta do hloubky, 2. V prostoru vnitřní hloubky, 3. Jiná cesta do hloubky, 4. Zkušenost jiných lidí z hloubky, 5. Kristovský růženec jako cesta do hloubky, 6. Jak se setkat s Bohem, který je základem světa, 7. Všední život z vnitřního základu, 8. Lidé žijící z hloubky, 9. Tajemství naší hloubky, doplněno základní literaturou k meditaci.]
 
Večerní modlitby / uspoř. [Tomáš Halík], - [1. původ. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, [1980], - 61 s. + 1 s.; 20 cm.
[Editor po stručném moderním návodu k modlitbě mezi I. částí - Pozváním, II. částí - Modlitbami na den a III. částí - Večerním díkůvzdáním nabízí 49 modliteb různého původu pro jednotlivé dny sedmi týdnů: 1. z breviáře, 2. z Nového zákona, 3. z křesťanského starověku, 4. modlitby svatých, 5. dvacátého století, 6. evangelických křesťanů, 7. české modlitby.]
 
Večerníček / [Sabina Ruprechtová, Diettrich Steinwede, Jiří Zajíc] ; přeložila [Consilie Edeltraud Nováková]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1987. - 47 s. ; 30 cm. - Řada K, sv. 3. - Na titulní straně uvedeno: Povídky byly vybrány z VORLESEBUCH RELIGION 1, 2 od Sabiny Ruprechtové a Diettricha Steinwede, 1971. Některé pochází od českého autora [Jiří Zajíc],
[Krátké příběhy, určené pro čtení dětem, jsou rozděleny do čtyř tematických skupin.]
 
Vzpřimte se a zdvihněte hlavy: Sborník dokumentů k devadesátinám kardinála Františka Tomáška / [kardinál František Tomášek]. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1989. - 31 s. ; 20 cm.
[Obsahuje úvod a sedm kardinálových listů z let 1988 - 1989. Tiskem vyšlo: B.m.n. (Německo), 1989.]
 
ZVĚŘINA, Josef
Duch svatý: Dar a dárce / Josef Zvěřina. - [1. pův. vyd.]. - [Praha] : Duch a život, 1984. - 28 s. ; 30 cm. - Řada THEOLOGICA, sv. 1.
[Syntetické pojednání o darech Ducha svatého se zvláštním zřetelem k současnému charizmatickému hnutí. Části: 1. Duchovní dary obecně (Dárce - výskyt v rané církvi), 2. Charizmata (smysl - v dějinách - teologicky - druhy - kritéria ), 3. Obnova v Duchu (hnutí 16. až 20. století - kritická zhodnocení). Tiskem vyšlo in: [Josef Zvěřina]: Láska - víra - život, díl 3. [Olomouc], [MCM] [1991].]
 
úvodní text a bibliografie převzaty z: Jiří Gruntorád: Z bibliografie samizdatu - Edice katolického samizdatu; in: Kritický sborník č. 3/1992.
 
Oto Mádr - biografický přehled
 
1917 narozen v Praze (15. 2.)
1936 maturita na Arcibiskupském gymnáziu v Praze
1942 po dokončení studia na teologické fakultě Karlovy univerzity vysvěcen na kněze (22. 11.)
1942-48 pastorační působení (Liteň, Zásmuky, Stříbrná Skalice, Praha u sv. Mikuláše); po válce skauting; publikační aktivita1
1948-49 speciální studium morální teologie v Římě (Gregoriana)
1950 doktorát teologie2; vedoucí role v celostátně organizovaném podzemním katolickém hnutí vysokoškolských studentů
1951 zatčen (1. 6.), 18 měsíců ve vyšetřovací vazbě StB v Bartolomějské ulici a v Ruzyni
1952 jako vedoucí činitel „ilegální“ Katolické akce odsouzen na doživotí za velezradu a špionáž (veřejný proces v Brně 11.-13. 6.)
1952-66 výkon trestu ve věznicích na Mírově a ve Valdicích 1966 podmíněně propuštěn (24. 6.)
1966-69 zaměstnán jako sanitář v nemocnici, skladník, správce muzejního depozitáře
1969- 70 plná soudní rehabilitace; nástup na teologickou fakultu; sekretářem teologické komise českého episkopátu; vedení teologicko-pastoračního kursu pro kněze a lidové univerzity pro laickou veřejnost „Živá teologie“; přednášky na Katechetickém studiu aj.; publikační aktivita3; práce v tiskové komisi nakladatelství Charita a v redakci časopisu „Via“; příprava hnutí „Dílo koncilové obnovy“; účast na mezinárodních setkáních morálních teologů
1970 z rozhodnutí státních orgánů propuštěn z fakulty, veřejná činnost zakázána, cesty do zahraničí nepovoleny
1975 zrušení soudní rehabilitace, původní rozsudek potvrzen (se sníženou sazbou)
1970-78 farní pastorace (Praha-Modřany, po zásahu StB od 1975 Dolní Žandov u Chebu), práce na českém překladu všech dokumentů Druhého vatikánského koncilu4, menší anonymní publikace5
1978 odchod do důchodu, návrat do Prahy
1978-89 blízkým poradcem kardinála Tomáška; významným organizátorem katolického samizdatu6; vydavatelem a redaktorem „Teologických textů“7; vydavatelem a redaktorem knižní edice „Duch a život“8 s řadami: „Přátelé“9, „Alfa Omega“10, „Theologica“11, katechetická řada „K“12; vydavatelem a redaktorem publicistické série „Orientace“13; vydavatelem časopisů pro psychology („Psí“14), lékaře („Salus“) a přírodovědce („Universum“); teologickým poradcem odborných pracovních skupin katolických laiků; tajné teologické přednášky v Čechách a na Moravě; vedení teologicko-filozofického semináře „Junior“; zajišťování bytových přednášek zahraničních teologů a filosofů (Německo, Rakousko, Francie, Holandsko, Belgie); vedení tajného poradního grémia kardinála Tomáška; publikace v samizdatech a v zahraničí15; pracovní kontakty s chartisty; stálý policejní dohled, výslechy, zadržení
1990 šéfredaktorem veřejně vycházejících „Teologických textů“; členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kléru a komise pro hromadné sdělovací prostředky; členem rady Křesťanské akademie Praha; členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů; aktivním účastníkem mezinárodních teologických kongresů
1991 udělení čestného doktorátu katolickou teologickou fakultou univerzity v Bonnu; udělení titulu čestného papežského preláta Janem Pavlem II.
 
bibliografické poznámky
 
1 Časopisy: Katolík, Časopis katolického duchovenstva, Vyšehrad, Dobrý pastýř. (Počátky publikační aktivity již během studia na gymnáziu - např. vedení esperantské rubriky v týdeníku „Dětská neděle“.)
 
2 Licenciátní práce „Morální studie o umělém oplodnění“ (Časopis katolického duchovenstva, 1947, 8-9); disertace „Malitia intrinseca in synthesi suareziana“.
 
3 Stať o katolické sexuální morálce ve sborníku „Odvěké tabu a dnešní člověk“ (Praha 1971) pod pseudonymem Pavel Dvořák; články v časopisech Via, vídeňská Diakonia a v Katolických novinách. (Do tohoto krátkého období veřejných publikačních možností patří rovněž skripta pro obor morální teologie, jejichž ukázku jsme začlenili do této publikace, stejně tak jako syntetickou stať „Církev dnes a zítra“.)
 
4 Vyjde v nakladatelství Zvon.
 
5 Kromě příspěvků do Cyrilometodějského kalendáře apod. významná stať „Modus moriendi církve“, zahrnutá do tohoto sborníku.
 
6 Je třeba Mádrovi veřejně připsat činnost, kterou římský časopis Studie (v anonymním článku „Český katolický samizdat 1978-1985“ v trojčísle 104-106,1986) s konspirativní neadresností hodnotí následovně: „Od roku 1978 došlo k novému vývoji: začaly vycházet cyklostylované časopisy a od 1980 se objevuje promyšleně diferencovaná vydavatelská činnost. Charakteristická je pro ni snaha o redakční i tiskařskou úroveň a velký čtenářský okruh. ... (toto nové stadium) začalo vzbuzovat pozornost i mimo katolické kruhy“ (s. 241). Je třeba zveřejnit pozoruhodný organizačně technický objem této vydavatelské činnosti: většina titulů vycházela v tisícových nákladech (v naší samizdatové produkci jev ojedinělý). Tematický rozsah dokumentují následující poznámky (7-14), které jsou zároveň prvním zveřejněním úplného výčtu Mádrem vydaných titulů.
 
7 Teologické texty - ústřední témata čísel vyšlých před listopadem 1989:1 - eschatologie, 2 - Taizé, ekologie, 3 - případ prof. Künga, osobní víra, 4 - psychologie, 5 - ekumenismus, 6 - spiritualita, 7 - manželství, 8 - pokání a smíření, 9 - historie, 10 - církev, 11 - koncil, 12 - laici v církvi, 13 - teologie osvobození, 14 - věda a víra, 15 - morálka, 16 - služba životu, 17 - víra a svět. V číslech 11-16 probíhala diskuse o Husovi.
 
8 Edice Duch a život - Jacques Loew: Za noci jsem hledala (1980); Albert-Marie Besnard: Duchovní život dnes a zítra (1980); Josef M. Bocheňski: Cesty k filozofickému myšlení (1980); Johannes Gründel: Desatero přikázání pro naši současnost (bez vročení); Tomáš Halík: Večerní modlitby (b.v.); Klemens Tilmann: Život z hloubky (b.v.); Josef Sudbrack: Duchovní vedení (b.v.); Marie Holková: Tisíc tomu let... (povídka pro děti o mládí sv. Václava, b.v.); Gerd Sachse: Jemu se dá věřit (b. v.); Radim Palouš: Kmotřenci (b.v.); Johannes Brantschen: Bůh je větší než naše srdce (b.v.); Walter Kasper: Co převyšuje veškeré poznání. Úvahy o křesťanské víře (1989); Vzpřimte se a zdvihněte hlavy. Sborník dokumentů k devadesátinám kardinála Tomáška (1989, vzápětí také vytištěno s ilustracemi v cizině, dovezeno); Charizmatika 1-5 (80. léta)
 
Distribuční sítí vydavatelství Duch a život se šířily i knihy připravené jím a vytištěné v cizině: série třinácti miniportrétů duchovních osobností (Apoštol Pavel, Jan XXIII., Edith Steinová, Charles de Foucauld, Roger Schutz, Helder Camara, Martin Luther King, Sophie Schollová, Teilhard de Chardin, Matka Tereza, Tomáš More, Alfred Delp, Svatý Augustin - Německo 80. léta); Naše víra (fototypický přetisk knihy vydané Českou katolickou charitou v Praze 1974, uskutečněný v Holandsku v 80. letech ve dvojím nákladu, celkem asi 15000 výtisků); Alfonso Pereira: Myšlenky a modlitby (Německo, 80. léta, 10 až 20 tisíc výtisků); Arno Anzenbacher: Úvod do filozofie (Rakousko, 1989, 3000 výtisků); Hans Joachim Storig: Malé dějiny filozofie (vysázeno v Rakousku, vyšlo již veřejně v nakladatelství Zvon 1991)
O zahraniční tisky se zasloužili organizačně a finančně zejména: holandská katolická nadace KOINONOYNTES-COMMUNICANTES v Nijmegen; v Německu skupina kolem faráře Heriberta Heyberga v Kolíně nad Rýnem, sudetoněmecká Ackermann- Gemeinde v Mnichově (tajemník Franz Olbert), evangelikální skupina Licht im Osten - tajná doprava; v Rakousku Ing. H. Lehner v Linci a redaktor Helmut Erharter ve Vídni.
 
9 Ediční řada Přátelé - Walter Nigg: Nadčasový světec Don Bosco (1980); Walter Nigg: Muž Z Assisi. František a jeho svět (bez vročení); Walter Nigg: Tomáš More - světec svědomí (b.v.); Paul Gae- chter: Marjam (b.v.); Walter Nigg: Matka chudých - Alžběta Uherská (1983); Jean Francois Six: Pan Vincenc (1983); Walter Nigg: Učitelka církve - Kateřina Sienská (1984); Desmond Doig: Matka Tereza (1984); Gisbert Kranz: Zakladatel jezuitů Ignác z Loyoly (1988); K. Mazovská (Dagmar Pohunková): Naše sestra Anežka (1988); Jean Francois Six: Terezie z Lisieux. Světice „malé cesty“ (1988); Radomír Malý: Svědek víry v době osvícenství. Klement Maria Hofbauer (1989); Radomír Malý: Muž dvojí konverze. Alfred Fuchs (1989)
 
10 Ediční řada Alfa Omega - Bernhard Liss: Trvalá láska (1986); Gerhart Debbrecht: Bible - pro mě? (1986); Jan Pavel II.: Poselství pro světový den míru 1. 1. 1985 (1986); Michael Quoist: Zpověď čili přijetí svátosti smíření (bez vročení); Ernst Sturmer: Moudrý muž z Dálného západu (1988); Ještěrka (Iva Sanetrníková): Vstupenka do ráje (1989); Můj problém. Karl Rahner odpovídá mladým lidem (1989)
 
11 Ediční řada Theologica - Josef Zvěřina: Duch svátý - dar a dárce (1984); August Franzen: Malé církevní dějiny (1984); Max Thurian: Maria. Matka Pána - obraz církve (1987); Bernhard Háring: Bioetika (1983); Johannes Griindel: Poznámky k manželské etice (1982); Jeroným Horák (A. Holas): Ježíš v evangeliu podle Marka (1982); Dekret o apoštolátu laiků Apo- stolicam actuositatem (bez vročení)
 
12 Katechetická řada "K" - Rozvíjíme Boží Život v rodině (bez vročení); Příprava na svátosti (b.v.); Večerníček (1987).
 
13 Publicistická série Orientace - 1 - Karel Kaplan: Církev a stát 1948-1956 v Československu; 2 - Takzvaná podzemní církev; 3 - Sdružení Pacem in terris a katoličtí laici; 4 - Východní politika Vatikánu; 5 - Joachim Wanke: Cesta církve v našem prostoru; 6 - Christian Mellon: O válce a míru jinak; 7 - Zdeněk Kalista: Katolictví v českých dějinách; 8 - R. B. Trauffer: Církev a právo; 9 - Paul Johnson: Papež a humanismy; 10 - K situaci řeholí v Československu; 11 - Dezinformace k jubileu svátého Metoděje; 12 - Christianus: Co vzkázal Jan Pavel II. vedení Pacem in terris. K telegramu kardinála Casaroliho z března 1985; 13 - Jak církev neumírá. K teologii ohrožené církve; 14 - Alphonse de Valk: Potrat z hlediska křesťanství, rozumu a lidských práv; 15 - O náboženském tisku jinak; 16 - Katolická církev v socialistickém státě. Pastýřský list katolických biskupů v NDR kněžím a jáhnům; 17 - Malá společenství. Jejich aktuálnost a problémy; 18 - Papežův protest proti nacismu. K 50. výročí encykliky Pia XI. „S palčivou starostí“; 19 - O Medžugorí z iného pohladu; 20 - O dnešních jezuitech od pramene; 21 - Janice A. Brounová: Situace křesťanství v Albánii; 22 - Kulturní boj v Německu. K jeho zakončení před 100 lety; 23 - Obrana Pavla Čamogurského (březen 1988); 24 - Velikonoční poselství pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška duchovním a věřícím všech křesťanských církví a všem lidem dobré vůle v naší zemi (duben 1988); 25 - P. Franciszek Blachnicki: Teologie osvobození - v Duchu (duben 1988); 26 - Dva dopisy kardinála Tomáška k petici katolíků (květen 1988); 27 - Postavení katolických věřících v Československu (květen 1988); 28 - Mezinárodní právo týkající se svobody náboženství a svědomí (červen 1988); 29 - Ulrich Ruh: Křest Rusi a perestrojka (srpen 1988); 30 - Nové myšlení a svoboda svědomí (září 1988); 31 - Lidská práva. Několik základních informací (únor 1989); 32 - Rozhovor o Desetiletí duchovní obnovy národa (březen 1989); 33 - Kněz očima věřících (květen 1989); 34 - Biskup Ján Chryzostom Korec: List čs. televízii k seriáli „Kříž v osídlach moci“ - (květen 1989); 35 - Bronislaw Fidelius: Právní situace katolické církve v Polsku (červenec 1989); 36 - William J. Bennett: Sexuální výchova našich dětí (říjen 1989); 37 - Sekty jako výzva pastoraci (listopad 1989).
 
14 Časopis pro psychology Psí - 1 - Vertikála (1985); 2 - Vina (1986); 3 - Freud a psychoanalýza (1987); 4 - Služba životu (1988); 5 - Víra v moderním světě (1989)
 
15 Nejvýznamnější jsou obsaženy v tomto sborníku.
 
Oto Mádr - biografický přehled a bibliografucké poznámky převzaty z publikace "Oto Mádr: Slovo o této době, vybrala a uspořádala Jolana Poláková, Zvon Praha 1992, edice Sofia, 1. vydání, ss. 293-296. Doplněno.